Fwd: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów


Warszawa, 31 maja 2016 r.

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

* * * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 12 zł brutto (kwota waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.) dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych (wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w państwach trzecich, czyli poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym). Przyjęcie tego rozwiązania oznacza spełnienie jednej z najważniejszych obietnic złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé.

Nowa regulacja ma przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i chronić osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie. Chodzi o to, aby ograniczyć zjawisko polegające na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej ma wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie.

Wprowadzono także inne przepisy służące ochronie osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Projekt likwiduje przepisy różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Obecnie pracownik w pierwszym roku pracy musi otrzymać co najmniej 80 proc. płacy minimalnej. Po zmianach, wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – będą otrzymywać minimalne wynagrodzenie w jednakowej, pełnej wysokości. Rozwiązanie to znosi dyskryminację młodych ludzi na rynku pracy.

Zaproponowano także przepis, aby dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie był uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. Obecnie dodatek ten jest brany pod uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej. Oznacza to, że osoby najniżej wynagradzane są gorzej traktowane w porównaniu z osobami lepiej wynagradzanymi, otrzymującymi pensję wyższą niż pensja minimalna.

 

W ramach ochrony zatrudniony (na umowie zlecenia lub o świadczenie usług) nie będzie mógł się zrzec prawa do minimalnej stawki godzinowej lub przenieść go na inną osobę. Ma to chronić zleceniobiorcę przed próbami omijania tej regulacji przez zleceniodawcę. Wynagrodzenie wynikające z zastosowania minimalnej stawki godzinowej ma być wypłacane w formie pieniężnej. Rozwiązanie takie ma zapobiegać nadużyciom ze strony zleceniodawcy, który może nakłaniać zleceniobiorcę, aby wynagrodzenie przyjął np. w formie towarów produkowanych przez firmę. Dlatego rozwiązanie to zapewni możliwość skontrolowania, czy wynagrodzenie w należnej kwocie zostało rzeczywiście wypłacone. Jednym z elementów ochrony zleceniobiorcy jest także gwarancja otrzymywania wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej, co najmniej raz w miesiącu.

W projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano, aby minimalna stawka godzinowa miała zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.). Założono, że minimalna stawka godzinowa będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przyjęto, że co do zasady, sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług ma być ustalany między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. W przypadku braku takich ustaleń zleceniobiorca będzie przedkładał zleceniodawcy w formie papierowej lub elektronicznej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Informacja taka będzie przedstawiana w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, tak aby mogła stać się podstawą obliczenia wynagrodzenia.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, minimalna stawka godzinowa nie będzie dotyczyła zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłączenie od osiągniętego rezultatu.  W praktyce oznacza to, że nowe przepisy będą dotyczyć m.in. pracowników firm ochroniarskich i sprzątających, którzy mają szczególnie niskie stawki wynagrodzeń.

Rozszerzono zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. PIP ma kontrolować czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową. Inspekcja będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości.

Przewidziano sankcje za naruszenie przepisów o zapewnieniu minimalnej stawki godzinowej. Przedsiębiorca, osoba działająca w jego imieniu albo osoba działająca w imieniu innej jednostki organizacyjnej, która wypłaca należne wygrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej –  będzie podlegać karze grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

            Przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej zostaną uwzględnione w ustawie Prawo zamówień publicznych na zasadach analogicznych jak regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalna stawka godzinowa ma być również stosowana przy przetargach publicznych.

 

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

            Zaproponowano rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zoptymalizują koszty ich działalności, a w konsekwencji zwiększą dostępność obywateli do usług medycznych. W praktyce większy nacisk zostanie położony na poprawę funkcjonowania publicznej służby zdrowia i bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Premier Beata Szydło w exposé zapowiedziała zmiany w organizacji systemu ochrony zdrowia w celu zapewnienia lepszej opieki medycznej wszystkim pacjentom.

Projekt noweli ustawy zakłada, że w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ma on pokryć stratę netto we własnym zakresie, tj. przez zmniejszenie funduszu zakładu, a jeśli ten fundusz nie wystarczy na pokrycie całej straty, to wtedy podmiot tworzący będzie zobowiązany do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. Gdy SP ZOZ nie będzie w stanie samodzielnie pokryć straty netto, to możliwa  będzie jego likwidacja. 

Przewidziano zakaz zbywania podmiotom prywatnym akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, jeśli miałyby one utracić pakiet większościowy, czyli kontrolę nad podmiotami leczniczymi. Umożliwi to zahamowanie niekontrolowanego przez państwo procesu zbywania udziałów i akcji w ww. spółkach. Chodzi o zachowanie wpływu państwa na funkcjonowanie podmiotów leczniczych, tak aby każdemu można było zagwarantować konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia.

Wprowadzono zakaz wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego bądź uczelnia medyczna mają ponad 51 proc. akcji lub udziałów. Zyski będą przeznaczone na inwestycje i podwyżki płac. Regulacja ta nie będzie miała zastosowania w stosunku do spółek, w których w dniu wejścia w życie ustawy, ww. podmioty publiczne nie miały 100 proc. udziałów albo akcji.

Na kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nałożono obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ. Będzie on przekazywany podmiotowi tworzącemu do końca maja każdego roku. Podstawą sporządzenia raportu będzie sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy. Raport będzie zawierał prognozę sytuacji ekonomiczno-fiansowej na kolejne 3 lata obrotowe oraz analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy. Dokument ten będzie podstawą do dokonywania przez podmiot tworzący oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu leczniczego. Rozwiązanie to zapewni lepszy nadzór nad sytuacją finansową placówek medycznych i ustalaniem polityki zdrowotnej.

Przewidziano odejście od obowiązkowego posiadania przez podmiot medyczny umowy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych (takie polisy są bardzo drogie przez co obciążają budżety placówek medycznych). Nie zwalnia to jednak podmiotu leczniczego od odpowiedzialności z tytułu zdarzenia medycznego – podmiot medyczny zawsze wstępuje w rolę ubezpieczyciela w przypadku braku takiego ubezpieczenia (mówi o tym ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta).

            Jednym z ważniejszych rozwiązań będzie możliwość kupowania świadczeń opieki zdrowotnej przez samorząd terytorialny u podmiotów, dla których jest on organem tworzącym. W praktyce oznacza to, że samorząd będzie mógł kupować dodatkowe świadczenia dla swoich mieszkańców, na takich samych zasadach jak NFZ kontraktuje je dla wszystkich ubezpieczonych. Aby nie doszło do podwójnego finansowania tych samych świadczeń – przez NFZ i samorząd – dopuszczono finansowanie przez jst jedynie tzw. nadlimitów. Sfinansowanie świadczeń ponad kwotę gwarantowaną przez NFZ nie naruszy zasady równego dostępu do usług medycznych. Jednocześnie podmiot leczniczy, który zawarł umowę z samorządem będzie musiał informować o tym NFZ. Rozwiązanie to nie jest obowiązkowe, czyli nie będzie nowym zadaniem dla samorządu, co oznacza, że nie wymaga dodatkowych środków finansowych.

            Zaproponowano, aby podmiot tworzący mógł przekazać prowadzony przez siebie SP ZOZ innemu samorządowi lub publicznej uczelni medycznej. Rozwiązanie to pozwoli na bardziej racjonale wykorzystywanie potencjału ochrony zdrowia, a także efektywnie zarządzanie posiadanymi zasobami kadrowymi i infrastrukturalnymi.

            Projekt noweli ustawowej dopuszcza tworzenie SP ZOZ-ów przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego oraz publiczną uczelnię medyczną.

            Zaproponowano także zmiany ułatwiające wykonywanie działalności leczniczej.

Zwolniono kierowników podmiotów leczniczych z obowiązku przekazywania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz samorządom zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową. Uproszczono procedurę rejestracji podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zaproponowano, aby kierownik podmiotu leczniczego, niebędącego przedsiębiorcą, przeprowadzał konkurs na stanowisko swojego zastępcy. Obecnie taki konkurs przeprowadza podmiot tworzący. Propozycja ta upraszcza postępowanie konkursowe. Przewidziano również odstąpienie od obowiązku przeprowadzania co 6 miesięcy kontroli przez uczelnię medyczną w podmiocie leczniczym, dla którego jest ona podmiotem tworzącym (innych podmiotów tworzących taki obowiązek nie dotyczy).

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który ma obowiązywać z dniem ogłoszenia.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

            Najważniejsze proponowane zmiany:

 • W roku szkolnym 2016/2017 zniesiony zostanie obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty. Od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna  będzie udostępniać szkołom testy diagnostyczne, z których będą mogły skorzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacji (gimnazjum).
 • Począwszy od 2017 r. zdający będą mogli odwołać się od wyników części pisemnej egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Od roku szkolnego 2015/2016 osoby zdające egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz od roku szkolnego 2016/2017 także osoby zdające egzamin gimnazjalny – podczas wglądu do swoich prac egzaminacyjnych – będą mogły je sfotografować. Zgodnie z projektem noweli, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do weryfikacji pracy będzie miał obowiązek wyznaczyć innego egzaminatora niż ten, który pracę sprawdzał i oceniał.
 • Ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny refundowany będzie zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, w sytuacji kiedy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wpłynie po 30 września. W przypadku uczniów niepełnosprawnych, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, możliwe będzie sfinansowanie z dotacji celowej zakupu sprzętu lub oprogramowania, które umożliwią odczyt w postaci elektronicznej zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
 • W przypadku konieczności zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego nowożytnego – innych pod względem poziomu zaawansowania niż zakupione w latach poprzednich z dotacji celowej – organ prowadzący szkołę będzie mógł zakupić brakujące podręczniki lub materiały edukacyjne do nauki języka obcego, umożliwiając uczniom jego naukę na odpowiednim poziomie zaawansowania. Koszt zakupu tych podręczników zostanie zrefundowany z dotacji celowej przekazanej szkole na kolejny rok. Kwota refundacji nie będzie mogła przekroczyć 25 zł na jednego ucznia, w przypadku ucznia niepełnosprawnego zostanie powiększona o odpowiedni wskaźnik.
 • Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 i lata następne, a także terminy składania dokumentów do szkół i przedszkoli, będą ustalane przez organy prowadzące lub kuratora oświaty.
 • Od roku szkolnego 2016/2017 możliwe będzie dostosowanie form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 • Doprecyzowano oraz ujednolicono zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym (wskazano m.in. sposób obliczania wysokości dotacji).
 • Od 1 września 2018 r. będą wygaszane szkoły pomaturalne: bibliotekarskie i animatorów kultury.

Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 września 2016 r., z wyjątkiem części przepisów, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, przedłożony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

            Projekt ustawy przygotowano w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego prawa unijnego pakietu legislacyjnego dotyczącego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (m.in. dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich, tzw. dyrektywa ADR i rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich, tzw. rozporządzenie ODR).

Zasadniczym celem unijnego pakietu legislacyjnego ADR/ODR i wdrażanych na jego podstawie przepisów jest zapewnienie konsumentom możliwości składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne oraz szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania (podmioty ADR). Dostęp do tanich i efektywnych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich będzie także korzystny dla przedsiębiorców, którzy uzyskają instrument pozwalający na uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych w sprawach spornych z konsumentami.

Dyrektywa ADR zakłada stworzenie we wszystkich państwach członkowskich jednolitego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów, który obejmie swoim zakresem wszelkie zaistniałe na rynku unijnym spory między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikające z zawartych umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług, w tym także umów zawartych za pośrednictwem internetu oraz umów transgranicznych.

Model systemu ADR zaproponowany w projekcie ustawy będzie obejmował: podmioty ADR utworzone przez przedsiębiorców danej branży; podmioty publiczne ADR o charakterze sektorowym działające „przy" lub „w" strukturach: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Urzędu Transportu Kolejowego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego; podmiot o charakterze horyzontalnym – Inspekcja Handlowa –  jego zakres działania obejmuje sprawy, dla których nie został utworzony właściwy ADR sektorowy.

Model taki gwarantuje, że każdy spór konsumencki (objęty zakresem dyrektywy) zostanie rozwiązany przez właściwy podmiot ADR.

Podmiotem ADR może być każdy podmiot, który przejdzie pomyślnie procedurę wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i zostanie notyfikowany Komisji Europejskiej.

Do projektu ustawy wdrożono zasady postępowania ADR dotyczące rozwiązywania sporów konsumenckich między przedsiębiorcą a konsumentem na drodze pozasądowej. Postępowanie to ma być wykorzystywane do rozpatrzenia sporu, który w toku negocjacji między stronami, w związku ze złożoną przez konsumenta reklamacją – nie zakończył się porozumieniem. Postępowanie obejmuje spory o charakterze krajowym i transgranicznym, dotyczące zobowiązań umownych w zakresie umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Ustawa ma być stosowana do rozwiązywania sporów konsumenckich między konsumentem mającym miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w Polsce.

W postępowaniu ADR będą wykorzystywane formy mediacyjne, koncyliacyjne i arbitrażowe. W tego typu postępowaniu mają obowiązywać zasady:  sprawiedliwego traktowania (realizowana przez nałożenie na podmiot ADR określonych obowiązków informacyjnych), skuteczności (gwarantowana przez elektroniczną postać postępowania) i dobrowolności (postępowania ADR mają być dla stron dobrowolne i nie mogą zamykać drogi sądowej).

Zgodnie z projektem ustawy, postępowanie ADR ma być prowadzone w postaci papierowej lub elektronicznej.

Według projektu ustawy, postępowanie ma być dla konsumentów nieodpłatne. Podmioty ADR mogą przewidzieć w regulaminie opłaty, ale ich wysokość nie może utrudniać dostępu do postępowania. Nie wyklucza się też konieczności uiszczenia opłat, które powstaną w toku załatwiania sporu, chodzi np. o koszty związane z powołaniem biegłego.

W projekcie ustawy określono również obowiązki przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków informacyjnych wobec konsumentów.

Według projektu ustawy, podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich będzie podmiot ADR wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych. Rejestr ma być jawny i będzie prowadzony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podmiot uprawniony będzie zobowiązany do rozpatrywania sporów krajowych i transgranicznych. Zasadniczo wszczęcie postępowania ma następować na wniosek konsumenta, jednak podmiot ADR będzie mógł przewidzieć w swoim regulaminie możliwość wszczęcia postępowania również na wniosek przedsiębiorcy. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego przerywa bieg przedawnienia roszczenia, które jest przedmiotem sporu.

Podmiot ADR ubiegający się o wpis do rejestru i notyfikację w UE  będzie musiał spełnić wymogi: fachowości (osoby odpowiedzialne za postępowanie ADR muszą posiadać wiedzę i umiejętności w dziedzinie pozasądowego lub sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i ogólną znajomość prawa), a także niezależności i bezstronności.

Zgodnie z projektem, prezes UOKiK będzie monitorował wypełnianie przez podmioty uprawnione wymogów ustawowych oraz ich działalność przez analizę sprawozdań z wykonywanych zadań. Ma też koordynować wzajemną współpracę między podmiotami uprawnionymi a organami zajmującymi się ochroną konsumentów (w zakresie wskazanym w ustawie). 

 

 

W Polsce, mimo tendencji wzrostowej, mechanizmy polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich są nadal mało rozwinięte i słabo upowszechnione. Praktyka pokazuje jednak, że sądy polubowne i inne formy pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich są skutecznym i tanim środkiem dochodzenia praw przez konsumentów. Dotyczy to zwłaszcza spraw drobniejszych, które rozstrzygane przez sądy powszechne, są obarczone licznymi niedogodnościami, takimi jak np.: przewlekłość postępowania, wysokie koszty, sformalizowane procedury, itp.

Ustawa ma wejść w życie po dwóch miesiącach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem dwóch artykułów, które mają obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji.

 

 
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Fwd: Fundusze europejskie na wsparcie rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego
Nadanie większej wagi najbardziej wartościowym inwestycjom służącym rozwojowi kultury i wspieraniu dziedzictwa narodowego to efekt rozwiązań wypracowanych wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Wykorzystany zostanie do tego mechanizm wzmocnionego Kontraktu Terytorialnego.

Realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wymaga m.in. wsparcia kapitału społecznego. Szczególną rolę odgrywa tutaj kultura. Dbałość o dziedzictwo kulturowe oraz aktywne uczestnictwo w kulturze wzmacnia poczucie tożsamości narodowej oraz kształtuje postawy patriotyczne. Jednocześnie, stymulując kreatywność i innowacyjność, jest niezbędne dla tworzenia konkurencyjnej gospodarki. Kultura wpływa również na atrakcyjność osiedleńczą i inwestycyjną miast i regionów, co sprzyja rozwojowi lokalnych i regionalnych rynków pracy.

Szansą na dalszy rozwój kultury są fundusze europejskie. W latach 2014-2020 przeznaczono na ten cel prawie miliard euro w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych. Finansowane będą inwestycje mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, w szczególności obiektów wskazanych na Liście Dziedzictwa UNESCO oraz obiektów zabytkowych ważnych z punktu widzenia rozwoju kraju lub regionu, a także inne projekty przyczyniające się do rozwoju zasobów kultury. Poprawi się dzięki temu dostęp do kultury, wzmocnione zostaną jej funkcje edukacyjne oraz zwiększy się udział obywateli w kulturze.

Bezpośrednie powiązanie inwestycji w sektorze kultury z rozwojem gospodarczym wymaga koordynacji działań podejmowanych na szczeblu rządowym i samorządowym oraz przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Dlatego też inwestowanie w sektorze kultury było tematem dyskusji na ostatnim posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Poszukiwano efektywnych instrumentów wspierających rozwój kultury i dziedzictwa narodowego i w tym kontekście wypracowano propozycję szerszego otwarcia Kontraktu Terytorialnego na projekty w dziedzinie kultury. Celem planowanych do przeprowadzenia działań jest dokonanie przeglądu wszystkich Kontraktów Terytorialnych, tak aby zawarte w nich projekty miały realne odzwierciedlenie w regionalnych i krajowych programach operacyjnych. Kultura to pierwszy obszar, w którym Kontrakty Terytorialne zostaną otwarte na nowe projekty, którym zostaną przyznane realne preferencje.

Lista i zakres projektów będą zgłaszane przez zarządy województw. W celu wzmocnienia polityki zrównoważonego rozwoju jedna trzecia ze zgłaszanych projektów powinna pochodzić z rekomendacji prezydentów miast. Kwota przeznaczona na konkursy w obszarze kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w których będą mogły wystartować te dodatkowe projekty, szacowana jest na ponad 1 mld zł środków UE.

Jednocześnie, resorty rozwoju oraz kultury i dziedzictwa narodowego określą maksymalną liczbę projektów dla poszczególnych województw, co umożliwi podejmowanie strategicznych i przemyślanych decyzji na poziomie regionalnym. W konsekwencji, wsparcie otrzymają przedsięwzięcia kluczowe dla regionów i dla Rządu RP. Zwiększy to efektywność inwestowania środków unijnych oraz umożliwi wykorzystanie Kontraktu Terytorialnego do realizacji celów postawionych w rządowym Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.


Aleksandra Serkowska

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
www.mr.gov.pl
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Fwd: Postale: 1 czerwca, środa godz. 10.00 konferencja prasowa Centrum im. Adama Smitha, ul. Bednarska 16


ZAPROSZENIE


Centrum im. Adama Smitha zaprasza na prezentację kolejnego raportu nt.  kosztów wychowania dzieci w Polsce, które Centrum im. Adama Smitha corocznie wylicza od 2008 roku. 


środa 1 czerwca o godz.10.00 w Centrum im. Adama Smitha przy ul. Bednarskiej 16 w Warszawie.  


--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

W Polsce jednak opłaca się tworzyć nowe partie polityczne

Czy w Polsce opłaca się założyć partię polityczną? Okazuje się, że tak. Załączamy komunikat prasowy ruchu R. Petru o nazwie .Nowoczesna, który w ciągu roku wbił się do polskiego parlamentu,

Komunikat prasowy, 30 maja 2016 r.

Pierwsze urodziny Nowoczesnej – rok partii w pigułce

29 posłów w Sejmie, 3545 członków, 258 kół we wszystkich województwach, od 18 do 21 proc. poparcia w najnowszych sondażach to bilans rocznej działalności partii Nowoczesna Ryszarda Petru. 31 maja mija rok od Kongresu Założycielskiego, który odbył się na warszawskim Torwarze.

Swoje pierwsze urodziny posłowie i członkowie Nowoczesnej świętowali w poniedziałek,
30 maja w PIN-UP STUDIO w Warszawie.

- To, co oferujemy Polakom, to dobre połączenie naszej tożsamości i naszych rodzimych wartości z tak rozumianą nowoczesnością. Z wygrywaniem w światowym wyścigu. – powiedział podczas rocznicowego wystąpienia lider Nowoczesnej Ryszard Petru.

W ciągu roku partia powołała struktury we wszystkich regionach. Obecnie tworzy je 3545 członków w 258 kołach.

Aktywność 29 posłów w Sejmie obrazują wybrane liczby:

 • 20 sesji konsultacji społecznych z udziałem 550 ekspertów,
 • 11 złożonych projektów ustaw, z czego 3 skierowane do pracy w komisji,
 • ponad 220 złożonych interpelacji – uwzględniając liczbę posłów do ogólnej liczby złożonych interpelacji, Nowoczesna jest drugą siłą w parlamencie pod względem złożonych interpelacji,
 • 4 posłów Nowoczesnej w pierwszej „10" najaktywniejszych parlamentarzystów liczonych wg liczby wystąpień (Jerzy Meysztowicz, Mirosław Suchoń, Paulina Hennig-Kloska, Kamila Gasiuk-Pihowicz).

Do najważniejszych inicjatyw Nowoczesnej możemy zaliczyć:

 • prezentacja pakietu gospodarczego: 15-proc. podatek CIT, przyspieszona amortyzacja, kwota wolna od podatku na poziomie 8161zł, zmiany w kodeksie pracy,
 • prezentacja planu naprawczego dla Polski: stabilizacja finansów publicznych, ustawa o zbilansowanym budżecie, 4-letni plan finansowy państwa i zapewnienie niezależności NBP,
 • przedstawienie raportu na 100 dni rządów PiS – „Czarna księga PiS", podsumowanie 180 dni rządów PiS – „Czarna księga PiS cz. 2",
 • przedstawienie sieci powiązań osób „dobrej zmiany", powołanych do spółek Skarbu Państwa, z politykami PiS,
 • udział w wielu akcjach protestacyjnych i informacyjnych, m.in. w akcji dotyczącej publikacji wyroku przez Premier Beatę Szydło, czy w akcji przeciw zmianom w prawie aborcyjnym,
 • współpraca ze środowiskami opozycyjnymi przy organizacji marszów obywatelskich w obronie demokracji i wartości europejskich, w tym samodzielna organizacja marszu 12 marca 2016, w której uczestniczyło 50 tys. osób,
 • ogólnopolska akcja rozdawania Konstytucji RP,
 • „roadshow" Ryszarda Petru – spotkania w największych miastach Polski: Kraków, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Warszawa.

W wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Nowoczesna otrzymała 7,6 proc. głosów, co oznacza, że na nową partię głosowało 1.155.370 osób. Najnowsze sondaże pokazują prawie trzykrotny wzrost poparcia:

 • Badanie IBRIS (z 27.05): 21,1 proc.
 • Badanie Millward Brown (24.05): 20 proc.
 • Badanie CBOS (13.05): 18 proc.
 • Badanie Polska Press Grupy/Dobra Opinia (20.05): 18 proc.

Z kolei według sondażu Pollster (dla Super Expressu z 30.04.) 20 proc. respondentów widzi lidera Nowoczesnej, Ryszarda Petru w roli premiera. Cieszył się on również największym zaufaniem Polaków wśród liderów politycznych, z poparciem na poziomie 42 proc. (Ibris dla Onet z 15.04). Natomiast w  badaniu wykonanym przez CBOS w maju, Ryszard Petru zdobył 3 miejsce z zaufaniem na poziomie 39 proc.

Zapraszamy na spotkania z Alberto Mingardim promujące książk=?ISO-8859-2?Q?=EA?= ,,=?ISO-8859-2?Q?Wolno=B6=E6?= i prawo" Bruno Leoniego

Masz problem z odczytem, użyj tego linka. 25 maja 2016 r.
 
        Newsletter specjalny
 
Zapraszamy na spotkania z Alberto Mingardim promujące książkę ,,Wolność i prawo" Bruno Leoniego
W dniach 30-31 maja Alberto Mingardi - dyrektor generalny włoskiego Istituto Bruno Leoni, poprowadzi w Poznaniu i Warszawie serię spotkań promujących polskie wydanie książki "Wolność i prawo" Bruno Leoniego. „Wolność i Prawo” to przykład znakomitej analizy relacji pomiędzy prawem i wolnością, w której autor podziela poglądy Frédérica Bastiata, jednocześnie prześcigając Hayeka konsekwencją i rygorem. Wprowadzenie do książki napisali prof. Leszek Balcerowicz oraz Carlo Lottieri - profesor filozofii politycznej na Uniwersytecie w Sienie. Spotkania będą prowadzone w języku angielskim.
  Czytaj dalej  
 
 
Aktualności
Znamy zwycięzców  Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza
 
W dniach 20-22 maja 2016 r. odbyła się XIV edycja Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza - trzydniowego seminarium dla studentów zainteresowanych zagadnieniami współczesnej gospodarki. Zwyciężczynią tegorocznej edycji została studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Paulina Kuśnierz, za pracę „Dlaczego państwo prawa jest ważne dla wzrostu gospodarczego?”. Miejsce drugie zajęli ex aequo  Daniel Góra z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za artykuł „Państwo prawa a wzrost gospodarczy” oraz Piotr Kempiński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę „Wątpliwości wobec projektu wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania”. Trzecie miejsce zajął Marek Szolc z Uniwersytetu Warszawskiego, który napisał „Dlaczego państwo prawa jest ważne dla wzrostu gospodarczego?”. Dodatkowo jury postanowiło wyróżnić 6 prac.
 
  Czytaj dalej >>
Blog FOR
Karolina Wąsowska: Teoria wolności i prawa według Bruno Leoniego- recenzja książki 
 
Książka traktuje o ponadczasowych teoriach wolności oraz prawa, które, jak podkreśla sam autor, są nierozerwalnie ze sobą związane. Dostrzeżenie tej zależności jest możliwe po zdefiniowaniu tego, czym jest wolność dla przeciętnego człowieka. Jest nią bowiem brak przymusu oraz ekonomiczne bezpieczeństwo, które pozwala czerpać radość z życia. Oba elementy w pewnym stopniu wzajemnie się ograniczają. Niemożliwe jest osiągnięcie ekonomicznego bezpieczeństwa bez zastosowania przymusu wobec pozostałych osób, aby grupa ta nie mogła nas tego bezpieczeństwa pozbawić - pisze o książce "Wolność i prawo" Karolina Wąsowska z FOR.
 
  Czytaj dalej >>
 

Poprzyj nasze działania
I Ty możesz z nami skutecznie chronić wolność! 
 

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju działa tylko dzięki Waszemu wsparciu! Nie korzystamy ze środków państwowych. Każda złotówka przekazana na FOR pozwala nam skuteczniej działać na rzecz promocji prawdy i zdrowego rozsądku w dyskursie publicznym.

Nawet najmniejsza darowizna potwierdza słuszność naszych działań. Zachęcamy do ich wsparcia!

 
  Popieram >>
 
POPRZYJ DZIAŁANIA FOR > 10 ZŁ
 
Kontakt
 
ul. Ignacego Krasickiego 9A
02-628 Warszawa
info@for.org.pl
www.for.org.pl
+48 22 628 85 11
+48 691 232 994
Nr konta:
68 1090 1883 0000 0001 0689 0629
 
Pomóż nam chronić wolność
 
Lubię to!
Obejrzyj multimedia
Dyskutuj na blogu
Załóż klub FOR
Zgłoś problem z biurokracj±
Komiksy-ekonomiczne.pl 
Licznik długu publicznego
Dołącz do nas
 
Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej wiadomości od Forum Obywatelskiego Rozwoju, kliknij ten link.

Wieczorna.pl nadal chce nadawać naziemnie

Adam Fularz, prezes zarządu spółki Wieczorna.pl, nadal chciałby uruchomić telewizję naziemną. Przedsiębiorca ma problemy, jego przedsiębiorstwo przynosi straty, i wymaga stałych dotacji. Ubiegał się o koncesję naziemną na nadawanie naziemne kanału http://www.opera.rtvp.pl/, ale sprawa trafiła do sądu NSA, gdzie utknęła.

Wydawca nie ma szczęścia do działania w polskim systemie prawnym: jego wnioski o przydzielenie koncesji naziemnej przegrywały w konkursach. KRRiT najwyraźniej nie widzi miejsca w sieci naziemnej dla formatu chillout/opera/cinematic jaki realizuje internetowa stacja Radiotelewizja http://www.opera.rtvp.pl/

Wydawca przygotował specjalną selekcję klasycznej muzyki współczesnej classic dubstep i chciałby nadawać taką selekcję muzyki współczesnej naziemnie.

Wydawca uważa że stacja Radiotelewizja nadająca nie tylko w sieci Internet, ale także naziemnie, ma szansę odmłodzić polską kulturę, pokazując współczesną kulturę europejską i światową, tak bardzo inną i aktualniejszą od kultury polskiej.

Wydawca uważa że nowoczesna współczesna muzyska operowa w duchu minimalizmu ma szansę podbić serca słuchaczy i widzów, a współczesne opery takie jak Nikson w Chinach, Śmierć Klinghoffera czy Ewangelia wg Innej Marii mają szansę przyciągnąć klikudziesięcznotysięczną widownię przed telewizory. Opera "Show Jerry'ego Springera" przyciągnęła na antenie BBC około 70 tysięcy widzów.

Wydawca nie ma najmniejszego pojęcia, czy jego kanał telewizyjny ma polityczne szanse na uzyskanie koncesji nazimnej. Wydawca nie zna się dostatecznie mocno na polskim systemie prawnym i sprawę skierował do sądu, sądząc że padł ofiarą dyskryminacji na tle wyznaniowym. Warunki konkursu na nadawanie kanału telewizyjnego jaki ogłosiła KRRiT dyskryminowały nadawcę Radiotelewizja, który nie miał organizacyjnych powiązań z określoną w warunkach konkursu międzynarodową organizacją wyznaniową.

Wydawca protestuje przeciwko takimu traktowaniu przez polskie władze. Wydawca oferuje standardowy produkt jakim jest prowadzona przez niego - dość ambitna telewizja internetowa o formacie muzyki klasycznej we współczesnej wersji i chciałby ją tanim kosztem po prostu powielić w wersji nazimnej. Wydawca żałuje że mu tą czynność utrudniono. Wydawca ma niedparte wrażenie że polskie prawodawstwo w kwestii nadawania kanałów telewizyjnych nazimnie ma zadanie raczej ograniczać niż wspierać różnorodność nadawców.

Wydawca protestuje, podkreślając że bliźniaczy kanał C-Music TV działa z powodzeniem na rynku brytyjskim, natomiast w Polsce podobna działalność napotyka na stałe, nieodmienne problemy władz polskich. Kłopoty też stwarza system sądowy, represjonując przedsiębiorców którzy dosłownie i literalnie odczytują polskie przepisy.

Wydawca dziwi się generalnym brakiem jakiejkolwiek pomocy czy wsparcia dla tego typu przedsięwzięć. Wydawca wyobrażała sobie że uzyska rozmaite formy wsparcia dla rozpoczęcia i rozwijania działalności wydawniczej. Tymczasem w praktyce wydawnictwo zostało np. ukarane przez rządową agencję PARP zakazem korzystania z dotacji i karą ok. 140 tys. PLN i wycofaniem pomocy publicznej na kwotę 369 tys. PLN.

Spółce anulowano pomoc publiczną w wysokości 396 532,50 PLN dnia 22.02.2016 która była przyznana na nowe inwestycje spółki. Spółka wstrzymała działalność.

Wydawca i właściciel spółki ma żal do miejscowych władz odpowiedzialnych za rynek mediów, że utrudniają spółce funkcjonowanie, dodatkowo obciążając je kosztami, takimi jak dostarczanie bezpłatnych egzemplarzy dla bibliotek, czego wydawca zaniechał z braku środków. Nie dostarcza ani wydawanych przez spółkę gazet codziennych ani wydawnictw książkowych, traktując obciążenia na rzecz bibliotek jako kolejny podatek.

Wydawca ma żal, że władze w Polsce utrudniają prowadzenie najstarszego czasopisma na polskim rynku wydawniczym, które spółka wydawała, a które z przyczyn niezależych od wydawcy przestało się ukazywać.

Merkuriusz Polski, najstarsza polska gazeta codzienna, wznowiona po raz kolejny w 2008 roku, nie ma szczęścia na polskim rynku. Tym razem dotacji nie przyznało MKiDN. Spółka złożyła wniosek o dotację- "Wydawanie jubileuszowej edycji czasopisma w wersji papierowej z okazji 355. rocznicy powstania gazety Merkuriusz Polski". We wniosku wg oceny MKDiN popełniono błędy formalne i dotacji nie przyznano. Spółka starała się pozyskać dotację umożliwiającą wydanie już przygotowanych tekstów w formie papierowej.

por. http://www.mkidn.gov.pl/media/po2016/decyzje/20160304_Wyniki_I_naboru-Czasopisma_2016.pdf


Linki:

Kanał C- Music: prezentacja stacji
http://www.opera.rtvp.pl/2015/03/showreel-c-music.html?q=c-music


Nowe publikacje w ofercie

W związku z nadsyłanymi do redakcji propozycjami sprzedaży setek nagrań (chyba nieoficjalnych) wypowiedzi polityków dowodzących nieznajomości podstawowych zasad gospodarki przez osoby podejmujące decyzje, przygotowaliśmy szereg publikacji.
Do tej pory Rzeczpospolita Polska była krajem tzw. gospodarki mieszanej, a reformy wprowadzające urynkowienie różnych branż zostały zahamowane lub wycofane. Mamy wrażenie że reformy gospodarcze zostały zatrzymane lub wręcz wycofano wiele rozwiązań. Jesteśmy ekonomistami działającymi na małym poletku specjalizacji, naszą zaletą jest to że wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych zdobywaliśmy poza Polską. W lokalnym środowisku naukowym dominują jednak teorie które już dekady temu okazały się nie funkcjonować lub zawodzić, szczególnie silny jest trend “odrodzenia keynesistów”- Keynesian resurgence, który gdzie indziej zakończył się już pół dekady temu. Opisywane publikacje są dostępne jedynie odpłatnie. Wydawnictwa Gazety Poselskiej powstały w celu umożliwienia lepszego zrozumienia procesów gospodarczych przez praktyków polityki.
Reforma rynków sieciowych
Otwieranie dla konkurencji rynków usług pocztowych, usług przewozów kolejowych pasażerskich i kolejowych, usług przewozów autobusowych, usług obsługi portów lotniczych
rynków produkcji prądu elektrycznego. Opis ścieżki reform dla rynków sieciowych: energetycznego, sieci portów lotniczych, sieci drogowej, sieci kolejowej, sieci teleinformatycznych
Reforma ustrojowa
Rzeczpospolita Polska przez lata swojego upadku była państwem niespotykanie we współczesym świecie scentralizowanym. Lepiej rozwinięte państwa sąsiadujące z Polską - Czechy, Niemcy, Słowacja- dzielą się na kraje jako podstawową jednostkę administracji regionalnej. Analiza administracji terytorialnej Polski od czasów pogańskich pagus- odpowiednika dzisiejszych szwajcarskich kantonów.
Lepsza demokracja lokalna
Ustrój miast, krajów, księstw, republik miejskich Rzeczp. Polskiej od czasów pogańskich do okresu całkowitej centralizacji w okresie “socwiecza” utopii ustrojowych w XX wieku.
E: zamowienia(małpa)wieczorna.pl, T: 604443623

Kłopoty wydawcy "Merkuriusza Polskiego"


Merkuriusz Polski, najstarsza polska gazeta codzienna, wznowiona po raz kolejny w 2008 roku, nie ma szczęścia na polskim rynku. Tym razem dotacji nie przyznało MKiDN. Spółka złożyła wniosek o dotację- "Wydawanie jubileuszowej edycji czasopisma w wersji papierowej z okazji 355. rocznicy powstania gazety Merkuriusz Polski". We wniosku wg oceny MKDiN popełniono błędy formalne i dotacji nie przyznano. Spółka starała się pozyskać dotację umożliwiającą wydanie już przygotowanych tekstów w formie papierowej.


Spółce anulowano także pomoc publiczną w wysokości 396 532,50 PLN dnia 22.202. 2016 która była przyznana na nowe inwestycje spółki. Spółka wstrzymała działalność.
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski

Region Morza Bałtyckiego – współpraca w ramach programów Interreg. Informacja prasowa MR

Przedstawienie wpływu programów Interreg na rozwój obszaru Morza
Bałtyckiego, a tym samym zachęcenie większej liczby instytucji do
realizacji wspólnych przedsięwzięć – to cel zorganizowanej
w Gdańsku konferencji „INTERREG changes the Baltic Sea Region. Stories that
inspire”. Spotkanie jest  okazją do przedstawienia efektów już
zrealizowanych projektów oraz prezentacji tych, które niedługo się
rozpoczną, omówienia założeń programów Interreg, rozmów z ekspertami oraz
znalezienia partnerów do przyszłych przedsięwzięć.

Region Morza Bałtyckiego – współpraca w ramach programów Interreg. Informacja prasowa MR


Instytut Ekonomiczny bardzo rzadko wydaje raporty gospodarcze. Właśnie wydał kolejny raport.

Instytut Ekonomiczny bardzo rzadko wydaje swoje raporty. Niemniej, pragnę Państwa zaprosić do lektury najbardziej ocenzurowanego raportu o sytuacji gospodarczej, jaki kiedykolwiek opublikowaliśmy. Bazuje on na metodologii Maxa Otte, znanego niemieckiego ekonomisty, który jest autorem publikacji "Der Informationscrash" o przyczynach poprzedniego kryzysu gospodarczego. 

Nie straszymy nowym kryzysem, uważamy wręcz że ten kryzys aktualnie trwa, a polskie dane statystyczne rządowego ośrodka GUS są dalekie od prawdy, zwłaszca w kwestii aktualnego stanu ludności Polski, który szacujemy na 33-35 mln osób. Jest to jednak tylko intelligent guess.

Zapraszamy do lektury raportu, bazującego na najnowszych metodologiach badań ekonomicznych. Raport jest dostępny na zamówienie.

Depesza: Proces likwidacji infrastruktury w Polsce kosztował 0,3-0,5 biliona PLN


Polska dezindustrializacja mogła kosztować nawet 0,5 biliona PLN. Suma strat związana ze zburzeniem budynków fabrycznych i demontażem torowisk kolejowych czy rozbiórką torów w Polsce wynosi około 300- 500 miliardów PLN, jak szacuje ekonomista Adam Fularz z Instytutu Ekonomicznego. 

W Polsce doszło do masowego wyburzania i rozbiórki licznych obiektów pofabrycznych. W okresie spowolnienia gospodarczego obiekty te nie były wykorzystane, a z uwagi na konieczność odprowadzania podatków od nieruchomości w okresach kryzysu, właścicielom opłacało się wyburzyć te nieruchomości niż odprowadzać od nich podatki. 

Przykładem są zabudowania fabryczne w Nowej Soli, które wyburzano demontując dachy budynków, by nie odprowadzać od tych nieruchomości podatków. Czynili to ich właściciele, motywując te akty wandalizmu wymogami polskiego systemu prawnego. Istotnie, polski system prawny nakazywał i nakazuje poprzez mechanizm podatkowy - rozbiórkę nieużywanych budowli. Efektem tego jest rozbiórka nieużywanych zabudowań fabrycznych czy gospodarczych. Ich opodatkowanie - mimo faktu niewykorzystania- powoduje automatyczną konieczność ich rozbiórki w przypadku, gdy są one nieużywane. Stąd- nie opłaca się naprawiać takich budowli, ale wręcz- bardzo opłacalną z powodu wymogów polskiego systemu prawno-skarbowego jest ich demontaż. Likwidowane są wszelkie nieużywane budowle, zwłaszcza te starsze, często już ze względu na sam wiek wartościowe artystycznie i kulturowo. W wielu krajach budowle tego typu przekształcane są na lofty, często zasiedlane nielegalnie. 

W konserwatywnym polskim społeczeństwie legalny squatting - legalne zasiedlanie pustostanów nie jest możliwe. Mimo oczywistych braków substancji mieszkaniowej nie podjęto szeroko zakrojonych projektów przekształcania nieużywanej infrastruktury pofabrycznej czy np. pokolejowej na lofty, biura, centra kulturalne, czy też zwykłe, półegalne squatty zasiedlone przez nielegalnie je zamieszkujących - zwykle młodych, nawet bardzo młodych ludzi. 

Z powodu wymogów polskiego systemu prawnego Rzeczpospolita Polska straciła infrastrukturę która już nie zostanie odtworzona. Dla przykładu, trwale zlikwidowano ruch pasażerski na połowie polskiej sieci kolejowej, przed procesem likwidacji liczącej ponad 26 tys. km torowisk z ruchem pasażerskim. Kosztowało to ok. 70-100 miliardów PLN licząc wg kosztów odbudowy.

Proces dezindustrializacji nie tylko nie zakończył się, ale nadal się odbywa - wymogi polskiego systemu prawnego w tej kwestii nie zostały w żaden sposób zmienione. System podatkowy nadal wymaga rozbiórki wszelkich nieużywanych powierzchni, powodując zwykle pogłębienie się lokalnych kryzysów gospodarczych 

Rzeczpospolita Polska nie dogoni juz takich krajów jak Czechy w rozwoju gospodarczym. W Polsce przemiany gospodarcze poszły w innym kierunku- w kierunku likwidacji szeregu zakładów przemysłowych, linii kolejowych, portów lotniczych etc. W Czechach ta infrastruktura pozostała i nadal jest użytkowana. W Czechach cała infrastruktura pozostała prawie niezniszczona. W odróżnienu od Polski, nie likwidowano fabryk, linii kolejowych etc. Szczególną cechą czeskiej gospodarki są doliny przemysłowe powstałe w czasach protoindustrializacji, gdy wykorzystywano wodę do napędzania maszyn pierwszych manufaktur. Z czasem maszyny napędzane kołami wodnymi zastąpiono nowocześniejszymi, ale dzięki sile wody to właśnie w dolinach rzek i potoków powstały pierwsze manufaktury. W Polsce przykładem doliny przemysłowej było miasteczko Walim, ale w tym miasteczki większość fabryk rozebrano. Fabryki zburzono także w Lubsku w woj. lubuskim. 

Wypowiedź Adama Fularza (Instytut Ekonomiczny):

"W Polsce istniało wiele tzw. dolin przemysłowych. Studiując kiedyś jeden semestr w ramach programu interdyscyplinarnego,  uczyłem się o powstaniu przemysłu w tych dolinach, co było możliwe głównie dzięki wykorzystaniu energii wody. Dopiero po epoce "młyńskiego koła" przyszła w proto-przemyśle epoka maszyn parowych i większej industrializacji. Doliny, w których najpierw powstał proto-przemysł w oparciu o siłę wody, stały się kolebką industrializacji.

Po polskiej stronie, doliny przemysłowe... zostały zlikwidowane. Nastąpił proces dezindustrializacji. Właściciele obiektów przemysłowych musieli je zniszczyć, zmuszeni do tego przepisami nakazującymi rozbiórkę dachów budynków w okresach kryzysu. Dopiero rozbiórka dachu zwalnia z obowiązków podatkowych. Znam przedsiębiorców, którzy zlikwidowali tysiące metrów hal przemysłowych, likwidując całe zagłębia przemysłowe, z powodu nieludzkiego okrucieństwa polskich specjalistów od polityki gospodarczej. Szczególnie w kryzysach musieli burzyć dobre budynki przemysłowe, nie mogąc znaleźć najemców.

Często w ramach podejrzanych prywatyzacji wszystkie firmy stały się własnością firm zarejestrowanych np. w Warszawie, po czym złomiarze niszczyli budynki, dzieła zniszczenia dopełniali złodzieje cegieł. Przepiękny sowiogórski Walim w czasach swojej świetności dysponował - dziś nieczynną - całą doliną przemysłową, posiadającą nawet szynową komunikację podmiejską. Do dziś sowiogórscy przewodnicy odkrywają ruiny starych domów mieszkalnych, opisy nieistniejących już fabryk czy reklamy nieprodukowanych już lokalnie wyrobów. 

Doliny przemysłowe w Polsce w większości zlikwidowano. Sam mieszkam w jednej takiej dolinie przemysłowej, i mogę opisać ciekawą historię upadku gigantycznych lokalnych zakładów z końca mojej ulicy ongiś produkujących mosty wiszące i zwykłe, lokomotywy, ogromne ilości taboru kolejowego. Zresztą wystarczy wziąć byle przedwojenny kalendarz i przejrzeć ilość reklam, by wyrobić sobie opinię, cóż takiego zwykle z sukcesem, w ostatnim 25-leciu doszczętnie zlikwidowano."

opr. A. Fularz 2016

O wydawnictwie Merkuriusz Polski

Agencja prasowa

Sztuka. Kultura. Nauka.

Merkuriusz Polski jest mało znaną, ale największą pod względem liczby wydań codziennych gazetą w Polsce. Mamy także liczącą kilkaset tysięcy tekstów bazę, wkrótce przekroczymy milion rekordów informacji, stając się pod tym względem największą gazetą kraju. 

Archiwizowane teksty i doniesienia prasowe w chwili obecnej są dostępne od nr 1 do nr 500 000 w wydaniu specjalnym z okazji 355-lecia wydawnictwa Merkuriusz Polski. Jest możliwe ich zamówienie w ramach wydania jubileuszowego. Koszt to ok. 50 tys. PLN w wersji papierowej. Cena wydania elektronicznego jest promocyjna i wynosi ok. 35 PLN. 

Oferujemy też na zamówienie archiwizację cyfrową wydań lokalnych, lecz ta usługa jest dostępna na zamówienie. Jest ich kilkaset. Są one codzienne.


Informacja o wydawcy

Informacja wydawcy, 20 maja 2016

Największą gazetą w kraju wg liczby artykułów jest Merkuriusz Polski edycja wieczorna. Ta najstarsza gazeta w kraju została założona 3 stycznia 1661 r., i z okazji 355-lecia opublikuje w 2016 roku swój milionowy artykuł. Gazeta posiada liczne działy nie spotykane już w mediach masowych: posiada np. bardzo rozbudowany dział opery czy dział starożytności, najpełniejszy w Polsce pod względem zawartości. Gazeta jest niedochodowa, od lat balansuje na krawędzi bankructwa.

Dzięki żmudnej pracy zespołu redakcyjnego gazeta cały czas się ukazuje, posiadając dwa wydania- poranne (dostępne pod adresem http://www.poselska.nazwa.pl/wieczorna2/ ) oraz wieczorne, dostępne pod adresem wieczorna.pl

Niestety, spółka wydająca gazetę Merkuriusz Polski stale odnotowuje narastające straty, przekraczające 1 mln PLN rocznie. W związku z tym spółka zrezygnowała z kilkuset domen internetowych w rodzaju warszawska.pl i utrzymuje obecnie tylko ok. 100 wydań lokalnych, co i tak jest największą liczbą osobnych wydań w kraju działających pod osobnymi tytułami. 

Wydanie wieczorne pozwala wydawcom lub autorom sprzedawać własne publikacje, zawiera też własny system Paywall. Wydawca musiał na potrzeby edycji wieczornej zlecić napisanie zupełnie nowego systemu zarządzania treścią, który obsługuje setki tysięcy artykułów wydania wieczornego oraz systemy wewnętrsznego obiegu dokumentów jak i intranet wydawcy, w którym przygotowywane są teksty prasowe.

Wydanie wieczorne jest edycją gazety pracującą w trybie rzeczywistym z niewielkim opóźnieniem. Wiadomości są publikowane z niewielkim opóźnieniem technicnym. Agencja prasowa Merkuriusz Polski w 2016 roku uruchomiła system publikacji komunikatów prasowych w trybie rzeczywistym bezpośrednio z poziomu poczty email. Wysyłka komunikatu na specjalny system automatyczny pozwala na jego natychmiastową publikację. 

Merkuriusz Polski planuje przejście na język angielski. Już obecnie znaczna część treści dostępna jest w języku angielskim.