MIB odpowiada na pytania prasowe o datę podjęcia odwlekanej od dekad decyzji o budowie szybkiej kolei

Redakcja zadała pytanie do ministerstwa MIB dpowiadającego m.in. za infrastrukturę:

"W Indiach ropoczęto prace nad koleją KDP: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-41251210
W Etiopii ukończono linię z Addis Abbeba do Dżibuti
W Maroku trwają prace budowlane nad koleją KDP.
W Etiopii trwają prace budowlane nad kolejnymi liniami kolei szybkiej.
Jak sytuacja z nowoczesna koleją KDP wygląda w Polsce? Od 2 lat o to pytamy, i decyzja cały czas jest odwlekana.
Nie twierdzę że taka kolej jest sensowna ekonomicznie- np. krytycy podkreślali że w Hiszpanii za koszt budowy KDP przebudowanoby całą sieć kolejową kraju do prędkości 200 km/h. 
Niemniej po budowie KDP koleje w Hiszpanii poprawiły rentowność- ale nie jestem pewien tej informacji, musiałbym to sprawdzić w źródłach. Słyszałem tylko o zyskach, ale nie wiem czy nie są one wynikiem dotacji."

Odpowiedź MIB

Szanowny Panie Redaktorze,

 

w „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku" wskazano na potrzebę podjęcia ostatecznych decyzji związanych z ewentualną budową systemu kolei dużych prędkości, uzupełnionego o tzw. Y, do roku 2020.

 

 

Z poważaniem

 

Szymon Huptyś

Rzecznik prasowy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

850 mln zł do wzięcia z POIŚ w 2018 r.

Walka ze smogiem na Śląsku i poprawa jakości środowiska w miastach. Znamy harmonogram konkursów w Programie Infrastruktura i Środowisko na 2018 r.

W przyszłym roku z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) do wzięcia będzie 850 mln zł na inwestycje w obszarach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. 100 mln zł z tej puli przeznaczono na walkę ze smogiem tylko na Śląsku, kolejne 100 mln zł dla pozostałej części kraju.

Ministerstwo Rozwoju opublikowało harmonogram konkursów na przyszły rok w Programie Infrastruktura i Środowisko. – Chcemy rozdysponować 850 mln zł w 7 naborach – poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik.

W styczniu ruszy nabór, w którym duże przedsiębiorstwa będą mogły się ubiegać w sumie o 100 mln zł na inwestycje przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej. Chodzi np. o wymianę urządzeń i instalacji technologicznych na bardziej energooszczędne, termomodernizację budynków czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym wykorzystaniu inteligentnych systemów zarządzania energią.

Na projekty dotyczące dobrych praktyk związanych z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych zostanie przeznaczonych  w sumie na 30 mln zł w lutowym naborze. Jakie projekty kryją się pod tą nazwą? To np. poprawa warunków hydrologicznych, utrzymanie lub odtworzenie właściwej struktury gatunkowej siedlisk. To także wprowadzanie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych. Z pieniędzy skorzystają m.in. jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, jednostki administracji rządowej lub samorządowej, uczelnie, parki narodowe i pozarządowe organizacje ekologiczne.

Na marzec przewidziano dwa nabory na łączną kwotę 320 mln zł. 200 mln zł trafi do samorządów i firm, które w ich imieniu gospodarują odpadami, na inwestycje zmniejszające ilość składowanych odpadów. Realizowane przedsięwzięcia będą sprzyjały praktycznemu zastosowaniu hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Z kolei o 120 mln zł będą mogły ubiegać się samorządy, które chcą przyczynić się do poprawy jakości środowiska na terenie miasta i jego obszaru funkcjonalnego poprzez m. in. rekultywację na cele środowiskowe zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów (w tym poprzemysłowych i in.).
 
W kwietniu zaplanowano konkurs, w którym 200 mln zł przeznaczono na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach. W konkursie o środki mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst. Możliwe do sfinansowania inwestycje dotyczą m. in. sieci kanalizacji deszczowych, zbiorników wód opadowych lub likwidacji nieprzepuszczalnego podłoża.

W maju ruszą dwa konkursy,  w których m.in. przedsiębiorcy, samorządy i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły się starać o fundusze na przebudowę i budowę nowej sieci ciepłowniczej. To działanie wpisujące się w walkę ze smogiem – jego celem jest likwidacja lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym, które są przyczyną tzw. niskiej emisji. 100 mln zł z 200 mln zł przeznaczonych na te konkursy jest dedykowane województwu śląskiemu. To w nim problem zanieczyszczonego powietrza jest największy w skali całego kraju.

- Program Infrastruktura i Środowisko jest specyficzny. Większość funduszy rozdzielanych jest bez konkursu, bo dotyczą wielkich inwestycji infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg ekspresowych czy modernizacje linii kolejowych. Tylko niewielka część trafia do beneficjentów w formie konkursów – wyjaśnia wiceminister Słowik.

POIiŚ 2014-2020 to największy w całej UE program finansowany ze środków polityki spójności. Pula środków UE przeznaczona na POIiŚ to 109,4 mld zł (116,3 mld zł z uwzględnieniem dodatkowych środków z tzw. rezerwy wykonania). Według danych z 28 listopada 2017 roku dofinansowanie unijne z tego programu na inwestycje osiągnęło 60,69 mld zł. Oznacza to, że cel zakontraktowania środków UE wyznaczony przez Radę Ministrów – 60,5 mld zł – zostanie wykonany z nadwyżką.

Ze szczegółowym harmonogramem konkursów w POIiŚ na 2018 r. można zapoznać się na stronie programu http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

Z pozdrowieniami
Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Wydawca "Gazety Zielonogórskiej" apeluje do mieszkańców o stosowanie masek przeciwsmogowych w takie dni jak dzisiaj

Drodzy Państwo,
Szedłem dziś przez miasto Zielona Góra. Idąc ze stadionu MOSiR przy ul. Sulechowskiej miałem zejść w dolinę rzeczki Gęśnik, gdy spostrzegłem że jest ona cała spowita i wypełniona jakby mgłą. To jest smog, który aż tak ogranicza widoczność, że sprawia iż budynki chowają się jakby za mgłą.

Ja w tej dolinie mieszkam. Przestałem spać przy otwartym oknie. Dziś, idąc przez miasto, z piwnicy wygrzebałem dawno nie używaną maseczkę przeciwsmogową. Mimo że w centrum miasta Zielona Góra z powodu smogu aż ograniczona była widoczność na ulicach, a po zdjęciu maski w okolicach Focus Parku w nozdrzach poczułem zapach dymu, to tego wieczoru nie minąłem nikogo innego chodzącego po Zielonej Górze w maseczce przeciwsmogowej. 
 
Maska przeciwsmogowa tylko częściowo rozwiązuje kluczowy problem, czyli zdrowie oraz ilość zachorowań i przedwczesnych zgonów w wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem.
Wchodzące w skład smogu związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Są czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. 

Smog powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej noworodka, zwiększa zapadalność na nowotwory oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), jak i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci. W wyniku badań stwierdzono, że 15% wszystkich epizodów objawów astmy można przypisać zanieczyszczeniu powietrza. Związek następuje także w przypadku chorób niedokrwiennych serca u osób starszych. 

Badania przeprowadzano w miejscach w pobliżu ruchliwych dróg ze znacznym natężeniem ruchu. Zamieszkanie w miejscach z natężeniem ruchu powyżej 10 tys. pojazdów dziennie uznano za wyznacznik długotrwałej ekspozycji na zanieczyszczenia związane z ruchem drogowym. W Zielonej Górze większość centrum miasta spełnia te warunki aż z nawiązką. Ruch powyżej 10 tys. pojazdów dziennie występuje praktycznie w całym centrum miasta, na wszystkich wżniejszych ulicach. 

Zgodnie z wynikami badań ESCAPE w przypadku drobnych zanieczyszczeń (do średnicy 2,5 mikrometra – PM2.5) każdy wzrost gęstości pyłu o 5 mikrogramów na metr sześcienny powoduje wzrost ryzyka śmierci z przyczyn naturalnych aż o 7 procent. Oddychanie przez kobietę ciężarną powietrzem zanieczyszczonym PM2.5 koreluje się także z występowaniem autyzmu.

W 2013 roku WHO zaliczyła pyły zawieszone do kancerogenów, uznając, że mają one zauważalny i dobrze udowodniony wpływ na zwiększenie zachorowalności na raka płuc. Według szacunków WHO w objętym badaniami 2010 roku z powodu raka płuc spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza zmarło na świecie 230 tys. osób.

Smog kwaśny poraża oskrzela, drogi oddechowe, układ krążenia. Organizacja Health and Environment Alliance oszacowała koszty zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza wskutek spalania węgla w elektrowniach węglowych w Polsce w przedziale 12-34 mld zł rocznie, na co składa się 3500 przedwczesnych zgonów, 1600 przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli, 1000 nowych hospitalizacji oraz 800 000 utraconych dni pracy rocznie.

W trakcie trwającego 5 dni wielkiego smogu londyńskiego w wyniku komplikacji oddechowych zmarło ponad cztery tysiące osób (w sumie w efekcie działania wielkiego smogu londyńskiego zmarło około dwunastu tysięcy osób). W Polsce np. w miesiącu styczniu zmarło o 11400 osób więcej niż w poprzednich latach, a wskaźnik śmiertelności skoczył nagle o zagadkowe 35 %. Mogło to mieć związek ze smogiem. Wówczas, w styczniu 2017 w południowej Polsce wystąpiło rekordowo wysokie zanieczyszczenie powietrza. Normy pyłów PM10 i PM2,5 zostały przekroczone nawet o ponad 3000%.

W grudniu w Zielonej Górze ma zostac zamontowanma tablica informująca o zagrożeniu smogiem, ale krytycy zauwązają że wskazania jakie będą pokazywane, moga nie być wiarygodne. Istnieje startup Airly pokazujący swoja mapę zanieczyszczeń powietrza.

Wg wskazań WIOŚ w Zielonej Górze w niektóre dni na wielu obszarach woj. lubuskiego wystąpiło rzekroczenie norm, nierzadko kilkusetkrotne, i bezwględnie ludność powinna była nosić maski antysmogowe, zwłaszcza gdy normy są przekroczone o kilkaset procent.

Na przykład w Żarach o godzinie 19-tej dnia dzisiejszego odnotowano 252 µg/m3 (mikrogramów na metr sześcienny) pyłu PM10, a o godz. 20-tej w ogóle nie podano wyników- byc może przekroczenie norm było tak znaczne że aparaturę albo wyłączono, albo się zepsuła [1]. Poziom dzisiejszy pyłu PM10 w Żarach przekracza poziom rekordowy ze stycznia ubiegłego roku notowany wówczas w Warszawie. W Zielonej Górze o godz. 18-tej osiągnięto maksymalny poziom na skali- 77 µg/m3 (mikrogramów na metr sześcienny) pyłu PM10 przy skali sięgającej 80  µg/m3 na wykresie. Odnotowano także osiągnięcie końca wykresu zanieczyszczenia toluenem (wykres kończy się na 6 µg/m3 i ten poziom dziś osiągnięto), tlenkami azotu, benzenem czy M-P-ksylenem [2].

 
Na podstawie Wikipedii, opr. AF

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Spotkanie prasowe - czwartek, 30 listopada 2017, godz. 9:30.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie prasowe na temat modeli współpracy instytucji państwowych i firm prywatnych w zakresie wsparcia procesu modernizacji oraz podnoszenia efektywności górnictwa w Polsce, a także jego transformacji w kierunku Przemysłu 4.0

W wydarzeniu udział weźmie m.in. wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, prezes PFR Paweł Borys oraz Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA.

KIEDY: czwartek, 30 listopada, godz. 9:30

GDZIE: Centrum Prasowe Foksal, ul. Foksal 3/5

Zapraszamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Toyota rozpocznie w Polsce produkcję silnika 1,5 l do napędów hybrydowych w oparciu o platformę TNGA

•        Produkcja silnika zostanie uruchomiona w Jelczu-Laskowicach w 2020 roku
•        Dodatkowa inwestycja wyniesie 400 milionów złotych

Toyota Motor Europe ogłosiła dziś, że w 2020 roku rozpocznie produkcję nowej generacji silnika benzynowego o pojemności 1,5 litra w fabryce Toyota Motor Manufacturing Poland w Jelczu-Laskowicach. Nakłady inwestycyjne projektu wyniosą 400 milionów złotych, co zwiększy dotychczasowe zaangażowanie Toyoty w inwestycje produkcyjne w Polsce do niemal 4,5 miliarda złotych.

Najnowsza generacja silnika jest zaprojektowana w oparciu o nową globalną platformę projektową Toyoty (TNGA – Toyota New Global Architecture). Silnik ten wraz z baterią będzie wykorzystywany w napędach hybrydowych oraz w wersji konwencjonalnej. (Będą w niego wyposażone modele Toyoty, które pojawiać się będą na rynku od roku 2020).

Uruchomienie przez Toyotę kolejnej linii produkcyjnej w Polsce nie tylko zwiększa nakłady inwestycyjne tej firmy w naszym kraju i daje nowe – dobrej jakości – miejsca pracy dla polskich inżynierów i techników. Przede wszystkim świadczy o tym, że motoryzacyjni giganci nieprzerwanie stawiają na nasz kraj oraz decydują się na reinwestowanie osiąganych tu zysków. Jeszcze niedawno byliśmy traktowani jako montownia i dostarczyciel taniej siły roboczej. Zerwaliśmy z tym i obecnie kiedy 2 na 3 nowe miejsca pracy w przemyśle europejskim powstają właśnie w Polsce, stajemy się fabryką Europy. Oferujemy inwestorom doskonałą lokalizację, dobre warunki prowadzenia biznesu i świetnie przygotowane kadry. Dzisiaj dodałbym, że reindustralizacja ma oblicze przemysłu motoryzacyjnego, a cała branża stanowi jedno z kół zamachowych polskiego silnika gospodarczego – zaznacza wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że nowy silnik powiększy gamę podzespołów produkowanych w naszych fabrykach. Napędy hybrydowe stanowią obecnie 40% sprzedaży Toyoty w Europie i ich udział wzrasta gwałtownie. Ta inwestycja oznacza, że będziemy mogli sprostać oczekiwaniom rynku – mówi Eiji Takeichi, prezes zarządu Toyota Motor Manufacturing Poland.

Dzięki  projektowi napędu hybrydowego TNGA będziemy mogli zwiększyć naszą konkurencyjność. Zastosowanie najnowszych technologii Toyoty tworzy nowe możliwości rozwoju dla naszych pracowników i bazy dostawców, zwiększając nasz wkład w rozwój polskiej gospodarki – podkreśla Dariusz Mikołajczak, dyrektor fabryki w Jelczu-Laskowicach. „Aby sprostać nowym wyzwaniom będziemy wzmacniać nasz zespół o nowych inżynierów i pracowników produkcji - dodaje Mikołajczak.

PAIH od lat wspiera projekty inwestycje Toyoty w Polsce. Cieszy nas, że firma podjęła decyzję o zrealizowaniu zaawansowanej technologicznie dużej reinwestycji. Polska ma bardzo dobry klimat inwestycyjny, który nie tylko przyciąga nowych inwestorów zagranicznych, ale również obecnych w naszym kraju przekonuje do reinwestowania. Ta decyzja jest tego najlepszym przykładem – podkreśla wiceprezes PAIH dr Krzysztof Senger.

Informacje o Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP)

TMMP posiada dwa zakłady zlokalizowane na Dolnym Śląsku. Fabryka silników w Jelczu-Laskowicach wytwarza 1,5l silniki benzynowe a także 1,4l oraz 2,2l silniki Diesla i zatrudnia blisko 500 pracowników. Jej roczne zdolności produkcyjne wynoszą 180 tys. jednostek napędowych. Zakład w Wałbrzychu produkuje 1,0l silniki benzynowe oraz manualne i półautomatyczne skrzynie biegów i zatrudnia 1500 osób. Jego możliwości produkcyjne sięgają 371 tysięcy silników oraz 720 tysięcy skrzyń biegów rocznie. Fabryki te zaopatrują montownie samochodów Toyoty zlokalizowane w Europie: Czechach, Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji oraz poza Europą: w Turcji, Republice Południowej Afryki i Japonii.Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Biuro Prasowe NBP odpowiada w sprawie pytań do Rady Polityki Pieniężnej


Od: Biuro_Prasowe_NBP
Data: 28 listopada 2017 12:48
Temat: Dot. pytań do Rady Polityki PieniężnejSzanowny Panie,

 

nawiązując do rozmowy telefonicznej z 23 listopada br., niniejszym potwierdzamy informację o konieczności wydłużenia terminu odpowiedzi na Pana pytanie.

Korespondencja otrzymana od Pana jest procedowana, a odpowiedź przekażemy Panu bezzwłocznie po jej otrzymaniu.

Dziękujemy za zrozumienie.

 

Z wyrazami szacunku,


Biuro Prasowe
Departament Komunikacji i Promocji

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 WarszawaPytanie redakcji:

Do Rady Polityki Pieniężnej 
Pytanie do wszystkich członków Rady.

Pytanie:

Wg jakiej miary RPP liczy inflację? W Polsce podawanych jest wiele różnych i rozbieżnych wskaźników inflacji. Dane mocno różnią się. W USA istnieje wiele różnych wzkaźników inflacji. Poza oficjalnymi danymi podawanymi przez władze publiczne w USA, którym nie ufa znaczna część społeczeństwa (artykuły prasowe donosiły że w te dane ekonomiczne wg sondaży nie wierzy ok. 40 % populacji), są też inne rozliczne wskaźniki alternatywne, dość często przywoływane poza mediami głównego nurtu. Podobnie jest w szeregu krajów, np. w Argentynie. 


W Polsce także dane dot. inflacji są mocno rozbieżne w zależności od źródła. Wg jakich danych inflację liczy RPP? Jakie wskaźniki uznaje za godne zaufania? Przypomnę że dane dot. Polski są mocno, czasem bardzo mocno rozbieżne w zależności od źródła. Na przykład, autor anonimowy pod pseudonimem Trader21 na portalu dla traderów policzył swoją metodą wielkość skumulowanej inflacji w latach 2012 do 2016 i otrzymał ok. 24 procent za cały ten okres.

Oto co pisał:

(....)

Ceny nominalne są jednak wypaczone inflacją i absolutnie nie oddają rzeczywistości. Jak wiecie, inflacja CPI jest silnie zaniżana. Niestety, w Polsce nikt nie liczy rzeczywistej inflacji. Na bazie danych z NBP policzyłem przyrost waluty w obiegu, czyli M3 oraz odjąłem od niej 2,5% naturalnej deflacji wynikającej ze wzrostu produktywności.

Źródło: opracowanie własne.


Z moich obliczeń wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat ceny rosły pomiędzy 2 - 7% rocznie. Skumulowana inflacja za lata 2012 - 2016 wyniosła ok. 24%.

Wielu z Was pewnie się z tym nie zgodzi, ale co zaskakujące skumulowana wartość inflacji dość dobrze pokrywa się ze wzrostem siły nabywczej przeciętnego wynagrodzenia w relacji do cen nieruchomości.(...)

Fragment wg  Trader21, Independent Trader, online @ https://independenttrader.pl/dlaczego-nadal-nie-inwestuje-w-nieruchomosci.html


__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat po posiedzeniu Rady MinistrówWarszawa, 28 listopada 2017 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

 

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym".

 

Rząd wysłuchał aktualnej informacji na temat występowania wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

 

* * * * *

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Doprecyzowano przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym oraz wprowadzono nowy typ placówki: schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Nowa forma placówki umożliwi świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym częściowej (nie całodobowej) pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi będą zapewniały im tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej – w miarę możliwości pomagając w wyjściu z bezdomności i uzyskaniu samodzielności życiowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczono przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, osobom bezdomnym, które mają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej – na okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż 4 miesiące.

Projekt przewiduje również usprawnienie procesu udzielania pomocy osobie bezdomnej w miejscu jej pobytu. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o schronienie – w sprawach niecierpiących zwłoki, np. w trakcie mrozów zagrażających życiu osób bezdomnych – nie będzie już konieczne wcześniejsze podpisanie przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego.

Zmieniono formułę rejestru placówek na rejestr miejsc udzielenia tymczasowego schronienia. Dotychczasowa forma budziła wątpliwości zgłaszane przez wojewodów i organizacje pozarządowe. Zgodnie z projektem, prowadzenie przez wojewodę rejestru miejsc udzielenia tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach – ma zapewnić maksymalny dostęp do informacji o miejscach tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych i wszystkich potrzebujących takiego wsparcia. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zadaniem własnym gminy (o charakterze obowiązkowym) jest udzielenie tymczasowego schronienia – w związku z tym, to gmina zgłasza do rejestru wojewody miejsca tymczasowego schronienia w poszczególnych formach placówek.

Projekt zakłada wydłużenie terminu dostosowywania się do nowych standardów ogrzewalni, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych – do 31 grudnia 2020 r. To ważna zmiana dla podmiotów prowadzących placówki dla osób bezdomnych.

Zaproponowano, aby nowe prawo weszło w życie po 30 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących prowadzonych przez wojewodów rejestrów miejsc udzielania przez gminy tymczasowego schronienia, które zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia.

 

 

* * *

 

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym", przedłożoną przez pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

„Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym" przedstawia program działań wobec organów administracji publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa. Chodzi o budowę nowej infrastruktury logistycznej oraz zmianę struktury infrastrukturalno-właścicielskiej w sektorze naftowym. Realizacja Polityki w znaczącym stopniu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Głównymi przedsięwzięciami przewidzianymi w dokumencie są:

  • Budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego (Płock-Gdańsk)

Za projektem przemawia dynamiczny wzrost znaczenia dostaw morskich ropy do Polski, wynikający ze strategii dywersyfikacji dostaw realizowanej przez polskie rafinerie. Istotna dla bezpieczeństwa energetycznego państwa budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego umożliwi jednoczesne zaspokajanie potrzeb rafinerii PKN ORLEN S.A. w Płocku i GRUPY LOTOS S.A. w Gdańsku oraz zapewni bezpieczeństwo tłoczeń w chwili zaistnienia awarii. Inwestycję wykona spółka PERN S.A.

  • Budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia

Inwestycja, którą również wykona spółka PERN S.A., ma poprawić bezpieczeństwo zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego paliw z rafinerii PKN ORLEN w Płocku. Transport rurociągowy jest najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zaopatrzenia w paliwa. Dzięki wykorzystaniu istniejącego już rurociągu Płock-Koluszki-Boronów rafineria zostanie połączona z Górnym Śląskiem – regionem o bardzo wysokiej konsumpcji paliw.

  • Zmiany struktury infrastrukturalno-właścicielskiej

Mając na względzie konieczność objęcia pełnej kontroli nad aktywami kluczowymi dla bezpieczeństwa paliwowego przez spółki ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa, sprawnej realizacji inwestycji istotnych dla bezpieczeństwa dostaw i magazynowania zapasów interwencyjnych oraz optymalizacji zarządzania istniejącymi aktywami logistycznymi ropy naftowej i paliw, Rada Ministrów przyjęła program działań wobec organów administracji publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa. W spółkach, których akcje w części należą do Skarbu Państwa, dążyć się będzie do realizacji programu działań przez wykonywanie praw ze swoich akcji. Program zakłada, że:

1.      PKN ORLEN S.A. i GRUPA LOTOS S.A. skoncentrują się na swojej działalności podstawowej, tj. produkcji oraz obrocie paliwami;

2.      podmiotem wiodącym, jeśli chodzi o transport rurociągowy oraz magazynowanie ropy i paliw będzie PERN S.A.;

3.      podmiotem odpowiedzialnym za skoordynowanie działań dotyczących gospodarki solankowej, poprzez zakup akcji Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino" S.A. oraz udziałów Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o., będzie OGP GAZ-SYSTEM S.A.

 

 

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

PAIH u sterów Światowego Stowarzyszenia Agencji Promocji Inwestycji

27 listopada 2017 r., na posiedzeniu w Dubaju, walne zgromadzenie Światowego Stowarzyszenia Agencji Promocji Inwestycji (WAIPA) wybrało Polską Agencję Inwestycji i Handlu  (PAIH) na członka Komitetu Sterującego WAIPA, jako reprezentanta krajów całej Unii Europejskiej.

WAIPA, organizacja działająca pod auspicjami Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Inwestycji, zrzesza 154 agencje promocji inwestycji. Jej celem jest współtworzenie globalnych standardów obsługi inwestycji, a także wymiana informacji i współpraca agencji inwestycyjnych, tzw. IPAs z całego świata. Organem zarządzającym WAIPA jest Komitet Sterujący (Steeting Commitee). Pełni on kluczową rolę w organizacji, wyznaczając plan działania Stowarzyszenia, nadzorując jego implementację oraz pełniąc funkcję kontrolną.

W skład Komitetu wchodzą wybierani co dwa lata dyrektorzy, czyli najwyżsi rangą przedstawiciele agencji inwestycyjnych z jedenastu regionów świata. Dyrektorzy mają bezpośredni wpływ na konkretne działania WAIPA - nie tylko na obszarze swojego regionu, ale także globalnie. Na stanowisko dyrektora Komitetu Sterującego z ramienia UE wybrany został Wojciech Fedko, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Oznacza to, że przez kolejne dwa lata (do 2019 r.), to PAIH będzie głosem całej Unii Europejskiej w Komitecie Sterującym WAIPA.

–  To wyróżnienie potwierdza wysoką pozycję Polski na inwestycyjnej mapie świata. Będziemy mieć jeszcze większy wpływ i szeroki mandat do kształtowania światowej polityki inwestycyjnej. To szczególnie ważne wobec wyraźnego procesu przemodelowania światowej gospodarki, jaki obecnie obserwujemy – mówi wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

- Polska Agencja Inwestycji i Handlu weszła do elitarnego grona najlepszych agencji inwestycyjnych. To też zasługa zaangażowania się w budowę sieci współpracy agencji inwestycyjnych w Europie i poza nią. Wspieramy rozwój kompetencji IPAs na Białorusi, Ukrainie, Mołdawii czy w krajach Azji Centralnej – mówi wiceprezes PAIH, Wojciech Fedko. Jak dodaje, podczas wyborów, na środowisku inwestycyjnym wrażenie zrobiła również realizowana przez Polskę Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, która łączy solidarną politykę gospodarczą z przyciąganiem inwestycji o najwyższej wartości dodanej, a także promocję polskich firm i ich produktów na globalnym rynku.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu to jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przyciąga inwestycje o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Wśród niedawno zakończonych projektów są m.in. warszawskie centrum finansowe JP Morgan, produkcja innowacyjnych baterii do samochodów koreańskiego LG Chem, czy projekt Mercedesa w Jaworze. Narzędziem do przyciągania kolejnych, wartościowych inwestycji do Polski, jest rozbudowywana sieć Zagranicznych Biur Handlowych PAIH na całym świecie, których strategicznym zadaniem jest jednocześnie wspieranie polskich firm w ekspansji zagranicznej.

–  Naszą agencję wybrano, by wnieść świeżość w reprezentacji całej Unii Europejskiej w WAIPA – tłumaczy wiceszef PAIH.  Wcześniej stanowisko reprezentanta UE, piastowane było przez brytyjski  Department for International Trade.

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Innowacje i wzornictwo wizytówką Polski Wschodniej

Rośnie liczba przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać biznes w Polsce Wschodniej wdrażając wyniki prac B+R lub nowoczesne wzornictwo przemysłowe. Większość z nich to firmy z małych i średnich miast makroregionu. Do tej pory podpisali oni ponad 260 umów o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia, o łącznej wartości przekraczającej 646 mln zł (Eropejski Fundusz Rozwoju Rregionalnego). Na ocenę czeka podobna liczba wniosków, złożonych w niedawno zakończonych naborach.

Firmy coraz częściej decydują się na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w swoich produktach - nie tylko w postaci nowych technologii, ale również nowych opakowań, wzorów, czy funkcjonalności. Korzystają na tym klienci – ich potrzeby są lepiej zaspokajane, i firmy, bo dzięki nowatorskim produktom mogą poszerzyć rynki zbytu, zwiększać sprzedaż i zyski- powiedział Adam Hamryszczak wiceminister rozwoju.

Cieszy nas, że przedsiębiorcy z małych miejscowości w Polsce Wschodniej nie tylko odważnie sięgają po Fundusze Europejskie, ale są w tym niezwykle skuteczni. Rozwój firm tak ściśle związanych z lokalnymi społecznościami jest niezwykle ważny. Może stać się impulsem do rozwoju rynków pracy, powstania nowych, lepiej płatnych miejsc pracy, a w konsekwencji zasilenia samorządów większymi wpływami z podatków. W ten sposób lokalne, rosnące firmy budują wzrost gospodarki regionu, a w dalszej perspektywie całego kraju - dodał minister. 

Innowacje produktowe

Program Polska Wschodnia oferuje przedsiębiorcom wsparcie przy wprowadzaniu innowacji produktowych. O dofinansowanie może starać się firma wchodząca w skład grupy co najmniej pięciu przedsiębiorstw współpracujących ze sobą w podobnych branżach. Powiązanie musi mieć charakter ponadregionalny, to znaczy musi obejmować przynajmniej dwa województwa, w tym przynajmniej jedno z Polski Wschodniej (województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).


Warto podkreślić, że innowacyjne nie musi oznaczać rewolucyjne. Takie myślenie o innowacjach często hamuje firmy w staraniu się o unijne środki. Innowacja może dotyczyć również produktu już istniejącego na rynku, ale ulepszonego przez nowe rozwiązania technologiczne lub nową funkcjonalność - wyjaśnił minister.  

Na firmy czeka do 7 mln zł. O dotację mogą starać się przedsiębiorstwa, które posiadają własne lub zakupione wyniki prac badawczo-rozwojowych, dzięki którym mogą wprowadzić na rynek innowacyjne produkty lub usługi.

Do tej pory z dotacji skorzystało 59 małych i średnich firm. 93% z nich to przedsiębiorstwa lokujące swoje inwestycje poza dużymi miastami. Ta tendencja nie zmienia się. W ostatnim, zakończonym w lipcu 2017 r., naborze wniosków o dofinansowanie blisko 90% zatwierdzonych projektów pochodzi spoza dużych miast.

Wzornictwo

Podobne tendencje widać w zainteresowaniu firm środkami na rozwój wzornictwa. Tu Program Polska Wschodnia oferuje dwuetapowe wsparcie. W pierwszym etapie wykonawca audytu wzorniczego pomaga przedsiębiorstwu dokonać analizy wzorniczej oraz opracować kompletną strategię wzorniczą. Na zbadanie potencjału, wyznaczenie potrzeb w zakresie wzornictwa i przygotowanie planu wdrożenia przedsiębiorca może uzyskać do 100 tys. zł dotacji. W II etapie przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 3 mln zł na wprowadzenie w życie wypracowanej wcześniej strategii.

Ze wsparcia do tej pory skorzystało 168 małych i średnich firm z makroregionu, zdobywając blisko 86 mln zł dotacji (EFRR). Tylko 31 projektów (14%) realizowanych jest w dużych miastach. Na swoją szansę czeka kolejnych 230 przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w zakończonym w połowie listopada 2017 r. naborze (etap I działania). Łączna kwota wnioskowanego przez firmy dofinansowania to ponad 15 mln zł.

***

Innowacje produktowe i wzornicze to nie jedyne obszary wsparcia, po jakie mogą sięgać przedsiębiorcy z Programu Polska Wschodnia. Program oferuje im również dotacje na przygotowanie się do rozwoju działalności za granicą (działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP), czy na tworzenie produktów we współpracy z innymi firmami działającymi w branży (działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP). Z dotacji mogą również skorzystać młodzi autorzy pomysłów na biznes typu start-up (działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów – trwa przygotowanie do nowego post pilotażowego otwarcia naborów w 2018 r.).

Do tej pory z Programu wsparcie otrymło 420 przedsiębiorców z Polski Wschodniej, łączną kwotą dotacji 560 mln zł (środki EFRR).

Przykłady projektów

Yasa Motors Sp. z o.o. Sp. k-a (dz. 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP) – woj. podkarpackie
Firma wprowadziła do produkcji nową generację zaworów dla lotniczych układów hydraulicznych. Ich parametry użytkowe są znacząco lepsze niż obecnie dostępne rozwiązania w branży na rynku światowym. Zastosowana technologia jest efektem współpracy z firmą zewnętrzną i prac rozwojowych we własnym centrum badawczo-rozwojowym.

Rema S.A
(dz. 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP) – woj. podkarpackie
Firma wprowadziła na rynek innowacyjne automatyczne pilarki formatowe oparte na nowatorskich materiałach konstrukcyjnych oraz nowych technologiach układów wewnętrznych. Pilarki formatowe służą do precyzyjnego cięcia i formatowania płyt meblowych i drewna.

Wytwórnia makaronu domowego Pol-Mak S.A. (dz. 1.4 Wzór na konkurencję) – woj. lubelskie
Spółka wprowadzi na rynek nowy innowacji produkt - makarony pełnoziarniste z mąk mieszanych o nowych kształtach z zamknięciem opakowania typu struna, umożliwiającym powtórne zamknięcie torebki.

PPH Agaplats Sp z o.o. (dz. 1.4 Wzór na konkurencję) – woj. warmińsko-mazurskie
Dzięki dofinansowaniu firma wprowadziła do produkcji granulaty dedykowane branży spożywczej oraz ekologiczne węże ogrodowe i techniczne przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Szkło Sp. z o.o. (dz. 1.4 Wzór na konkurencję) – woj. warmińsko-mazurskie
Firma wprowadziła na rynek innowacyjny produktu (pod własną marką Glascor) w postaci szklanych mebli biurowych i wyposażenia wnętrz, produkowanych z opracowanego we własnym zakresie produktu – szkła lakierowanego GLASCOR.Pozdrawiamy,
Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Ustawa o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych - komunikat MR

Szanowni Państwo,

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych, został skierowany do konsultacji publicznych.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ustawa-o-platnosciach-bezgotowkowych-w-konsultacjach-publicznych/

Z dokumentem można zapoznać się na stronie http://legislacja.gov.pl/projekt/12305606


Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju odpowiada na pytanie o lotnisko CPK


Pytanie : Mieszkam 140 km od Berlina, czyli ok. godziny drogi. Budowane w tej aglomeracji lotnisko powstaje już 11 lat samej budowy, nie wspominając o projektowaniu. Miało roszyć w 2011 roku, tymczasem mamy rok 2017 i planowany termin otwarcia w 2019 r. może nie zostać dotrzymany. 

Co MR o tym sądzi? Czy terminy podane dla CPK są aktualne? 
Lotnisko w Berlinie miało obsługiwać ruch lotniczy dla całej Polski i zastąpić hub w Warszawie. Jest to możliwe ponieważ więźba podróży lotn. pokazuje że hub w Warszawie jest jedną z najgorszych lokalizacji dla Polski. 

Odpowiedź MR:

Szanowny Panie,
Termin budowy kompleksu CPK nie jest zagrożony. A decyzje podejmowane w sprawie CPK przez rząd RP, w tym decyzje o harmonogramie inwestycji czy lokalizacji, są efektem opracowań i analiz, na którymi pracowano od wielu lat. 

Ukłony,
Adrian Sinkowski

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Polska liderem w wykorzystaniu środków CEF na transport - komunikat MR

44 projekty z zakresu infrastruktury transportowej są realizowane w Polsce z pomocą instrumentu „Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Ich wartość to prawie 24 mld zł, z czego ponad 18 mld zł to dofinansowanie CEF. O dotychczasowych efektach CEF, dalszych działaniach, rozmawiali dziś w Warszawie przedstawiciel rządu, Komisji Europejskiej, państw członkowskich UE oraz beneficjentów i partnerów społecznych. Konferencję otworzył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński i komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc. O rezultatach instrumentu opowiedział wiceminister rozwoju Witold Słowik.

CEF wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków. Funduszami na transport zarządza Ministerstwo Rozwoju.

Zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego, multimodalnego, innowacyjnego systemu transportowego jest procesem długotrwałym, złożonym i bardzo kosztownym. Planujemy to osiągnąć dzięki mądremu inwestowaniu wszystkich dostępnych źródeł finansowania – krajowych i unijnych, w tym także CEF, który dla rozwoju sieci staje się strategicznym instrumentem inwestycyjnym Unii Europejskiej – podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

– Cieszę się, że Unia Europejska odgrywa tak istotną rolę w rozwoju infrastruktury w Polsce. W oparciu o ten rozwój będziemy mogli sprostać wyzwaniom transportowym i inwestycyjnym w przyszłości – mówiła komisarz Violeta Bulc.

Budżet CEF Transport w większości został wykorzystany. Dedykowane tylko Polsce, w ramach tzw. koperty narodowej środki, zakontraktowane są w całości. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu CEF Blending, do którego też zgłosiliśmy projekty. W przypadku ogłoszenia nowych konkursów, jesteśmy gotowi złożyć kolejne wnioski o dofinansowanie. Prowadzimy aktywny dialog z Komisją Europejską w zakresie nie tylko obecnego, ale
i przyszłego programu oraz wspieramy beneficjentów w realizacji projektów
– zaznaczył wiceminister rozwoju Witold Słowik.

REZULTATY

Dotychczas odbyły się 4 konkursy (CEF Transport 2014, 2015, 2016 i CEF Synergy 2016). W sumie 44 przedsięwzięcia otrzymały 18 mld zł. Ich wartość to niemal 24 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu CEF Transport 2016, polska koperta narodowa została zakontraktowana w całości. Polska otrzymała też część środków, których nie były w stanie wykorzystać inne kraje.

Fundusze CEF zostały przeznaczone na realizację inwestycji w sektorze kolejowym, drogowym, morskim, lotniczym, intermodalnym, transportu miejskiego oraz na budowę infrastruktury paliw alternatywnych. Tym samym, jesteśmy liderem w wykorzystywaniu środków CEF w całej Europie – Polsce przyznano 17% środków
z CEF Transport 2014-2020, którego budżet dla całej UE to 24,1 mld euro.  

Największym beneficjentem CEF w Polsce oraz w Unii Europejskiej są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które realizują 23 projekty (w tym 20 modernizujących linie kolejowe) o wartości ok. 18,9 mld zł i wsparciu z CEF ok. 15 mld zł. Wśród rodzimych beneficjentów znajdują się m.in. GDDKiA, ZMP Gdańsk S.A., ZMPSiŚ S.A., PAŻP, PKP CARGO S.A., Grupa LOTOS S.A.

Dzięki realizacji projektów CEF:

·        zmodernizowanych zostanie ponad 990 km linii kolejowych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą), np. linie E20, E30, E59, E75;
·        ponad 1200 km linii kolejowych zostanie wyposażonych w system ERTMS (linie kolejowe E 20, E 59, E30, E75), a na ponad 1100 km dróg w system ITS (m.in. część autostrad A1, A2, A4; dróg ekspresowych S1, S6, S7, S8);
·        powstanie 107 km nowych dróg ekspresowych (S61 odc. Szczuczyn – Budzisko);
·        rozbudowane zostaną porty morskie wraz z infrastrukturą dostępową (drogi i linie kolejowe) – porty
w Szczecinie, Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku;

·        wdrożony zostanie nowoczesny systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR).


Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Question to the European Commission

Dear Eur. Commission,

As an economist I ask if the Eur. Comm. is planning to do anything about the democratisation worldwide? I would say, the core issue here would be the problem of irrigation. As I have read, a 2016 study found that countries whose agriculture depended on irrigation are more likely to be autocratic than other countries. The authors of the study "argue that the effect has historical origins: irrigation allowed landed elites in arid areas to monopolize water and arable land. This made elites more powerful and better able to oppose democratization."

Eine Studie aus dem Jahr 2016 ergab, dass Länder, deren Landwirtschaft von Bewässerung abhängt, eher autokratischer sind als andere Länder. Die Autoren der Studie "argumentieren, dass der Effekt historische Ursprünge hat: Die Bewässerung ermöglichte es Landeliten in Trockengebieten, Wasser und Ackerland zu monopolisieren. Dies machte die Eliten mächtiger und besser in der Lage, der Demokratisierung entgegenzutreten."

Source/ Quelle; Wikipedia and 
Bentzen, Jeanet Sinding; Kaarsen, Nicolai; Wingender, Asger Moll (2016-06-01). "Irrigation and Autocracy"Journal of the European Economic Association: n/a–n/a. doi:10.1111/jeea.12173.ISSN 1542-4774.
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Jak Polska korzysta z CEF? - briefing prasowy komisarz V. Bulc i min. J. Kwiecińskiego (dzisiaj, godz. 8:45)

Szanowni Państwo,

w najbliższy piątek (24 listopada) odbędzie się konferencja poświęcona
wykorzystaniu przez Polskę funduszy Instrumentu Łącząc Europę (CEF). O
godz. 8:45 planowany jest briefing prasowy z udziałem komisarz ds.
transport Violety Bulc oraz wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.

Kiedy: piątek, 24 listopada, godz. 8:45

Gdzie: Akademia Sztuk Pięknych (nowy budynek), Wybrzeże Kościuszkowskie
37/39, antresola (poziom A0)

Akredytacje: media@mr.gov.pl

Zapewniamy tłumaczenie konsekutywne.


Serdecznie zapraszamy!

Z pozdrowieniami
Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

PD: Ustawa o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych - komunikat MR - ERRATA

Szanowni Państwo,

przepraszamy za błędną informację. Ustawa o płatnościach bezgotówkowych w najbliższych dniach zostanie skierowana do konsultacji publicznych, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Dziś została wpisana do Wykazu prac Rady Ministrów. https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r26958800,Projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-rozwojem-platnosci-elektro.html

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl
Nie można mówić o konkurencyjnej gospodarce opartej na innowacjach, bez umożliwienia obywatelom i przedsiębiorcom szybkiego i wygodnego dostępu do cyfrowych rozwiązań. Ministerstwo Rozwoju przygotowało ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych. Oprócz upowszechnienia ich stosowania, ustawa ma przyczynić się do zastąpienia części transakcji gotówkowych, cyfrowymi instrumentami płatniczymi czyli kartami, przelewami, blikiem oraz płatnościami mobilnymi.

Nie mówimy o całkowitym zaniku gotówki. Chcemy zagwarantować obywatelom prawo do swobodnego decydowania o formie płatności w sektorze prywatnym i publicznym – wyjaśnia wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.

Korzyści ze zwiększenia obrotu bezgotówkowego:

·        Dla obywateli to przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo, oszczędność czasu i pieniędzy.

·        Dla instytucji to usprawnienie pracy oraz zmniejszenie kosztów obsługi klientów.

·        Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać nowych klientów, m.in. poprzez oferowanie nowych usług w oparciu o terminale, jak i skorzystać z Funduszu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego.

·        Dla państwa to uszczelnienie systemu poboru podatków, zapobieganie procederowi prania pieniędzy jak i unowocześnienie działania służb skarbowych i celnych.

W ciągu ostatnich 10 lat udział płatności bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji wzrósł 10-krotnie. W portfelach Polaków jest ponad 35 mln kart płatniczych. Rośnie popularność platform umożliwiających płatności smartfonem. Celem MR jest wsparcie tych tendencji. Niezbędne są działania zmierzające do wzrostu liczby posiadanych i wykorzystywanych elektronicznych instrumentów płatniczych. Konieczny jest także rozwój infrastruktury w miejscach, gdzie dotąd nie były one dostępne (sektor publiczny i prywatny).

Najważniejsze propozycje zmian:

·        W ordynacji podatkowej i ustawie o opłacie skarbowej: Wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez podmioty publiczne, możliwości dokonywania płatności w formie bezgotówkowej. Wyposażenie urzędów w terminale płatnicze zapewniane jest nieodpłatnie w ramach Programu upowszechnienia płatności bezgotówkowych w administracji, realizowanego przez MR wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

·        W ustawie o egzekucji: Umożliwienie zapłaty dochodzonych w egzekucji należności pieniężnych za pomocą kart płatniczych, czy też aplikacji elektronicznych.

·        W ustawie o usługach płatniczych: Wprowadzenie prawa dla klientów do dokonywania płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych i co za tym idzie obowiązku zapewnienia przez przedsiębiorców, dokonujących sprzedaży w lokalu, możliwości dokonywania płatności za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych. Przepis będzie dotyczył firm, które posiadają kasę fiskalną. Przedsiębiorcy będą musieli przyjmować przynajmniej jeden z powszechnie dostępnych instrumentów elektronicznych np. przelewy, płatności kartą płatniczą lub telefonem. Aby ułatwić firmom rozpoczęcie przyjmowania płatności bezgotówkowych, uruchamiane są na rynku inicjatywy takie, jak Fundusz Wsparcia Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, które pozwolą na bezpłatne wprowadzenie płatności elektronicznych do firmy.


Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl


Ustawa o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych - komunikat MR

Nie można mówić o konkurencyjnej gospodarce opartej na innowacjach, bez umożliwienia obywatelom i przedsiębiorcom szybkiego i wygodnego dostępu do cyfrowych rozwiązań. Ministerstwo Rozwoju przygotowało ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych. Oprócz upowszechnienia ich stosowania, ustawa ma przyczynić się do zastąpienia części transakcji gotówkowych, cyfrowymi instrumentami płatniczymi czyli kartami, przelewami, blikiem oraz płatnościami mobilnymi.

Nie mówimy o całkowitym zaniku gotówki. Chcemy zagwarantować obywatelom prawo do swobodnego decydowania o formie płatności w sektorze prywatnym i publicznym – wyjaśnia wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.

Korzyści ze zwiększenia obrotu bezgotówkowego:

·        Dla obywateli to przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo, oszczędność czasu i pieniędzy.

·        Dla instytucji to usprawnienie pracy oraz zmniejszenie kosztów obsługi klientów.

·        Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać nowych klientów, m.in. poprzez oferowanie nowych usług w oparciu o terminale, jak i skorzystać z Funduszu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego.

·        Dla państwa to uszczelnienie systemu poboru podatków, zapobieganie procederowi prania pieniędzy jak i unowocześnienie działania służb skarbowych i celnych.

W ciągu ostatnich 10 lat udział płatności bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji wzrósł 10-krotnie. W portfelach Polaków jest ponad 35 mln kart płatniczych. Rośnie popularność platform umożliwiających płatności smartfonem. Celem MR jest wsparcie tych tendencji. Niezbędne są działania zmierzające do wzrostu liczby posiadanych i wykorzystywanych elektronicznych instrumentów płatniczych. Konieczny jest także rozwój infrastruktury w miejscach, gdzie dotąd nie były one dostępne (sektor publiczny i prywatny).

Najważniejsze propozycje zmian:

·        W ordynacji podatkowej i ustawie o opłacie skarbowej: Wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez podmioty publiczne, możliwości dokonywania płatności w formie bezgotówkowej. Wyposażenie urzędów w terminale płatnicze zapewniane jest nieodpłatnie w ramach Programu upowszechnienia płatności bezgotówkowych w administracji, realizowanego przez MR wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

·        W ustawie o egzekucji: Umożliwienie zapłaty dochodzonych w egzekucji należności pieniężnych za pomocą kart płatniczych, czy też aplikacji elektronicznych.

·        W ustawie o usługach płatniczych: Wprowadzenie prawa dla klientów do dokonywania płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych i co za tym idzie obowiązku zapewnienia przez przedsiębiorców, dokonujących sprzedaży w lokalu, możliwości dokonywania płatności za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych. Przepis będzie dotyczył firm, które posiadają kasę fiskalną. Przedsiębiorcy będą musieli przyjmować przynajmniej jeden z powszechnie dostępnych instrumentów elektronicznych np. przelewy, płatności kartą płatniczą lub telefonem. Aby ułatwić firmom rozpoczęcie przyjmowania płatności bezgotówkowych, uruchamiane są na rynku inicjatywy takie, jak Fundusz Wsparcia Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, które pozwolą na bezpłatne wprowadzenie płatności elektronicznych do firmy.


Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl