Komunikat po posiedzeniu Rady MinistrówWarszawa, 31 lipca 2017 r.

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
projekt ustawy o Służbie Ochrony Państwa,
projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

 

Rada Ministrów zapoznała się z informacją o realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego.

 

* * * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, przedłożony przez ministra sportu i turystyki.

            Przewidziano regulacje zwiększające bezpieczeństwo podróżnych korzystających nie tylko z tradycyjnych biur podróży, ale także konstruujących indywidualne pakiety wakacyjne za pośrednictwem internetu, dostosowane do własnych potrzeb. 

            Wprowadzono przepisy wdrażające do polskiego prawa dyrektywę w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych oraz rozwiązania poprawiające system zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki
i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Zmiany są konieczne, bo w praktyce (częściowo lub całkowicie) poza zakresem regulacji prawnych pozostają usługi turystyczne oferowane nowymi kanałami dystrybucji (korzystanie z ofert internetowych) oraz realizowane na potrzeby konkretnego klienta (indywidualizacja imprez turystycznych, łączenie różnych usług turystycznych).

Dyrektywa uniemożliwia dowolne kształtowanie przepisów projektu ustawy, gdyż jej celem było stworzenie spójnych i jednolitych rozwiązań prawnych dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku usług turystycznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wdrożenie dyrektywy wymaga zmian w innych ustawach. Zasadnicze zmiany dotyczą ustawy o usługach turystycznych. Część przepisów tej ustawy zostanie uchylona, z kolei regulacje dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego zostaną przeniesione do nowej ustawy – ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Do nowej ustawy przeniesione zostaną także – odpowiednio zmodyfikowane – przepisy dotyczące organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pośredników turystycznych. W rezultacie „ustawa o usługach turystycznych" zostanie zmieniona na „ustawę o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych", tak aby tytuł regulacji w pełni odzwierciedlał jej treść. 

 

W projekcie ustawy określono warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych w Polsce oraz za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi zawierane są przez przedsiębiorców mających siedzibę w naszym kraju, a także zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Przepisy ustawy nie będą m.in. dotyczyć wyjazdów oferowanych, zamawianych i realizowanych okazjonalnie na zasadach niezarobkowych oraz wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych, a także podróży służbowych organizowanych na podstawie umowy generalnej.

Istotne regulacje zawarte w projekcie ustawy wynikają w dużej mierze z definicji pojęć w niej zawartych.

Zaproponowano szeroką definicję „przedsiębiorcy turystycznego" Na nowo zdefiniowano pojęcie „usługa turystyczna". Będzie ono zawierać cztery elementy: 1) przewóz pasażerów (lotniczy, kolejowy, autokarowy, promowy, statkiem); 2) zakwaterowanie (np. w hotelu) w innych celach niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów; 3) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych; 4) każda inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części wskazanych wyżej usług. W projekcie ustawy zdefiniowano także pojęcie „imprezy turystycznej" (połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki określone w ustawie) i coraz bardziej popularnych „powiązanych usług turystycznych" (nie stanowiące imprezy turystycznej połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami z dostawcami tych usług, spełniające warunki wskazane w ustawie).

Projekt ustawy reguluje zasady funkcjonowania organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz agentów turystycznych. Wskazano wymagania jakie podmioty te muszą spełnić, aby legalnie funkcjonować na rynku usług turystycznych. Chodzi m.in. o: posiadanie zabezpieczenia finansowego w formach przewidzianych ustawą (gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych, turystyczny rachunek powierniczy), odprowadzanie składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, prowadzenie wykazu umów, wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec podróżnych, które muszą zostać zrealizowane przed zawarciem umowy.

Poprawiono i doprecyzowano funkcjonujące rozwiązania prawne, w szczególności w obszarze zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. W przypadku stwierdzenia niewypłacalności nałożono na tych przedsiębiorców obowiązek niezwłocznego poinformowania marszałka województwa o zaistniałej sytuacji przez złożenie (określonego w ustawie) oświadczenia oraz przedłożenia dokumentacji niezbędnej do zapewnienia powrotu podróżnych do kraju – jeśli przedsiębiorca nie realizuje tego obowiązku.

Określono zasady prowadzenia rejestrów i Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Rejestry organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych będą prowadzone przez marszałków województw.

Zdecydowano, że minister sportu i turystyki będzie pełnił funkcję centralnego punktu kontaktowego ułatwiającego współpracę administracyjną i sprawowanie nadzoru nad organizatorami turystyki oraz przedsiębiorcami ułatwiającymi nabywanie powiązanych usług turystycznych, prowadzącymi działalność we wszystkich państwach, które implementowały dyrektywę. Minister ma także zapewniać sprawny przepływ informacji między państwami członkowskimi, które dotyczyć będą danych przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych oraz posiadanych przez nich zabezpieczeń finansowych.

            Do projektowanej ustawy przeniesiono w całości, ale z pewnymi modyfikacjami, obecnie funkcjonujące przepisy dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. TFG pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia finansowego (na zwrot wpłat podróżnych) oraz na pokrycie kosztów sprowadzenia ich do kraju lub pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej (tzw. II filar). Jeśli chodzi o tzw. I filar istniejącego systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki, to pozostawiono go w dotychczasowym kształcie, wprowadzając jedynie niezbędne modyfikacje. Dodatkowo obejmie on przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

W projekcie ustawy precyzyjnie określono również konstrukcję i treść umowy o udział w imprezie turystycznej, w tym zakres obowiązków informacyjnych, zasad i podstaw dokonywania zmian tej umowy, a także kwestię jej realizacji oraz zasady odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie.

Projekt ustawy przewiduje również nakładanie kar za naruszanie przepisów ustawy. Mają być one wymierzane m.in. za zaniżanie składek na TFG lub prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług turystycznych bez posiadania zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności. Za te naruszenia przewidziano kary: grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat.

Nowa ustawa ma obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Służbie Ochrony Państwa, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

            Powołana zostanie nowa formacja ochrony – Służba Ochrony Państwa (SOP), która zajmie się ochroną najważniejszych osób w państwie i zagranicznych delegacji (w tym rozpoznawaniem i zapobieganiem skierowanym przeciw nim przestępstwom), a także kluczowych obiektów dla funkcjonowania państwa. SOP zastąpi Biuro Ochrony Rządu (BOR).

            Powołanie nowej formacji jest konieczne ze względu na charakter współczesnych zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa (m.in. terroryzm międzynarodowy) oraz problemy związane z funkcjonowaniem BOR ujawnione w trakcie audytu przeprowadzonego w 2015 r.

BOR nie dysponuje narzędziami zapewniającymi skuteczne zapobieganie przestępstwom stanowiącym bezpośrednie zagrożenie dla ochranianych osób i obiektów (nie ma uprawnień do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, czyli w praktyce  możliwości samodzielnego pozyskiwania informacji o zagrożeniach oraz nie jest równorzędnym partnerem dla innych służb w zakresie wymiany informacji).

Problemem BOR są również narastające od kilku lat braki finansowe, które spowodowały długotrwałe niedoinwestowanie formacji, co doprowadziło do problemów organizacyjnych i kadrowych oraz uniemożliwiało pełną realizację wszystkich zadań ustawowych, a zwłaszcza dotyczących ochrony polskich placówek dyplomatycznych oraz obiektów specjalnych.

W takiej sytuacji konieczne jest szybkie przeprowadzenie głębokich zmian w systemie ochrony najważniejszych osób w państwie i budynków. Najważniejszym celem tych działań będzie istotne podniesienie standardu realizacji działań ochronnych. 

 

 

W projekcie ustawy określono uprawnienia oraz zasady organizacji Służby Ochrony Państwa, obowiązki osób ochranianych, zakres oraz sposób ochrony Sejmu i Senatu, a także obiektów służących prezydentowi RP oraz członkom Rady Ministrów, uprawnienia oraz zasady organizacji Straży Marszałkowskiej. W projekcie ustawy uregulowano także kwestie czasowej rezygnacji z ochrony wykonywanej wobec osób chronionych.

SOP będzie jednolitą, umundurowaną, uzbrojoną formacją wykonującą zadania dotyczące ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i zapobiegania skierowanym przeciw nim przestępstwom. Zadania SOP nie będą zatem ograniczały się wyłącznie do działań ochronnych. Służba ta będzie realizować nowe zadania, polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu przestępstwom: przeciwko Polsce, życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, czci i nietykalności cielesnej, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści skierowanym przeciwko ochranianym osobom oraz bezpieczeństwu ochranianych obiektów (z wyłączeniem, dotyczących tych obiektów, przestępstw przeciwko ochronie informacji), a także określonym typom przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy i pracowników.

Realizacja tych zadań wymaga wyposażenia SOP w uprawnienia do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Pozycja nowej formacji i jej szefa zostanie znacznie wzmocniona. Zgodnie z projektem  ustawy, komendant SOP będzie centralnym organem administracji rządowej podlegającym ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Usprawni to i przyspieszy procesy decyzyjne. Osoba powołana na to stanowisko będzie musiała spełniać wysokie wymogi formalne. Komendant SOP będzie przełożonym funkcjonariuszy. Ma określać dla każdej z osób ochranianych poziom zagrożenia biorąc pod uwagę posiadane informacje, dotyczące bezpośrednich zagrożeń względem każdej z tych osób, zajmowane stanowisko oraz poziom bezpieczeństwa w miejscu jej przebywania.

Zadaniem nowej formacji będzie ochrona prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra spraw zagranicznych, byłych prezydentów  Polski, a także  osób posiadających status głowy państwa, szefa rządu oraz ich zastępców, przewodniczącego parlamentu lub izby parlamentu lub ministra spraw zagranicznych wchodzących w skład delegacji państw obcych przebywających w Polsce.

Ochrona ma dotyczyć również innych osób (ze względu na dobro państwa) oraz obiektów służących prezydentowi, premierowi i ministrom: spraw wewnętrznych i administracji oraz ministrowi spraw zagranicznych, a także wskazanych w decyzji ministra spraw wewnętrznych innych obiektów stanowiących siedziby członków Rady Ministrów (z wyłączeniem obiektów służących ministrom: obrony narodowej i sprawiedliwości).

Zgodnie z projektem ustawy, funkcjonariusze SOP będą mogli przeprowadzać czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu pozyskiwania informacji o zagrożeniach dotyczących ochronionych osób i obiektów, a także rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw im zagrażających. W ten sposób SOP nie będzie uzależniona od informacji uzyskiwanych od innych służb, co wpłynie korzystnie na szybkość i efektywność jej działania.

W ramach nowej formacji powołany zostanie administrator bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez SOP, a minister spraw wewnętrznych i administracji ma przedstawiać corocznie Sejmowi i Senatowi informację dotyczącą realizacji uprawnienia do prowadzenia kontroli operacyjnej.

Bezpieczeństwo ochranianych osób i obiektów wymaga także wprowadzenia nowych zasad naboru do służby – kandydaci ubiegający się o przyjęcie do niej zostaną poddani badaniom psychofizjologicznym wariografem (wykrywaczem kłamstw).

Zmieniono także sposób ustalania uposażeń funkcjonariuszy SOP na bardziej motywacyjny (będą oni otrzymywać dodatek specjalny wynoszący co najmniej 1 proc. wysokości uposażenia zasadniczego, ale nie więcej niż 50 proc. tego uposażenia). Wprowadzono przepisy, które umożliwią przenoszenie do SOP funkcjonariuszy innych formacji mundurowych (np. tych bardziej doświadczonych).

Dzień 12 czerwca będzie Świętem SOP.

Po wejściu tej ustawy w życie przestanie obowiązywać ustawa z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania  drogowego przewozu towarów, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

            W szczególności przewóz paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego  będzie nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych. Regulacje dotyczące monitorowania drogowego przewozu tych towarów (objęcie ich rejestrem), często będących przedmiotem nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT i akcyzy,  rząd przyjął 24 stycznia 2017 r.

Znowelizowana ustawa wprowadza nowe środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów: lokalizator (telekomunikacyjne urządzenie końcowe wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych wraz z aplikacją nieodpłatnie udostępnianą przez Krajową Administrację Skarbową do zainstalowania na smartfonie lub tablecie) i zewnętrzny system lokalizacji (gromadzący dane geolokalizacyjne środka transportu przekazywane z zainstalowanego w nim  urządzenia wykorzystującego pozycjonowanie satelitarne i transmisję danych).

Po wprowadzeniu tych rozwiązań system monitorowania drogowego przewozu towarów będzie składał się z dwóch podstawowych elementów: teleinformatycznego rejestru (będą w nim przetwarzane i gromadzone dane geolokalizacyjne pozyskane z lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji) oraz telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (wyposażonego np. w moduł GPS) z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, umożliwiającym bieżące nadzorowanie trasy przewozu towarów.

Porównanie danych zawartych w rejestrze z danymi z lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji pokaże niezafałszowany obraz przemieszczania towarów wrażliwych, co pomoże uszczelnić system podatkowy w zakresie poboru podatku VAT i akcyzy.

Za nieprzekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania drogowego i brak wyposażenia pojazdu w lokalizator, przewoźnikowi będzie grozić kara w wysokości 10 000 zł. Natomiast jeśli w trakcie kontroli przewozu towaru zostanie stwierdzone nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora (np. nie został on włączony), to kierujący pojazdem zostanie obciążony mandatem od 5000 do 7500 zł.

W nowych przepisach na przewoźnika nałożono także obowiązek uzupełnienia zgłoszenia przewozu towaru o indywidulany numer lokalizatora albo urządzenia zainstalowanego w środku transportu. Przewoźnicy, którzy nie mają własnych narzędzi służących monitorowaniu swojej floty samochodowej, będą mogli skorzystać z aplikacji, którą trzeba będzie zainstalować np. na smartfonie posiadającym nawigację GPS. Aplikacja będzie udostępniana za darmo przez Krajową Administrację Skarbową.

 

 

Zgodnie z projektem noweli, obowiązkiem kierującego będzie uruchomienie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu towaru od razu z pierwszego miejsca załadunku, jeśli takich miejsc jest kilka albo niezwłocznie po rozpoczęciu przewozu na terytorium Polski. Na kierującego nałożono również obowiązek wyłączenia lokalizatora po dostarczeniu towarów na miejsce przeznaczenia (zakończenie przewozu) albo wyjazdu z Polski. W przypadku, gdy towary znajdujące się na jednym środku transportu mają być dostarczone do kilku miejsc przeznaczenia (jednego lub kilku odbiorców), kierujący będzie musiał wyłączyć lokalizator dopiero z chwilą dostarczenia towarów do ostatniego miejsca przeznaczenia.

Czynności (włączenia i wyłączenia lokalizatora) nie będzie musiał dokonywać kierujący, w którego pojeździe będzie zainstalowany zewnętrzny system lokalizacji.

W przypadku stwierdzenia niesprawności lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji (trwającej dłużej niż godzinę), kierowca będzie zobowiązany zatrzymać się na najbliższym parkingu lub w zatoce postojowej. Przewóz towarów będzie można kontynuować po usunięciu niesprawności lokalizatora (albo zewnętrznego systemu lokalizacji) lub jego wymianie na nowy albo przeładunku towarów na środek transportu wyposażony w sprawny lokalizator.

Zasadniczo znowelizowane regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (z wyjątkiem części przepisów dotyczących kar, które mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty publikacji).

 

* * *

 

Rada Ministrów zapoznała się z informacją o realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, przygotowaną przez ministrów: rozwoju i finansów oraz infrastruktury i budownictwa, a także  Bank Gospodarstwa Krajowego.

27 września 2016 r. rząd zdecydował o uruchomieniu Narodowego Programu Mieszkaniowego, który jest jednym z priorytetowych narzędzi realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W Narodowym Programie Mieszkaniowym określono główne cele polityki mieszkaniowej państwa w perspektywie do 2030 r. oraz działania regulacyjne i finansowe, służące ich realizacji.

Główne cele to:

·         Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających im nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych. Liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców powinna osiągnąć aktualną średnią Unii Europejskiej (435 mieszkań na 1000 osób).

·         Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuacją życiową). Samorządy gminne powinny dysponować możliwościami zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wszystkich gospodarstw domowych oczekujących na najem mieszkania od gminy – obecnie na listach oczekujących jest ok. 165 tys. gospodarstw domowych.

·         Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Liczba osób mieszkających w warunkach substandardowych (niski stan techniczny budynku, brak podstawowych instalacji technicznych lub przeludnienie) powinna obniżyć się o 2 mln (z ok. 5,3 do ok. 3,3 mln).

 

Najważniejsze działania przewidziane w programie składają się na pakiet „Mieszkanie Plus", obejmujący:

 

1) Dostępne budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych i Skarbu Państwa

Pilotaż programu Mieszkanie Plus jest aktualnie prowadzony przez spółkę BGK Nieruchomości SA. Podmioty zainteresowane współpracą (samorządy gminne, deweloperzy, podmioty posiadające grunty pod zabudowę mieszkaniową), kierują bezpośrednio ofertę współpracy do spółki.

W ramach rządowego programu Mieszkanie Plus przygotowywanych jest obecnie ponad 10 tys. mieszkań na wynajem, z czego ponad 1,2 tys. mieszkań jest już w budowie – w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Gdyni, Pruszkowie i Wałbrzychu.

Po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) możliwe będzie wykorzystanie gruntów Skarbu Państwa pod budownictwo na wynajem (w tym z opcją dojścia do własności). Ustawa zakłada społeczne kryteria wyboru najemców, ograniczenie wysokości czynszów i gwarancję stabilności czynszu na dostępnym poziomie oraz prawo dojścia do własności. Na rozpoczęcie działalności przez KZN w latach 2017-2019 trzeba będzie przeznaczyć z budżetu państwa 200 mln zł.

 

2) Społeczne budownictwo czynszowe

            Dotyczy wsparcia budownictwa komunalnego i chronionego. Państwo dotuje samorządy terytorialne oraz organizacje pożytku publicznego, które tworzą zasób mieszkaniowy dla najuboższych. Podmioty takie mogą ubiegać się o dofinansowanie części kosztów inwestycji (35-55 proc. w zależności od rodzaju przedsięwzięcia), w wyniku której zostaną utworzone mieszkania komunalne, lokale socjalne, mieszkania chronione noclegownie lub schroniska dla bezdomnych.

Chodzi też o wsparcie budownictwa społecznego. Ze środków publicznych udzielane są dopłaty do oprocentowania kredytów i obligacji w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu preferencyjnych kredytów dla towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych. Wsparcie będzie przeznaczane na budownictwo pod wynajem, a w przypadku spółdzielni, dodatkowo na budownictwo spółdzielcze lokatorskie.

 

3) Wsparcie dla systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej Indywidualne Konta Mieszkaniowe, które będzie można zakładać w bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (konta mają służyć gromadzeniu środków na realizację celów mieszkaniowych). Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów dyskutuje nad kształtem przyszłej ustawy, pod kątem zapewnienia w niej równowagi między wydatkami budżetowymi na program mieszkaniowy a realną pomocą dla oszczędzających.

 

27 lipca 2017 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN).

KZN będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana w rozporządzeniu), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności oraz realizował wiele innych zadań związanych z ochroną praw najemców.

Zadaniem KZN będzie nadzorowanie najmu, a w szczególności wysokości czynszów tak, aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu przewidziano kary administracyjne.

Krajowy Zasób Nieruchomości ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych oraz warunki zawierania i wypowiadania umów najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemców, natomiast katalog kryteriów naboru wskazano w ustawie. Działalność Krajowego Zasobu Nieruchomości będzie stanowiła fundament realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego.

KZN będzie udostępniał nieruchomości w celu budowy mieszkań o czynszu normowanym, umożliwiając najem lub nabycie tych mieszkań osobom obecnie nie posiadającym zdolności kredytowej. Do zasobu będą włączane nieruchomości, na których będzie można budować mieszkania na wynajem – przyszłym najemcom zostanie zagwarantowany odpowiedni standard techniczny lokali oraz stawki czynszu normowanego, odpowiednie do lokalizacji inwestycji (wieś, miasto, metropolia) .

Dopuszczono możliwość przekazania przez KZN nieruchomości (w określonych przypadkach) jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom (np. jako wkład do spółki celowej realizującej mieszkania), a także na realizację budownictwa komunalnego i chronionego oraz infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi).

W praktyce oznacza to, że KZN będzie mógł przekazywać nieodpłatnie grunty np. gminom, które budowałyby na nich mieszkania chronione, noclegownie i schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie. Na gruntach otrzymanych z KZN gminy będą mogły także budować czynszowe mieszkania komunalne, media (np. wodociągi, kanalizacje) i drogi służące społeczności lokalnej.

Budowa dostępnych cenowo mieszkań na wynajem realizowana będzie zarówno w dotychczasowym filarze komercyjnym, za który odpowiada BGK Nieruchomości, jak i w filarze regulowanym, którego zasady określa ustawa o KZN. Ustawa ta pozwoli na stworzenie docelowej oferty produktowej programu Mieszkanie Plus i jego realizację w tych obszarach lokalnych rynków mieszkaniowych, które dotychczas nie były zagospodarowane. Jednocześnie w ramach ścisłej współpracy z samorządami i inwestorami prywatnymi nadal rozwijana będzie oferta BGK Nieruchomości w filarze komercyjnym rządowego programu.

Do KZN mają być przekazywane jedynie informacje o gruntach, które mogą być przydatne do wybudowania na nich mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Nie przewidziano automatycznego przekazywania działek pozostających w dyspozycji takich podmiotów, jak np. Lasy Państwowe.

Do zasobu będą przekazywane informacje wyłącznie o nieruchomościach położonych na obszarach zurbanizowanych (np. w granicach miast). Poza tymi obszarami do wykazu trafią wyłącznie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę w planach miejscowych albo w studium zagospodarowania gminy. Dopiero po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami o działkach, będą one mogły być przekazane na cele mieszkaniowe, za porozumieniem stron.

Nie będzie wycinki drzew na działkach przekazywanych przez Lasy Państwowe. Lasy Państwowe będą przekazywać KZN informacje o gruntach zbędnych z punktu widzenia gospodarki leśnej, które już przeznaczono na cele mieszkaniowe. Chodzi o grunty niepokryte drzewostanem, obszary niezalesione w granicach administracyjnych miast, a także grunty niezalesione objęte funkcją mieszkaniową w planach zagospodarowania przestrzennego.

KZN nie będzie przeznaczał pod zabudowę mieszkaniową nieruchomości, na których prowadzi się gospodarkę leśną (wynika to z art. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości).

 

 

 

 

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Czy idzie kryzys? Stopa inwestycji znacznie spadła.

Stopa inwestycji w Polsce jest najniższa od 1996 roku- poinformował w sieci społecznościowej kontrowersyjny polityk Janusz- Korwin Mikke, znany dzięki wielu kontrowersyjnym propozycjom, m.in. likwidacji kolei pasażerskiej i prebudowy torowisk na drogi dla samochodów.

Zacytował on jednego z internautów:

Sławomir Mentzen: "Morawiecki w swoim planie zakładał, że dzięki jego rządom inwestycje wzrosną do 25% PKB. Niestety oporni przedsiębiorcy nie chcą inwestować w Polsce. Widocznie traktowanie przedsiębiorców jak przestępców, zwiększanie uprawnień skarbówki, ciągłe zmiany w prawie podatkowym i nacjonalizacja banków nie skłania biznesu do większych inwestycji. Kto by pomyślał?

Za to wydatki socjalne i konsumpcja rosną, więc PKB też idzie w górę. Ciekaw jestem jak długo polska gospodarka będzie się szybko rozwijać w oparciu o socjal i konsumpcję?".

wg sieci społecznościowej FB, profil polityka Janusz Korwin- Mikke


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Rząd odpowiada na pytanie o cyber-ataki na polskie przedsiębiorstwa

ODPOWIEDŹ Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

ODPOWIEDZI NIE OTRZYMANO.

Data: 28 czerwca 2017 10:17
Temat: Pytanie o cyber-ataki na polskie przedsiębiorstwa
Do: dziennikarze <dziennikarze@kprm.gov.pl>

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Szanowni Państwo,

Nasza agencja prasowa od 21/07/2016 r. regularnie odnotowuje okresy downtime jednego z serwerów co może mieć związek z cyberatakami. Czy rząd przewiduje jakieś wsparcie dla tych firm które są narażone na tego typu zdarzenia? Od równo roku mieliśmy około ponad 100 takich incydentów, o ostatnim, wczorajszym, nadzwyczaj długim, 22,5 godzinnym, powiadomiliśmy prokuraturę przekazując ustalenia serweradminów.

Czy przewidziane jest jakieś wsparcie techniczne / informatyczne dla przedsiębiorstw które są ofiarami takich ataków? Spółka chciałaby lepiej zabezpieczyć swoje serwery.

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.


Kampania Ambasady Holandii w Warszawie: Praca w Holandii? Nie daj się oszukać.

Komunikat prasowy

 

Praca w Holandii? Nie daj się oszukać!

 

Trzecim najchętniej wybieranym kierunkiem migracji zarobkowej jest Holandia. Coraz chętniej wybieramy ten kraj, ale często jesteśmy nieprzygotowani do wyjazdu, przez co łatwo możemy zostać oszukani przez nieuczciwych pracodawców. Problem jest na tyle poważny, że w jego rozwiązanie zaangażowała się Ambasada Holandii w Warszawie, która prowadzi kampanię edukacyjną „Praca w Holandii? Nie daj się oszukać!".

 

Od 2013 roku możemy zaobserwować tendencję wzrostową, jeśli chodzi o popularność Holandii jako kraju emigracji zarobkowej. Jak wynika z danych, którymi dysponuje Ambasada, wielu Polaków wyjeżdżających do pracy do Holandii pochodzi z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego
i zachodnio-pomorskiego. Emigranci zarobkowi to zazwyczaj osoby młode, między 20 a 35 rokiem życia, które nie mają perspektyw w kraju i za ich decyzją o wyjeździe przemawiają względy ekonomiczne. Według CBOS najczęstszym powodem skłaniającym Polaków do poszukiwania pracy za granicą są ciągle relatywnie niskie zarobki w Polsce, szczególnie w kontekście pracy sezonowej. Ponad trzy piąte badanych planujących lub gotowych wyjechać do pracy za granicę wskazuje ten motyw jako najważniejszą przyczynę ich decyzji (62%). Szczególnie wtedy, gdy w grę wchodzą głównie pieniądze, warto pamiętać, że choć Holandia jest krajem przyjaznym, to jak wszędzie, także i tam nie brakuje nieuczciwych pracodawców czy pośredników, którzy tylko czekają na nieprzygotowanie naszych rodaków.

 

Stop niewiedzy, czyli gdzie znaleźć potrzebne informacje

 

Ambasada Holandii w Polsce wyszła na przeciw problemowi i zorganizowała drugą edycję kampanii edukacyjnej dla Polaków szukających pracy w Niderlandach. Jeszcze do niedawna wiele informacji o pracy i życiu w Holandii były rozproszone i rzadko dostępne w języku polskim, co sprawiało, że mało kto miał możliwość się z nimi samodzielnie zapoznać. Byliśmy skazani wyłącznie na informacje przekazywane przez pośredników lub pracodawców. Sytuacja uległa zmianie w zeszłym roku, wraz z powstaniem oficjalnego portalu wHolandii.pl, na którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje potrzebne do tego, aby odpowiednio przygotować się do wyjazdu zarobkowego. Teraz nie ma już żadnych usprawiedliwień dla naszej niewiedzy, która może nas dużo kosztować. Dosłownie i w przenośni.

 

Chcesz zarobić? Przygotuj się i sprawdź pośrednika

 

Nie jest tajemnicą, że głównym powodem wyjazdu Polaków do pracy zagranicą są względy finansowe. Tym bardziej oczywiste wydaje się to, że powinniśmy znać swoje prawa i obowiązki, gdyż w przeciwnym razie stajemy się łatwą ofiarą nieuczciwych pracodawców. Przede wszystkim trzeba się dobrze przygotować jeszcze przed wyjazdem: sprawdzić pośrednika, uważnie przeczytać umowę
czy porównać różne oferty. Największym błędem jest decydowanie się na pierwszą lepszą ofertę pracy.

 

-  Często Polacy nie zdają sobie sprawy, że pracując w Holandii mają dokładnie takie same prawa
i obowiązki, jak inni pracownicy. Obowiązuje ich płaca minimalna, prawo do zasiłków czy uczciwych warunków zatrudnienia. W sytuacji problemowej również nie są pozostawieni sami sobie – oczywiście pod warunkiem, że podjęli się pracy legalnej: podpisanie umowy z pracodawcą jest kluczowe, ponieważ tylko wtedy możemy mieć gwarancję, że nie wrócimy do Polski z pustymi rękami.

– mówi Urszula Kozłowska, Doradca ds. Polityki Migracyjnej i Spraw Społecznych w Ambasadzie Holandii.

 

Wyjeżdżając, szukaj wiarygodnych informacji o pracy i życiu w Holandii.

Odwiedź stronę www.wHolandii.pl

 


Magdalena Mikołajczak │ Senior Account Executive

24/7Communication. ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

 

 

 

 

 

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764


AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Innowacje społeczne - możliwość otrzymania grantu


Redakcja otrzymała:

"reprezentuję Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii. Zapraszamy do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych"

 

Istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji z całej Polski, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego. To już druga z trzech planowanych edycji projektu, który potrwa do lipca 2019 r. Przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 zł. Zachęcamy również innowatorów po niższe granty na innowacje do 10 000– 15 000 zł.

 

 

Dominika Sekyra

innowacje@newtechlodz.com

www.inkubatorinnowacji.com

--------------------------------------
Instytut Nowych Technologii

ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź

 

--
Merkuriusz Polski- treści i wieści od 3 stycznia 1661 AD
--- 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat R. Petru: Czy policja prowadziła wobec mnie działania operacyjne?


Od: Biuro Komunikacji Nowoczesnej <media@nowoczesna.org>


.Nowoczesna - lepsza Polska

Petru: Czy policja prowadziła wobec mnie działania operacyjne?

"Ryszard Petru lider Nowoczesnej: W związku z publikacją  Gazety Wyborczej - „Policja inwigiluje Obywateli RP i posła na Sejm",  skierowałem dzisiaj (27 lipca) pismo do premier Beaty Szydło z prośbą o wyjaśnienie opisanych w artykule działań operacyjnych prowadzonych przez policję wobec mojej osoby".

W załączeniu redakcja otrzzymała list Ryszarda Petru do Premier Beaty Szydło


wg BK Nowoczesnej

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Biznes popiera organizację EXPO 2022 Łódź Polska - komunikat MR

Szanowni Państwo,
Firmy IBM Polska, ATLAS i URSUS będą wspierać Polskę w działaniach na rzecz organizacji EXPO 2022 w Łodzi. Listy intencyjne dotyczące współpracy podpisano 27 lipca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju. W gronie wspierających ideę EXPO w Łodzi są już Pracodawcy RP i Krajowa Izba Gospodarcza, z którymi listy podpisano 14 lipca br.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową w załączniku:Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Pierwszy program finansowany z funduszy UE na lata 2007-2013 rozliczony i zamknięty - komunikat MR

Szanowni Państwo,

Pomoc Techniczna (PO PT) to pierwszy w całej Unii Europejskiej program operacyjny na lata 2007-2013 w pełni rozliczony przez Komisję Europejską. 19 lipca 2017 r. na rachunek programu wpłynęła płatność końcowa z KE w wysokości prawie 25,5 mln euro. W ramach PO PT wykorzystano łącznie  ponad 516,3 mln euro.

W największym skrócie można powiedzieć, że środki z PO PT oliwiły tryby maszyny obsługującej fundusze unijne. Sprawne zarządzanie funduszami europejskimi to wyzwanie dla polskiej administracji. Z programu finansowane były m.in. działania edukacyjne, szkoleniowe oraz promocyjne, których wymaga od nas UE – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Najważniejsze działania sfinansowane z PO PT:

·        utworzenie 109 Punktów Informacyjnych udzielających praktycznego wsparcia beneficjentom i potencjalnym beneficjentom funduszy na terenie całego kraju;

·        zorganizowanie 14 Kampanii Promujących i Informujących o Funduszach Europejskich;

·        wdrożenie sprawnie działającego i użytecznego Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, który gromadzi dane o inwestycjach dofinansowanych z UE;

·        rozwinięcie systemu STRATEG oraz zaangażowanie Systemu Statystyki Publicznej (GUS) w Proces Monitorowania Polityki Spójności;

·        9 095 Szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, wizyt studyjnych oraz innych form kształcenia, w których wzięli udział pracownicy wdrażający fundusze w perspektywie finansowej 2007-2013;

·        utworzenie sprawnie działającego forum współpracy administracji i partnerów społecznych w zakresie wypracowywania rozwiązań pro środowiskowych w postaci Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju;

·        opracowanie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Obszarów Dorzeczy i Regionów Wodnych oraz aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami;

·        realizacja 263 badań ewaluacyjnych, dzięki którym możliwa była m.in. ocena jakości udzielanego wsparcia.


Z pozdrowieniami
Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” - komunikat MR

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rozwoju uruchamia pilotażowy projekt w ramach działań innowacyjnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na modernizację kształcenia zawodowego w Polsce. Inicjatywa realizowana będzie w Świętokrzyskiem. 26 lipca 2017 r. z udziałem wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek i marszałka woj. świętokrzyskiego Adama Jarubasa, podpisano umowę na projekt "Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe". Jego wartość to blisko 18 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową w załączniku.

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Wicepremier Mateusz Morawiecki na spotkaniach z inwestorami w Londynie - komunikat MR

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki rozpoczął w środę jednodniową wizytę w Londynie. Jest to kolejna już wizyta wiceprezesa Rady Ministrów w stolicy Wielkiej Brytanii, podczas której spotyka się z inwestorami i instytucjami finansowymi. Ponadto spotka się z dziennikarzami czołowych mediów ekonomicznych w tym Bloomberg oraz Financial Times.

„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju umożliwi Polsce wstąpienie do elitarnego klubu krajów zamożnych poprzez zorientowaną na eksport industrializację. Codziennie działamy po to, by osiągnąć ten cel" – podkreśla wicepremier Mateusz Morawiecki.

Bogaty program wizyty potwierdza pozytywny klimat inwestycyjny, jaki panuje w Polsce. Wicepremier, podczas spotkań, prezentuje rosnące wskaźniki gospodarcze, stabilną politykę makroekonomiczną oraz niski deficyt budżetowy jako główne efekty „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", przyjętej przez rząd w lutym 2017 r. Kluczowym przedstawicielom zagranicznych banków i funduszy inwestycyjnych, które myślą o zainwestowaniu w Polsce lub są już obecne na polskim rynku, szef resortu rozwoju i finansów mówił o perspektywach wzrostu gospodarczego, eksporcie i innowacjach. Wśród inwestorów i instytucji finansowych, z jakimi spotyka się w środę wicepremier Morawiecki są: Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland, Nomura International czy JP Morgan.

„Polska jest na stabilnym szlaku wysokiej dynamiki i ostrożnych finansów publicznych w perspektywie najbliższych kilku lat" – komentuje wicepremier Morawiecki.

Polska stała się krajem pierwszego wyboru dla inwestorów zagranicznych z sektora produkcji przemysłowej. Przykładowo, w województwie podkarpackim stale rozwija się Dolina Lotnicza - obecnie powstaje 10 nowych inwestycji, w tym zakład brytyjskiej firmy MB Aerospace Rzeszów wart 90 mln złotych.

Obserwowane jest zwiększone zainteresowanie brytyjskich inwestorów rynkiem polskim, szczególnie wśród przedsiębiorstw średniej wielkości. Obecnie Ministerstwo Rozwoju i podmioty podległe obsługują projekty firm brytyjskich, które w przypadku realizacji w Polsce stworzą bezpośrednio 1300 nowych miejsc pracy. Wartość tych projektów to 425 mln złotych.

W ciągu ostatniego półtora roku w ramach inwestycji korzystających z różnych form wsparcia publicznego przyciągnięto setki nowych inwestycji. Wygenerują one bezpośrednio 16 tys. i pośrednio 35 tys. nowych miejsc pracy. W tym roku obserwujemy dalszy wzrost nakładów inwestycyjnych.

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” - zaproszenie MR (dziś, godz. 13)

Szanowni Państwo,

zapraszamy na uroczyste podpisanie umowy w projekcie finansowanym z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) pt.: "Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe". Projekt jest efektem inicjatywy Komisji Europejskiej "Lagging Regions" wdrażanej przez Bank Światowy. Jednym z województw, w którym realizowana jest inicjatywa, jest województwo świętokrzyskie.

W wydarzeniu, które odbędzie się dziś (środa) o godz. 13.00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4, udział wezmą m.in. wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński oraz marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Warszawa, 26 lipca (środa), ul. Wspólna 2/4, sala im. Grażyny Gęsickiej B (tzw. mała sala kinowa), godz. 13.00

Akredytacje prosimy przesyłać na adres media@mr.gov.pl

Zapraszamy

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 711
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl


Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów
Warszawa, 25 lipca 2017 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw:

 

·         o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

·         o dystrybucji ubezpieczeń;

·         o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

                                                          

 

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami.

 

 

* * * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Zaproponowano rozwiązania, które umożliwią wypełnianie wymogów przewidzianych w rozporządzeniu unijnym w sprawie dokumentów dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Realizacja obowiązków przewidzianych w tym dokumencie sprowadza się do wskazania Komisji Nadzoru Finansowego jako organu odpowiedzialnego za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie rozporządzenia unijnego oraz nakładanie kar administracyjnych za nieprzestrzeganie jego przepisów.

W praktyce oznacza to, że zakłady ubezpieczeń, brokerzy ubezpieczeniowi, agenci  ubezpieczeniowi, fundusze inwestycyjne oraz banki oferujące detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne – będą musieli stosować przepisy rozporządzenia unijnego, a jeśli tego nie uczynią zostaną obciążeni karami administracyjnymi nałożonymi przez KNF (jedną z najdotkliwszych sankcji będzie kara w wysokości ponad 21 mln zł za naruszenia przepisów tego rozporządzenia). KNF ma również monitorować rynek ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych i będzie mogła wprowadzać zakazy lub ograniczenia sprzedaży produktów stwarzających zagrożenie dla klientów oraz prawidłowego funkcjonowania tego rynku.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

            Projekt ustawy zawiera rozwiązania zwiększające ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Klienci będą korzystać z jednakowej ochrony niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji ubezpieczeń.

Projekt ustawy wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (tzw. dyrektywa IDD), która zaostrza wymogi stawiane sprzedawcom ubezpieczeń. Nowa ustawa zastąpi obowiązującą ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Zgodnie z propozycją, ochronę klienta zawierającego umowę ubezpieczenia wzmocnią m.in. przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych. Przede wszystkim ma on otrzymywać odpowiednie informacje o produkcie ubezpieczeniowym i dystrybutorze ubezpieczenia. Ponadto, projekt ustawy zobowiązuje dystrybutorów ubezpieczeń do uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego postępowania, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.

W projekcie ustawy uregulowano kwestie ujawniania przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru ich wynagrodzenia. W rezultacie dystrybutor ubezpieczeń będzie musiał ujawnić czy za swoją pracę otrzymuje honorarium (płacone bezpośrednio przez klienta), prowizję (uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej), czy jakiś inny rodzaj wynagrodzenia. Klient otrzyma również podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym, jeśli dystrybutorem będzie zakład ubezpieczeń.

            Prokonsumencki charakter nowych przepisów wzmacnia także zobowiązanie agenta oferującego ubezpieczenie uzupełniające do powiadamiania klienta (tak jak robi to agent ubezpieczeniowy), czy działa na rzecz jednego czy wielu zakładów ubezpieczeń oraz poinformowania go o firmach zakładów ubezpieczeń, na rzecz których wykonuje działalność agencyjną. Informacja ta ma znaczenie dla ujawnienia statusu takiego pośrednika, tzn. czy jest agentem wyłącznym czy multiagentem.

            W projekcie ustawy zobowiązano również agentów ubezpieczeniowych, zakłady ubezpieczeń i brokerów ubezpieczeniowych do informowania klientów o wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji oraz wskaźnika kosztów prowizji związanych z proponowaną umową ubezpieczenia. Ten obowiązek informacyjny będzie miał zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym. Rozwiązanie to zwiększy transparentność sprzedaży produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym, zapewni ich porównywalność i zapobieganie zjawisku tzw. misselingu (sprzedaży usługi lub produktu nie odpowiadającego potrzebom klienta).

            Zaproponowano, aby przed zawarciem umowy ubezpieczenia (lub umowy gwarancji) dystrybutor ubezpieczeń określał – na podstawie uzyskanych od klienta informacji – jego wymagania i potrzeby oraz podawał mu w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Chodzi o to, aby umożliwić klientowi podjęcie świadomej decyzji. Zatem proponowana umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej powinna być zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Ponadto, dystrybutor ubezpieczeń ma przekazywać informacje o sobie oraz o umowie ubezpieczenia lub umowie gwarancji ubezpieczeniowej – w postaci papierowej lub na żądanie klienta za pomocą innego trwałego nośnika bądź za pośrednictwem strony internetowej –  nieodpłatnie, w sposób jasny, dokładny i zrozumiały. Informacje te będą przekazywane w języku urzędowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym umowa ubezpieczenia jest zawierana lub innym języku, na który wyrażą zgodę strony umowy.

Zgodnie z projektem ustawy, wszystkie informacje, w tym informacje o charakterze reklamowym i marketingowym, kierowane przez dystrybutora ubezpieczeń do klienta mają być: jasne, rzetelne i niewprowadzające w błąd oraz sporządzone w języku urzędowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej jest zawierana, lub innym języku, na który wyrażą zgodę strony umowy. Informacje o charakterze reklamowym lub marketingowym muszą być wyraźnie oznaczone.

Projekt ustawy zachowuje podział pośredników ubezpieczeniowych na: brokerów i agentów ubezpieczeniowych – z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji. Określono także zasady ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody przez agentów ubezpieczeniowych i brokerów.

Zgodnie z projektem ustawy, powstanie nowy rejestr pośredników ubezpieczeniowych, do którego będą wpisywani: agenci ubezpieczeniowi, agenci oferujący ubezpieczenia  uzupełniające (rejestr agentów), brokerzy ubezpieczeniowi oraz brokerzy reasekuracyjni (rejestr brokerów). Rejestr pośredników ubezpieczeniowych będzie prowadzony przez organ Komisję Nadzoru Finansowego w systemie rejestracji internetowej. Rejestr agentów będzie jawny w zakresie aktualnych danych, z wyłączeniem informacji dotyczących danych osobowych (numer PESEL lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania). 

Komisja Nadzoru Finansowego ma nadzorować wykonywanie działalności w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji.

KNF będzie zobowiązana do sprawowania nadzoru nad wszystkimi dystrybutorami ubezpieczeń oraz spełniania innych dodatkowych obowiązków, wynikających z jej uprawnień. Nadzór nad agentami ubezpieczeniowymi mają sprawować zakłady ubezpieczeń, jednak będą oni również podlegać częściowemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Agenci ubezpieczeniowi będą musieli np. udzielać na żądanie KNF informacji dotyczących ich działalności agencyjnej.

Z kolei rzecznik finansowy będzie rozpatrywał reklamacje i skargi na działalność pośredników ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.

Projekt ustawy zobowiązuje pracowników zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych do odbywania 15 godzin szkoleń zawodowych rocznie (przewidziano możliwość odbycia tych szkoleń w formie e-learningu). Takie szkolenia mają rozwijać odpowiednie kompetencje osób odpowiedzialnych za dystrybucję ubezpieczeń, pomóc im utrzymać wysokie standardy etyczne i dobrą reputację oraz  zdobywać nowe umiejętności zawodowe. 

W projekcie przewidziano sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Przykładowo kary: grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będą mogły być nałożone za działalność agencyjną wykonywaną z naruszeniem wymogów  określonych w ustawie; za wykonywanie czynności agencyjnych bez upoważnienia; za działalność brokerską w obszarach: ubezpieczeń lub reasekuracji bez wymaganego zezwolenia, za czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji bez upoważnienia.

Ustawa ma obowiązywać od 23 lutego 2018 r. (ostatni możliwy termin na wdrożenie dyrektywy), a 3 stycznia 2018 r. powinny wejść w życie regulacje odnoszące się do konfliktu interesów w ubezpieczeniowych produktach inwestycyjnych.

 

***

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Powołany zostanie nowy cywilny organ nadzoru – Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, bezpośrednio podległy ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, który będzie wspomagał go w nadzorowaniu służb mu podległych lub przez niego nadzorowanych, czyli funkcjonariuszy i pracowników: Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządy i Państwowej Straży Pożarnej.

Działalność Inspektora Nadzoru Wewnętrznego wzmocni cywilny nadzór ministra spraw wewnętrznych i administracji nad umundurowanymi formacjami porządku publicznego. Na podstawie obowiązujących przepisów nadzór ten nie był w pełni realizowany. Zmiany w tym obszarze są niezbędne, ponieważ chodzi o podmioty, które w swojej działalności mogą głęboko ingerować w prawa i wolności obywatelskie, a także są narażone na korupcję, której skutki dla państwa i bezpieczeństwa obywateli mogą być bardzo poważne. Dlatego, z uwagi na zakres praw jakimi dysponują te służby, konieczne jest rzetelne i szybkie rozpoznawanie negatywnych zjawisk i nadużyć w ich działalności oraz przeciwdziałanie im, w czym pomogą nowe rozwiązania. Służby muszą działać w sposób przejrzysty, a minister musi mieć nad nimi realny nadzór. Nowe przepisy umożliwią ministrowi lepszą kontrolę podległych służb i usprawnią funkcjonowanie formacji mu podległych.

Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, jako organ wspierający ministra spraw wewnętrznych i administracji, będzie musiał niezwłocznie przedstawiać mu informacje  i materiały uzyskane w wyniku realizowanych zadań, które mogłyby mieć istotne znaczenie  dla działań nadzorczych ministra, a także na każde jego żądanie. Minister będzie mógł w każdym momencie żądać informacji i materiałów z realizacji zadań wykonywanych przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego (będzie to komórka organizacyjna wyodrębniona w MSWiA).

            Do najważniejszych zadań Inspektora Nadzoru Wewnętrznego należeć będzie:

·         wspieranie działań służących egzekwowaniu wysokich standardów funkcjonowania Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w związku z koniecznością zapewnienia przestrzegania praw i wolności obywateli oraz ujawnienia nieprawidłowości w tym obszarze;

·         weryfikowanie np: kandydatów na wyższe stanowiska w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i BOR, a także weryfikowanie funkcjonariuszy tych formacji oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w związku z oddelegowaniem do pełnienia służby lub wykonywaniem zadań poza granicami kraju na okres przekraczający 14 dni (z wyłączeniem przypadków oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym lub Straży Granicznej);

·         monitorowanie i ujawnianie zachowań naruszających zasady etyki zawodowej przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz strażaków PSP, a także ujawnienie i analizowanie nieprawidłowości stwierdzonych w związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi i postępowaniami dyscyplinarnymi w tych służbach;

Inspektor Nadzoru Wewnętrznego ma wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Nadzoru Wewnętrznego i będzie kierował jego działalnością. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego każdego roku do 31 marca ma przygotowywać ministrowi informację o działalności biura. Będzie powoływany (i odwoływany) przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz będzie mu podlegał. Ze względu na rangę spraw jakimi ma się zajmować Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, kandydat na to stanowisko będzie musiał spełniać wysokie wymogi formalne. W przepisach wskazano także sytuacje, kiedy będzie można go odwołać.

W skład Biura Nadzoru Wewnętrznego wejdą oddelegowani do wykonywania zadań funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej (inspektorzy Biura), a wspomagać ich będą oddelegowani funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu i strażacy Państwowej Straży Pożarnej (eksperci Biura).

Biuro Nadzoru Wewnętrznego nie będzie nową służbą ze względu na bardzo wąski obszar działania – ograniczony wyłącznie do funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także pracowników tych formacji. Zakres uprawnień obejmujący m.in. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych jest wynikiem posiadania tego rodzaju praw przez służby nadzorowane (Policja, Straż Graniczna), a także służyć ma właściwemu rozpoznawaniu negatywnych (kryminogennych) zjawisk w tych służbach oraz podejmowaniu odpowiednich działań dotyczących ich zwalczania.

Przepisy zobowiązują także ministra spraw wewnętrznych do corocznego przedstawiania Sejmowi i Senatowi (do 30 czerwca kolejnego roku) informacji o stosowaniu przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego kontroli operacyjnej.

            Wejście w życie proponowanych rozwiązań powinno przyczynić się do zwiększenia aktywności tzw. sygnalistów (osób informujących o nieprawidłowościach w miejscu pracy) oraz innych osób zainteresowanych eliminowaniem negatywnych zjawisk w działalności służb publicznych.

Projektowane przepisy zakładają także, że dotychczasowe komórki do spraw wewnętrznych Policji i Straży Granicznej zostaną wyodrębnione organizacyjnie z komend głównych tych służb  i staną się jednostkami organizacyjnymi – odpowiednio: Biurem Spraw Wewnętrznych Policji (BSWP) i Biurem Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (BSWSG). W miejsce dotychczasowych stanowisk dyrektorów, kierownikami nowych jednostek zostaną komendanci, powoływani przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Komendanci BSWP i BSWSG zyskają jednocześnie status organów, a tym samym uprawnienia dotyczące kontroli operacyjnej, przesyłki niejawnie kontrolowanej, zakupu kontrolowanego, uzyskiwania danych (dotychczas uprawnienia biur jako komórek organizacyjnych komend głównych były realizowane poprzez komendantów głównych).

Obsługa finansowa i logistyczna BSWP i BSWSG prowadzona będzie odpowiednio przez Komendę Główną Policji oraz Komendę Główną Straży Granicznej. Oznacza to, że wyodrębnienie nowych jednostek organizacyjnych oraz ich funkcjonowanie nie powinno generować dodatkowych kosztów. Komendanci BSWP i BSWSG zobowiązani będą niezwłocznie przedstawiać ministrowi spraw wewnętrznych i administracji informacje i materiały mogące mieć istotne znaczenie dla sprawowania nadzoru, z kolei minister będzie mógł w każdym czasie żądać informacji i materiałów z realizacji zadań przez komendantów BSWP i BSWSG.

Komendanci BSWP i BSWSG będą również przedstawić corocznie do 31 stycznia ministrowi spraw wewnętrznych i administracji informację o działalności BSWP i BSWSG.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

***

 

 

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami, przedłożone przez ministra rozwoju i finansów.

            Wydanie rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, która weszła w życie 1 marca 2017 r. Rozporządzenie to łączy dwa akty wykonawcze:

·         rozporządzenie z 24 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi (rozporządzenie to będzie ważne do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o KAS, ale nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KAS);

·         rozporządzenie z 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi (rozporządzenie to przestało obowiązywać 1 marca 2017 r.).

W nowym rozporządzeniu dostosowano terminologię dotyczącą nazewnictwa  organów do ustawy o KAS. Wskazano w nim sposoby, warunki oraz zakres:

·         współdziałania KAS z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi osobami prawnymi, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi;

·         udzielania organom KAS pomocy technicznej;

·         udostępniania organom KAS informacji zgromadzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy i prokuraturę, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.