Powstała polska wyszukiwarka treści prasowych wyszuk.pl -informacja prasowa

Informacja prasowa 

Dnia 31 sierpnia 2017 r. uruchomiono polską wyszukiwarkę treści prasowych, konkurencyjną wobec wyszukiwarek Google News, MSN czy Bing. Skorzystało z niej już kilkaset tysięcy internautów - bez żadnej reklamy, poza ulotkami papierowymi. Czas oczekiwania na połączenie z serwerem wyszukiwarki może wynieść obecnie nawet 5 minut, z uwagi na znaczną liczbę zapytań. Wyniki wyszukiwania są zupełnie inne i w ogóle niepodobne do wyników w innych wyszukiwarkach.

Zarząd spółki Wieczorna.pl chce aby portal wyszuk.pl był bardziej konkurencyjny do portali msn.com, czy Google News. Niemniej spółka utraciła ok. 0,5 mln dotacji w roku 2017, musiała zwrócić także ok. 0,15 mln PLN w gotówce do państwowej agencji rozwojowej PARP w grudniu 2016 r. po tym jak zakwestionowano fakt że wykonawcy nie dokończyli prac w terminie i wypowiedziano umowę dofinansowania. Spółka zmieniała wykonawców 5-ciokrotnie ponieważ nie dotrzymywali oni terminów wykonania prac. Obecnie spółka nie prowadzi już działalności gospodarczej i nie liczy że uda się ją wznowić w przewidywalnej przyszłości. Projekt wyszukiwarki ma charakter charytatywny z uwagi na brak rentowności tej działaności związanej z ogromnymi kosztami mocy obliczeniowej serwerów.

Link:
Wypowiedź twórcy: "Pierwotnie planowaliśmy zupełnie inny produkt, ale z uwagi na ograniczenia finansowe stworzyliśmy na bazie posiadanej infrastruktury wyszukiwarkę treści prasowych.

Celowo nie reklamujemy wyszuk.pl, chcemy by wiedza o tym serwisie rozniosła się z ust do ust. Zapraszamy do sprawdzenia wyszukiwarki 
i odszukania na przykład hasła "Vineta" co powinno zwrócić wyniki dla legendarnego miasta dawnych Słowian, które znajdowało się wg legend w ujściu rzeki Odry. Legendy są ciekawe i donoszą np. o kanibalizmie dawnych mieszkańców legendarnego miasta.

Wyszukiwarka ma wgraną całą bazę artykułów najstarszej polskiej gazety, Merkuriusz Polski, z archiwami od 3 stycznia 1661 roku, którato baza stanowi ok. 1,3 mln tekstów. Jesteśmy największą stricte polską wyszukiwarką tekstów prasowych."

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat po posiedzeniu Rady MinistrówWarszawa, 29 sierpnia 2017 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw:

 

·         o zmianie ustawy o ewidencji ludności;

·         o zmianie ustawy − Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw;

·         o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych.

 

Rząd zapoznał się z informacjami:

 

·         na temat stanu przygotowania i wprowadzenia zmian w systemie opieki zdrowotnej w zakresie sieci szpitali;

·         na temat stanu przygotowania i wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym związanych z obniżeniem wieku emerytalnego.

 

 

* * * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

            Przewidziano uchylenie przepisów znoszących obowiązek meldunkowy, co oznacza, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten będzie nadal istniał.

Gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowiązków administracji publicznej wobec obywateli. Jest to także niezwykle istotne z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie. Płyną z niego również korzyści dla obywateli (m.in. łatwiejsze głosowanie w wyborach i załatwianie spraw związanych z zabezpieczeniem społecznym: emerytury, renty, itp.). Informacja o liczbie i strukturze mieszkańców pozwala też na planowanie usług publicznych i komunalnych, np. takich jak zapewnienie opieki żłobkowej i przedszkolnej, a także planowanie finansowania tych usług i innych zadań państwa wobec obywateli.

Obowiązek rejestracji miejsca zamieszkania funkcjonuje w kilkunastu krajach Unii Europejskiej, tj. w Finlandii, Litwie, Austrii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Łotwie, Danii, Bułgarii, Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Hiszpanii, Włoszech, Estonii, Holandii, czy Niemczech. W wielu krajach obowiązek meldunkowy ma bardziej rygorystyczną formę niż w Polsce, a za jego niedopełnienie wymierzane są wysokie kary finansowe.

Pozostawiając obowiązek meldunkowy zaproponowano istotne uproszczenia przy jego realizacji – od 1 stycznia 2018 r. przewidziano możliwość elektronicznego meldunku, czyli bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Powstanie specjalna e-usługa, za pomocą której każda osoba posiadająca profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny będzie mogła się zameldować. Rozwiązanie to ułatwi spełnienie obowiązku meldunkowego, przede wszystkim przez możliwość jego zrealizowania poza godzinami pracy urzędu.

Jednocześnie przy użyciu jednego formularza meldunkowego możliwe będzie:

·         zameldowanie na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego

·         zameldowanie na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego.

Obecnie trzeba wypełniać dwa formularze: zameldowania i wymeldowania. Rozwiązanie to ułatwi czynności meldunkowe np. studentom i pracownikom, którzy wyjeżdżają poza stałe miejsce zamieszkania.

            Zdecydowano, że numer PESEL nadawany będzie wszystkim cudzoziemcom  dokonującym zameldowania w Polsce na pobyt stały lub czasowy. Oznacza to gromadzenie informacji o wszystkich cudzoziemcach przebywających w naszym kraju w centralnym rejestrze PESEL. W rezultacie zlikwidowane zostaną dotychczasowe rejestry zamieszkania cudzoziemców (gromadzone są w nich dane o cudzoziemcach którym nadano numer PESEL, jak i o tych którzy go nie otrzymali). Słabą stroną tych rejestrów jest niska referencyjność zgromadzonych w nich danych, ponieważ nie są one odpowiednio często aktualizowane, a także ich rozproszenie (każda gmina prowadzi własny rejestr). Po zmianach nie będzie mnożenia danych w rejestrach i ich dublowania.

Obywatelom państw członkowskich UE i członkom ich rodzin numer PESEL będzie nadawany przy zameldowaniu powyżej 3 miesięcy. Zmniejszone zostaną także formalności związane z zameldowaniem tych osób. Numer PESEL nie zostanie nadany przy zameldowaniu cudzoziemców, których pobyt w Polsce będzie krótkotrwały lub tranzytowy (nie przekraczający 30 dni).

Uproszczono również zasady nadawania numeru PESEL obywatelom polskim. Osobom mieszkającym w Polsce, które będą ubiegać się o wydanie dowodu osobistego numer PESEL zostanie nadany z urzędu. Na podstawie obowiązujących przepisów numer PESEL nadawany jest przy ubieganiu się o dowód osobisty lub paszport obywatelom, którzy mieszkają poza Polską.

W rezultacie, osoby mieszkające w Polsce, które nie posiadają numeru PESEL, a chcą otrzymać dowód osobisty – muszą w pierwszej kolejności ubiegać się o numer PESEL.  Obywatel taki musi złożyć odpowiedni wniosek do organu gminy o nadanie PESEL, a dopiero potem może ubiegać się o wydanie dowodu osobistego (numer PESEL jest podstawą wydania dowodu osobistego). Taki sposób działania wprowadza dodatkowe formalności i wydłuża czas oczekiwania na dowód osobisty przez obywateli polskich zamieszkałych w naszym kraju. Dzięki nowym rozwiązaniom wszystkie czynności związane z nadaniem numeru PESEL wykona urzędnik.

Wszystkie regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

 

 

 

***

 

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

            Nowe regulacje rozwiązują problem pokrywania kosztów postępowań w sprawach o wykroczenia ponoszonych w toku czynności wyjaśniających prowadzonych przez straż gminną lub straż miejską, czyli organy podległe gminie.

Chodzi m.in. o sytuację zwrotu należności za stawiennictwo świadka w trakcie czynności prowadzonych przez straż gminną lub straż miejską, czyli np. zwrotu kosztu dojazdu na przesłuchanie lub utraconego dochodu w powodu stawienia się na wezwanie któreś ze straży, a także inne wydatki (np. koszty noclegu).

Na podstawie obowiązujących przepisów nie można jednoznacznie wskazać podmiotu, który powinien zwrócić koszty powstałe w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez straż gminną (miejską), który dokonałby uregulowania wydatków jako Skarb Państwa. Straż gminna (miejska) jest jednostką organizacyjną gminy, natomiast gmina posiada osobowość prawną, w związku z czym jej budżet jest odrębny od budżetu Skarbu Państwa. Rozwiązanie tego problemu jest konieczne ze względu na zapewnienie właściwej realizacji prawa świadka (biegłego, tłumacza, specjalisty) do wypłaty przyznanych mu należności za udział w czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez straż gminną (miejską).

W nowych rozwiązaniach przyjęto, że wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających będą tymczasowo regulowane przez Skarb Państwa (SP) lub jednostkę samorządu terytorialnego (jst), a następnie rozliczane stosowanie do odpowiedzialności za wynik postępowania.

Jeśli czynności wyjaśniające prowadzić będzie Policja lub organ innej państwowej osoby prawnej (np. Straż Parku Narodowego), to zwrot wydatków nastąpi z budżetu państwa. Jeśli natomiast czynności wyjaśniające prowadzić będzie straż gminna lub straż miejska, to zwrot wydatków nastąpi z budżetu gminy.

Do rozliczenia wydatków w orzeczeniu kończącym postępowanie przyjęto, że wydatki ponoszone przez SP lub jst będą miały charakter ryczałtowy – ryczałt nie obejmie kosztów powołania biegłych (lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii w sprawie) oraz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokatów lub radców prawnych. W sytuacji umorzenia postępowania lub uniewinnienia obwinionego – koszty postępowania będzie ponosić Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Natomiast od skazanego zasądzane będą zryczałtowane wydatki i pozostałe należności na rzecz SP lub jst.

Minister sprawiedliwości określi w rozporządzeniu wysokość zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawach o wykroczenia ponoszonych w toku czynności wyjaśniających oraz  w toku postępowania sądowego.

Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

 

***

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Zaproponowano rozwiązania zmierzające do ochrony dobra dziecka i poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących jego powrotu za granicę lub orzeczeń odmawiających takiego powrotu. Chodzi o przypadki bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania, zawarte w Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze 25 października 1980 r.

            Przewidziano m.in.:

·        powierzenie rozpoznawania spraw dotyczących bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, o których mowa w konwencji haskiej z 1980 r. jedenastu Sądom Okręgowym, po jednym z każdej apelacji, jako sądom I instancji (spowoduje to przyspieszenie postępowań oraz pozytywnie wpłynie na profesjonalizm ich rozpoznawania);

·        wprowadzenie przepisów regulujących uzyskiwanie zgody polskiego sądu na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w Polsce  na podstawie orzeczenia sądu lub organu innego państwa członkowskiego UE lub strony konwencji haskiej
z 1996 r.;

·        wprowadzenie przepisów usprawniających wykonywanie orzeczeń o odebraniu dziecka;

·        wprowadzenie przymusu adwokacko-radcowskiego w postępowaniach w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, o których mowa w konwencji haskiej z 1980 r.;

·        określenie trybu uzyskiwania danych o potencjalnej rodzinie zastępczej i zasad przekazywania dzieci do pieczy zastępczej z zagranicy w ramach nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

·        przyznanie Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie kompetencji do rozpoznawania apelacji od postanowień sądów okręgowych, w sprawach prowadzonych w ramach konwencji haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę;

·         zmianę przepisów procedury cywilnej, jeśli chodzi o wykonywanie orzeczeń wydanych w postępowaniu prowadzonym z konwencji haskiej z 1980 r. dopiero po uprawomocnieniu, a więc po wykorzystaniu drogi odwoławczej. Zmiany te umożliwiają pełną realizację prawa do sądu oraz wyczerpanie krajowej drogi odwoławczej;

·        możliwość wniesienia przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w sprawach bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, o których mowa w konwencji haskiej z 1980 r.;

·         uprawnienie Policji do przetwarzania danych osób, których dotyczy postanowienie o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz osób zobowiązanych postanowieniem do jego wykonania, a także tych, wskazanych we wniosku jako osoby, które dokonały uprowadzenia lub zatrzymania dziecka lub je ukrywają; 

·        określenie uprawnień i obowiązków ministra sprawiedliwości jako organu wykonującego zadania przewidziane w konwencjach i rozporządzeniu, o których mowa w projekcie.

Zaproponowano, aby nowe prawo weszło w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

***

 

 

 

Rada Ministrów wysłuchała informacji na temat stanu przygotowania i wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym związanych z obniżeniem wieku emerytalnego, przedłożonej przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. 

1 października 2017 r. w życie wejdą przepisy przewidujące przywrócenie wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przygotowuje się do sprawnej obsługi osób chcących przejść na emeryturę. ZUS szacuje, że wzrost liczby emerytur wypłacanych na koniec grudnia 2017 r., związany z wprowadzeniem zmiany wieku emerytalnego, wyniesie ok. 331,3 tys., przy założeniu, że na emeryturę przejdzie od razu około 82 proc. uprawnionych osób.

Wnioski składane w związku z obniżeniem wieku emerytalnego to głównie wnioski pierwszorazowe, które najbardziej pracochłonne w obsłudze. Przewiduje się, że wpływ wniosków w IV kwartale 2017 r. będzie średnio wyższy o 24 proc. w stosunku do 2016 r.

Aby zapewnić prawidłowe i terminowe działanie ZUS wprowadzono m.in:

·         „Doradcę emerytalnego"usługę doradczą polegającą na udzielaniu informacji o warunkach, które należy spełnić, aby uzyskać świadczenie. Doradca pomaga przede wszystkim w wyborze optymalnego rozwiązania dotyczącego przysługującego świadczenia oraz wylicza prognozowaną wysokość emerytury. ZUS wyłonił we wszystkich swoich jednostkach prawie 600 doradców emerytalnych. Udzielają oni informacji obywatelom od 3 lipca
2017 r. Poza obsługą bezpośrednią, w placówkach ZUS informacji udzielają także konsultanci z Centrum Obsługi Telefonicznej.

·         Działania informacyjno-promocyjne – ZUS wysłał prawie 500 tys. powiadomień do osób, które nabędą prawo do emerytury 1 października 2017 r. Wysyłka ta prowadzona była od 14 lipca do 31 lipca 2017 r. Ponadto, ZUS udostępnił odpowiednie informacje na stronie internetowej, a także przygotował ulotki, broszury, plakaty, krótkie komunikaty informacyjne oraz tematyczne szkolenia. Zagadnienia dotyczące wieku emerytalnego są również szeroko prezentowane w prasie ogólnokrajowej i lokalnej.

·         System informatyczny – ZUS dostosowuje system informatyczny do nowych warunków związanych z wprowadzeniem zmiany wieku emerytalnego. Obecnie trwają testy oprogramowania.

·         Działania organizacyjne – Aby zabezpieczyć sprawną obsługę wniosków ZUS podjął działania przygotowawcze o charakterze kadrowym i organizacyjnym. Ponadstandardowy wpływ wniosków będzie rodził potrzebę zabezpieczenia odpowiedniej liczby pracowników. Do tego celu delegowanych zostanie blisko 9 tys. osób aktualnie obsługujących sprawy emerytalne.
W razie konieczności liczba ta zostanie odpowiednio zwiększona w taki sposób, aby cała akcja mogła zostać zrealizowana sprawnie, terminowo,
w sposób najbardziej komfortowy dla klientów, a jednocześnie najmniej obciążający dla pracowników ZUS, z poszanowaniem przepisów dotyczących czasu pracy oraz zasad wynagradzania za pracę w czasie ponadnormatywnym.

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Prawie 10 tys. sędziów jest zalanych liczbą 15 156 076 spraw rocznie.

Informacja MS:


W odpowiedzi na prośbę, informuję, że według stanu na 30 czerwca 2016 r. aktualna liczba sędziów wynosi 9979 osób. Natomiast w 2015 roku, do sądów wpłynęło 15 156 076 spraw.

 

 


 

Wioletta Olszewska
Główny Specjalista
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji 
Biuro Ministra

tel:

22 52-12-793

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888


 

15 mln. spraw rocznie i 10 tys. sędziów to obraz polskiego wymiaru sprawiedliwości. 

 

- prosze o potw. tej informacji.

--

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

+442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra


AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Internauta krytykuje polskie uczelnie

Autor postu w sieci Facebook krytykuje polskich polityków od reformy systemu edukacji.

"1. Pisze Pan: "właśnie Uniwers. Warszawski wszedł na początek 4.setki rankingu szanghajskiego. Warto znać fakty, by wypowiadać się z sensem."

Na podstawie czego ten "początek czwartej setki"? Bo ranking na dalszych miejscach, tych poza pierwszą setką, jest tylko alfabetyczny. To jest oficjalna wykładnia ("Institutions within the same rank range are listed alphabetically."). A więc UW może być na miejscu 301, jak i 399-tym.

"Warto znać fakty"? No warto. Mam nadzieję, że pomogłem.

2. Dalej pisze Pan: "W czasie rządów PO uczelnie systematycznie spadały w rankingach (co piszę ze smutkiem). Po 1 roku rządów Zjednoczonej Prawicy awansowały"

Idea, że po roku władzy kogokolwiek nagle uniwersytet awansuje w rankingu, bo tak szybko reformy (jakie?!) dały rezultat jest idiotyczna sama w sobie.

Bonusowo jednak pokazuje również, że nie ma Pan zielonego pojęcia o tym, jak ranking jest robiony. Każdy z elementów składowych ma wagę, a pod-elementy tychże elementów również mają swoje wagi. A mają je dlatego, że bierze się pod uwagę dorobek czasem DZIESIĘCIOLECI (np. w elemencie "Nagrody" 10% wagi to nagrody z lat ...1921-1930). Jeśli więc następuje jakiś skok w rankingu to bardzo silną jego podstawą jest co najmniej ostatnich pięć lub dziesięć lat. A nie rok pańskich bezreform.

No ale dobrze, kolejny krok to: sprawdźmy fakty na oficjalnej stronie rankingu: www.shanghairanking.com

UW: za PO cały czas ta sama czwarta setka. Spadek do piątej setki w roku 2016. Powrót do czwartej setki w 2017.

Nawet jeśli uznać (nie udało mi się znaleźć informacji dokładnej), że raport za 2016 jest tak naprawdę za 2015, to gdzie jest to "systematyczny" spadek? Czy Pan rozumie znaczenie słów, które używa?

Raporty ukazują się w sierpniu, więc imo są raczej za okres "szkolny", czyli październik-czerwiec. Jeśli tak, to spadek UW w 2016, czyli w okresie 2015.10-2016.06 to "wina" (zgodnie z pańskim podejściem do sprawy) rządzących już w tym czasie PiS i "Zjednoczonej Prawicy".

No ale może to tylko UW. Zobaczmy jak się sprawy mają z innymi uczelniami.

Niestety, ranking na który powołuje się Pan minister, w latach 2016 i niżej nie pokazuje już miejsc 500+ (tak, 500+ w tym wypadku to takie ogólne miejsce polskiej nauki), więc nie zaobserwujemy np. AGH. No ale możemy spojrzeć na UJ, jedyną uczelnię oprócz UW, która łapie się do pierwszej pięćsetki.

lata 2008-2015 (PO): cały czas czwarta setka
lata 2016-2017 (PiS): spadek do piątej setki.

(....)

No ale męczy mnie ten AGH, więc może spróbujemy innego rankingu? Weźmy Webmetrics, też szanowane, a tam AGH jest.

2011: pozycja 301
2013: pozycja 384
2017: pozycja -- trzyma się Pan? -- 508"

(...) wg Facebook


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Wiceminister Adam Hamryszczak na Start-up Summer Camp 2017 w mazurskim Rynie

Wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak oraz prezes PARP, Patrycja Klarecka otworzyli największą letnią imprezę dla start-upów – Start-up Summer Camp. Wydarzenie jest unikatową okazją do tego, aby przedstawiciele start-upów wspartych w ramach pilotażu Platform Startowych, finansowanego ze środków Programu Polska Wschodnia (POPW), spotkali się w jednym miejscu.

"Uczestników pilotażu wybraliśmy spośród blisko 2,5 tysiąca pomysłodawców, którzy zgłosili się do Platform w zaledwie kilka miesięcy. Takie zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Cieszy mnie, że udało nam się uruchomić tak ogromny potencjał kreatywności i przedsiębiorczego myślenia wśród młodych ludzi w kraju i z zagranicy. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że oferta Platform odpowiedziała na istotne zapotrzebowanie" – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Wiceszef rozwoju podkreślił również sukces pilotażu i zapowiedział jego kontynuację:

"W Polsce nie ma drugiej inicjatywy, która tak kompleksowo wspiera innowacyjne pomysły biznesowe na tak wczesnym etapie ich rozwoju. Dlatego będziemy chcieli kontynuować program Platform Startowych. Chcielibyśmy, żeby kolejny konkurs na wyłonienie Platform startowych został ogłoszony już w I kwartale 2018 r., po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej. Naszą intencja jest uruchomienie kolejnej edycji programów inkubacyjnych jeszcze przed wakacjami 2018 r."

Summer Camp w Rynie to okazja do podsumowań pilotażu „Platformy Startowe dla nowych pomysłów"(działanie 1.1. POPW). W ramach tego nowatorskiego projektu wspierane są zupełnie nowe innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe typu startup. Jest to kompleksowy program akceleracji, skierowany do młodych osób z całej Polski i z zagranicy, które chcą założyć i z sukcesem prowadzić swoją firmę w makroregionie oraz rozwijać jej działalność na rynku krajowym i zagranicznych. Alokacja dla pilotażu poddziałania 1.1. POPW wyniosła 20 mln euro. Z puli niemal 2,5 tysięcy złożonych aplikacji wybrano 210 najbardziej innowacyjnych i najlepiej rokujących biznesowo pomysłów, które zostały objęte inkubacją. Aż 199 z nich pomyślnie zakończyło ten proces i dalej rozwija swoja działalność, w części dzięki dotacji z Programu Polska Wschodnia. Każdy ze start-upów ma szansę uzyskać nawet 800 tys. zł dofinansowania. Szacujemy, że do końca 2017 r. takim wsparciem zostanie objętych łącznie ok. 100 startupów.
***

Summer Camp potrwa dwa dni, podczas których praktycy, innowatorzy oraz zaproszeni goście będą motywować, udzielać wsparcia, uczyć i inspirować. Wśród zaproszonych gości znaleźli się, m.in. Jonathan MacDonald, doradca i właściciel Thought Expansion Network, a także przedstawiciele polskich i zagranicznych start-upów, funduszy venture capital oraz inwestorzy, z którymi młodzi przedsiębiorcy będą mogli się spotkać i porozmawiać o wsparciu swojego biznesu.

Impreza odbywa się w trzech równoległych ścieżkach tematycznych:

  • Inspiracja – przedstawia możliwości rozwoju polskich start-upów, współpracy z dużymi rynkowymi graczami oraz doświadczenia tych start-upów, które osiągnęły już rynkowy sukces;
  • Rozwój – poświęcona możliwościom finansowania start-upów, dostępnych opcji pozyskania dofinansowania oraz sposobach na bezpieczne zawieranie umów biznesowych;
  • Edukacja – podczas której zrealizowane będą praktyczne warsztaty z zakresu budowania zespołu, wystąpień publicznych, budowania modeli biznesowych, komunikacji i motywacji, które pozwolą uczestnikom na rozwój ich biznesu.
Więcej informacji znajduje się pod linkiem.

Pozdrawiamy,
Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Platformy startowe w Polsce Wschodniej – pierwsze wnioski z pilotażu

W ramach nowatorskiego w skali kraju projektu Platformy startowe dla nowych pomysłów (działanie 1.1) wspieramy zupełnie nowe innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe typu startup. Platformy startowe to kompleksowy program akceleracji, skierowany do młodych osób z całej Polski i z zagranicy, które chcą założyć i z sukcesem prowadzić swoją firmę w makroregionie oraz rozwijać jej działalność na rynku krajowym i zagranicznych.

Młody pomysłodawca (lub zespół) może przyjść do Platformy startowej, zaprezentować ekspertom swój pomysł na innowacyjny biznes i poddać się ocenie. Jeśli zakwalifikuje się do udziału w projekcie, może liczyć na zindywidualizowane wsparcie w postaci pakietu usług i opieki mentora, które umożliwi mu dopracowanie produktu i stworzenie modelu biznesowego (poddziałanie 1.1.1), tak by możliwe było wejście na rynek. Kolejnym krokiem jest możliwość ubiegania się o dotację (do 800 tys. zł) na rozwój działalności na najtrudniejszym początkowym etapie funkcjonowania startupu (poddziałanie 1.1.2). Tylko przedsięwzięcia o największym biznesowym potencjale i najlepszych perspektywach rozwoju mogą liczyć na takie wsparcie.

Ze względu na nowatorski charakter instrumentu Ministerstwo Rozwoju wraz z Komisją Europejską podjęły decyzję, by skuteczność jego założeń przetestować w ramach pilotażu. Efekty pilotażu są bardzo obiecujące. Z puli niemal 2,5 tysięcy złożonych aplikacji wybrano 210 najbardziej innowacyjnych i najlepiej rokujących biznesowo pomysłów, które zostały objęte inkubacją. Aż 199 z nich pomyślnie zakończyło ten proces i  dalej rozwija swoja działalność, w części dzięki dotacji z Programu Polska Wschodnia. Według szacunków, do końca 2017 r. takim wsparciem zostanie objętych łącznie ok. 100 startupów.

Warto podkreślić, że oferta Platform startowych wypełniła istotną lukę we wsparciu polskich startupów – nie ma drugiego programu, który tak kompleksowo wspiera innowacyjne pomysły biznesowe na tak wczesnym etapie ich rozwoju. Platformy startowe uruchomiły znaczący potencjał kreatywności i przedsiębiorczego myślenia wśród młodych ludzi.

Pozytywne rezultaty dotychczasowego wsparcia oznaczają, że po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, działanie 1.1. będzie kontynuowane na większą skalę. Kolejny konkurs na wyłonienie Platform startowych zostanie ogłoszony już w I kwartale 2018 r., a kolejna edycja programów inkubacyjnych powinna rozpocząć się jeszcze przed wakacjami 2018 r.

Najlepszymi ambasadorami Platform startowych są zespoły startupowe, które z pomocą funduszy europejskich przekształciły innowacyjny pomysł w przedsiębiorstwo o znaczących perspektywach rozwoju i ekspansji na nowe rynki. Spektrum innowacyjnych produktów i usług, na których budują one swoją rynkową ofertę jest niezwykle szerokie: od aplikacji IT na potrzeby różnych branż (m.in. energetyka, projektowanie i wzornictwo, edukacja, logistyka) i gier komputerowych, przez rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki, biotechnologii, ekomobilności, wirtualnej rzeczywistości, po maszyny rolnicze czy innowacyjne kosmetyki.

Więcej w załączonej informacji prasowej:

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów
Warszawa, 24 sierpnia 2017 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszych obrad rząd przyjął:

  • wstępny projekt ustawy budżetowej na 2018 r.,
  • projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

 

Rada Ministrów zapoznała się z informacją o działaniach podejmowanych w związku z sytuacją powstałą w wyniku nawałnic w Polsce w sierpniu br. i pomocy udzielanej poszkodowanym.

 

 

 

* * * * *

 

 

Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych.

 

W projekcie budżetu państwa na 2018 rok zaplanowano:

·         dochody budżetu państwa: 355,7 mld zł,

·         wydatki budżetu państwa: 397,2 mld zł,

·         deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 41,5 mld zł.

·         deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 2,7 proc. PKB

 

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

·         wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.),

·         średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.),

·         wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej

oraz emerytur i rent (6,3 proc.),

·         wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).

 

Projekt budżetu na 2018 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

 

 

 

Wydatki

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu "Rodzina 500 plus" oraz rewaloryzacji emerytur  i rent z 2017 roku.

Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z:

·         obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn;

·         waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7 proc.;

·         wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Polski;

·         kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego;

·         dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia;

·         finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu „Mieszkanie Plus";

·         finansowania Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020;

·         dalszego podwyższenia tzw. kwoty wolnej.

 

 

Dochody

Na poziom dochodów podatkowych w 2018 r. wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2017 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. Do działań tych należą m. in.:

·         rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych, wdrożenie analizatorów Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), rozszerzenie stosowania JPK, wykorzystanie zaawansowanej analityki oraz zagranicznych źródeł danych, powstanie centralnej bazy danych dla potrzeb realizacji procedur analitycznych oraz centralizacja procesu analiz, podniesienie kompetencji ludzkich zasobów analitycznych);

·         utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej oraz wzrost skuteczności poboru i prowadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych (intensyfikacja walki w terenie z mafiami VAT-owskimi, skuteczna eliminacja tzw. słupów, skuteczne wdrożenie pakietu paliwowego, zmiana procedur kontrolnych);

·         wprowadzenie w 2017 r. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (system SENT);

·         wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) i systemu STIR przeciwdziałającego wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych;

·         uszczelnienie w obszarze podatków dochodowych, w tym cen transferowych;

·         rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line;

·         opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich;

·         uszczelnienie systemu podatkowego, jeśli chodzi o obrót suszem tytoniowym poprzez objęcie krajowej produkcji tytoniu monitoringiem i nadzorem;

·         uszczelnienie systemu podatkowego, jeśli chodzi o wiele innych branż i kategorii towarów.

 

Projekt ustawy budżetowej na 2018 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

·         dochody budżetu środków europejskich: 64,8 mld zł,

·         wydatki budżetu środków europejskich: 80,2 mld zł,

·         deficyt budżetu środków europejskich: 15,5 mld zł.

 

***

 

Rada Ministrów zapoznała się z informacją o działaniach podejmowanych w związku z sytuacją powstałą w wyniku nawałnic w Polsce w sierpniu br. i pomocy udzielanej poszkodowanym, przedłożoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Informacja dotyczy działań po nawałnicy, która przeszła nad Polską 11 sierpnia br. Minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował Radę Ministrów m.in. o systemie ostrzegania, działaniach służb, pomocy finansowej dla poszkodowanych oraz o  zmianach w prawie, które ułatwiają odbudowę i remonty zniszczonych budynków.

 

System ostrzegania zadziałał

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już 11 sierpnia o godzinie 14:00 wydał ostrzeżenie pogodowe II stopnia. Niezwłocznie po otrzymaniu tego komunikatu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku rozesłało pocztą elektroniczną ostrzeżenie do wszystkich Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Następnie o godzinie 22:49 rozesłany został drugi komunikat o podwyższeniu zagrożenia do III stopnia. Ostrzeżenia pojawiły się także w aplikacji Regionalny System Ostrzegania.

 

Działania służb                                               

Od samego początku w działania ratunkowe zaangażowane były wszystkie służby, a ich reakcja była natychmiastowa. Na szczególną uwagę zasługuje wzorowa współpraca strażaków Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz strażaków-ochotników (OSP). We wszystkich poszkodowanych przez nawałnice województwach, strażacy prowadzili działania polegające przede wszystkim na ratowaniu ludzkiego życia, ale również udrażniali szlaki i drogi dojazdowe, zabezpieczali uszkodzone budynki oraz usuwali powalone drzewa w pobliżu linii energetycznych. W kilku powiatach strażacy wykorzystywali również agregaty prądotwórcze zasilając m.in. stacje uzdatniania wody.

W działania zaangażowana była również policja, która m.in. umożliwiała sprawny dojazd innym służbom. Na miejsca pozbawione elektryczności skierowano także więcej patroli, a funkcjonariusze byli zaangażowani w ewakuację osób, zabezpieczanie miejsc zdarzeń oraz pozostawionego mienia.  Dodatkowo policjanci kontrolowali obozy, kempingi i pola namiotowe oraz docierali do osób poszkodowanych, w tym miejsc zamieszkania osób samotnych, jak również dostarczali wodę pitną.

Przy udrażnianiu koryta rzeki Brdy (w okolicy miejscowości Rytel)  wykorzystano również sprzęt i siły wojska – o wsparcie wojska wystąpił Wojewoda Pomorski.   

W sumie w akcji uczestniczyło prawie 100 tys. strażaków PSP i druhów z OSP. Swoje zadania wykonywało też 5 tys. policjantów.

Przeprowadzona została kontrola obozów harcerskich.

 

Pieniądze dla poszkodowanych uruchomione natychmiast

Procedura udzielania pomocy finansowej dla rodzin, które poniosły straty podczas nawałnicy została uruchomiona już 12 sierpnia. Minister spraw wewnętrznych i administracji zobowiązał wojewodów do pilnego oszacowania pomocy finansowej na zasiłki do 6 tys. zł dla poszkodowanych rodzin.

Przygotowano także rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które upraszcza procedury związane z odbudową i remontem zniszczonych budynków. Dzięki temu tam, gdzie kiedyś potrzebne było zezwolenie na budowę, obecnie wystarczy zgłoszenie. Remont można przeprowadzić także bez żadnych formalności. Uproszczony został ponadto odbiór budynków, które zostały wyremontowane lub odbudowane. Rozporządzenie początkowo objęło swoim zasięgiem 101 gmin. Zostało ono zaktualizowane w związku ze zgłoszeniem przez wojewodów kolejnych 76 gmin, na terenie których zostały zniszczone lub uszkodzone obiekty budowlane.

Przygotowane zostały także przepisy, które mają ułatwić i przyspieszyć szacowanie strat. Oprócz rzeczoznawców, straty mogą szacować inspektorzy nadzoru budowlanego.

 

Więcej pieniędzy na odbudowę domów

Rząd podjął także decyzję o zwiększeniu pomocy finansowej na odbudowę zniszczonych budynków mieszkalnych ze 100 tys. zł do 200 tys. zł. Wprowadzono możliwość ubiegania się o zasiłki do 100 tys. zł w przypadku zniszczonych przez nawałnice budynków gospodarczych służących rodzinom.

Minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że po oszacowaniu strat związanych z nawałnicami (jeśli wysokość strat przekroczy ustanowione kryteria) planowane jest wystąpienie do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej ws. wsparcia związanego z usuwaniem skutków gwałtownych burz.

Zakończenie szacowania strat planowane jest na koniec sierpnia.

 

Powołany zostanie zespół międzyresortowy, który w ciągu miesiąca przygotuje rekomendacje dotyczące działania systemu zarządzania kryzysowego.

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt ustawy przewiduje poprawę organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W szczególności poprawi się koordynacja opieki i pracy zespołowej lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.

 

Lekarz POZ

Przyjmuje się, że docelowo lekarzem POZ będzie lekarz:

·         mający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej;

·         odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej;

·         posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej;

·         posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.

    Założono, że lekarz pediatra sprawować będzie opiekę nad dzieckiem do ukończenia 7 roku życia. Do 31 grudnia 2024 r. lekarz ten może sprawować opiekę nad dzieckiem do ukończenia 18 roku życia. Jednocześnie planowane jest – w ramach rozporządzenia ministra zdrowia – utworzenie w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej konsultacyjnej poradni pediatrycznej.

Jednocześnie, z uwagi na niedobór kadry lekarskiej posiadającej specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej przyjęto, że lekarzem POZ może być również lekarz:

·         mający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej;

·         posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych,

udzielający świadczeń zdrowotnych w POZ przed 31 grudnia 2024 r.

     Ponadto uwzględniono prawa nabyte, zgodnie z art. 14 ustawy z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że przepisy projektowanej ustawy nie wyłączają z podstawowej opieki zdrowotnej lekarzy, którzy dotychczas udzielali świadczeń zdrowotnych w POZ.

 

Pielęgniarka POZ

Docelowo pielęgniarką POZ będzie pielęgniarka, która:

·         posiada tytuł specjalisty lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;

·         ukończyła lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;

·         ma tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

  Jednocześnie, z powodu niedoboru kadry pielęgniarskiej posiadającej specjalizację w wymienionych dziedzinach pielęgniarstwa, przyjęto, że pielęgniarką POZ będzie również pielęgniarka udzielająca przed 31 grudnia 2024 r. świadczeń zdrowotnych w POZ, która:

·         posiada tytuł specjalisty  w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;

·         ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;

·         odbywa szkolenie specjalizacyjne lub kurs  kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 

Położna POZ

Dla położnej POZ określono docelowe kwalifikacje, tj.: posiadanie tytułu specjalisty lub odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub ukończenie lub odbywanie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo posiadanie tytułu zawodowego magistra położnictwa.

Jednocześnie, z uwagi na niedobór kadry posiadającej specjalizację w wymienionych dziedzinach pielęgniarstwa przyjęto, że położną POZ jest również położna udzielająca przed 31 grudnia 2024 r. świadczeń zdrowotnych w podstawowej opieki zdrowotnej, która:

·         posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowisko-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;

·         ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowisko-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 

Koordynacja opieki zdrowotnej

Każdy pacjent będzie objęty opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w skład którego wejdą: lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ.

Pracę zespołu POZ koordynować będzie lekarz POZ, który ma planować i realizować opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą dotyczącą zachowania zdrowia, profilaktyki chorób, ich rozpoznawania i leczenia oraz rehabilitacji świadczeniobiorcy.

Pielęgniarka POZ ma planować i realizować opiekę pielęgniarską nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, jeśli chodzi o promocję zdrowia i profilaktykę chorób, świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.

Położna POZ ma realizować pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Zespół POZ, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, będzie pracował w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków.

Jednocześnie zostanie utrzymana możliwość prowadzenia działalności w ramach POZ różnych podmiotów leczniczych (przedsiębiorcy: osoby fizyczne lub prawne, organizacje pozarządowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) oraz praktyk zawodowych (indywidualne i grupowe; lekarskie, pielęgniarskie lub położnych).

Zasady podpisywania umów o udzielanie świadczeń z publicznym płatnikiem będą zawierane, jak dotychczas, ze świadczeniodawcami. Zespół POZ, co do zasady nie będzie nowym  świadczeniodawcą.

W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej zespół POZ ma współpracować z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną. Ponadto, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zespół POZ ma współpracować również z osobami udzielającymi pacjentowi świadczeń specjalistycznych (m.in. w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, opieki długoterminowej), jak również z przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia czy dyrektorami szkół.

 

Finansowanie

Źródłem finansowania POZ będzie Narodowy Fundusz Zdrowia, a podstawę finansowania stanowić ma tzw. roczna stawka kapitacyjna. Zaplanowano wyodrębnienie w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dodatkowych środków przeznaczonych na zapewnienie koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą, w tym koordynatora (budżet powierzony). Planowane jest też wyodrębnienie dodatkowych środków przeznaczonych na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata zadaniowa) oraz oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny).

Dotychczasowy system finansowania POZ nie zachęca do przyjmowania proaktywnej postawy i koordynowania zarówno profilaktyki, jak i leczenia pacjentów. Natomiast planowany sposób finansowania ma być systemem motywacyjnym, który powinien zagwarantować optymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne. Zarówno płatnik, jak i świadczeniodawcy mają monitorować wyniki leczenia, jakość opieki i efektywność kosztową na podstawie wypracowanych wskaźników.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2017 r., z wyjątkiem części regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

 

 

 

 

 

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.