Start in Poland – podsumowanie - komunikat MR

Przez rok od uruchomienia programu Start in Poland ogłoszono wiele instrumentów wsparcia dla start-upów. Kolejne są w trakcie przygotowania. SIP to największy program dla start-upów w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym skonsolidowano wsparcie finansowe młodych, innowacyjnych firm.

Program Start in Poland obejmuje szereg inicjatyw rządu adresowanych do start-upów lokalizujących swój biznes w Polsce. Tworzy sprzyjające warunki do ich działalności na każdym etapie ich rozwoju, począwszy od fazy inkubacji i akceleracji, przez rozwój, jak i ekspansję międzynarodową.

Budżet programu wynosi blisko 3 mld zł. W ciągu najbliższych 7 lat w Polsce ma szansę powstać 1,5 tys. firm tworzących wysokiej jakości innowacyjne technologie. Program skupia działania obejmujące wszystkie etapy rozwoju młodej firmy: inkubację, akcelerację i fazę szybkiego wzrostu. Program przyśpieszy kompleksowy rozwój ekosystemu sprzyjającego nie tylko rozwojowi start-upów, ale również dzieleniu się wiedzą i własnością intelektualną, nawiązywaniu długofalowej współpracy pomiędzy firmami różnej wielkości, a także przyciąganiu talentów z zagranicy.


Co udało się osiągnąć?

- W ciągu roku po ogłoszeniu programu, wiele działań zostało uruchomionych, kolejne są przygotowywane. Jestem przekonana, że na efekty programu Start in Poland nie będziemy długo czekać – podkreśla wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Komponent akceleracyjny Scale-up, ogłoszony najwcześniej i prowadzony przez PARP, jest w realizacji. Wybrano 10 akceleratorów, które w procesie akceleracji współpracują z 31 dużymi firmami z różnych branż (m.in. energetycznej, fintech, spożywczej, ochrony zdrowia, motoryzacyjnej, maszynowej, transportowej). Młode firmy przechodzą autorski program stworzony w partnerstwie korporacji z doświadczonymi akceleratorami, dzięki któremu zyskują nie tylko dostęp do wysokiej klasy mentorów, infrastruktury, ale także klientów i rynków dużych korporacji. Dzięki temu mają szansę na zdobycie doświadczenia w budowaniu kontaktów i współpracy z dużymi firmami, a także na  zdobycie  partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów. Efektem programu będzie komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez start-upy, w tym produktów i usług, które będą odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby dużych przedsiębiorstw.

- U progu czwartej odsłony rewolucji przemysłowej protagonistami rozwoju są właśnie duże przedsiębiorstwa i małe start-upy. Chcemy, aby oferta instrumentów wsparcia innowacji, pozwoliła wdrażać bardzo pożądany rodzaj współpracy w gospodarce, czyli kooperację "dużych z małymi". – mówił wiceminister Emilewicz.

15 maja 2017 r. uruchomiono pierwszy konkurs dla funduszy kapitałowych (grup zarządzających), które pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju będą realizowały komponent Starter. Inwestycje kapitałowe w start-upy skierowane są w tym komponencie na fazę wczesnego rozwoju przedsiębiorstw (pre-seed, seed). Zidentyfikują one pomysły oparte na innowacyjnych rozwiązaniach i zweryfikują potencjał rynkowy przedstawionych pomysłów.

- Starter jest programem, który otworzy przed młodymi polskimi start-upami szanse rozwojowe na zbudowanie silnych marek nie tylko lokalnych, ale również globalnych – zaznacza wiceszefowa resortu rozwoju.

Rozpoczęto także proces konsultacji ze środowiskiem Aniołów Biznesu, w ramach przygotowań do uruchomienia komponentu Biznest. W przygotowaniu są dalsze komponenty inwestycyjne, dla działających młodych firm, które potrzebują kapitału na ekspansję.

Trwają także prace nad przygotowaniem komponentu Polska Prize, którego celem będzie zachęcenie przedsiębiorców z zagranicy do otwierania działalności gospodarczej w Polsce.

Zmiany legislacyjne

Program jest ściśle powiązany z innymi działaniami, głównie legislacyjnymi, mającymi na celu poprawę warunków działania innowacyjnych firm czy ich ekspansji zagranicznej.  

Konstytucja Biznesu – pakietu ustaw, które mają zmienić polską rzeczywistość gospodarczą. Większość wchodzących w jego skład ustaw, była już przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

100 zmian dla firm - pakiet pro-przedsiębiorczych ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Większość ustaw z tego zakresu zostało już uchwalone i są opublikowane. Nad niektórymi trwają prace legislacyjne. Odpowiadają one na podstawowe problemy, z którymi na co dzień zmagają się polskie firmy.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej - dzięki niej wprowadzono spójny system różnorodnych instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej – ulgi podatkowe, stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz pakiet ułatwień proceduralnych. Trwają też prace legislacyjne (obecnie na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych) nad kolejną ustawą poprawiająca warunki do prowadzenia działalności innowacyjnej.

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Powstanie Polska Platforma Przemysłu 4.0. - komunikat MR

Reindustrializacja to jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Powołanie i działania Polskiej Platformy Przemysłu 4.0, jako fundacji powstałej na mocy ustawy, przyczyni się realizacji SOR i pomoże stawić czoła nowym wyzwaniom związanym z czwartą rewolucją przemysłową. Nowy podmiot będzie odpowiedzialny za wspomaganie transformacji rodzimego przemysłu do poziomu określanego jako „Przemysł 4.0". Zacznie funkcjonować od 2018 roku.

- Czy tego chcemy czy nie przemysł 4.0 staje się powoli teraźniejszością. Rozwojowi technologii będzie towarzyszyć m.in. wzrastający poziom robotyzacji produkcji. Wdrażanie idei Przemysłu 4.0 wymaga współpracy i dzielenia się wiedzą. W tym celu powołujemy krajową platformę, integrującą i koordynującą działania wielu jednostek. Polska Platforma Przemysłu 4.0 ma dostarczać na rynek wiedzę techniczną, inicjować przepływ doświadczeń oraz wspierać przedsiębiorców w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii i modeli biznesowych opartych właśnie na koncepcie nowoczesnej produkcji – mówił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas kongresu Impact'17 w Krakowie.

Proponowany projekt ustawy wychodzi naprzeciw działaniom podejmowanym zarówno na poziomie UE (powołanie Platform Przemysłu 4.0. w wielu krajach UE) jak i oczekiwaniom sektora prywatnego w Polsce. Celem Polskiej Platformy Przemysłu 4.0. jest informacyjne, kompetencyjne i technologiczne wspomaganie przedsiębiorstw a w konsekwencji wzrost globalnej konkurencyjności polskiego przemysłu poprzez wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0.

Dlaczego Platforma Przemysłu 4.0?

·        Reindustrializacja: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada inteligentną reindustrializację polskiej gospodarki. Ważnym jej elementem jest transformacja cyfrowa, automatyzacja i robotyzacja. Jednym z projektów strategicznych SOR w obszarze reindustralizacja jest właśnie „Polska Platforma Przemysłu 4.0".

·        Wzrost produktywności gospodarki: wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0. umożliwi skokowy wzrost produktywności polskiej gospodarki. Bierność wobec czwartej rewolucji przemysłowej może spowodować marginalizację polskiej gospodarki, dlatego należy odpowiednio przygotować się do nadchodzących zmian.

·        Konieczność wsparcia robotyzacji polskiej gospodarki: według szacunków Międzynarodowej Federacji Robotyki przeciętna tzw. gęstość robotyzacji w gospodarce światowej wynosi 62 roboty przemysłowe na 10 tysięcy pracowników zatrudnionych w przemyśle. Pod tym względem dominują: Korea Południowa - 437 oraz Japonia - 323. Na trzecim miejscu znajdują się Niemcy - 292. Średnia  w UE to 82. Polska jest jednym z najsłabiej zrobotyzowanych gospodarek. 22 roboty przypadają na 10 tys. pracowników zatrudnionych w przemyśle. Wyprzedzają nas m.in. Słowacja – 83, Czechy – 72 i Węgry – 47.

Jak będzie działać Platforma Przemysłu 4.0

Proponowanym rozwiązaniem jest powołanie hybrydowej, elastycznej instytucji przedsiębiorczego odkrywania, działającej na styku sektora publicznego i prywatnego. Będzie ona zrzeszała m.in. dostawców technologii, biorców technologii oraz ośrodki edukacyjne i naukowe. Jej zadaniem będzie intensywne rozpowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz standardów technicznych i zarządczych, które są fundamentem udanej transformacji do Przemysłu 4.0, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw poprzez sieć Centrów Kompetencyjnych, a także doradztwo w zakresie implementacji związanych z nim technik i technologii.

Jednym z podstawowych działań Platformy, zwłaszcza w pierwszym etapie funkcjonowania, będzie integracja rozproszonych działań w jeden system wsparcia. Konieczne jest ułatwienie firmom dostępu do niezbędnych technologii oraz know-how oraz uświadamianie przedsiębiorców o  konieczności włączenia się w proces transformacji technologicznej. Z badania Smart Industry 2017,  które MR przeprowadziło wspólnie z firmą Siemens wynika, że polskie przedsiębiorstwa są relatywnie zamknięte na informacje z zewnątrz i kooperację a także reaktywne w stosunku do zmian technologicznych. Dlatego potrzebny jest podmiot, który będzie starał się dokonać stopniowego otwarcia firm na absorbcję rozwiązań technologiczne i wesprzeć je w procesie budowania nowych modeli biznesowych.

Pozostałe obszary działania to budowanie sieci kooperacyjnych, wsparcie edukacji ustawicznej nauczycieli zawodów technicznych oraz dbałość o otoczenie regulacyjno-prawne.

Harmonogram prac legislacyjnych

Projekt ustawy został skierowany do kierownictwa MR. W czerwcu planowane są konsultacje międzyresortowe oraz publiczne. Polska Platforma Przemysłu 4.0. ma zacząć działać od 2018 roku, a głównym wskaźnikiem jej efektywności będzie poziom cyfryzacji i robotyzacji polskiego przemysłu.

Finansowanie

Platforma jako fundacja będzie mogła być finansowana zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny. Początkowo główne źródło finansowania stanowić będą środki publiczne. Docelowo, środki prywatne mają stanowić znaczące źródło finansowania Platformy.

Funkcje, jakie będzie pełnić Platforma to zarówno działania koordynacyjne, jak i aktywne uczestnictwo w rynku jako usługodawca. W pierwszym przypadku inicjatywa wymaga więc finansowania ze środków publicznych, w drugim Platforma może czerpać zysk z komercyjnej działalności. Ten hybrydowy charakter funkcjonowania, wymaga elastycznego zarządzania (koncepcja agile management), dostosowanego do zmieniających się wyzwań, jakie stawiać będzie w Polsce Przemysł 4.0.

Pozdrawiamy,
Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Paweł Rabiej kandydatem Nowoczesnej do komisji reprywatyzacyjnej- komunikatOd: Biuro Komunikacji Nowoczesnej <media@nowoczesna.org>.Nowoczesna - lepsza Polska
.Nowoczesna

Paweł Rabiej kandydatem Nowoczesnej do komisji reprywatyzacyjnej

Decyzją Zarządu Nowoczesnej, po konsultacji z  Klubem Poselskim kandydatem partii do Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa został Paweł Rabiej.

Paweł Rabiej jest członkiem zarządu Nowoczesnej, odpowiedzialnym za konsultacje społeczne i kwestie programowe. Kieruje Zespołem ds. Oceny Skutków Reprywatyzacji w Warszawie, powołanym w ramach Sieci Eksperckiej Lepsza Polska Nowoczesnej po ujawnieniu skandali reprywatyzacyjnych oraz  Grupą Interwencyjną Nowoczesna Warszawa zajmującą się roszczeniami mieszkańców poszkodowanych w wyniku tzw. „dzikiej reprywatyzacji".

Ma doświadczenie w zakresie rynku nieruchomości oraz zarządzania majątkiem publicznym – doradzał w projektach rewitalizacji przestrzeni miejskich, opracowywał raporty i ekspertyzy dotyczące trendów na rynku nieruchomości oraz prowadził projekty związane z efektywnym zarządzaniem projektami publicznymi i samorządowymi. Jako ekspert ośrodka THINKTANK zrealizował kilkanaście projektów w tym obszarze z udziałem instytucji publicznych i samorządowych. 

- Jestem świadom ciężkiej pracy i odpowiedzialności, jaka będzie się wiązać z pracą w Komisji. Uważam, że najważniejsze jest, aby jej prace były oparte na rzetelnej, bezstronnej i obiektywnej ocenie wszystkich przypadków reprywatyzacji, jakimi się zajmie. Trzeba je wyjaśnić i wyciągnąć wnioski na przyszłość – mówi Paweł Rabiej.

.Nowoczesna

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów
Warszawa, 30 maja 2017 r.

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszych obrad rząd zapoznał się z informacją w sprawie realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju".

 

Rada Ministrów przyjęła:

  • projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności;
  • projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Rząd zapoznał się z dokumentem: „Koncepcja e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych projektów".

 

 

* * * * *

 

Rada Ministrów zapoznała się z informacją w sprawie realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.

Rosnące wskaźniki gospodarcze, stabilna polityka makroekonomiczna, niski deficyt budżetowy, zrównoważona polityka regionalna, inwestycje dla Polski (zwłaszcza w małych i średnich miastach), prawo po stronie przedsiębiorców, podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, promocja eksportu i otwarcie nowych placówek handlowych za granicą oraz przyjazne podatki – to główne efekty „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", przyjętej przez rząd w lutym 2017 r.

 

Wskaźniki gospodarcze

W 2016 r. Polska zajęła trzecie miejsce pod względem wzrostu PKB wśród 10 największych gospodarek Unii Europejskich. Pierwszy kwartał 2017 r. przyniósł kolejny wzrost – tym razem na poziomie 4 proc. PKB, dzięki czemu Polska zajęła pierwszą pozycję w tym notowaniu.

Sytuacja na rynku pracy jest najlepsza od 26 lat. Aktualnie stopa bezrobocia wynosi 7,7 proc. Tylko w ciągu roku dzięki nowym inwestycjom (od końca kwietnia 2016 r.), liczba bezrobotnych spadła o prawie 270 tys. osób. W 2016 r., mimo zwiększenia wydatków społecznych, takich jak np. program „Rodzina 500 plus" czy wyższa kwota wolna od podatku dla ponad 3 mln obywateli, Polska osiągnęła najniższy deficyt od 9 lat (jest on jednym z najniższych w ciągu ostatnich 25 lat).

 

Inwestycje dla kraju

Polska stała się krajem pierwszego wyboru dla inwestorów zagranicznych z sektora produkcji przemysłowej. Przykładowo w województwach: podkarpackim – umacnia się Dolina Lotnicza (10 nowych inwestycji); w pomorskim i zachodniopomorskim – odradza się polski przemysł stoczniowy; w dolnośląskim, opolskim i śląskim – rozwija  się śląskie zagłębie motoryzacyjne.

W ciągu ostatnich 17 miesięcy w ramach inwestycji korzystających z różnych form wsparcia publicznego przyciągnięto setki nowych inwestycji. Wygenerują one bezpośrednio 16 tys. i pośrednio 35 tys. nowych miejsc pracy. W tym roku obserwujemy dwukrotny wzrost (o 2,6 mld zł) nakładów inwestycyjnych.

Grupa PFR (Polski Fundusz Rozwoju) bez obciążania budżetu państwa doprowadziła m.in. do ustabilizowania kondycji PolRegio (dawne Przewozy Regionalne), poszerzenia oferty Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, zwiększenia innowacyjności Zakładów H. Cegielskiego, a także – za sprawą repolonizacji Pekao SA – do zwiększenia udziału rodzimego kapitału w sektorze bankowym, który wynosi obecnie 52 proc. BGK Nieruchomości (spółka celowa z grupy PFR) podpisała z gminami umowy na powstanie 20 tys. mieszkań w ramach programu „Mieszkanie plus". PFR podpisał też porozumienie z władzami 41 miast reprezentujących niemal 50 proc. taboru autobusowego, rozpoczynające program „E-bus".

Grupa PFR integruje Agencję Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Priorytety Grupy PFR to inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw oraz obsługa inwestycji zagranicznych. Istotnych zadaniem PRF jest także aktywny udział w procesach repolonizacji strategicznych sektorów polskiej gospodarki.

 

Wykorzystanie środków unijnych

Rząd sprawnie inwestuje środki unijne – nie tylko fundusze strukturalne, ale też z tzw. „Planu Junckera". Z tego planu polskie firmy w ramach 17 projektów otrzymają 6,7 mld zł, a łączna kwota projektów sięga 19,3 mld zł.

Od uruchomienia programów na lata 2014-2020 do 28 maja 2017 r. wykorzystano blisko 33 proc. alokacji środków UE (101,4 mld zł). Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród unijnych państw pod względem płatności uzyskanych z Komisji Europejskiej. Małe i średnie miasta otrzymują wsparcie na rozwój przedsiębiorczości, drogi, sektor wodno-kanalizacyjny, gospodarkę odpadami, zaopatrzenie w energię i gaz, infrastrukturę społeczną, rewitalizację, transport publiczny czy ochronę zdrowia.

 

Prawo dla przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju przygotowało największą od 1989 r. reformę prawa gospodarczego złożoną z dwóch pakietów: „Konstytucji Biznesu" oraz „100 zmian dla firm".

Pakiet „100 zmian dla firm" przyniesie oszczędności dla przedsiębiorców w wysokości ok. 230 mln zł rocznie. Skróci on także okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat, a rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej dokonywana będzie elektronicznie w ciągu doby.

„Konstytucja Biznesu" to stworzenie partnerskich relacji między biznesem a administracją. Zakłada ona, że wszystkie urzędy – w rozpatrywaniu spraw z udziałem firm –wezmą pod uwagę m.in. zasadę: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone". Będą także domniemywać uczciwość przedsiębiorcy i przyjaźnie interpretować przepisy.

Zmiany w podatkach

Rząd wprowadził ulgę inwestycyjną, podniósł kwotę wolną w podatku PIT, zreformował administrację skarbową, zaproponował zmiany w rozliczeniu PIT, a także obniżył do 15 proc. podatek CIT (z obniżki skorzysta 400 tys. małych firm).

W 2016 r. Polska znalazła się w czołówce krajów UE (czwarte miejsce) pod względem poprawy udziału dochodów podatkowych w relacji do PKB. Obecnie to 20,6 proc. PKB. Było to możliwe dzięki nowym narzędziom informatycznym w walce z szarą strefą, pakietowi paliwowemu, nowelizacji ustawy hazardowej, Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu, a także ograniczeniu wycieku podatków za granicę.

 

Plany

W tym roku działania realizowane w ramach „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" skupione są na działaniach społecznych, prorodzinnych i prorozwojowych. Wśród priorytetów znajduje się m.in. wsparcie zagranicznej ekspansji polskich firm oraz program budowy długoterminowych oszczędności Polaków. Duży nacisk położono na dalsze pobudzanie wzrostu inwestycji publicznych, których poziom stanowił jeden z hamulców polskiej gospodarki.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Utworzona zostanie Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności, podlegająca ministrowi rolnictwa.

Nowo powstała inspekcja przejmie wszystkie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (zostaną zlikwidowane), a także część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej. Oznacza to stworzenie nowego, zintegrowanego oraz uproszczonego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach jej produkcji, który w konsekwencji zwiększy ochronę zdrowia konsumentów.

Konsolidacja służb odpowiedzialnych za urzędową kontrolę żywności dominuje wśród państw Unii Europejskiej – w 23 krajach dokonano scalenia istniejących urzędów, a w 14 państwach nadzór nad bezpieczeństwem żywności sprawuje minister odpowiedzialny za rolnictwo. Połączenie funkcjonujących w Polsce organów urzędowej kontroli żywności wpisuje się w te tendencje.

Skonsolidowany nadzór nad produkcją żywności w Polsce jest konieczny, bo zapewni jej wysoki poziom bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości i wartości. Przyczyni się także do wyeliminowania nieuczciwych praktyk w handlu żywnością (np. fałszowania żywności). Ma to szczególne znaczenie dla konsumentów, których wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i dobrostanu zwierząt rosną. Konsolidacja jest także potrzebna, bo polski rynek żywności należy do największych w Unii Europejskiej. 

Za reorganizacją służb kontroli żywności opowiadają się od lat organizacje branżowe przetwórstwa rolno-spożywczego. Producenci sygnalizują, że często są zdezorientowani kontrolami przeprowadzanymi – w niedługim czasie – przez kolejne inspekcje. Organy kontrolne dokonują inspekcji niezależnie od siebie, a to wymaga od przedsiębiorcy dodatkowego czasu na udzielanie wyjaśnień poszczególnym inspektorom. Jest to szczególnie uciążliwe w przypadku małych firm.

Powstanie jednej Inspekcji, nadzorującej i koordynującej proces kontroli, zapewni efektywniejsze gospodarowanie powierzonymi środkami, a w efekcie spowoduje obniżenie kosztów urzędowej kontroli żywności. Taka reorganizacja oznacza też szybsze i kompleksowe przeprowadzanie kontroli oraz audytów u rolnika i przedsiębiorcy. Jednocześnie kontroli i audytów w gospodarstwach i zakładach produkcyjnych będzie mniej. Wyeliminowane zostaną przypadki dublowania się i nakładania kompetencji. Ponadto, konsolidacja zapewni lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie bazy laboratoryjnej i specjalistycznego sprzętu, a także zasobów kadrowych i majątkowych.

Podstawowe zadania nowej inspekcji dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji ochrony zdrowia i życia konsumentów, a także kontroli uczciwości praktyk handlowych oraz ochrony interesów ekonomicznych konsumentów.

Nowa Inspekcja będzie miała trójstopniową strukturę (1. Główny Inspektor Bezpieczeństwa  Żywności; 2. wojewódzki i graniczny inspektor; 3. powiatowy inspektor).

            Zadania Inspekcji będą wykonywać przede wszystkim jej pracownicy, lekarze weterynarii, a także inne upoważnione przez nią osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne.

Główny Inspektor będzie centralnym organem administracji rządowej, podlegającym ministrowi rolnictwa. Będzie powoływany przez premiera na wniosek ministra rolnictwa (i odwoływany przez szefa rządu). W projekcie ustawy szczegółowo określono wymagania wobec osoby ubiegającej się o stanowisko Głównego Inspektora oraz jego zastępców. Przedstawiono zasady naboru na to stanowisko, a także zadania Głównego Inspektora.

Główny Inspektor ma składać ministrowi rolnictwa, do 31 maja każdego roku, sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji za poprzedni rok. Mają funkcjonować przy nim dwa organy doradczo-opiniodawcze: Rada Sanitarno-Epizootyczna i Rada do spraw Laboratoriów. Określono także zadania wojewódzkich i granicznych oraz powiatowych inspektorów bezpieczeństwa żywności oraz niezbędne wymogi do sprawowania tych funkcji.

           

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności regulują m.in. zasady likwidacji dotychczasowych inspekcji oraz związane z tym kwestie majątkowe, organizacyjne i kadrowe. Nowe przepisy są zgodne z projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

W przepisach ustawy przewidziano także powołanie przez premiera, na wniosek ministra rolnictwa, pełnomocnika do spraw organizacji Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Jego zadaniem będzie stworzenie warunków organizacyjno-prawnych, które umożliwią funkcjonowanie PIBŻ. Pełnomocnik zajmie się zorganizowaniem nowej Inspekcji z zachowaniem ciągłości zadań wykonywanych przez dotychczasowe instytucje. Nadzór nad jego działalnością będzie sprawował minister rolnictwa. Obsługę pełnomocnika (organizacyjną, kadrową i techniczną) zapewni resort rolnictwa. Po wykonaniu powierzonych mu zadań pełnomocnik zostanie odwołany przez premiera.

Ze względu na zakres zadań i nadzoru, jaki będzie realizować nowa Inspekcja przewidziano nowelizację ponad 30 ustaw. Wskazano właściwości organów PIBŻ w odniesieniu do zadań realizowanych przez inspekcje podlegające konsolidacji.

 

 

* * *

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa wdrożeniowa), przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

            Efektywne wydatkowanie funduszy z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz uproszczenie i usprawnienie procedur w ubieganiu się o środki unijne – to  podstawowe cele przygotowanej nowelizacji przepisów ustawowych.

            Zaproponowane rozwiązania są wynikiem postulatów zgłaszanych przez instytucje i podmioty zaangażowane w wydatkowanie środków europejskich oraz efektem doświadczeń związanych z wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Projekt ustawy stanowi element tzw. „Konstytucji Biznesu" (to pakiet zmian instytucjonalno-prawnych, którego celem jest stworzenie nowego, lepszego otoczenia prawnego dla przedsiębiorców, a także regulacji określających ich obowiązki oraz gwarantujących im szeroki zakres praw, służących rozwojowi polskiej gospodarki). Dwa pakiety: „Konstytucja Biznesu" i „100 zmian dla firm" mają sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności.

Projektowana ustawa przyczyni się do zmniejszenia obciążeń biurokratycznych potencjalnych beneficjentów i usprawni realizację projektów, co powinno przełożyć się na większe ich zainteresowanie wnioskowaniem o pieniądze unijne i wyższą jakość zgłaszanych projektów.

 

Do najważniejszych regulacji upraszczających ubieganie się o środki unijne oraz ułatwiających realizację projektów należą:

·         ograniczenie liczby dokumentów niezbędnych do skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie oraz koniecznych do zawarcia umowy o dofinansowanie

Ułatwieniem będzie zwolnienie wnioskodawców z obowiązku dostarczenia dokumentów i danych, które dana instytucja będzie mogła uzyskać sama, np. z Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo z dostępnych powszechnie rejestrów, np. Krajowego Rejestru Sądowego.   

·         rezygnacja z wytycznych programowych, do których stosowania beneficjenci są zobowiązani

Obecnie beneficjenci muszą dostosowywać się do zapisów ok. 100 różnych dokumentów (wytycznych, zaleceń, instrukcji, szczegółowych opisów osi priorytetowych programów operacyjnych). Jest to obciążenie utrudniające realizację projektów. Po zmianach, beneficjent, który podpisze umowę będzie związany wyłącznie postanowieniami wytycznych wydawanych przez ministra rozwoju i finansów – w ściśle wskazanym zakresie. Zniknie obowiązek analizowania dużej liczby dokumentów.

·         zmiany umożliwiające sprawną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu

Każdy wniosek o dofinansowanie projektu będzie w pierwszej kolejności oceniany pod kątem spełnienia warunków formalnych. Na tym etapie odpowiednia instytucja sprawdzi, czy wniosek zawiera wszystkie załączniki, czy jest poprawnie wypełniony, a wnioskodawca jest podmiotem, który może się ubiegać o środki finansowe w danym konkursie. Jeżeli  instytucja stwierdzi, że we wniosku są braki, to wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia, a następnie wniosek skieruje do oceny merytorycznej. Na tym etapie zostanie sprawdzone, czy wniosek spełnia tzw. kryteria wyboru projektów, które będą wskazane w regulaminie konkursu. Również na tym etapie będzie możliwe poprawienie wniosku, zgodnie z regulaminem konkursu.

 

 

·         możliwość poprawiania wniosku na etapie oceny

W przypadku konieczności poprawy wniosku na etapie oceny, instytucja prowadząca nabór skontaktuje się z wnioskodawcą i wezwie go do dokonania stosownych zmian lub – za zgodą wnioskodawcy – sama ich dokona. Wniosek nie zostanie odrzucony na wstępnym etapie. Oznacza to, że więcej dobrych projektów będzie miało szansę otrzymać dofinansowanie.

·         ustanowienie Rzecznika Funduszy Europejskich

O interesy beneficjentów zadba Rzecznik Funduszy Europejskich, który będzie odpowiedzialny m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów, związanych z realizacją programów operacyjnych, mających wpływ na usprawnienie systemu ich wdrażania. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, rzecznik udzieli wsparcia w kontaktach z poszczególnymi instytucjami, które wdrażają fundusze unijne. Rzecznika  obowiązkowo powoła instytucja zarządzająca (minister rozwoju i finansów), a dobrowolnie – inne instytucje systemu realizacji programów operacyjnych.

·         podział konkursu na rundy

Konkursy będzie można dzielić na rundy (obecnie brakuje jasnych uregulowań w tym zakresie, a nowelizacja ustawowa doprecyzowuje zasady organizacji rund). Oznacza to, że podmioty, które nie zdążą złożyć wniosku konkursowego we wskazanym terminie będą mogły to zrobić w kolejnej rundzie. Rozwiązanie takie pozwoli skompletować wszystkie potrzebne dokumenty i zapewni możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia.

·         ułatwienia w realizacji projektów partnerskich

Partnerstwa służące wspólnej realizacji projektu będą mogły być zawierane przez wszystkie podmioty bez ograniczeń, z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy publicznej, wynikających z obowiązujących regulacji unijnych. Obecnie jest to zabronione. Dodatkowo przewidziano możliwość zmiany partnera w projekcie.

·         możliwość wycofania protestu

Przewidziano możliwość wycofania przez wnioskodawcę protestu (złożonego z powodu negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie), co pozwoli na sprawniejszą ocenę pozostałych wniosków.

·         skrócenie terminów na rozpatrywanie środków odwoławczych

Z 21 do 14 dni skrócono termin na weryfikację zasadności protestu przez instytucję, która oceniała projekt, przed jego przekazaniem do instytucji odwoławczej. Czas na rozpatrzenie protestu skróci się z 30 do 21 dni, a łączne rozpatrzenie protestu z 60 do 45 dni. Wpłynie to na szybkość oceny wniosków o dofinansowanie. Terminy te zostaną  przedłużone, gdy konieczne będzie uzupełnienie przez wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia protestu.

·         ochrona dóbr intelektualnych wnioskodawcy

Dokumenty złożone przez wnioskodawcę w toku postępowania konkursowego nie będą udostępniane. Zapewni to ochronę wszystkich informacji, które wnioskodawcy przekazują danej instytucji w celu otrzymania dofinansowania.

·         wprowadzenie regulacji dotyczących pomocy zwrotnej

Środki zwrócone przez beneficjenta będą mogły zostać ponownie wykorzystane,  w szczególności w formie  gwarancji, poręczeń i pożyczek (podlegających całkowitemu lub częściowemu zwrotowi). 

·         wprowadzenie nowego rozdziału – Eksperci

Możliwe będzie wyznaczanie ekspertów nie tylko do oceny projektu, ale również do wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków danej instytucji, wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o jego dofinansowaniu.

 

·         profesjonalna ocena projektów

Wskazano wprost, że w skład komisji oceniającej projekty będą mogli wejść tylko pracownicy mający wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w dziedzinach, których konkurs dotyczy. Rozwiązanie to zapewni rzetelną ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie. Wprowadzono zasadę stałej oceny pracy ekspertów.

·         uwzględnienie udziału wojewody w procesie wdrażania funduszy Unii Europejskiej  w perspektywie finansowej 2014-2020

Wojewodę włączono w system realizacji zadań związanych z wdrażaniem funduszy europejskich z perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Wojewoda (albo jego przedstawiciel) – jako obserwator –  będzie mógł być włączony w prace komitetu monitorującego regionalne programy operacyjne oraz będzie miał możliwość wejścia w skład komisji oceny projektów w ramach RPO.

·         ułatwienia w rozliczaniu środków unijnych

Beneficjent nie będzie obciążany odsetkami w przypadku spóźnienia się do 14 dni ze złożeniem wniosku rozliczającego środki – zmiany te zostaną wprowadzone do ustawy o finansach publicznych.

·         możliwość tworzenia Regionalnych Funduszy Rozwoju

           Możliwość tworzenia takich funduszy w województwach ma zapewnić koordynację udzielania wsparcia zwrotnego w ramach jednej instytucji. Samorząd województwa zyska dzięki temu możliwość finansowania działań z zakresu polityki rozwoju, niezależnie od środków dostępnych w ramach polityki spójności – zmiany te zostaną wprowadzone do ustawy o samorządzie województwa.

·         wprowadzenie regulacji umożliwiających pogłębienie współpracy między przedsiębiorcami, uczelniami oraz podmiotami objętymi systemem oświaty przez utworzenie i funkcjonowanie rad do spraw kompetencji

Rozwiązanie to umożliwi dostosowanie umiejętności kadr do aktualnych potrzeb przedsiębiorców funkcjonujących na rynku pracy – zmiany w tym obszarze zostaną wprowadzone do ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Zmieniona „ustawa wdrożeniowa" nie będzie jedynym czynnikiem, który wpłynie na procedury związane z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Obowiązują już znowelizowane wytyczne ministra rozwoju i finansów m.in. w zakresie kwalifikowalności wydatków, które wprowadzają np. zmiany dotyczące zamówień udzielanych w ramach projektów. Dodatkowo, wytyczne dotyczące wyboru projektów zostaną zmienione tak, aby w trakcie oceny projektu nie weryfikować dwukrotnie tych samych aspektów (rezygnacja z zasady „dwóch par oczu") oraz aby w ocenie projektu – w celu poprawy jakości procesu oceny projektów – jako eksperci mogli uczestniczyć pracownicy innych instytucji.

 

Nowe przepisy zasadniczo mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. ustawa o robotyzacji), przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Rząd przyjął projekt ustawy o robotyzacji, którego głównym celem jest zwiększenie wydatków przedsiębiorców na nowe środki trwałe wykorzystywane w działalności innowacyjnej, takie jak roboty przemysłowe, komputery czy drukarki 3D.

Firmy będą mogły dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do 100 tys. zł. Jednorazowa korzyść podatkowa może sięgnąć 13,5 tys. zł. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju, z nowego rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 154 tys. przedsiębiorców. Projekt realizuje założenia przyjęte w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju".

            Obecnie przedsiębiorcy mają ograniczoną możliwość odliczania nakładów na inwestycje, co powoduje, że nie podejmują oni nowych projektów, a ich firmy stają się mniej konkurencyjne. Z funkcjonującego mechanizmu (wymagającego ubiegania się o pomoc de minimis) korzystało jedynie kilka tysięcy firm rocznie. Nowe rozwiązanie nie będzie wymagało jakichkolwiek dodatkowych formalności, co pozwoli firmom na osiągnięcie zakładanego wzrostu.

   Projekt przewiduje, że przedsiębiorcy będą mogli corocznie jednorazowo rozliczyć nakłady na środki trwałe do 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł. Limit 100 tys. zł obejmuje łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego. Instrument ten będzie stanowił zachętę zarówno dla firm już funkcjonujących, jak i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponieważ zmiana jest korzystna dla podatnika, będzie ona mogła mieć zastosowanie także do inwestycji dokonanych w roku podatkowym przed momentem jej wejścia w życie.

Rozszerzono także krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z proponowanego rozliczenia. Ze względu na to, że rozwiązanie nie jest objęte trybem pomocy de minimis, zyskają także przedsiębiorcy, którzy korzystali w ostatnich latach, np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Proponowane przepisy będą dotyczyły zakupu maszyn i urządzeń (rozwiązanie to nie będzie dotyczyło nieruchomości oraz środków transportu, w tym samochodów). Z tej propozycji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy kupujący fabrycznie nowe środki trwałe, które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika. Nabycie będzie mogło nastąpić zarówno na własność, jak i na współwłasność, zgodnie z ogólnymi rozwiązaniami obowiązującymi w podatkach dochodowych.

Dodatkowo projekt przewiduje, że podatnik będzie mógł uwzględnić w limicie 10 tys. zł wartość kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z nich musi być wyższa niż 3,5 tys. zł. Jednocześnie, jeżeli podatnik rozpocznie amortyzację środka trwałego o wartości poniżej 10 tys. zł i powyżej 3,5 tys. zł, i następnie uwzględni jego wartość w limicie 10 tys. zł, to dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne pozostaną w kosztach, a uwzględnieniu w ramach jednorazowego odpisu 100 tys. zł podlegać będzie niezamortyzowana wartość tego środka trwałego.

Spodziewanym efektem wprowadzonych przepisów będzie tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawa jakości już istniejących (przez modernizację i dokapitalizowanie). Dodatkowo, dopuszczenie do przyspieszonej amortyzacji zapłaconych zaliczek na poczet nabywanych środków trwałych poprawi płynność finansową inwestujących przedsiębiorstw. Rozwiązanie takie jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw małych i mikro, które nie dysponują dostatecznymi rezerwami kapitałowymi na inwestycję i dokonują jej z bieżącego salda działalności.

Ponadto, projekt rozwiązuje istniejący od lat problem dotyczący przedsiębiorców którzy kupują bilety u zagranicznych przewoźników lotniczych. Proponowana zmiana polega na zniesieniu obowiązku odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze 10 proc. podatku od przychodów z biletów lotniczych. W praktyce wykonywanie tego obowiązku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Proponowana zmiana usunie martwy przepis – dochody podatkowe w tym zakresie nie przekroczyły w ostatnich dwóch latach 0,5 mln zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jeśli chodzi o jednorazową amortyzację nowe regulacje obejmą inwestycje zrealizowane od początku roku podatkowego.

 

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

            Projekt nowelizacji ustawy realizuje wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, a także eliminuje niektóre bariery w budowaniu nowych mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich oraz przewiduje zmiany usprawniające funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych.

Wprowadzono rozwiązania, dzięki którym najemcy dawnych mieszkań zakładowych, przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie mieszkaniowe, będą mogli nabywać zajmowane mieszkania na własność.

  Określono zasady zwrotu wkładu mieszkaniowego osobie uprawnionej w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, który nie podlega zbyciu w  przetargu oraz zasady wnoszenia wkładu mieszkaniowego przez członka, który ubiega się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, do którego wygasło prawo tej osobie. Sytuacje te występują np. w przypadku rozliczeń wkładu mieszkaniowego między członkami rodziny.

  Uregulowano zasady uzyskania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasady powstania członkostwa w spółdzielni nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

  Przyjęto, że spółdzielnie mieszkaniowe będą musiały w ciągu 12 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, w którym powstała wspólnota mieszkaniowa, rozliczyć – z właścicielami lokali wchodzących w skład nieruchomości –  zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady przeznaczone na remont tej nieruchomości.

  Projektowana nowelizacja realizuje założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego, polegające na eliminacji niektórych barier w budowaniu nowych  mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich.

  Zaproponowano, że w przypadku nowych umów o budowę lokalu lub umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawieranych po wejściu w życie projektowanej ustawy, między spółdzielnią a członkiem ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu –  wskazywany będzie termin, po upływie którego członkowi spółdzielni będzie przysługiwać roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu (na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych) albo wskazane zostanie, że lokal ten nie będzie podlegał zbyciu na rzecz członka.

 Zgodnie z nowymi przepisami, w statucie spółdzielni mieszkaniowej nie będzie można wyłączyć możliwości brania udziału w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jak to jest obecnie. Na skutek tej zmiany członek spółdzielni mieszkaniowej będzie mógł uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika (jeden pełnomocnik może reprezentować jednego członka). Rozwiązanie to przyczyni się do zwiększenia wpływu członków spółdzielni na decyzje podejmowane podczas walnego zgromadzenia.

  Przyjęto, że uchwała walnego zgromadzenia zostanie podjęta, jeżeli opowie się za nią wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków, biorących udział w głosowaniu nad tą uchwałą. W praktyce oznacza to wyjście naprzeciw oczekiwaniom członków spółdzielni. Przy liczeniu głosów zostaną uwzględnione osoby, które będą obecne podczas głosowania i ich głosy zdecydują o wyniku głosowania.

    Doprecyzowano rozwiązanie, zgodnie z którym od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciele muszą uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (stanowiących mienie spółdzielni), które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

   W projekcie przyjęto, że z egzekucji prowadzonej przeciwko spółdzielni będą wyłączone opłaty za media wnoszone przez członków spółdzielni i osoby niebędące członkami, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu albo własność lokalu. Oznacza to, że wnoszone przez tych mieszkańców spółdzielni opłaty za media (np. prąd, wodę, gaz) nie mogą podlegać egzekucji na pokrycie długów spółdzielni. 

Zmodyfikowano uprawnienia ministra infrastruktury i budownictwa wobec spółdzielni mieszkaniowych. Minister, aby przeprowadzić ocenę czy spółdzielnia działa zgodnie z prawem będzie mógł żądać przedstawienia przez nią dokumentów, a w przypadku podejrzenia naruszenia przez spółdzielnię prawa – wnioskować o zbadanie jej działalności w toku lustracji.

            Zasadniczo znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich  ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (jeden artykuł zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od publikacji). 

 

* * *

 

Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem: „Koncepcja e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych projektów, przedłożonym przez ministra cyfryzacji.

Koncepcja e-Dowodu przewiduje, że w pierwszym kwartale 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów z warstwą elektroniczną.

Projekt obejmie wymianę dotychczasowych dowodów osobistych z określonym terminem ważności, czyli dowodów będących w obiegu do końca 2028 r. (ponad 31 mln sztuk, powiększone o dowody wymieniane z innych powodów). Dokumenty wydane bezterminowo będą podlegały wymianie jedynie na wniosek osoby.

Nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-Dowód) będzie w sposób jednoznaczny potwierdzał tożsamość obywatela. Ma także służyć do procesu uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów w cyfrowym świecie. Ponadto nowy e-dowód będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy") oraz potwierdzał obecność w placówkach służby zdrowia.

Aby spopularyzować wykorzystanie e-Dowodu założono możliwość jego użycia w Terminalach POS (wykorzystanie w placówkach, które są już wyposażone w terminale, np. Poczta Polska – możliwość potwierdzania odbioru przesyłek poleconych, urząd/bank/inna placówka – możliwość potwierdzenia tożsamości) i na telefonach z interfejsem NFC, a docelowo potencjalnie również w bankomatach i urzędomatach.

E-Dowód ułatwi także obywatelom polskim kontakt z administracją publiczną w całej Unii Europejskiej oraz pozwoli na zdalną identyfikację w procesach, które do tej pory wymagały osobistego stawiennictwa (np. rejestracja karty SIM, założenie rachunku bankowego, rejestracja podpisu kwalifikowanego).

            Zaplanowano też wyposażenie wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Kartę Specjalisty Medycznego. Karta będzie służyła pracownikowi medycznemu głównie do składania elektronicznego podpisu pod dokumentacją medyczną oraz do identyfikacji i uwierzytelniania posiadacza karty w systemach teleinformatycznych.

E-Dowód i Karta Specjalisty Medycznego będą realizowane jako niezależne projekty.

Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, w którym nie wydano dowodu z warstwą elektroniczną. Kontakt z e-administracją jest możliwy w Polsce za pomocą Profilu Zaufanego (tylko dla e-usług) i podpisu kwalifikowanego, ale liczba osób posiadających te narzędzia jest bardzo mała – odpowiednio: ok. 900 tys. i 300 tys.

 

 

* * *

 

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Projekty Ministra Rozwoju i Finansów na Radzie Ministrów - komunikat MR

Szanowni Państwo,

na dzisiejszym posiedzeniu, rząd zapoznał się z efektami realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Rada Ministrów przyjęła dziś też m.in.:
  • projekt nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej, wprowadzającej ułatwienia w systemie wdrażania funduszy UE;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzającej nową ulgę inwestycyjną dla firm.


Więcej informacji znajduje się w załączonych komunikatach prasowych.
Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

71 posłów i posłanek w wieku emerytalnym w 2017 r.

Informacja prasowa

Warszawa, 30 maja 2017 r.

71 posłów i posłanek w wieku emerytalnym w 2017 r. 

Zgodnie z nową ustawą obniżającą wiek emerytalny, w bieżącym roku 38 posłanek i 33 posłów znajdzie się w grupie osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Stanowią oni ponad 15% składu obecnego sejmu. Na koniec tej kadencji, czyli w roku 2020, aż 51 ze 131 posłanek będzie miało 60 lat lub więcej, a 69 z 329 posłów będzie w wieku 65 lat lub starszym.


Od października 2017 r. zacznie obowiązywać obniżony wiek emerytalny, ustanowiony przez rząd: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 

Klub PO z największym udziałem posłanek w wieku emerytalnym

Wśród 38 posłanek, które w 2017 roku będą miały 60 lat lub więcej, 20 jest w PO, 17 w PiS i 1 w PSL.

Klub PiS z największym udziałem posłów w wieku emerytalnym

W przypadku mężczyzn, którzy w tym roku będą mieli co najmniej 65 lat, rozkład wygląda następująco: PiS – 21 posłów, PO – 6, Kukiz'15 – 2, PSL – 1, Unia Europejskich Demokratów – 1, Wolni i Solidarni – 1 oraz jeden poseł niezrzeszony.

Rząd z jednej strony obniża wiek emerytalny, ale z drugiej strony, wielu posłów w wieku emerytalnym decyduje o losach państwa i jednocześnie chce zachęcić Polaków do dłuższej pracy.

Obniżenie wieku emerytalnego najbardziej negatywnie wpłynie na wysokość emerytur kobiet - świadczenia będą nawet o kilkadziesiąt procent niższe niż te, które otrzymywałyby pracując do 65 roku życia. 

„W dyskusjach, które mają zachęcić Polaków, a szczególnie Polki do dłuższej pracy najczęściej padają argumenty finansowe, które dla wielu osób mogą być trudne do zrozumienia. Na wyobraźnię może bardziej podziała fakt, że żyjemy coraz dłużej, kobiety prawie 82 lata co oznacza, że na emeryturze będą średnio żyły około 22 lat" – mówi Alicja Defratyka, autorka projektuciekaweliczby.pl

Użyteczne dane:

Prawie 82 lata wynosi obecnie średnia oczekiwana długość życia kobiet w Polsce. Dla porównania, jeszcze 25 lat temu kobiety żyły krócej o pond 6 lat. Najdłużej w Europie żyją Hiszpanki i Francuzki - po 85 lat, najkrócej zaś Ukrainki - 77 lat.

Prawie 74 lata wynosi obecnie średnia oczekiwana długość życia mężczyzn w Polsce. Dla porównania, jeszcze 25 lat temu mężczyźni żyli krócej o ponad 7 lat. W Europie najdłużej żyją mężczyźni w Islandii - 81,2 lat, Liechtensteinie - 80,9 i Szwajcarii - 80,8. Średnia oczekiwana długość życia mężczyzn w Unii Europejskiej to prawie 78 lat.

Zobacz więcej danych na temat średniej długości życia w Europie (Eurostat)oraz Polsce (GUS)


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Fundusze europejskie na wsparcie rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego - zaproszenie MR

Szanowni Państwo,

samorządowe projekty z zakresu kultury otrzymają preferencje w konkursach o dofinansowanie z krajowego programu Infrastruktura i Środowisko. Serdecznie zapraszamy na uroczyste podpisanie aneksów, które wprowadzają zmiany w tym zakresie do Kontraktów Terytorialnych.

W wydarzeniu, które odbędzie się dziś w siedzibie MR przy ul. Wspólnej 2/4, udział wezmą m.in. wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin oraz marszałkowie województw.

W 2016 r. zaczęły się prace na zmianą Kontraktów Terytorialnych, mające na celu uleastycznienie i wzmocnienie tego instrumentu. W pierwszej kolejności zdecydowano o wsparciu obszaru kultury poprzez szersze otwarcie kontraktów na projekty zgłaszane przez samorządy województw oraz samorządy lokalne.

30 maja Warszawa, Ministerstwo Rozwoju, Wspólna 2/4, sala im. Grażyny Gęsickiej A, godz. 10.00

Akredytacje: media@mr.gov.pl

Wjazd wozów transmisyjnych do godz. 9.30

Zapraszamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl


Fundusze europejskie na wsparcie rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego - zaproszenie MR

Szanowni Państwo,

samorządowe projekty z zakresu kultury otrzymają preferencje w konkursach o dofinansowanie z krajowego programu Infrastruktura i Środowisko. Serdecznie zapraszamy na uroczyste podpisanie aneksów, które wprowadzają zmiany w tym zakresie do Kontraktów Terytorialnych.

W wydarzeniu, które odbędzie się 30 maja (wtorek) w siedzibie MR przy ul. Wspólnej 2/4, udział wezmą m.in. wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin oraz marszałkowie województw.

W 2016 r. zaczęły się prace na zmianą Kontraktów Terytorialnych, mające na celu uleastycznienie i wzmocnienie tego instrumentu. W pierwszej kolejności zdecydowano o wsparciu obszaru kultury poprzez szersze otwarcie kontraktów na projekty zgłaszane przez samorządy województw oraz samorządy lokalne.

Warszawa, Ministerstwo Rozwoju, Wspólna 2/4, sala im. Grażyny Gęsickiej A, godz. 10.00

Akredytacje: media@mr.gov.pl

Wjazd wozów transmisyjnych do godz. 9.30

Zapraszamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl
Nowe plany rządu w sprawie przedsiębiorców w komentarzu Nowoczesnej


Od: Biuro Komunikacji Nowoczesnej <media@nowoczesna.org>.Nowoczesna - lepsza Polska
.Nowoczesna

PiS chce nałożyć na przedsiębiorców codzienny obowiązek przesyłania wyciągów bankowych rzekomo po to, by mieć kontrolę nad wyłudzeniami. Według Nowoczesnej ma to służyć inwigilacji przedsiębiorców, a pomysł jest kompletną bzdurą. PiS po raz kolejny traktuje każdego przedsiębiorcę jak potencjalnego przestępcę i na to nie ma zgody – mówili w Sejmie posłowie Nowoczesnej.

- PiS ma wystarczająco dużo danych, gdyby rzeczywiście chciało łapać przestępców – uważa posłanka Paulina Hennig-Kloska. - Przedsiębiorcy każdego miesiąca przesyłają do ministerstwa jednolity plik kontrolny. Według posłanki, problem w tym, że  ministerstwo finansów  jeszcze tych danych nie nauczyło się wykorzystywać, nie ma systemu który by te dane analizował.

Zdaniem posłów Nowoczesnej  nie ma sensu, by przedsiębiorcy mieli przekazywać kolejne dane, które ministerstwo nie będzie w stanie analizować. Nakładając na przedsiębiorców coraz więcej obowiązków PiS dąży do tego by przedsiębiorcy nie mieli czasu na prowadzenie swojego biznesu. Ponadto według Hennig-Kloski przekazywanie takiej ilości bieżących danych grozi wyciekami o kontrahentach i transakcjach, łamaniem tajemnicy handlowej.

Zdaniem posła Piotra Misiło PiS wprowadza nowe zadania dla urzędów podatkowych, gdyż chce dać prace nowym Misiewiczom.  – Jeśli mamy iść tym sposobem myślenia, to niebawem zostanie wprowadzony przepis, że ktoś z biura politycznego PiS będzie autoryzował przelewy dokonywane przez przedsiębiorców – ironizował w sejmie podczas konferencji Piotr Misiło.  

.Nowoczesna


__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.