Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

--
Od: cirpress cirpress <cirpress na serw. kprm.gov.pl>
Data: wtorek, 31 lipca 2018
Temat: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów


Warszawa, 31 lipca 2018 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd zaakceptował projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

 

Przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rada Ministrów zaakceptowała rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

 

Ministrowie zapoznali się z informacją o stanie negocjacji umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

 

* * * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi,  przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności jest podstawowym celem przeprowadzonej nowelizacji ustawy. W łańcuchu dostaw żywności to najczęściej rolnicy stanowią najsłabsze ogniwo i są narażeni na stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych przez podmioty o większej sile przetargowej i potencjale ekonomicznym.

Na podstawie obowiązujących przepisów rolnicy jako dostawcy produktów rolno-spożywczych nie mogą zgłaszać zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ze względu na brak spełnienia kryteriów: progu dotyczącego wartości obrotów realizowanych między dostawcą a nabywcą wynoszącego 50 tys. zł oraz obrotu w wysokości 100 mln zł ze strony nabywcy lub dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową. Ponadto, rolnicy nie zgłaszają zawiadomień do UOKiK z obawy przed ujawnieniem swoich danych, a w konsekwencji utratą kontraktów i pogorszeniem stosunków handlowych
z nabywcą.

                Odpowiedzią na to będzie objęcie przepisami ustawy wszystkich relacji handlowych między dostawcą a nabywcą oraz zapewnienie anonimowości stronie zgłaszającej zawiadomienie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.

W rezultacie uchylono przepis dotyczący łącznej wartości obrotów realizowanych między dostawcą a nabywcą – 50 tys. zł. Zrezygnowano także z minimalnego progu 100 mln zł w przypadku obrotu realizowanego przez nabywcę lub dostawcę, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową. Obecne progi 50 tys. zł i 100 mln zł są zbyt wysokie i ograniczają krąg podmiotów podlegających przepisom ustawy.

Poszerzono także krąg podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową –z zainteresowanego przedsiębiorcy na ogół obywateli. Zrezygnowano z obowiązku zgłaszania na piśmie takiego zawiadomienia. Zapewniono anonimowość stronie skarżącej, jeśli chodzi o dane osobowe i treść zawiadomienia.

                Jednocześnie na podstawie nowych przepisów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł zlecać Inspekcji Handlowej przeprowadzanie kontroli postępowań na zasadach analogicznych do obowiązujących w przypadku kontroli prowadzonych przez pracowników UOKiK. 

                Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane  wystąpieniem  w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

                Rząd ustanowił program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, które w 2018 r. ucierpiały z powodu suszy lub powodzi.

Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski – w 82,97 proc. gmin kraju na powierzchni 63,14 proc.  gruntów ornych. Ponadto, na południu Polski wystąpiła powódź, która zniszczyła m.in. uprawy rolne. 

                Pomoc dla gospodarstw rolnych i rybackich będzie udzielania w 2018 r. w formie:

·         dotacji dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (dotacje będą przysługiwały do powierzchni upraw, na których szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy),

·         dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

·         spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na rzecz banków pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż 2 lata)  w przypadku zawieszenia przez nie spłaty preferencyjnych kredytów
z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR  (chodzi o producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zaprzestali ich produkcji).

Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł, z tego:

·         25 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji,

·         60 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców,

·         697 mln na dotacje do 1 ha zniszczonych w co najmniej 30 proc. upraw  rolnych,

·         17,5 mln zł  na dotacje do 1 ha powierzchni stawów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozporządzenie będzie obowiązywać po14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, zostaną podwyższone i od 1 listopada 2018 r. będą wynosić:

·         zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 20,5 proc., czyli o 31,42 zł) – I etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego,

·         specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł).

Rząd zdecydował też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wynosiła 620 zł (wzrost o 100 zł).

Rada Ministrów postanowiła również, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego, podlegającego ustawowej weryfikacji, została podwyższona i od 1 listopada 2019 r. wynosiła 215,84 zł (wzrost o 17 proc., czyli o 31,42 zł) – II etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

Jednocześnie rząd zdecydował, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:

·         zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,

·         zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł,

·         zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł,

·         dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,

·         dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,

·         dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,

·         dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,

·         dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

                               – do 5. roku życia – 90 zł,

                               – powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,

·         dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,

·         dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł,

– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,

·         jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,

·         świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem, wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. będą wynosić:

·         kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,

·         kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

    Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostaje na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. ma wynosić 1 922 zł.

Łączne koszty podwyższenia zasiłków: pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą:

·         77,8 mln zł (listopad-grudzień 2018 r.), w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego,

·         522,1 mln zł w 2019 r., w tym 413,8 mln zł z uwagi na podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego,

·         815,9 mln w 2020 r., w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego.

Oznacza to znaczące wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego ostatni wzrost miał miejsce w 2006 r. – jego podwyższenie będzie dotyczyć ok. 912 tys. osób niepełnosprawnych. W przypadku świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna) podwyższenie kwot obejmie ok. 70 tys. osób. Kwoty tych świadczeń nie były podwyższane: od 1 stycznia 2013 r. w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego i od 15 maja 2014 r. w przypadku zasiłku dla opiekuna.

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe warunkujące prawa do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, procedurze weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna.

                 Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Podwyższone kwoty wskazanych świadczeń mają obowiązywać od 1 listopada 2018 r. (II etap podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r.).

 

* * *

 

Rada Ministrów zapoznała się z informacją: Stan negocjacji umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, przedłożoną przez ministra ds. europejskich.

Negocjacje dotyczące warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej toczą się wielotorowo.

Dotyczą zarówno „umowy wyjścia", czyli zasad uporządkowanego opuszczenia UE przez Wielką Brytanię oraz okresu przejściowego (przewidzianego do końca 2020 r.), jak również deklaracji politycznej, której celem będzie wyznaczenie ram przyszłych relacji na linii Wielka Brytania-UE. Od 30 marca 2019 r. Wielka Brytania przestanie być państwem członkowskim UE – data ta jest wpisana w mandat negocjacyjny Unii  i w stanowisko brytyjskie (w ramach tzw.  Withdrawal Bill).

Scenariusz podstawowy zakłada uzgodnienie „umowy wyjścia" wraz z polityczną deklaracją w październiku 2018 r. Nie można jednak wykluczyć fiaska negocjacji i „wejścia" w scenariusz braku umowy. Chociaż uzgodniono 80 proc. tekstu „umowy wyjścia", to nadal nie ma postępu dotyczącego np. roli Trybunału Sprawiedliwości UE czy granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Ta ostatnia kwestia stanowi największe ryzyko dla powodzenia całego procesu. Po wielu miesiącach nie udało się wypracować rozwiązania akceptowanego przez obie strony.

Kluczowym momentem będzie posiedzenie Rady Europejskiej w trybie art. 50, które odbędzie się w październiku 2018 r. Jeśli nie dojdzie do wiążących uzgodnień ryzyko fiaska rozmów znacząco wzrośnie. Wówczas konieczne będzie przejście z etapu identyfikacji ryzyk do działań sprzyjających skutecznemu zabezpieczeniu praw polskich obywateli i przedsiębiorców. W Polsce identyfikacja ryzyk rozpoczęła się na początku kwietnia 2018 r.

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
e-mail: cirpress@kprm.gov.pl


 

GDPR - Information on the processing of personal data can be found in the Public Information Bulletin of the Chancellery of the Prime Minister of Poland.

 

 

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Prezydent podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej :Komunikat MPiT

Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania.

W mocy zostaną utrzymane, umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia i koncesje związane z przedsiębiorstwem. Ustawa zawiera również rozwiązania zapewniające ciągłość rozliczeń podatkowych firmy oraz przewiduje zwolnienie z podatku od spadków dla osób, które odziedziczą przedsiębiorstwo i będą  kontynuowały jego prowadzenie.

Ustawa powstała z inspiracji firm rodzinnych i stanowi odpowiedź na problem złożoności sukcesji po zmarłym przedsiębiorcy. Do tej pory po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jego następcy nie mogli płynnie kontynuować prowadzenia firmy.


"Dzięki ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorcy będą funkcjonować w otoczeniu prawnym, które umożliwia realną sztafetę pokoleń. To kolejne usprawnienie dla firm, które zaczyna obowiązywać już w tym roku. Gwarantuje ono wielu firmom, które przez blisko 25 lat wolności gospodarczej budowało swój dorobek i markę bezpieczne przejście wraz z nową generacją przedsiębiorców do kolejnego etapu rozwoju"– powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Niejednokrotnie śmierć właściciela  oznaczała duże trudności dla firm. Można było przejąć majątek zmarłego, ale bez możliwości korzystania z niezbędnych dla funkcjonowania działalności gospodarczej elementów, takich jak umowy o pracę, NIP czy decyzje administracyjne, zwłaszcza zezwolenia oraz koncesje. Śmierć przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG powodowała też wygaśnięcie wielu kontraktów handlowych i oznaczała utratę pracy dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

W perspektywie najbliższych lat zagadnienie transferu pokoleniowego w polskim biznesie będzie dotyczyło coraz liczniejszej grupy przedsiębiorców. Osoby, które zakładały swoje firmy w pierwszych latach transformacji ustrojowej, dziś zbliżają się lub już osiągnęły dojrzały wiek. W CEIDG wpisanych jest obecnie ok. 212 tys. przedsiębiorców, którzy ukończyli 65 rok życia.

"Rozwiązanie powstało w efekcie sygnałów zgłaszanych nam przez przedsiębiorców. Generacja obecnie przejmująca rodzinne biznesy mierzy się w zasadzie po raz pierwszy w realiach polskiej gospodarki z wyzwaniem sukcesji pokoleniowej. Nowa ustawa daje im niezbędne narzędzia, aby ten proces przebiegał bez przeszkód" – stwierdziła minister Emilewicz.

Nowe przepisy pozwalają przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG powołać  zarządcę sukcesyjnego. Będzie on prowadził bieżące sprawy przedsiębiorstwa po śmierci właściciela, do czasu zakończenia formalności spadkowych. Ustawa pozwala również na to, by udzielona przez przedsiębiorcę prokura przekształciła się w uprawnienia zarządcy sukcesyjnego. Powołanie zarządcy sukcesyjnego wymaga jego zgody – ma on bowiem nie tylko uprawnienia, ale także obowiązki.

Zarządcę sukcesyjnego powołać będą mogły także osoby, które odziedziczą przedsiębiorstwo lub małżonek, który jest jego współwłaścicielem – jeśli sam przedsiębiorca nie powołał zarządcy za życia. Zarząd sukcesyjny może trwać, co do zasady, maksymalnie 2 lata od śmierci przedsiębiorcy. W wyjątkowych przypadkach sąd może przedłużyć ten czas do 5 lat. Co do zasady, zarząd sukcesyjny wygaśnie z momentem podziału spadku.

"Nowe regulacje pozwolą  utrzymać w mocy  kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa kontrakty cywilnoprawne oraz umowy o pracę. Dzięki temu sytuacja pracowników będzie stabilniejsza. Podobnie sprawa ma się ze zezwoleniami, licencjami, koncesjami czy pozwoleniami, które będą mogły być wykonywane przez zarządcę sukcesyjnego, a docelowo – przeniesione na następcę prawnego przedsiębiorcy. Wreszcie zarządca sukcesyjny będzie mógł się posługiwać numerem NIP zmarłego przedsiębiorcy oraz korzystać z konta firmowego" –podkreślił wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj. 

Ustawa pozwoli zachować ciągłość  rozliczeń podatkowych firmy. Będą one dokonywane z wykorzystaniem numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy przez okres sprawowania zarządu sukcesyjnego. Możliwe będzie m.in. odliczenie straty poniesionej przez przedsiębiorcę, kontynuacja rozpoczętej amortyzacji oraz korzystanie przez zarządcę sukcesyjnego z interpretacji podatkowych uzyskanych przez przedsiębiorcę.

Ustawa wprowadza ponadto zwolnienie z podatku od spadków z tytułu nabycia przedsiębiorstwa przez osoby, które będą je prowadziły przez co najmniej 2 lata, niezależnie od pokrewieństwa ze zmarłym przedsiębiorcą. To odpowiedź na problem braku sukcesora w kręgu najbliższej rodziny.

"Dzięki pakietowi tych rozwiązań zmiana pokoleniowa w przedsiębiorstwach będzie przebiegała płynnie, a istnienie wielu z nich, osiągających często wielomilionowe obroty i dających miejsca pracy, będzie dobrze zabezpieczone. Ustawa zarazem stwarza dobre warunki dla budowania i rozwoju polskich wielopokoleniowych firm rodzinnych"  – dodała szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii.

Większość przepisów nowej ustawy zacznie obowiązywać po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia, a więc już od IV kwartału 2018 roku.

Z serdecznym pozdrowieniem
Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl

Prezydent podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej :Komunikat MPiT

Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. W mocy zostaną utrzymane, umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia i koncesje związane z przedsiębiorstwem. Ustawa zawiera również rozwiązania zapewniające ciągłość rozliczeń podatkowych firmy oraz przewiduje zwolnienie z podatku od spadków dla osób, które odziedziczą przedsiębiorstwo i będą  kontynuowały jego prowadzenie. Ustawa powstała z inspiracji firm rodzinnych i stanowi odpowiedź na problem złożoności sukcesji po zmarłym przedsiębiorcy. Do tej pory po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jego następcy nie mogli płynnie kontynuować prowadzenia firmy.

"Dzięki ustawie o zarządzie sukcesyjnym  przedsiębiorcy będą  funkcjonować w otoczeniu prawnym, które umożliwia realną sztafetę pokoleń. To kolejne usprawnienie z pakietu 100 zmian dla firm, które zaczyna obowiązywać już w tym roku. Gwarantuje ono wielu firmom, które przez blisko 25 lat wolności gospodarczej budowało swój dorobek i markę bezpieczne przejście wraz z nową generacją przedsiębiorców do kolejnego etapu rozwoju" – powiedziała  minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Niejednokrotnie śmierć właściciela  oznaczała duże trudności dla firm. Można było przejąć majątek zmarłego, ale bez możliwości korzystania z niezbędnych dla funkcjonowania działalności gospodarczej elementów, takich jak umowy o pracę, NIP czy decyzje administracyjne, zwłaszcza zezwolenia oraz koncesje. Śmierć przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG powodowała też wygaśnięcie wielu kontraktów handlowych i oznaczała utratę pracy dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

W perspektywie najbliższych lat zagadnienie transferu pokoleniowego w polskim biznesie będzie dotyczyło coraz liczniejszej grupy przedsiębiorców. Osoby, które zakładały swoje firmy w pierwszych latach transformacji ustrojowej, dziś zbliżają się lub już osiągnęły dojrzały wiek. W CEIDG wpisanych jest obecnie ok. 212 tys. przedsiębiorców, którzy ukończyli 65 rok życia.
"Rozwiązanie powstało w efekcie sygnałów zgłaszanych nam przez przedsiębiorców. Generacja obecnie przejmująca rodzinne biznesy mierzy się w zasadzie po raz pierwszy w realiach polskiej gospodarki z wyzwaniem sukcesji pokoleniowej. Nowa ustawa daje im niezbędne narzędzia, aby ten proces przebiegał bez przeszkód" – stwierdziła minister Emilewicz.

Nowe przepisy pozwalają przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG powołać  zarządcę sukcesyjnego. Będzie on prowadził bieżące sprawy przedsiębiorstwa po śmierci właściciela, do czasu zakończenia formalności spadkowych. Ustawa pozwala również na to, by udzielona przez przedsiębiorcę prokura przekształciła się w uprawnienia zarządcy sukcesyjnego. Powołanie zarządcy sukcesyjnego wymaga jego zgody – ma on bowiem nie tylko uprawnienia, ale także obowiązki. Zarządcę sukcesyjnego powołać będą mogły także osoby, które odziedziczą przedsiębiorstwo lub małżonek, który jest jego współwłaścicielem – jeśli sam przedsiębiorca nie powołał zarządcy za życia. Zarząd sukcesyjny może trwać, co do zasady, maksymalnie 2 lata od śmierci przedsiębiorcy. W wyjątkowych przypadkach sąd może przedłużyć ten czas do 5 lat. Co do zasady, zarząd sukcesyjny wygaśnie z momentem podziału spadku.


"Nowe regulacje pozwolą  utrzymać w mocy  kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa kontrakty cywilnoprawne oraz umowy o pracę. Dzięki temu sytuacja pracowników będzie stabilniejsza. Podobnie sprawa ma się ze zezwoleniami, licencjami, koncesjami czy pozwoleniami, które będą mogły być wykonywane przez zarządcę sukcesyjnego, a docelowo – przeniesione na następcę prawnego przedsiębiorcy. Wreszcie zarządca sukcesyjny będzie mógł się posługiwać numerem NIP zmarłego przedsiębiorcy oraz korzystać z konta firmowego" – podkreślił wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj. 

Ustawa pozwoli zachować ciągłość  rozliczeń podatkowych firmy. Będą one dokonywane z wykorzystaniem numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy przez okres sprawowania zarządu sukcesyjnego. Możliwe będzie m.in. odliczenie straty poniesionej przez przedsiębiorcę, kontynuacja rozpoczętej amortyzacji oraz korzystanie przez zarządcę sukcesyjnego z interpretacji podatkowych uzyskanych przez przedsiębiorcę. Ustawa wprowadza ponadto zwolnienie z podatku od spadków z tytułu nabycia przedsiębiorstwa przez osoby, które będą je prowadziły przez co najmniej 2 lata, niezależnie od pokrewieństwa ze zmarłym przedsiębiorcą. To odpowiedź na problem braku sukcesora w kręgu najbliższej rodziny.

"Dzięki pakietowi tych rozwiązań zmiana pokoleniowa w przedsiębiorstwach będzie przebiegała płynnie, a istnienie wielu z nich, osiągających często wielomilionowe obroty i dających miejsca pracy, będzie dobrze zabezpieczone. Ustawa zarazem stwarza dobre warunki dla budowania i rozwoju polskich wielopokoleniowych firm rodzinnych"  – dodała szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii.

Większość przepisów nowej ustawy zacznie obowiązywać po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia, a więc już od IV kwartału 2018 roku.


Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl

Nowa ustawa pomoże uruchomić inwestycje za kilkadziesiąt miliardów złotych

Szanowni Państwo,

Senat przyjął rządową ustawę, która ma rozruszać polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego.  Ustawa ma pomóc w osiągnięciu do końca 2020 roku następujących celów:
  • 100 nowych umów PPP w Polsce
  • wartość inwestycji realizowanych formule PPP - co najmniej 5 procent nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym,
  • co najmniej 10 postępowań o wybór partnera prywatnego zainicjuje sektor rządowy,
  • 40 procent postępowań – rządowych i samorządowych – będzie zakończyć się sukcesem.

Szczegóły w załączonej informacji prasowej.Pozdrawiamy,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

Rusza Głos Przedsiębiorcy. Dzięki niemu biznes zaproponuje nowe regulacje prawne - Komunikat MPiT

Głos Przedsiębiorcy – tak nazywa się zaktualizowana zakładka na portalu biznes.gov.pl, której zadaniem jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom komunikacji z urzędnikami. Wszystko po to, by przekazać administracji swoje propozycje nowych regulacji prawnych – w myśl zasady „to biznes wie najlepiej, czego mu potrzeba".
Portal biznes.gov.pl powstał z myślą o przedsiębiorcach. Znajdą tu oni mnóstwo informacji pomocnych w prowadzeniu firmy. Dlatego też warto korzystać z niego na co dzień, do czego zachęca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzące tę stronę. Ciekawym narzędziem, które ostatnio zostało zaktualizowane, jest zakładka Głos Przedsiębiorcy.
Dlaczego powstał Głos Przedsiębiorcy?
Głos Przedsiębiorcy jest symbolem zmiany w relacjach między biznesem a administracją. Dzięki temu narzędziu każdy polski przedsiębiorca może zgłosić urzędnikom swoje propozycje zmian w przepisach, które mogą sprawić, że łatwiej będzie mu się funkcjonowało.
Odświeżenie zakładki jest kolejnym przykładem proprzedsiębiorczego nastawienia MPiT, które stawia na dialog z polskimi przedsiębiorcami, traktując ich jako partnera w inicjatywie ustawodawczej.
Czym jest Głos Przedsiębiorcy?
Głos Przedsiębiorcy to narzędzie, dzięki któremu zalogowany użytkownik biznes.gov.pl może zgłosić swoje propozycje nowych regulacji prawnych ułatwiających życie polskim przedsiębiorcom. Swoje pomysły można składać w obszarach takich jak:
·        rozwój działalności gospodarczej
·        prawa i obowiązki przedsiębiorcy
·        finansowanie
·        wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek
·        handel zagraniczny
·        informacje dla przedsiębiorców
·        inwestowanie w Polsce
Aby dokonać zgłoszenia, wystarczy skorzystać z prostego formularza online. Przedsiębiorca może w nim opisać swój pomysł, który następnie jest weryfikowany. Później następuje jego publikacja na stronie, na której internauci mogą go skomentować i ocenić.
Najwyżej oceniane projekty trafiają zaś do odpowiedniego urzędu, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy i kiedy mogą wejść w życie.
Zakładkę Głos Przedsiębiorcy można znaleźć tutaj: http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/rusza-glos-przedsiebiorcy-dzieki-niemu-biznes-zaproponuje-nowe-regulacje-prawne/
Pozdrawiamy
Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl


Pytanie prasowe do MZ- pomoc medyczna na plaży i w górach

Do Ministra Zdrowia

Moi rodzice i mój wujek z ciocią byli w ten weekend na plaży w Dziwnowie najprawdopodobniej.  Jakiś mężczyzna grzał się na słońcu a potem wszedł do wody. Gdy wyszedł i minął moich rodziców o kilka metrów- nagle padł. Moja mama pilnowała rzeczy a wujek z innymi osobami podjęli resuscytację przez pół godziny aż do przyjazdu karetki pogotowia. Mężczyzna na krótki czas odżył. Okazało się że jechał całą noc samochodem z Katowic jako kierowca chyba i chyba przemęczył organizm.  Po czym znowu zszedł i był siny.  Jako że pogotowie nie miało sprzętu by zabrać mężczyznę z plaży- czekano na samochód straży pożarnej. Wyniesiono go na specjalistycznych noszach.  Po czym okazało się że szpitale są pełne i nie ma gdzie go zabrać bo nikt nie chce go przyjąć.  Gdy rodzice po półtorej godziny od tego zdarzenia zchodzili z plaży,  karetka z tym chorym, resuscytowanym przez wujka człowiekiem nadal tam bezczynnie stała.  Wujek jako lekarz stwierdził że to już chyba po tym człowieku bo powinien mieć on założone stenty (mniemam ze na sercu) w ciągu godziny od upadku na plaży. Tymczasem tak się nie stalo  i karetka czekała po około 2 godzin od zdarzenia. Wujek i moi rodzice są zdania że ten człowiek nie przeżył tego zdarzenia i że karetka czekała aż umrze on w jej środku z powodu braku wolnych miejsc w szpitalach.  

Czy tego mężczyzny nie można było przewieźć do Wolgast - Wołogoszczy w Niemczech w celu uratowania jego życia i założenia stentów?  Jest tam szpital z którego korzystalem i sądzę że była taka możliwość.

Proszę o odpowiedź.
Podobną sprawę przeżyłem w ubiegłym tygodniu koło Komańczy. Znalazłem nad rzeką zemdloną osobę. Wezwalem lekarzy którzy nakazali wezwać pogotowie.  Aż dopiero po trzech godzinach od wezwania osoba ta narodowości portugalskiej trafiła do szpitala odległego o kilkadziesiąt km od miejsca zdarzenia. Nie byliśmy w stanie jej donieść do ambulansu. Ja nioslem ją jakiś czas przez ok. 200 metrów ale sam kulałem. Musieliśmy wezwać sąsiada mającego samochód terenowy. Jeśli czekalibysmy na GOPR byłoby o ok. godziny dłużej.
Pozdrawiam
Adam Fularz
Merkuriusz Polski
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat prasowy MIiR: Rusza program Mosty dla Regionów

Redakcja otrymała:
Od: <media na serwerze miir.gov.pl>
Data: 25 lipca 2018 13:54
Temat: MIiR: Rusza program Mosty dla RegionówRusza program Mosty dla Regionów
Informacja prasowa, 25 lipca 2018 r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał program Mosty dla Regionów. W drugiej połowie sierpnia ruszy nabór dla samorządów, które będą chciały skorzystać z funduszy na przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

Podpis premiera  pod uchwałą rządu oznacza, że Mosty dla Regionów stały się oficjalnym programem rządowym. W programie przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, czyli na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich.

Samorządy, które zdecydują się na budowę mostów, mogą liczyć na wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dofinansowanie wyniesie do 80 procent wartości inwestycji. W programie znalazło się 21 priorytetowych inwestycji, które po analizach wytypowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Kolejne projekty zgłoszą samorządy. Program potrwa do 2025 roku. Na jego realizację Rząd RP przeznaczył około 2,3 miliarda złotych.

„Nabór dla samorządów, które będą chciały skorzystać ze wsparcia, ruszy w drugiej połowie sierpnia. Dokładną datę podamy w najbliższych dniach" – zapowiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

(..)

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Skarga do Rady Miasta Tarnów

Skarga do Rady Miasta Tarnów

Chciałbym złożyć skargę że Państwa miasto przypomina parking samochodowy w skali silnej w europejskim porównaniu. Zwiedzając to miasto zobaczyłem ładną aż często zrujnowaną architekturę i morze samochodów w ścisłym centrum miasta. Liczne ładne place w śródmieściu zamieniono na parkingi. Odstrasza to turystów. Deptak w kierunku dworca był w zasadzie parkingiem, a nie deptakiem. Synagoga żydowska była nieodbudowana, choć pewnie byłaby atrakcją turystyczną.

Powód zamiany miasta w parking stał się zupełnie jasny gdy próbowałem dojechać tr. publicznym ze starego miasta do dworca PKP. Proszę w odpowiedzi wskazać mi jak to zrobić. Nawet na mapce dla turystów jaką dostałem, pokazane były tylko przystanki na trasie z dworca do centrum miasta, ale brakowało możliwości powrotu z centrum miasta do dworca PKP. Nie było w ogóle przystanku powrotnego w kierunku dworca w centrum historycznym tegoż miasta.

W ogóle autobusy komunikacji miejskiem omijały dworzec i wejście na perony o około pół kilometra. To takie natręctwo Państwa inżynierów od ruchu drogowego i skrajny przykład tego, jak się nie powinno organizować komunikacji miejskiej. Państwa miasto-parking może i byłoby bardzo atrakcyjne turystycznie, gdyby nie Państwa skrajnie prosamochodowa polityka transportowa. Zapewne ktoś z Państwa postawił własny interes przed interesem ogółu mieszkańców i pogrzebał turystykę pod morzem parkingów samochodowych w celu własnej wygody i możności dojazdu niemalże wszędzie samochodem. W Państwa polityce transportowej wygrał czyjś własny egoizm.

Kiedyś w tym mieście kursowały tramwaje. Czemu nie uruchomić krótkiej turystycznej linii tramwajowej- znów kursującej dawną, przedwojenną trasą- ale jako bezpłatnej komunikacji miejskiej dla centrum miasta? Wzywam do odbudowy tramwaju w Tarnowie. W mojej ocenie jest to ekonomicznie realne, a krótka linia z dworca do centrum miasta- odbudowana jako tramwaj historyczny, turystyczny, byłaby dodatkową atrakcją miasta. Jako że linia była oryginalnie krótka, nie będzie to drogie.

Państwa miasto, gdyby było prawdziwym miastem a nie li tylko parkingiem dla samochodów otoczonym zabudową, być może byłoby mocno atrakcyjne turystycznie. Obecnie atrakcyjne nie jest. Wracając z jego centrum- nie mogłem znaleźć mozliwości dojadu do dworca komunikacją miejską- z powodu jej braku w tej relacji- i nieomal spóźniłem się na pociąg. 

Centrum miasta wydawało się być trochę slumsem. Liczne uliczki wokół rynku były zapuszczone, domy na południe od rynku były zawalone, gdy patrzyłem przez witryny, widziałem że do środka zapadły się stropy. Gdy chciałem znaleźć knajpę dla wegetarian/ wegan, takowej nie było, co jest świetnym dowodem na to że turyści wszelkiej maści omijają Państwa miasto- parking.

Zachęcam do zdecydowanej zmiany polityki transportowej, zmian także w osobach odpowiedzialnych za politykę transportową miasta, zachęcam do zmiany o 180 stopni w odniesieniu do kuomunikacji miejskiej. Śródmiejskie ulice, które np. w Warszawie są ulicami tylko dla komunikacji miejuskiej, w Państwa wykonaniu były ulicami tylko dla samochodów, bez komunikacji miejskiej, przez co musiałem z centrum do dworca maszerować pieszo. 

Zachęcam do rozstania się z osobami winnymi tego stanu rzeczy. Zachęcam do podjęcia procesu zmian.

Prosze o publikację niniejszego dokumentu w BIP zgodnie z aktualnym prawem i odpowiedź w formie uchwały gremium.
Pozdrawiam,

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

MIiR: Rusza program Mosty dla Regionów

Rusza program Mosty dla Regionów
Informacja prasowa, 25 lipca 2018 r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał program Mosty dla Regionów. W drugiej połowie sierpnia ruszy nabór dla samorządów, które będą chciały skorzystać z funduszy na przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

Podpis premiera  pod uchwałą rządu oznacza, że Mosty dla Regionów stały się oficjalnym programem rządowym. W programie przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, czyli na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich.

Samorządy, które zdecydują się na budowę mostów, mogą liczyć na wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dofinansowanie wyniesie do 80 procent wartości inwestycji. W programie znalazło się 21 priorytetowych inwestycji, które po analizach wytypowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Kolejne projekty zgłoszą samorządy. Program potrwa do 2025 roku. Na jego realizację Rząd RP przeznaczył około 2,3 miliarda złotych.

„Nabór dla samorządów, które będą chciały skorzystać ze wsparcia, ruszy w drugiej połowie sierpnia. Dokładną datę podamy w najbliższych dniach" – zapowiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Więcej w informacji prasowej:

Foto:

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

Komunikat po posiedzeniu Rady MinistrówOd: cirpress cirpress <cirpress(na serwerze)kprm.gov.pl>
Data: 24 lipca 2018 12:51
Temat: Komunikat po posiedzeniu Rady MinistrówWarszawa, 24 lipca 2018 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła:

 

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

·         projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych;

·         projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

 

 

Rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO".

 

 

 

* * * * *

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zaproponowano rozwiązanie, które ułatwi producentom rolnym sprzedaż wolnych od wirusa ASF świń pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń.

                W praktyce oznacza to objęcie rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie z 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obok dotychczas wskazanych produktów mięsnych – również mięsa ze świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń, utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF.

Obecnie do zamówień na dostawy produktów mięsnych pochodzących wyłącznie z mięsa wieprzowego, pozyskiwanego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń – nie stosuje się przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Po zmianach przepis ten będzie dotyczył także mięsa wyprodukowanego i pozyskanego ze zdrowych świń, utrzymywanych na ww. obszarach zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi takiej produkcji oraz pod warunkiem, że oferowane mięso wieprzowe spełnia wymagania weterynaryjne.

Nowe regulacje mają obowiązywać z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

***

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przedłożony przez ministra zdrowia.

Wprowadzono prawnie gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej (np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy  szpitalnych, sekretarek medycznych). Dzięki temu zniwelowano różnice w sytuacji prawnej tej grupy pracowników i pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zaproponowano przypisanie wskazanym pracownikom działalności podstawowej współczynnika pracy w wysokości 0,53 (to liczba przez którą zostanie pomnożone przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z roku poprzedniego w celu obliczenia najniższego dopuszczalnego prawem poziomu wynagrodzenia zasadniczego tej grupy pracowników).

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy zawodowej od końca 2021 r. nie będzie mogło być niższe niż 2664 zł brutto, przy czym tryb dochodzenia do tego poziomu wynagrodzenia zasadniczego będzie jednakowy jak dla pozostałych pracowników objętych zakresem ustawy. Ponieważ są to wynagrodzenia zasadnicze – i dopiero od nich będą liczone dodatki do pensji – rozwiązanie to jest korzystniejsze niż powszechne przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Ponadto, w przypadku braku porozumienia podmiotu leczniczego z przedstawicielami pracowników, do 15 czerwca każdego roku kierownik podmiotu leczniczego lub podmiot tworzący (w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych lub jednostek wojskowych), będzie wydawał zarządzenie w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia.

                Przewidziano także przeniesienie pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia magisterskiego, ale nie mających specjalizacji, do wyższej grupy zawodowej (obecnie są tam tylko pielęgniarki i położne ze specjalizacją). W tym przypadku oznacza to podwyższenie ich współczynnika pracy z 0,64 na 0,73. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu, pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowisku pracy, na którym wymagane jest posiadanie specjalizacji, niezależnie od poziomu wykształcenia i ukończonego kierunku studiów, będą miały jednakowy współczynnik pracy, jak pielęgniarki i położne bez specjalizacji, które są zatrudnione na stanowiskach wymagających tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (współczynnik pracy w wysokości 0,73).

Wprowadzone zmiany oznaczają podniesienie gwarantowanej prawem kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego ww. pielęgniarek i położnych. Zaproponowane rozwiązania powinny także zachęcać do podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki i położne, nie tylko w drodze specjalizacji, ale też przez odbywanie studiów wyższych magisterskich na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej oraz pielęgniarek i położnych, zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane jest wykształcenie magisterskie – będą rosły z mocą od 1 lipca 2018 r.

 

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

               Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych powstających w Polsce.

Zgodnie z projektem, producenci audiowizualni, koproducenci oraz przedsiębiorcy wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych będą mogli uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na produkcję w naszym kraju.

Wprowadzenie wsparcia finansowego związanego z produkcją powoduje rozwój infrastruktury audiowizualnej w krajach, gdzie realizowana jest duża liczba projektów zagranicznych. Przykładem związanym z przyciąganiem dużych produkcji zagranicznych jest rozbudowa studiów w Irlandii, Czechach, czy Chorwacji. Polska pozostaje jednym z nielicznych państw europejskich, w którym brakuje tego typu rozwiązań (systemy wsparcia finansowego istnieją lub są planowane w 29 państwach Europy). Prowadzi to do stanu, w którym polski rynek audiowizualny przestaje być konkurencyjny w stosunku do pozostałych rynków europejskich.

Przewidziany w projekcie system wsparcia finansowego rozwiązuje najbardziej dotkliwy problem polskiego przemysłu audiowizualnego, który mimo sukcesów artystycznych ostatnich lat i postępującej profesjonalizacji produkcji jest narażony na stagnację. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom nastąpi poprawa warunków funkcjonowania przemysłu audiowizualnego w Polsce i stworzenie nowoczesnego systemu wsparcia, które wzmocnią pozycję polskiego sektora audiowizualnego na rynku międzynarodowym, podniosą konkurencyjność krajowych firm działających w branży, a w dłuższej perspektywie przyciągną do Polski poważne inwestycje zagraniczne w tym sektorze.

Wsparcie finansowe będzie przyznawane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Będzie ono przyznawane w oparciu o maksymalnie uproszczone procedury kwalifikujące dany projekt do uzyskania dofinansowania. Producent audiowizualny, koproducent lub przedsiębiorca wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych będzie mógł wystąpić do PISF z wnioskiem, który po ocenie formalnej, a także przeprowadzeniu tzw. testu kwalifikacyjnego zawierającego kryteria oceny filmu pod względem kulturowym i sektorowym (chodzi o identyfikację przesłanek kulturowych związanych z utworem oraz ocenę wpływu produkcji danego utworu na rozwój polskiego sektora audiowizualnego) –zawrze umowę, która będzie gwarantowała producentowi późniejszy zwrot części poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie finansowe będzie wypłacane dopiero po zakończeniu produkcji lub jej części i poniesieniu przez producenta wszelkich kosztów z nią związanych, a także po dokonaniu analizy dokumentacji przez niezależną firmę audytorską. System oparty
o zwrot części kosztów gwarantuje, że producent audiowizualny do uzyskania wsparcia finansowego poniesie w Polsce określone koszty kwalifikowalne – tylko bowiem od faktycznie poniesionych kosztów będzie mógł otrzymać refundację (do 30 proc. kosztów). Ważne jest także, że przed uzyskaniem wsparcia producent, co do zasady, uiści należności podatkowe związane z produkcją audiowizualną wykonywaną w Polsce.

Do najważniejszych zalet modelu wsparcia finansowego produkcji audiowizualnej opartego o refundację kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć m.in.:

·         automatyczność procedur kwalifikujących projekt do przyznania wsparcia finansowego;

·         transparentność i szybkość procedur oraz łatwość kontroli i oceny wpływu tego systemu na rozwój gospodarczy państwa;

·         prostotę obsługi administracyjnej przez zaangażowanie minimalnej liczby podmiotów i osób w funkcjonowanie mechanizmu i dystrybucję środków;

Roczny budżet dofinansowań związany z wprowadzanym systemem wsparcia został określony na poziomie maksymalnie ok. 200 mln zł z uwzględnieniem w kolejnych latach wskaźnika inflacji. Biorąc pod uwagę sąsiednie rynki audiowizualne jest to kwota, która pozwala zaistnieć w świadomości światowych partnerów branżowych.

Aby system był efektywny, wprowadzono obligatoryjne terminy obsługi beneficjentów – 28 dni na rozpatrzenie wniosku i 28 dni na analizę raportu stanowiącego podstawę do wypłaty środków. Sprawność obsługi jest bowiem szczególnie istotna z punktu widzenia konkurencyjności w stosunku do systemów w innych krajach regionu.

W celu zapewnienia przejrzystości, PISF będzie prowadzić jawny rejestr wsparcia produkcji audiowizualnej, zawierający listę podmiotów wnioskujących o zachętę finansową, beneficjentów zachęt, wysokości przyznanych środków oraz poziomu wykorzystania całkowitej wartości dotacji na wsparcie w ciągu roku kalendarzowego.

Projekt zakłada, że co najmniej 10 proc. kwoty przeznaczanej na wsparcie finansowe PISF będzie przyznawał na produkcję filmów i seriali animowanych. W ramach obecnie obowiązujących systemów pomocy publicznej filmy animowane nie otrzymują wsparcia adekwatnego do potrzeb tej części sektora audiowizualnego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać w innym terminie.

 

 

***

 

 

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, przedłożoną przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Głównym celem programu jest wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie ich udziału w życiu publicznym.

Wzmocnienie instytucjonalne organizacji społeczeństwa obywatelskiego będzie prowadzić do rozwoju sektora obywatelskiego, w tym do podniesienia jakości działania organizacji, ich efektywnego zaangażowania w życie publiczne, zwiększenia funkcji kontrolnych oraz eksperckich.

Badacze i praktycy sektora obywatelskiego w Polsce od dawna wskazują, że istotnym brakiem istniejącego systemu wspierania organizacji obywatelskich w ramach zlecania zadań publicznych jest uzależnienie organizacji od dostępnych programów i grantów publicznych. Organizacje nie wypracowały w dostatecznym stopniu umiejętności finansowania działań statutowych z innych niż publiczne środków. Ich stabilność finansowa stoi pod dużym znakiem zapytania. Nierównowaga w sektorze powoduje, że wiele organizacji ma utrudniony dostęp do środków. W ramach utrwalonego systemu zlecania zadań publicznych, organizacje obywatelskie przestają być suwerennymi partnerami dla organów państwa, a stają się jedynie usługodawcami rywalizującymi o zlecenia państwowe, uzależniając się od dopływu środków publicznych.

Dlatego ważnym założeniem programu jest wsparcie budowy silnego i sprawnego sektora obywatelskiego, który zachowując swoją różnorodność i niezależność będzie równocześnie realnym, równoprawnym partnerem w życiu publicznym i społecznym dla znacznie silniejszych instytucji władzy politycznej, ekonomicznej, medialnej czy samorządowej.

Program zakłada:

1)      wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;

2)      wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;

3)      poprawę stabilności finansowej organizacji obywatelskich;

4)      zwiększenie udziału organizacji obywatelskich w realizacji programów międzynarodowych;

5)      wzmocnienie organizacji, które dotychczas z uwagi na profil lub specyfikę działalności miały ograniczone możliwości korzystania ze wsparcia publicznego (np. organizacje strażnicze i rzecznicze, think tanki, media obywatelskie, itp.).

Program będzie realizowany w ramach 6 priorytetów:

1)      zrównoważony rozwój organizacyjny;

2)      wsparcie kapitałów żelaznych;

3)      rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;

4)      rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich;

5)      wsparcie doraźne – mikrodotacje;

6)      pomoc techniczna.

W ramach priorytetów 1-5 przewidziano realizacje otwartych konkursów dotacyjnych, dzięki którym organizacje obywatelskie uzyskają wsparcie na rozwój instytucjonalny w powiązaniu z realizacją działalności programowej.

Ważnym elementem programu jest dofinansowanie wkładu własnego organizacji ubiegających się o duże granty międzynarodowe, dzięki czemu polskie organizacje obywatelskie i ich doświadczenia np. w obszarze pomocy humanitarnej i rozwojowej będą bardziej dostrzegalne na świecie.

Program wprowadza zupełnie nową – z punktu widzenia współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Polsce – formę wsparcia instytucjonalnego, poza utrwalonym systemem zlecania zadań publicznych.

Dzięki programowi Polska dołączy do grona krajów rozwiniętych, w których rozwiązania wparcia instytucjonalnego istnieją od lat, np. w Wielkiej Brytanii.

Zakłada się, że w okresie realizacji programu w latach 2018-2030 bezpośrednie wsparcie uzyska ponad 11 tys. organizacji obywatelskich.

 

 

***

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

(..)

(..)

 

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Kolejny odcinek autostrady A1 ma już wykonawcę

Szanowni Państwo,

kolejny fragment autostrady A1 ma już wykonawcę. Odcinek autostrady od granicy województw śląskiego i łódzkiego do obwodnicy Częstochowy wybuduje Polaqua. Inwestycja dostanie unijne dofinansowanie.

Szczegóły w załączonym komunikaciePozdrawamy,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

Mały ZUS dla małych firm – Sejm przyjął ustawę. Komunikat MPiT

- Mały ZUS dla małych firm to wypełnienie obietnicy, którą złożyliśmy polskim przedsiębiorcom. Bardzo się cieszę, że Sejm opowiedział się za proprzedsiębiorczymi zmianami. Dzięki nim właściciele najmniejszych biznesów będą płacili składki na ubezpieczenia społeczne dostosowane do ich przychodów. Liczę też, nowe przepisy zachęcą przedsiębiorców działających w szarej strefie do jej opuszczenia – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz o przyjętej dziś przeze Sejm ustawie o tzw. Małym ZUS.

Już od 1 stycznia 2019 r. najmniejsi polscy przedsiębiorcy zapłacą niższy ZUS. Teraz przepisy wprowadzające zmiany w tej kwestii trafią do Senatu. Potem od wejścia w życie będzie dzielił je już tylko podpis Prezydenta.

- Z nowych regulacji skorzysta nawet kilkaset tys. jednoosobowych firm. A to dlatego że spodziewamy się, że, oprócz niemal 200 tys. uprawnionych, wiele osób zalegalizuje prowadzoną przez siebie działalność. Wszystko dzięki temu, że nie będą już musiały płacić nieproporcjonalnie wysokich składek. Tzw. mała działalność gospodarcza niesie ze sobą ogromne oszczędności dla firm. Mowa tu nawet o 1,5 mld zł w 2019 r. – dodał wiceminister Mariusz Haładyj.

Jak jest teraz i co się zmieni

Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS. Wynosi ona 1232,16 zł. Istnieje wprawdzie opcja płacenia niższego ZUS-u (wnoszącego 520 zł za ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne), ale dotyczy ona tylko osób zakładających firmę po raz pierwszy i obowiązuje przez dwa lata od jej założenia.

Dzięki przegłosowanym dziś zmianom osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od stażu firmy. Składki będą proporcjonalne do przychodu.

Komplementarny system

Mały ZUS to kolejna zmiana w prawie, którą można zaliczyć do proprzedsiębiorczych ułatwień wprowadzonych w ostatnim czasie. Co ważne jest to zmiana komplementarna wraz z innymi nowymi regulacjami.

Dlaczego? Jeśli przedsiębiorca zaczyna działalność i jego miesięczny przychód jest niższy niż połowa najniższej pensji krajowej (obecnie wynoszącej 2100 zł), w ogóle nie musi rejestrować swojej działalności. Jeśli zacznie mu się powodzić lepiej, musi założyć firmę, ale może skorzystać z tzw. ulgi na start, czyli przez pół roku od rejestracji przedsiębiorstwa będzie zwolniony ze składek społecznych.

Później, przez kolejne dwa lata, ten sam przedsiębiorca będzie miał możliwość korzystania ze wspomnianej wcześniej składki 520-złotowej, a po tym czasie będzie mógł korzystać z udogodnień przyjętego dziś małego ZUS-u (jeśli spełni wspomniane już w komunikacie kryterium przychodowe).

Jakie będą oszczędności

Nie sposób podać jednej kwoty, którą zaoszczędzi każdy z przedsiębiorców korzystających z małego ZUS-u. Będzie ona bowiem zmieniała się wraz z minimalną pensją krajową oraz będzie powiązana z kwotą przychodu przedsiębiorcy. Można powiedzieć, że uprawnieni do korzystania z małego ZUS-u w 2019 r. będą musieli płacić składki wynoszące co najmniej 520 zł, nie wyższe jednak niż 1232 zł.

Jako przykład wysokości składek można podać przypadek przedsiębiorcy, który miesięcznie uzyskuje przychód w kwocie 2100 zł. Po wejściu w życie przegłosowanych dziś przepisów będzie płacił do ZUS-u jedynie 660 zł miesięcznie, nie zaś, jak obecnie, 1232 zł. W jego przypadku oszczędności wyniosą więc ok. 570 zł miesięcznie. Wyraźnie jednak należy podkreślić, że mowa o tym konkretnym przykładzie - jak już wspomniano, podanie jednej kwoty oszczędności dla każdego z uprawnionych przedsiębiorców nie jest możliwe.

Kiedy mały ZUS wejdzie w życie

Według przyjętej dziś ustawy jej data wejścia w życie to 1 stycznia 2019 r. Teraz nowe przepisy trafią pod obrady Senatu. Po ich przyjęciu przez wyższą izbę polskiego parlamentu ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydentowi.

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl