Wizyta wicepremiera Mateusza Morawieckiego w Zakładach H. Cegielskiego w Poznaniu - komunikat MR

Szanowni Państwo,
Polski Fundusz Rozwoju inwestuje 40 milionów złotych w realizację nowej strategii rozwoju Spółki, która umożliwi wejście w perspektywiczne obszary działalności i wprowadzenie innowacyjnych produktów, takich jak zaprezentowany podczas targów Hannover Messe napęd do pojazdów elektrycznych. Inwestycja pozwoli także na zwiększenie atrakcyjności Spółki w dyskusjach z potencjalnymi, strategicznymi partnerami biznesowymi.


zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową:Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Umowa o dofinansowanie budowy tunelu pod Świną podpisana - informacja prasowa

Tunel pod Świną połączy wyspy Uznam i Wolin. Na to ułatwienie mieszkańcy
Świnoujścia i turyści czekali od lat. Umowa o dofinansowanie inwestycji z
funduszy unijnych została podpisana na promie Karsibór. Jednostka obsługuje
przeprawę przez Świnę – cieśninę oddzielającą od siebie dwie części
Świnoujścia położone na wyspach Uznam i Wolin.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

(See attached file: Umowa o dofinansowanie budowy tunelu pod Świną
podpisana.docx)

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Polsko-Indyjskie Forum Biznesu z udziałem Pani Premier Beaty Szydło, składającego wizytę w Polsce Wiceprezydenta Indii Pana M.H. Ansariego oraz Wicepremiera Ministra Rozwoju i Finansów Pana M. Morawieckiego - czwartek 27 kwietnia 2017 r., siedziba MR - zaproszenie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Polsko-Indyjskie Forum Biznesu z udziałem:

  • Beaty Szydło, Prezes Rady Ministrów;
  • Mohameda Hamida Ansariego, Wiceprezydenta Republiki Indii;
  • Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów.

Forum odbywa się przy okazji wizyty Wiceprezydenta Indii M. H. Ansariego w Polsce.

Z uwagi na procedury bezpieczeństwa prosimy o potwierdzenie Państwa uczestnictwa na adres: media@mr.gov.pl -  do środy, 26 kwietnia 2017 r. do godz. 13:00

Wjazd wozów transmisyjnych i wejście dla dziennikarzy od Placu Trzech Krzyży do godz. 14:30.

27 kwietnia (czwartek), Ministerstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, Sala pod Kopułą, godz. 15:00


Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

Informacja wydawcy: pozostawiono ze względów epistologicznych oryginalne formatowanie tekstu.


Warszawa, 25 kwietnia 2017 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020".

 

Rząd przyjął dokument: Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020". Aktualizacja 2017/2018.

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

 

* * * * *

 

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020", przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa składa się z dwóch części: 1) Program konwergencji; 2) Cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Program konwergencji. Aktualizacja 2017 zostanie do końca kwietnia przekazany Komisji Europejskiej oraz Radzie Ecofin.

Program konwergencji. Aktualizacja 2017 prezentuje priorytety polityki rządu, planowane działania oraz ich wpływ na dochody i wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przedstawia on także wstępną kwotę wydatków na 2018 r. (określaną za pomocą stabilizującej reguły wydatkowej), stan wdrożenia rekomendacji Rady Ecofin z 2016 r. oraz prezentuje średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2020 r. Na podstawie analizy Programu unijna Rada Ecofin wydaje zalecenia dla polityk gospodarczych państw członkowskich, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetu na kolejny rok.

 

Cele polityki gospodarczej

Kierunki rozwoju gospodarczego Polski na najbliższe lata wskazuje Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Proponuje ona model rozwoju gospodarczego oparty na wzroście inkluzywnym (czyli zrównoważonym pod względem społecznym i terytorialnym). Oczekiwanym efektem realizacji Strategii będzie wzrost zamożności Polaków, zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie dystansu rozwojowego między Polską a strefą euro.

 

Założenia makroekonomiczne

·         Wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6 proc., czyli 0,9 pkt. proc. powyżej poziomu z 2016 r. Podstawowym czynnikiem wzrostu będzie popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych przy istotnym – w stosunku do 2016 r.
– wzroście udziału inwestycji w tworzeniu PKB. W kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo przyspieszać i wyniesie 3,8 proc. w 2018 r. oraz po 3,9 proc. w latach 2019-2020.

·         Relatywnej poprawie w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki towarzyszyć będzie przyspieszenie w wydawaniu środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. W efekcie można oczekiwać, że w najbliższych latach silnie przyspieszy tempo wzrostu inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych, których udział w PKB zwiększy się do 4,5 proc. w 2017 r. i 5,0 proc. w 2018 r. (wobec
3,3 proc. w 2016 r.). W kolejnych latach, wraz z oczekiwanym przyspieszeniem inwestycji sektora prywatnego, udział inwestycji publicznych powinien ustabilizować się na poziomie średnio 4,6 proc. PKB.

·         Prognozuje się, że po okresie deflacji w latach 2015-2016, od 2017 r. średnioroczne zmiany inflacji będą stopniowo podążać w kierunku celu wyznaczonego przez NBP. W warunkach stabilizacji sytuacji na rynkach surowcowych oraz rynku żywności, średnioroczny wskaźnik inflacji w 2017 r. powinien ukształtować się na poziomie 1,8 proc., by w latach 2018-2019 wynieść po 2,3 proc. i w 2020 r. osiągnąć poziom 2,5 proc.

·         Przewiduje się, że w 2017 r. liczba osób pracujących w gospodarce wzrośnie przeciętnie o 0,5 proc. W kolejnych latach tempo tego wzrostu stopniowo obniży się do ok. 0,4 proc. w latach 2018-2019 i 0,3 proc. w 2020 r. Szacuje się, że w 2017 r. stopa bezrobocia spadnie do 5,7 proc. z 6,2 proc. w 2016 r. W 2018 r. ukształtuje się ona przeciętnie na poziomie 5,0 proc., aby w 2020 r. zmniejszyć się do rekordowo niskiego poziomu 4,0 proc.

·         Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń w sektorze rynkowym. Uwzględniając zmiany wynagrodzenia
w jednostkach sektora finansów publicznych przewiduje się, że w 2017 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,8 proc. W kolejnych latach wyniesie ono odpowiednio 4,7 proc. w 2018 r., 5,1 proc. w 2019 r. i 5,3 proc. w 2020 r.

·         Przewiduje się, że w 2017 r. realne tempo wzrostu spożycia prywatnego przyspieszy do 4,0 proc. wobec 3,8 proc. z 2016 r. W kolejnych latach realne tempo wzrostu konsumpcji wyniesie średnio 3,5 proc.

·         W Polsce od 2002 r. (z wyjątkiem lat 2008-09) obserwowany jest systematyczny wzrost udziału eksportu w PKB. W 2016 r. osiągnął on rekordowy poziom 52,3 proc. wobec 27,1 proc. w 2001 r. Jednym z czynników tłumaczących tak dynamiczną zmianę struktury polskiego PKB jest utrzymująca się wysoka konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Z pewnością znaczenie miały też okresy relatywnie słabego popytu krajowego, zwłaszcza w latach 2012-2013. Oczekuje się, że w okresie do 2020 r. udział eksportu w PKB będzie nadal rósł, choć już wolniej. Realne tempo wzrostu eksportu będzie utrzymywać się średnio powyżej tempa wzrostu rynków eksportowych i wyniesie 7,1 proc. w 2017 r., 6,4 proc. w 2018 r. i po 6,0 proc. w latach 2019-2020.

 

Wykorzystanie środków z UE

Według danych za 2016 r., stopa absorpcji funduszy strukturalnych (relacja wypłaconych środków do dostępnego budżetu) w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 wyniosła 95 proc. Oznacza to, że płatności dla Polski wyniosły już 63,8 mld euro – najwięcej w UE. Pozostałe środki perspektywy finansowej 2007-2013 (maksymalnie 5 proc.) przekazane zostaną jako płatność salda końcowego po przeprowadzeniu przez Komisję Europejską działań audytowych.

W 2016 r. Rada Ministrów przyjęła także plan, którego celem jest zapewnienie pełnego wykorzystania dostępnej dla Polski alokacji z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 – 82,2 mld euro. Wdrażanie planu przynosi rezultaty: na koniec 2016 r. trafiło już do Polski w ramach obecnej perspektywy finansowej ponad 6,6 mld euro, co jest najwyższą kwotą wśród wszystkich państw członkowskich UE. Według informacji Komisji Europejskiej, Polska jako jedyne państwo osiągnęła w 2016 r. poziom płatności zgodny ze swymi prognozami. Płatności przekazane do Polski w 2016 r. wyniosły 101 proc. prognozowanej kwoty, podczas gdy średnia dla UE wyniosła tylko 52 proc. Na obecnym etapie Polska jest więc krajem najlepiej przygotowanym do przyjęcia środków z polityki spójności.

 

Wynik i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

·         Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. wyniesie 2,9 proc. PKB, a w kolejnych latach będzie się obniżać; 2,5 proc. PKB w 2018 r., 2,0 proc. PKB w 2019 r. i 1,2 proc. PKB w 2020.

·         Deficyt strukturalny (tj. deficyt nominalny bez wpływu cyklu koniunkturalnego) zostanie ograniczony do 1,2 proc. PKB w 2020 r., a średniookresowy cel budżetowy (wynoszący minus 1,0 proc. PKB) zostanie osiągnięty rok później.

·         Zarządzanie długiem będzie się odbywało w warunkach stopniowego ograniczania deficytu oraz niepewności na rynkach finansowych. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. szacuje się na 55,3 proc. PKB, a w kolejnych latach przewidywany jest spadek zadłużenia do poziomu 54,8 proc. PKB w 2018 r., 54,0 proc. PKB w 2019 r. i 52,1 proc. PKB w 2020 r.

 

Odbudowa dochodów publicznych

·         Szacuje się, że w 2016 r. nastąpiło ograniczenie luki w podatku VAT o 1,6 pkt. proc., które było efektem wdrożenia działań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego i poprawę ściągalności, takich jak Jednolity Plik Kontrolny, wdrożenie szeregu nowych mechanizmów analizy danych podatkowych, pakiet paliwowy oraz pakiet energetyczny.

·         W latach 2017-2018 wdrażany będzie kolejny pakiet rozwiązań regulacyjno-instytucjonalnych mających uszczelnić system podatkowy i zapobiec uszczuplaniu dochodów państwa, w szczególności jeśli chodzi o zwiększenie poboru podatku VAT oraz zwalczanie oszustw związanych z tym podatkiem.

·         Skutki finansowe (w ujęciu skumulowanym) działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-18 szacuje się na ponad 20 mld zł. W kolejnych latach działania będą zorientowane na ograniczenie luki podatkowej o dalsze 6 mld zł w 2019 r. oraz o 4 mld zł w 2020 r. Kluczową rolę będzie tu odgrywać oczekiwana poprawa efektywności ściągalności podatków w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Realizacja rekomendacji Rady Ecofin

·         Polska realizuje wymogi dochodzenia do średniookresowego celu budżetowego (MTO). W 2015 r. dokonano większego niż wymagane przez prawo UE wysiłku fiskalnego, mierzonego poprawą wyniku strukturalnego i przestrzeganiem benchmarku wydatkowego (tj. zalecanego przez UE tempa wzrostu wydatków). W 2016 r. tempo dochodzenia do MTO uległo nieznacznemu zmniejszeniu, jednak odejście od ścieżki do MTO mierzone wysiłkiem strukturalnym nie było nadmierne, zaś benchmark wydatkowy pozostawał spełniony.

·         W Programie konwergencji. Aktualizacji 2017 przedstawiono kolejny pakiet działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-2018 oraz przedstawiono kierunki na lata 2019-2020.

·         Polskie ramy fiskalne obejmują system niezależnych instytucji fiskalnych o ugruntowanej pozycji i reputacji, w którym centralną rolę odgrywa Najwyższa Izba Kontroli. W ocenie Polski brakuje przesłanek ekonomicznych i prawnych do zastąpienia funkcjonujących instytucji fiskalnych nowo utworzoną radą fiskalną.

 

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła dokument: Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020". Aktualizacja 2017/2018, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020" (KPR) jest dokumentem, który od 2011 r., zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, stanowi podstawowy mechanizm koordynacji polityk gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. Jego obecna aktualizacja jest siódmą edycją KPR w tym procesie.

W KPR z 2011 r. założono, że dokument ten i jego kolejne aktualizacje, będą uwzględniać specyficzne uwarunkowania oraz kierunki działań przedstawione w polskich dokumentach strategicznych. Obecnie jest to „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. z perspektywą do roku 2030" (SOR), którą rząd przyjął 14 lutego 2017 r. W SOR zaproponowano model gospodarczy oparty na inteligentnym, zrównoważonym i inkluzywnym rozwoju (sprzyjającym włączeniu społecznemu), co jest zgodne z priorytetami „Europa 2020".

Krajowy Program Reform to dokument, który prezentuje polityki i działania polskiego państwa konieczne do osiągania celów strategii „Europa 2020" oraz odnosi się do kluczowych dokumentów Semestru Europejskiego, począwszy od Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego na 2017 r., a skończywszy na szczegółowych zaleceniach Rady UE dla Polski.

Krajowy Program Reform obejmuje scenariusz makroekonomiczny, polityczną odpowiedź na główne wyzwania określone przez Komisję Europejską w „Sprawozdaniu krajowym Polska 2017" oraz działania rządu, które odpowiadają na: kluczowe wyzwania określone w „Sprawozdaniu krajowym. Polska 2017", cele strategii „Europa 2020" oraz zalecenia Rady UE dla Polski 2016.

Wśród 36 działań zaprezentowanych w KPR znalazły się m.in.:

·         nowa polityka inwestycyjna dotycząca m.in. wsparcia nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, kluczowych dla zwiększania innowacyjności gospodarki, restrukturyzacji produkcji oraz poprawy konkurencyjności;

·         Konstytucja Biznesu obejmująca pakiet działań mających na celu poprawę otoczenia prawnego, w którym funkcjonują przedsiębiorcy;

·         wzmocnienie instytucji polubownego rozwiązywania sporów, którego celem jest wzrost znaczenia mediacji;

·         zmiana ustawy Prawo oświatowe w celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia nauki na studiach wyższych lub wejścia na rynek pracy;

·         Pakiet czyste powietrze, który ma kompleksowo poprawić jakość powietrza do stanu niepowodującego większego narażenia zdrowia oraz środowiska;

·         elektromobilność, której celem jest stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych, w tym głównie zbiorowego transportu miejskiego;

·         ustawa o innowacyjności, gdzie celem wprowadzonych zmian jest pobudzanie i rozwój innowacyjności poprzez likwidację barier administracyjnych i wprowadzenie dodatkowych bodźców;

·         program „Rodzina 500 plus", który ma odwrócić negatywny trend demograficzny w Polsce oraz wspierać materialnie rodziny wychowujące dzieci.

Działania na rzecz realizacji zaleceń Rady UE związane są z kwestiami: zapewnienia stabilności systemu emerytalnego, promowania trwałych form zatrudnienia, lepszego przechodzenia z edukacji do zatrudnienia, stworzenia korzystnego otoczenia dla inwestycji w budownictwie i infrastruktury liniowej.

KPR 2017/2018 prezentuje również zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych oraz polskiego parlamentu w cykl Semestru Europejskiego oraz ich udział w pracach nad KPR.

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

            Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom zajmującym się dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu), produkcją oraz badaniem pojazdów wykonywanie jazd testowych – bez konieczności rejestracji każdego testowanego pojazdu w urzędzie. W ten sposób zapewniona zostanie profesjonalna rejestracja pojazdów (tj. nowa forma czasowej rejestracji).

W praktyce nowe rozwiązania uproszczą działalność przedsiębiorców i jednostek badawczych, odciążą ich od części obowiązków administracyjnych oraz będą służyć legalnemu użytkowaniu pojazdów w ruchu drogowym. Stanowią one także odpowiedź na postulaty branży motoryzacyjnej. Oceniono, że z tej formy rejestracji mogłoby skorzystać ok. 20 tys. polskich przedsiębiorstw (w tym dystrybutorów) i jednostek badawczych.

Zgodnie z projektem noweli ustawowej, dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika rolniczego lub przyczepy w celu wykonania jazdy testowej będzie profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z  profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi.

Profesjonalny dowód rejestracyjny będzie potwierdzał prawo wykonywania jazd testowych w ruchu drogowym.

Według projektu, do posługiwania się w ruchu drogowym profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi będą uprawnieni przedsiębiorcy mający siedzibę lub oddział w Polsce, zajmujący się dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu), produkcją oraz badaniem pojazdów, a także jednostki uprawnione (np. Instytut Transportu Samochodowego) lub jednostki badawcze producenta prowadzące badania pojazdu, wyposażenia lub części.

Organem dokonującym profesjonalnej rejestracji pojazdów ma być starosta.   Będzie on wydawał – po wniesieniu opłaty administracyjnej  i opłaty ewidencyjnej przez podmiot uprawniony – decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdu (na okres roku), blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego (wszyscy – poza producentami – będą mogli zamówić nie więcej niż 100 sztuk) oraz profesjonalne tablice rejestracyjne. Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów nie będzie mogła przekroczyć 100 zł, a za wydanie blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – 20 zł. Starosta – w określonych przypadkach – będzie mógł uchylić decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, np. gdy podmiot uprawniony przekazał blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalne tablice rejestracyjne innemu podmiotowi. Decyzja o uchyleniu profesjonalnej rejestracji będzie podlegać rygorowi natychmiastowej wykonalności.

Możliwe będzie użycie jednego profesjonalnego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów.

Profesjonalny dowód rejestracyjny będzie ważny 30 dni od daty wypełnienia. Jeśli dowód ten zostanie wydany na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta, to blankiet będzie ważny 6 miesięcy (procedury i badania homologacyjne trwają dłużej niż 30 dni). Podmiot uprawniony – w ciągu 30 dni od wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu – będzie musiał zwrócić staroście blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, profesjonalne dowody rejestracyjne oraz profesjonalne tablice rejestracyjne.

Założono, że podmioty uprawnione, a zwłaszcza zajmujące się dystrybucją, będą mogły korzystać z profesjonalnej rejestracji pojazdów nie tylko w stosunku do nowych pojazdów, ale również używanych, w tym wcześniej zarejestrowanych lub sprowadzonych z zagranicy.

Przyjęto, że pojazd podlegający profesjonalnej rejestracji będzie mógł być prowadzony nie tylko przez pracownika podmiotu uprawnionego zajmującego się dystrybucją, ale też przez potencjalnego klienta oraz kierowcę wynajętego przez producenta. Obecnie potencjalny nabywca pojazdu nie może w praktyce wykonać jazdy sprawdzającej osobiście (jako kierowca), może być tylko osobą towarzyszącą, a pojazd musi prowadzić osoba uprawniona.  

Przewidziano także przepisy, które pozwolą na gromadzenie odpowiednich danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz umożliwią skuteczne sprawdzanie uprawnień do profesjonalnej rejestracji pojazdów przez organy kontroli ruchu drogowego.

Podmiot uprawniony ma prowadzić wykaz pojazdów użytkowanych przez niego w ruchu drogowym. Docelowo wykaz ten będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, obsługującym Centralną Ewidencję Pojazdów. Ministerstwo Cyfryzacji udostępni podmiotom uprawnionym nieodpłatną aplikację webową, za pomocą której będą one wprowadzać dane o pojazdach użytkowanych w ramach profesjonalnej rejestracji do CEP, a tym samym prowadzić wykaz na poziomie centralnym.

Zasadniczo nowe przepisy mają wejść w życie po 18 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


wg KPRM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

EYnovation – EY startuje z ofertą adresowaną do polskich startupów- informacja prasowa


firma doradcza EY proponuje młodym firmom ze środowiska polskich startupów, o dużym potencjale wzrostu, nieobecną do tej pory na rynku usługę – subskrypcję usług profesjonalnych, która ewoluuje wraz ze zmianą skali biznesu. Poprzez pakiety doradztwa, a także dzięki dostępowi do globalnej sieci kontaktów EY, przedsiębiorcy mogą rozwijać swoje organizacje na każdym etapie ich rozwoju.

EYnovation to skrojona indywidulanie na miarę potrzeb i aktualnych oczekiwań startupów subskrypcja usług oferowanych przez profesjonalną firmę doradczą. Jedną z najważniejszych korzyści proponowanych przez EY jest bezpośredni dostęp do rozległej sieci kontaktów na całym świecie.

wg informacji

EY

Rondo 1

00-124 Warszawa


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Polsko-Indyjskie Forum Biznesu z udziałem Pani Premier Beaty Szydło, składającego wizytę w Polsce Wiceprezydenta Indii Pana M.H. Ansariego oraz Wicepremiera Ministra Rozwoju i Finansów Pana M. Morawieckiego - czwartek 27 kwietnia 2017 r., siedziba MR - zaproszenie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Polsko-Indyjskie Forum Biznesu z udziałem:

  • Beaty Szydło, Prezes Rady Ministrów;
  • Mohameda Hamida Ansariego, Wiceprezydenta Republiki Indii;
  • Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów.

Forum odbywa się przy okazji wizyty Wiceprezydenta Indii M. H. Ansariego w Polsce.

Z uwagi na procedury bezpieczeństwa prosimy o potwierdzenie Państwa uczestnictwa na adres: media@mr.gov.pl -  do środy, 26 kwietnia 2017 r. do godz. 13:00

Wjazd wozów transmisyjnych i wejście dla dziennikarzy od Placu Trzech Krzyży do godz. 14:30.

27 kwietnia (czwartek), Ministerstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, Sala pod Kopułą, godz. 15:00


Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Kolejna inwestycja z branży automotive w Polsce - Komunikat MR

Koreańska firma z branży motoryzacyjnej SEKONIX Poland sp. z o.o. oficjalnie zainaugurowała swój zakład produkcyjny w Żorach-Osinach na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 „Inwestycja w fabrykę Sekonix Poland jest pierwszym krokiem w drodze do ekspansji rynkowej. Siłą napędową, która pozwoliła nam osiągnąć tak wiele w tak krótkim czasie, są zaufanie oraz głęboka wiara w słuszność inwestycji w fabrykę w Polsce" – powiedział Prezes Zarządu Sekonix Poland, Manyeon Jang.

„Ministerstwo Rozwoju dokłada wszelkich starań, aby zapewnić przedsiębiorcom jak najlepsze warunki do rozwoju. Jednym z naszych priorytetów jest sektor motoryzacyjny, czego efektem jest aktywnie działający i systematycznie powiększający się klaster firm branży automotive" – zaznaczył wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.

Fabryka Sekonix Poland w Żorach  jest partnerem biznesowym firmy Hyundai Mobis. Będzie w niej wytwarzany główny optyczny moduł do reflektorów samochodowych dla modeli Tuscon oraz Sportage. Będą tu produkowane oprawy oświetleniowe i moduły LED oraz systemy soczewek zapewniające właściwe rozproszenie (ukierunkowanie) wiązki światła, z przeznaczeniem dla sektora motoryzacji.

Wartość inwestycji na terenie Katowickiej SSE wynosi 62 mln zł. Obecnie w zakładzie pracuje blisko 100 osób, a zatrudnienie w fabryce wzrośnie o co najmniej 90 osób. Powierzchnia hali wynosi ok. 9 tys. m2. Firma deklaruje  kolejne inwestycje oraz rozbudowę swojego zakładu produkcyjnego w przyszłości.

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Wicepremier Mateusz Morawiecki na targach Hannover Messe 2017 - program medialny

Szanowni Państwo,

przesyłamy program medialny udziału wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego w tegorocznej edycji targów Hannover Messe.
Ze strony MR wydarzeniami związanymi z obecnością Polski na Hannover Messe 2017 zajmują się:

Monika Ociepka - 605 889 117
Aleksandra Serkowska - 783 920 423


Na targach Hannover Messe będzie też działało polskie biuro prasowe, zlokalizowane w Press Center. Kontakt: 606 303 718

Pozdrawiamy,


Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Targi Hannover Messe 2017 coraz bliżej - komunikat MR

Już tylko 3 dni dzielą nas od ceremonii otwarcia największej i najważniejszej na świecie imprezy przemysłowej. Polska jest krajem partnerskim tegorocznej edycji targów. Nasze hasło to SMART MEANS POLAND. Pokażemy nową twarz polskiej gospodarki i firmy, które aktywnie działają w obszarze Industry 4.0.

Hasłem Hannover Messe 2017 jest „Integrated Industry – Creating Value". Idea ta łączy w sobie różne tematy związane np. z cyfryzacją produkcji (Industry 4.0) czy efektywnością energetyczną. W hasło to wpisują się działania polskiego rządu, wskazane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w szczególności dotyczące reindustrializacji i innowacyjności.

Polski potencjał rozwojowy w takich dziedzinach jak robotyka, informatyka przemysłowa, sterowanie, digitalizacja i automatyzacja procesów przemysłowych jest coraz bardziej dostrzegany poza granicami naszego kraju. Aktywnie włączamy się w proces Industry 4.0. – dlatego SMART MEANS POLAND.

Więcej informacji znajduje się w notatce prasowej.
Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju i Emerson rozmawiają na temat współpracy na rzecz polskiego przemysłu - Komunikat

Przedstawiciele firmy Emerson, światowego lidera w zakresie inżynierii i technologii, przedstawili podczas spotkania w Ministerstwie Rozwoju program Operational Certainty™. Program ten może pomóc polskim firmom przemysłowym osiągnąć wyższe wskaźniki w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności, produktywności oraz zarządzania energią i emisjami.

W spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju uczestniczył David Farr, prezes i dyrektor zarządzający koncernu Emerson oraz Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Inwestycje koncernu Emerson w Polsce doskonale wpisują się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Firma jest obecna w Polsce od ponad 25 lat, co sprawia, że zna realia polskiego rynku. Ufamy, że inwestując w rozwój swojego centrum badawczo-rozwojowego oraz w nowoczesne moce produkcyjne, Emerson przyczyni się do zwiększenia innowacyjności przemysłu w Polsce – powiedział wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.

Podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki, a w szczególności energochłonnych gałęzi polskiego przemysłu jest dla Polski szczególnie ważne. Technologia Plantweb firmy Emerson, w połączeniu z wiedzą i zasobami, ulokowanego w Warszawie europejskiego centrum eksperckiego dla energetyki, może stanowić dobrą podstawę dla rozwoju Krajowego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. – dodał wiceszef resortu rozwoju.  

Emerson zatrudnia w Polsce ponad 500 osób. W Warszawie, Emerson Automation Solutions posiada swoje europejskie centrum eksperckie dla przemysłu energetycznego oraz centrum badawczo-rozwojowe modelowania procesów technologicznych, gdzie tworzone jest stosowane na całym świecie oprogramowanie symulacyjne oraz części informatyczne technologii Plantweb.


Więcej w załączonej informacji prasowej:
Kontakt dla mediów ze strony firmy Emerson:
Marta Nowicka
Account Director
FleishmanHillard | 01-592 Warsaw | Poland
Tel. +48 22 663 00 18| Mobile/Kom. +48 608 535 930
 marta.nowicka@fleishmaneurope.com  


Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Nowoczesna: Polski nie stać populizm i trzynastą emeryturę


Od: Biuro Komunikacji Nowoczesnej <media@nowoczesna.org>


.Nowoczesna - lepsza Polska
.Nowoczesna

PO w populistyczny sposób proponuje trzynastą emeryturę.  Według obliczeń Nowoczesnej w 2020 roku będzie ona kosztować budżet państwa - a więc nas wszystkich - ponad 17 mld zł. Rocznie to 1000 zł od każdego, kto płaci w Polsce składki.  - Polaków na to nie stać, Polski na ten pomysł nie stać – mówiły w środę posłanki Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i Paulina Hennig-Kloska.

- Jeżeli  zaczniemy wyścig na populizm, to każda kolejna opozycja, wychodząc z założenia, że liczy się środek, a nie cel, będzie obiecywać więcej.  Nie można działać w myśl zasady, że nie ważne na ile zadłużymy Polskę, ważne żeby obciąć władzę. Nowoczesna nigdy się na to zgodzi. Dość populistycznych, niepoliczonych i nieodpowiedzialnych propozycji. - powiedziała w Sejmie Paulina Hennig-Kloska.

Katarzyna Lubnauer zwróciła uwagę, że propozycja PO zapowiadająca rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko jest nieodpowiedzialna i populistyczna.  - PiS wydał już na ten program nie tylko wszystkie rezerwy, ale wykorzystał też możliwość powiększania deficytu budżetowego. Nie warto ścigać się z PiS na populizmy, trzeba racjonalnie organizować gospodarkę. – mówiła wiceprzewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

..Nowoczesna
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Nowy inkubator dla start-upów w Rzeszowie

Samsung Inkubator to nowe miejsce na start-upowej mapie Polski. Koreańska firma we współpracy z Politechniką Rzeszowską i Doliną Lotniczą uruchomiła program wsparcia dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw zajmujących się budowaniem rozwiązań Internetu Rzeczy.  To pierwszy tego typu projekt w tej części Polski. W otwarciu uczestniczył wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Samsung Inkubator to działanie, które ma ułatwić nabywanie kompetencji cyfrowych i rozwijanie technologicznych projektów w Polsce. Kluczową częścią realizowanego programu dla start-upów IoT jest stałe wsparcie ekspertów firmy Samsung. Doświadczeni menedżerowie pomogą młodym firmom wypracować modele biznesowe oraz zweryfikować rynkowe zapotrzebowanie na tworzone rozwiązania. Inżynierowie z R&D Institute natomiast podzielą się swoją wiedzą na temat tworzenia globalnych produktów.

Polska w perspektywie kilku lat ma ambicje stać się europejskim hubem nowych technologii. Mamy w Polsce fantastycznych absolwentów uczelni technicznych, mamy zorientowaną na wysokie technologie rządową strategię rozwoju, mamy wreszcie polskie start-upy coraz śmielej podbijające rynki zagraniczne. Niezwykle ważna jest przy tym współpraca dużych firm z małymi. Dobrze, że dostrzegają to tacy znaczący rynkowi gracze jak Samsung. Cieszę się, że inkubator powstaje w Rzeszowie. To szansa dla młodych firm z Polski wschodniej, by już wkrótce dorównali sukcesowi światowych marek – podkreślał wicepremier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia inkubatora.

Do Samsung Inkubatora mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespoły, które mają już opracowaną koncepcję biznesu lub prototyp swojego produktu. W trakcie trwającego trzy miesiące programu inkubacyjnego,  zapewniona zostanie kreatywna przestrzeń do pracy, najnowszej klasy sprzęt, ale także wsparcie mentorów i konsultacje ze specjalistami z firmy . W ramach działania Inkubatora uczestnicy mogą korzystać również z intensywnych szkoleń oraz pomocy w poszukiwaniu partnerów biznesowych, technologicznych i pozyskania finansowania.

Miejsce działania Samsung Inkubatora nie jest przypadkowe. Firma zdecydowała się wyjść poza centrum biznesowe, jakim jest Warszawa i zainwestować w ośrodek we wschodniej części kraju. W Rzeszowie do współpracy zaprosiła Politechnikę Rzeszowską oraz Dolinę Lotniczą.

Więcej w załączonej informacji prasowej.

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Otwarcie nowego zakładu z sektora lotniczego w Ropczycach k. Rzeszowa (woj. podkarpackie)

Aero Gearbox International (AGI), spółka powołana przez firmy Rolls-Royce i Safran Transmission Systems otworzyła nowy zakład produkcyjny w Ropczycach koło Rzeszowa . W fabryce powstawać będą układy przeniesienia napędu do wszystkich cywilnych silników lotniczych Rolls-Royce'a nowej generacji. W ceremonii otwarcia udział wziął wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

-  Powstanie tej fabryki to dowód atrakcyjności Polski dla zagranicznych inwestorów, zwłaszcza tych, którzy chcą w Polsce tworzyć specjalizacje w ramach przemysłu przyszłości.
Mam nadzieję, że ten zakład przyciągnie w najbliższym czasie kolejne innowacyjne inwestycje do tego regionu Polski  -
powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

- Duże znaczenie ma bowiem lokalizacja tej inwestycji. Obiekt zbudowano w Ropczycach, jednym z 255 średnich miast w Polsce, które zostały dziś objęte specjalnym pakietem wsparcia, mającym służyć rozwojowi ośrodków mniejszych niż aglomeracje. Podkarpacie staje się coraz bardziej rozpoznawalnym punktem na europejskiej mapie nowoczesnego przemysłu ciężkiego. Gratuluję AeroGearbox International otwarcia nowego zakładu produkcyjnego – dodał.

Szczegóły w załączonej informacji prasowej.

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Wsparcie rozwoju średnich miast - komunikat MR

Ponad 2,5 mld zł to szacowana wartość wsparcia jakie w najbliższych latach otrzymają średnie miasta. Ministerstwo Rozwoju przygotowało, zapowiedziany w rządowej Strategii na rzecz  Odpowiedzialnego Rozwoju, pakiet działań dla miast średnich. Jego główne elementy to dedykowane wsparcie z funduszy europejskich, preferencje w lokowaniu inwestycji oraz ułatwienie dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju określa nowy model rozwoju Polski, w tym rozwoju regionalnego - zrównoważonego, równomiernie obejmującego cały kraj i uwzględniającego różnorodność i specyfikę polskich miast, miasteczek i wsi. Każdy taki obszar naszego kraju musi być włączony w procesy rozwojowe, przez zidentyfikowanie i wsparcie jego indywidualnych zasobów i unikalnego potencjału – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie, zidentyfikowane podczas analiz Polskiej Akademii Nauk sporządzanych na potrzeby SOR, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Pakiet obejmuje wiele różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się inicjatyw. Jego istotnym elementem jest dedykowane miastom średnim wsparcie z krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wyniesie ono prawie 2,5 mld zł z funduszy UE na lata 2014-2020.

W Ministerstwie Rozwoju przygotowaliśmy dla miast średnich narzędzia, których wykorzystanie zależy wyłącznie od aktywności samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców. Wierzymy, że ich połączone wysiłki zaowocują rozwojem tych miast, poprawą jakości życia i odwróceniem negatywnych tendencji odpływu ludności. Pakiet pomoże zbudować trwały potencjał społeczno-gospodarczy, a także wzmocni rolę średnich miast na mapie rozwoju Polski – podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Pakiet działań dla miast średnich składa się z trzech zasadniczych faz. Faza pierwsza zostaje uruchomiona już dziś i polega ona na dostosowaniu istniejących narzędzi i instrumentów: polityki lokowania inwestycji i przyciągania inwestorów, preferencji w dostępie do funduszy europejskich w ramach programów krajowych oraz pozyskiwania innych źródeł finansowania w szczególności w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju, który jest jednym z partnerów Pakietu. Nie jest to jednak zbiór zamknięty – pracujemy nad tym aby Pakiet poszerzał się o kolejne inicjatywy – zaznaczył wiceszef resortu rozwoju Adam Hamryszczak.

Celem wprowadzenia Pakietu jest zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów oraz aktywizacja potencjałów miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Więcej w załączonej informacji prasowej.

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów
Warszawa, 11 kwietnia  2017 r.

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy  Kodeks karny.

 

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

 

Ministrowie wysłuchali informacji na temat restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Następnie rząd informację przyjął.

 

* * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy  Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Przewidziano zaostrzenie kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi. Ma to pomóc w zapobieganiu popełniania przestępstw na ich szkodę.

W latach 2001-2015 zaobserwowano trend wzrostowy, jeśli chodzi o liczbę osób prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciwko zwierzętom, w szczególności popełnionych ze szczególnym okrucieństwem.

Górna granica kary za zabicie zwierząt i znęcanie się nad nimi zwiększy się z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem – z 3 do 5 lat.

Dodatkowo, w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko zwierzętom sąd będzie musiał każdorazowo orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt. Obecnie nie jest to obowiązkowe. Nawiązka będzie wynosiła od 1 do 100 tys. zł. Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, obecnie nawiązkę orzeka się średnio w 39 proc. skazań, przy czym w 88 proc. kwota nawiązek nie przekracza 1 tys. zł. W ostatnich pięciu latach nawiązkę w wysokości od 5 do 10 tys. zł orzeczono dwa razy, natomiast od 10 do 20 tys. zł – tylko jeden raz. Środki z nawiązek będą przekazywane organizacjom pozarządowym na cele związane z ochroną zwierząt. Nowe przepisy mają ograniczyć orzekanie kar w zawieszeniu.

Nowe przepisy uniemożliwią też wykonywanie prac, czynności i działalności związanych z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie osobom, które dopuściły się wobec nich czynów ze szczególnym okrucieństwem. W takim przypadku przewidziano obowiązkowe orzekanie przez sąd zakazu wykonywania zawodów, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie. Wprowadzono jednocześnie zastrzeżenie, że zakaz ten stosuje się jedynie, gdy sprawca popełnił przestępstwo w związku z wykonywaniem tego typu zawodu, działalności lub wykonywaniem czynności wymagających zezwolenia, a nie każdej dowolnej aktywności.

Z 10 do 15 lat wydłużono czas, na jaki będzie można orzec zakaz posiadania zwierząt i zakazy wykonywania zawodów, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.

Ponadto, projekt umożliwia orzekanie przez sąd przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa lub przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, również wtedy, gdy nie stanowią one własności sprawcy. Orzeczenie przepadku przedmiotów nie stanowiących własności sprawcy zostało jednak uzależnione od świadomości lub zawinionej nieświadomości właściciela
lub innej osoby uprawnionej, że przedmioty te mogą zostać użyte do popełnienia przestępstwa. Rozwiązanie to uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

            Zaproponowano, aby nowelizacja weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

 

* * *

 

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

            41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO odbędzie się w Krakowie. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas 40. sesji w Stambule. Obrady odbędą się w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniach 2-12 lipca br. Koszty tego przedsięwzięcia – w wysokości ok. 16 mln zł – zostaną pokryte z budżetu państwa. Organizacja wydarzenia tej rangi jest ogromnym wyróżnieniem dla Polski i Krakowa.

Komitet składa się z 21 członków – Polska jest jednym z nich. W trakcie sesji Komitet Światowego Dziedzictwa rozpatruje do 45 wniosków o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa  i wydaje rekomendacje dotyczące ochrony 150 miejsc światowego dziedzictwa. Podczas sesji w Krakowie będzie rozpatrywany polski wniosek o wpisanie na listę światowego dziedzictwa UNESCO tarnogórskich kopalni rud ołowiu i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi. Chodzi m.in. o Zabytkową Kopalnię Srebra i Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Byłby to 15 polski obiekt umieszczony na tej liście.

            Organizacja tak prestiżowego wydarzenia będzie miała pozytywne skutki dla naszego kraju. Spodziewane jest rozszerzenie i pogłębienie współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Nasze państwo będzie mogło wypromować się jako sprawny organizator spotkań i wydarzeń międzyrządowych oraz kraj atrakcyjny turystycznie. Można też oczekiwać zwiększenia dochodów różnych podmiotów gospodarczych w Krakowie, województwie małopolskim i innych regionach Polski, w związku z pobytem licznych gości zagranicznych w naszym kraju.

            Polski rząd będzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w Krakowie przedstawicielom ok. 190 krajów (ok. 2 tys. uczestników), które są sygnatariuszami konwencji w sprawie ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO z 1972 r. Polski rząd i UNESCO będą odpowiedzialni za techniczną i merytoryczną organizację wydarzenia.

 

Z okazji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa zostanie przygotowane specjalne wydanie kwartalnika World Heritage w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim. Będzie poświęcone światowemu dziedzictwu w Polsce i 14 polskim miejscom wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa. Przygotowanie specjalnego wydania kwartalnika, przedstawiającego miejsca Światowego Dziedzictwa państwa-gospodarza, to tradycja podtrzymywana od 2004 r.

            Ponadto, od 2006 r. publikowana jest w formie plakatu Mapa Światowego Dziedzictwa jako materiał promocyjny. Mapa Światowego Dziedzictwa 2016-2017 będzie miała na okładce zdjęcie Krakowa (miejsce światowego dziedzictwa, w którym odbędzie się sesja). Logo UNESCO/Światowego Dziedzictwa oraz logo odpowiednich polskich władz i instytucji będzie wyraźnie widoczne. Mapa zostanie wydrukowana przez UNESCO w językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim. Przewidziano także organizację imprez towarzyszących: forum młodzieży na temat światowego dziedzictwa oraz forum zarządców miejsc światowego dziedzictwa.

Podpisanie porozumienia między polskim rządem a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa planowane jest w Paryżu na 19 kwietnia br.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Polski absurd ekonomiczny- likwidacja lokalnych lotnisk pasażerskich. Biedne regiony tracą przez to rocznie ok. 130 mln PLN dochodów z turystyki

W Polsce zlikwidowano większość portów lotniczych. Powtarzanym w mediach tabloidowych mitem jest jakoby lokalne lotniska obsługujące np., 30- 40 tysięcy pasażerów rocznie - były nierentowne. Analizy wykonane dla port lotniczego Świnoujście- Heringsdorf pokazują że port lotniczy dokłada się do lokalnej gospodarki kwotą ok. 12 mln PLN odejmując dotacje do utrzymania portu lotniczego.(por. http://www.gemeinde-ostseebad-heringsdorf.de/ris/formular/gutachten_flughafen_heringsdorf.pdf )  

Utrzymanie małego, regionalnego portu lotniczego też nie pochłania wielkich dotacji- w krajach UE jest to średnio kilkaset tys. euro rocznie. Koszty utrzymania portu lotniczego są podobne jak koszty utrzymania żłobka. Niemniej część ekspertów nie mających wykształcenia ekonomicznego podnosi mit rzekomej nierentowności małych portów lotniczych, wbrew profesjonalnym obliczeniom ekonomistów, takich jak analiza dla portu Heringsdorf, przytoczona powyżej. Pomijają oni zupełnie błędnie fakt wpływu dodatkowego ruchu turystycznego wygenerowanego przez lotnisko pasażerskie- na lokalną gospodarkę. Ten efekt jest na tyle istotny, że nawet przy niewielkich przewozach pasażerskich przeważa nad stratami generowanymi przez dotacje udzielane przez władze dla zrównoważenia bilansów małych lokalnych portów lotniczych.

Straty dla lokalnych gospodarek polskiej prowincji związane z likwidacją lokalnych i regionalnych portów lotniczych możemy oszacować, na podstawie danych dla portu lotniczego Heringsdorf przytoczonych powyżej, na kwotę ok. 130 milionów PLN rocznie, zakładając że wszystkie te lokalne porty lotnicze działałyby na rynku w takim modelu biznesowym jak port lotniczy Heringsdorf- czyli jako sezonowe porty pasażerskie zorientowane pod turystykę.

Polska jest krajem likwidacji portów lotniczych, a na rynku lotniczym od lat dominują te same tendencje co na rynku pasażerskich połączeń kolejowych. Bardzo trudno jest stwierdzić ile portów lotniczych zlikwidowano- dane dostępne w archiwach są bardzo rozbieżne. Niemniej- z pewnością zlikwidowano około połowy sieci lotnisk pasażerskich. Od czasów II wojny światowej zlikwidowano także następujące porty lotnicze:

Port lotniczy Jelenia Góra 
Połączenia przed II wojną światową do: Gliwic, Berlina, Wrocławia, Cottbus.
Port lotniczy Gliwice
Połączednia przed II wojną światową do Wrocławia, Berlina, Paryża, Istambułu, Szczecina, Brna, Budapesztu.
Port lotniczy Katowice Muchowiec (Katowice- Centrum)
Połączenia do Brna, Wiednia, Warszawy (od 2 stycznia 1929)- przed II wojną swiatową.
Port Lotniczy Elbląg
Połączenia lotnicze przed II wojną światową do Gdańska, Berlina, Królewca, Olsztyna
Port lotniczy Olsztyn Dajtki (Olsztyn- Centrum)
Połączenia lotnicze przed II wojną światową do Gdańska, Berlina. Po II wojnie światowej do Bydgoszczy i Warszawy.
Port Lotniczy Słupsk
Połączenia lotnicze do Berlina, Gdańska, Królewca, Szczecina przed II wojną światową, po drugiej wojnie światowej, od 1975 roku- loty do Warszawy, Katowic, Wrocławia. Loty do Warszawy działały z przerwami do lat 90-tych.
Port lotniczy Szymany- Mazury
Obsługiwał od 1996 roku loty do Warszawy i miast w Niemczech. Jako jedyny port lotniczy z powyższej listy został reaktywowany.
Port lotniczy Gubin
Połączenia przed II wojną światową do Szczecina. 
Port lotniczy Gdynia
Od 1936 połączenia lotnicze do Warszawy. Obecnie w rozbiórce i likwidacji.
Port lotniczy Nysa
Połączenia do Gliwic i Jeleniej Góry przed II wojną światową
Port lotniczy Malbork
Połączenia do Berlina przed II wojną światową
Port Lotniczy Opole
Port obecnie nieczynny, planowano jego reaktywację jako portu pasażerskiego. 
Port lotniczy Piła
Port lotniczy powstal w 1913 roku. Brak danych n/t kierunków lotów.
Port lotniczy Koszalin
Działał jako pasażerski port lotniczy od 1965 r. W 1979 obsłużyło 85 853 pasażerów, a w latach 1986-1991 średnio 50-55 tys. pasażerów. Port lotniczy zamknięto w 1991 roku.

-- 
Fot. Dawne mapy sieci połączeń lotniczych w Polsce- źródło: archiwum autoraAdam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.