komunikat: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie zleciło produkcji różańców

Redakcja otrzymała sprostowanie--
Od: <Dziennikarze na mpit.gov.pl>
Data: wtorek, 29 maja 2018
Temat: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie zleciło produkcji różańców


W nawiązaniu do informacji, jakoby Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zleciło produkcję różańców w zamian za reklamę w mediach informujemy, że to nieprawda.

Resort nie zlecał żadnej produkcji spółce "Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A." i nie decyduje, w których mediach spółka się reklamuje oraz w jaki sposób się z nimi rozlicza.

W strukturze właścicielskiej spółki Skarb Państwa posiada znikomy udział kapitałowy w wysokości 1,58 %. Tym samym resort nie ma wpływu na działalność biznesową firmy. Kreuje ją zarząd spółki.

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Za 81 PLN podróże po Polsce od środy 30 maja g. 19-ta do piątku 1 czerwca g. 6:00

Tańsze bilety

Planując kilkudniową podróż warto skorzystać z jednej z licznych
promocji przewoźnika. PKP Intercity oferuje Bilet Weekendowy i Bilet
Weekendowy MAX, dzięki którym można podróżować po całym kraju w ramach
jednego biletu. Obie oferty są ważne od środy (30 maja) od godz. 19:00
do piątku (1 czerwca) do godz. 06:00 lub od 1 czerwca do 4 czerwca w
takich samym przedziale czasowym. Cena Biletu Weekendowego, w drugiej
klasie, wynosi 81 zł i umożliwia przejazdy dowolnymi pociągami TLK i
IC. Natomiast z Biletem Weekendowym MAX 164 zł można podróżować w
drugiej klasie wszystkich pociągów (EIP, EIC, IC i TLK).
wg komunikatu wspólnego PKP PLK, PKP S.A.
--


*__________________________________________________________________________**Merkuriusz Polski*Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji <http://www.opera.rtvp.pl/>

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl <http://WIECZORNA.PL> SP. Z O. O.,ul. Dolina
Zielona 24A, 65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi
udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie
po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że
skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania
przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze
wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali
kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji
prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z
niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje
telewizyjne.

komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

From: cirpress
Date: Tue, 29 May 2018 11:53:36 +0000
Subject: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów


Warszawa, 29 maja 2018 r.

RADA MINISTRÓW


Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd wysłuchał informacji ministra
środowiska o serii pożarów na składowiskach odpadów i wysypiskach
śmieci oraz propozycjach rozwiązania tego problemu.

Rada Ministrów przyjęła:

* projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych,

* projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych
innych ustaw.


* * * * *

Rada Ministrów wysłuchała informacji o serii pożarów na składowiskach
odpadów i wysypiskach śmieci oraz propozycjach rozwiązania tego
problemu, przygotowanej przez ministra środowiska.


Informacje ogólne
Z informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną (PSP) wynika,
że w ostatnim czasie pojawiło się wiele pożarów w miejscach
składowania lub magazynowania odpadów. W tym roku było ich ponad
trzykrotnie więcej niż w latach ubiegłych.
Dostrzegając potrzebę szybkiej reakcji na te zdarzenia, w połowie maja
br. w Ministerstwie Środowiska spotkali się przedstawiciele resortu
środowiska z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Omawiano problemy związane z
pożarami, ich charakter i ewentualne przyczyny, a także możliwości
wypracowania rozwiązań w celu ich ograniczenia. Przede wszystkim
wskazano na konieczność wzmocnienia współpracy między Państwową Strażą
Pożarną i Inspekcją Ochrony Środowiska w ramach prowadzonych czynności
kontrolnych, w tym zaproponowano wymianę zaleceń pokontrolnych między
tymi organami.

Zidentyfikowane miejsca potencjalnie niebezpieczne
Obecnie zidentyfikowano ok. 120 miejsc nielegalnego magazynowania lub
składowania odpadów. Chodzi o:

* pozostawienie odpadów po działalności objętej zezwoleniem - 66 miejsc;
* składowanie odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do tego celu - 34
miejsca (składowanie odpadów w ramach zezwolenia na odzysk poza
instalacjami, nielegalne składowiska - sprawca znany);
* magazynowane odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym - 15
miejsc (sprawca znany);
* porzucenie odpadów przez nieznanych sprawców - 6 miejsc.
Wskazane kategorie miejsc to przypadki potwierdzone przez Inspekcję
Ochrony Środowiska, co oznacza że możliwe jest występowanie
analogicznych przypadków, które nie zostały jeszcze zgłoszone
właściwym organom administracji.

Krótka charakterystyka pożarów, które wybuchły w ostatnim tygodniu

* 24 maja - sortownia odpadów komunalnych w Warszawie. Spaliły
się przede wszystkim odpady wielkogabarytowe (meble), drewno oraz
opony, a także zbelowane odpady papieru i tworzyw sztucznych
przygotowane do recyklingu. Pożar gasiło ok. 40 zastępów PSP oraz OSP,
w tym jednostka chemiczna PSP. Gaszenie pożaru trwało ok. 4 godzin.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) z Warszawy prowadził
monitoring jakości powietrza w pobliżu miejsca zdarzenia.
* 25 maja - sortownia odpadów komunalnych w Olsztynie. Pożar objął
przede wszystkim odpady wielkogabarytowe (meble). Pożar gasiło 40
zastępów PSP oraz OSP, w akcji uczestniczyło ok. 90 strażaków,
gaszenie pożaru trwało 16 godzin, WIOŚ Olsztyn prowadzi monitoring
stanu środowiska, pobrano próby gleby i wody.
* 26 maja - miejsce nielegalnego magazynowania odpadów tworzyw
sztucznych w Zgierzu (woj. łódzkie) Pożar wybuchł ok. godz. 23.00, na
terenie zarządzanym przez firmę GREEN-TEC SOLUTIONS sp. z o.o. przy
ul. Boruta, gdzie magazynowano różne rodzaje odpadów, przede wszystkim
odpady tworzyw sztucznych. Pożar gasiło ok. 60 jednostek PSP oraz
OSP. Trwa dogaszanie pożaru.
* 27 maja - miejsce nielegalnego magazynowania opon w Trzebini.
Pożar objął nielegalne składowisko opon (zostały one porzucone po
działalności gospodarczej). Brak podmiotu zobowiązanego do usunięcia
odpadów. Pożar gasiło 66 zastępów PSP i OSP (ok. 230 strażaków). W
akcji uczestniczyły dwa samoloty gaśnicze. Trwa dogaszanie pożaru.

* 28 maja (ok. godz. 12.00) - stacja demontażu pojazdów w Jeleniej
Górze. Pożar objął część pojazdów przeznaczonych do demontażu. Pożar
gasiło 10 zastępów Straży Pożarnej.
* 28 maja (ok. godz. 21.00) - miejsce nielegalnego magazynowania
odpadów niebezpiecznych w miejscowości Wszedzień (woj.
kujawsko-pomorskie). Pożar objął substancje chemiczne niewiadomego
pochodzenia. Pożar gasi 36 zastępów PSP oraz OSP. Ewakuowano 35 osób.
WIOŚ Bydgoszcz prowadzi badania.

Rekomendacje ministra środowiska
Propozycje rozwiązań problemu składowisk odpadów:

* wprowadzenie gwarancji finansowych dla podmiotów
prowadzących gospodarowanie odpadami w zakresie zbierania,
magazynowania i przetwarzania odpadów (wprowadzenie kaucji
gwarancyjnej dla przedsiębiorstw zajmujących się zagospodarowaniem
odpadami);

* obowiązkowy monitoring wideo obiektu, w którym magazynowane
lub składowane są odpady, co ułatwi nadzór nad działalnością dotyczącą
gospodarowania odpadami, a w przypadku pożaru pomoże ustalić przyczynę
i ewentualnych sprawców takiego zdarzenia;

* wprowadzenie szczegółowych wymagań dla magazynowania
odpadów, w szczególności wskazywanie w decyzjach administracyjnych
dopuszczalnej masy zbieranych i magazynowanych odpadów, maksymalnej
masy jednocześnie magazynowanych odpadów i szczegółowych warunków ich
magazynowania, w tym środków ochrony ppoż.;

* ograniczenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów z 3
lat do 1 roku;

* wprowadzenie obowiązku dopuszczenia obiektu do użytkowania
na podstawie opinii PSP przed rozpoczęciem działalności związanej z
gospodarką odpadami;

* powiązanie naruszeń związanych z przepisami
przeciwpożarowymi z przygotowywanymi w Ministerstwie Środowiska
przepisami nowelizującymi ustawę o odpadach - rozszerzenie przesłanek
do odmowy udzielenia zezwolenia na gospodarowanie odpadami wobec osób
fizycznych i prawnych;

* wprowadzenie kryteriów wymierzania kar administracyjnych za
niezgodne z prawem zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów,
tak aby były bardziej dotkliwe;

* wzmocnienie sankcji dla "recydywistów" - podmiotów, u
których wielokrotnie wybuchały pożary (zastosowanie dodatkowego
mnożnika pozwalającego zwiększyć wymiar kary);

* rozważenie odebrania starostom uprawnień do wydawania
decyzji na zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów (chodzi o
ewentualne przeniesienie uprawnień do wydawania decyzji odpadowych
innym organom);

* wzmocnienie uprawnień kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska
przez odstąpienie od wymogu zawiadamiania z siedmiodniowym
wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Rejestrze
Zadłużonych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.
Projekt ustawy przewiduje ułatwienia w postępowaniu
restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców. Jest to
odpowiedź na istotne problemy sądów restrukturyzacyjnych i
upadłościowych, wynikające ze znacznego zwiększenia liczby spraw,
dotyczących zwłaszcza upadłości konsumenckiej.
Przewidziano także powstanie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Będzie on
jawny, co oznacza że każdy będzie mógł m.in. zapoznać się z danymi w
nim ujawnionymi za pośrednictwem internet.
Najważniejsze propozycje:

* wprowadzano obowiązek składania w postępowaniu
restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorców
wniosków oraz dokumentów drogą elektroniczną - umożliwi to
automatyczne przenoszenie danych z wniosku złożonego drogą
elektroniczną do repertoriów oraz wzorców postanowień sądu i
sędziego-komisarza tworzonych w danej sprawie;

* jako zasadę wprowadzano dokonywanie elektronicznych
doręczeń, co znacznie przyspieszy komunikację uczestników postępowania
z sądem;

* od powyższej zasady zaproponowano wyjątek umożliwiający
składanie wniosków poza systemem teleinformatycznym - pracownicy,
wierzyciele alimentacyjni oraz dłużnicy będący konsumentami będą mogli
składać wnioski papierowe oraz ustnie w biurze podawczym każdego sądu
(tożsamość składającego będzie sprawdzał i potwierdzał pracownik sądu,
a pracownik biura podawczego będzie wprowadzał dane do systemu);

* akta postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych
będą prowadzone w formie elektronicznej - dostęp do nich będzie
możliwy zarówno w czytelni akt w sądzie, jak i przez stworzenie
ogólnodostępnego portalu internetowego;

* zrezygnowano z dokonywania obwieszczeń w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym;

* wprowadzono obowiązek składania pism na formularzach
określonych w systemie teleinformatycznym, które będą miały charakter
obowiązkowy dla uczestników i organów postępowania;

* wprowadzono zasadę przygotowania sprawozdań okresowych oraz
końcowych zawierających raporty generowane z prowadzonego w systemie
teleinformatycznym, i na bieżąco aktualizowanego, spisu masy upadłości
oraz spisu wierzytelności;

* zaproponowano utworzenie jednego konta dla danego podmiotu,
które pozwoli na komunikację z sądem w sprawach restrukturyzacyjnych i
upadłościowych oraz rejestrowych;

* w Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą ujawniane dane osób,
wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i
upadłościowe oraz tych, wobec których była prowadzona bezskuteczna
egzekucja.

Oczekiwane rezultaty:

* wyeliminowanie publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym wpłynie na zwiększenie oszczędności przedsiębiorców i
obniżenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego
dla uczestników tych postępowań (szacuje się, że będzie to ok. 3,6 mln
zł rocznie);

* ograniczenie o 99 proc. liczby korespondencji wysyłanej do
uczestników postępowania w formie papierowej, co wpłynie na obniżenie
kosztów postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego dla
organów postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego (szacuje
się, że będzie to ok. 10,8 mln zł rocznie);

* skrócenie o 80 proc. czasu od wydania orzeczenia do jego
wysyłki oraz wyeliminowanie opóźnień w doręczaniu korespondencji;

* ułatwienie dostępu do akt sądowych i znaczne skrócenie czasu
potrzebnego na dostęp do danych zawartych w postanowieniach,
zarządzeniach, dokumentach i informacjach dotyczących postępowań
restrukturyzacyjnych
oraz upadłościowych (w tym dostęp dla osób z ograniczoną możliwością
przemieszczania się lub wymagających zwiększonej elastyczności czasu
pracy - np. opiekujących się bliskimi wymagającymi stałej lub
zwiększonej opieki bądź osób z niepełnosprawnościami).
Zaproponowane rozwiązania będą wsparciem w przeprowadzaniu
restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i pomogą zapobiec jego
likwidacji. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika oznacza utrzymanie
miejsc pracy oraz - co do zasady - możliwość nieprzerwanego
realizowania kontraktów.
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lutego 2019 r., z wyjątkiem
niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

* * *Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne
oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarski
morskiej i żeglugi śródlądowej.
Projekt nowelizacji ustawy rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne
dotyczące postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zgód
wodnoprawnych oraz pobierania opłat za usługi wodne. W projekcie
przewidziano także zmniejszenie formalności związanych z
postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi zgód i przyrzeczeń
wodnoprawnych.
Zaproponowano m.in.:

* Zlikwidowanie obowiązków związanych z ogłaszaniem w prasie
lokalnej informacji o wszczęciu postępowań w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego. Po zmianach zostaną skrócone postępowania
oraz zmniejszone obowiązki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód
Polskich, które prowadzi wiele postępowań administracyjnych w sprawie
pozwoleń wodnoprawnych.

* Umożliwienie podmiotom, które mają zawarte umowy z Wodami
Polskimi kontynuacji umów bez konieczności przeprowadzania przetargu.

* Zakazanie wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz
wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie
szkodliwe do urządzeń wodnych.

* Do końca 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą
składać Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie których będą ustalane
opłaty za usługi wodne. Znaczna część zakładów korzystających z usług
wodnych prowadzi pomiary ilości pobieranych wód oraz ścieków
wprowadzanych do wód lub do ziemi. Przyjęte rozwiązanie ograniczy
ewentualną ingerencję Wód Polskich w działalność prowadzoną przez
zakłady oraz zmniejszy obciążenia, które wiązałyby się m.in. z
kontrolą gospodarowania wodami na terenie zakładów. Nowe przepisy
zapewnią również przejrzystość działań Wód Polskich przy obliczaniu
wysokości opłaty za usługi wodne
i przekazywaniu zakładom informacji w tym zakresie.

* Opłaty za usługi wodne nie będą wnoszone, jeżeli jej
wysokość ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta nie przekroczy 20 zł. W takich przypadkach nie
będzie obowiązku wysyłania podmiotom informacji o wysokości opłaty.
Kwotę 20 zł przyjęto jako próg opłacalności wysyłania korespondencji w
sprawie informacji o wysokości opłaty.

* Doprecyzowanie przepisów dotyczących postępowania
uzgodnieniowego dla zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią - w przypadku prowadzenia
analogicznych postępowań na obszarze pasa technicznego.

* Doprecyzowanie możliwości rozporządzania przez Wody Polskie
gruntami znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeniami wodnymi
lub ich częściami. W projekcie zapisano, że urządzenia wodne wykonane
przez Wody Polskie na gruntach pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi
stanowią własność Skarbu Państwa.

* Podmiot ponoszący opłaty za usługi wodne za pobór wód do
celów elektrowni wodnych ma przekazywać Wodom Polskim deklaracje
kwartalne o ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie
energetyki wodnej.

* Likwidacja obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego do
lokalizowania tymczasowych (do 180 dni) obiektów budowlanych na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

* Wyłączenie urzędów morskich z obowiązku ponoszenia opłat za
wydobywanie urobku w kontekście ochrony brzegu morskiego oraz
utrzymania/pogłębiania toru wodnego.
Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną
obowiązywać w innych terminach.

Centrum Informacyjne Rządu
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
[cid:image001.png@01CCA2B3.657DA300]
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
[logo_pl]--


*__________________________________________________________________________**Merkuriusz Polski*Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji <http://www.opera.rtvp.pl/>

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl <http://WIECZORNA.PL> SP. Z O. O.,ul. Dolina
Zielona 24A, 65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi
udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie
po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że
skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania
przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze
wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali
kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji
prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z
niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje
telewizyjne.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie zleciło produkcji różańców

W nawiązaniu do informacji, jakoby Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zleciło produkcję różańców w zamian za reklamę w mediach informujemy, że to nieprawda.

Resort nie zlecał żadnej produkcji spółce "Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A." i nie decyduje, w których mediach spółka się reklamuje oraz w jaki sposób się z nimi rozlicza.

W strukturze właścicielskiej spółki Skarb Państwa posiada znikomy udział kapitałowy w wysokości 1,58 %. Tym samym resort nie ma wpływu na działalność biznesową firmy. Kreuje ją zarząd spółki.

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl

Posiedzenie inaugurujące prace nad programem GovTech Polska (zapowiedź)

KOMUNIKAT
---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: cirpress cirpress <cirpress na  kprm.gov.pl>
Data: 29 maja 2018 09:34
Temat: Posiedzenie inaugurujące prace nad programem GovTech Polska (zapowiedź)Warszawa, 29 maja 2018 r.

 

 

Posiedzenie inaugurujące prace

nad programem GovTech Polska

(zapowiedź)

 

 

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że dzisiaj, tj. 29 maja br., o godz. 12.00,  premier  Mateusz Morawiecki weźmie udział w posiedzeniu inaugurującym prace nad programem GovTech Polska.

 (..)

 


 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 

 

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat CBA z 28.05.2018 r.

------
Od: Media CBA
Data: poniedziałek, 28 maja 2018
Temat: Komunikat CBA z 28.05.2018 r. 

Urzędnik stołecznego ZDM i kierownik przychodni zatrzymani przez CBA

Agenci z warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali pięć osób, wśród nich jest urzędnik stołecznego Zarządu Dróg Miejskich i kierownik miejskiej przychodni zdrowia w Ząbkach. Sprawa ma związek ze śledztwem w sprawie m.in. ustawiania przetargów o wartości blisko 2 mln zł.

Agenci CBA przeszukali  miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz siedziby dwóch firm.  Zabezpieczane są dokumenty w przychodni zdrowia w Ząbkach oraz w jednym z wydziałów  Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi śledztwo w tej sprawie m.in. przekroczenia  uprawnień w celu osiągniecia korzyści majątkowych przez prywatną  firmę  i przekazywania istotnych  informacji dotyczących zamówień publicznych.  

Na tym etapie śledztwa chodzi o zamówienie dotyczące dobudowania do przychodni w Ząbkach dźwigu dla osób niepełnosprawnych wartości blisko 300 tys. zł oraz  trzy przetargi organizowane przez warszawski ZDM  dotyczące m.in. ochrony fizycznej, utrzymania czystości oraz usługi administrowania wind w tunelu dla pieszych na Trasie W-Z – w sumie o wartości ponad 1,6 mln zł.

Zatrzymani przez funkcjonariuszy warszawskiego CBA trafią do stołecznej Prokuratury Okręgowej, tam usłyszą zarzuty.

Piotr Kaczorek,  CBA

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Pytanie do MZ: refundacja ortez używanych do sportu przez NFZ


do MZ
dotyczy:
Pytanie do MZ: refundacja ortez używanych do sportu przez NFZ

Czy NFZ refunduje ortezy do mx czy dh (ortezy sportowe) jesli dana osoba jest zdrowa ale potrzebuje ortezy do uprawiania sportu np. jeżdżenia na rowerze do downhillu? Bez ortez można sobie kolana połamać, a ortezy wykjonane w nowoczesnej technologii są drogie (do 5-6-8 tys. PLN za parę, np. marki POD, czy Leatt, albo EVS) bo są całe z karbonu/ włókna węglowego i są bardzo lekkie.

Czy jeśli NFZ nie refunduje to tego typu ochraniacze można sobie odpisać od podatku jeśli się nie jest inwalidą? Np. zbroja na rower do downhillu to kosztuje nawet kilka tysięcy PLN, jeśli np., ma certyfikat CE Level 2 i wytrzymuje kilka kilonewtonów siły uderzenia. Ostatnio taką kupowałem, marki Forcefield, i była strasznie droga. Na nowe ortezy mnie nie stać i musiałem oddać stare do naprawy bo je zepsułem całkiem. Z tego co widzę na zbroję nie stać nawet osoby trenujące zawodniczo speedway bo to drogie rzeczy.

Dla MZ oznaczałoby to oszczędność finansów bo ludzie mieliby mniej kontuzji/ urazów. Ja sam staram się unikać urazów i stosuję ochraniacze z certyfikatem CE poziomu 2, które wytrzymują typowe zderzenia, ale tego typu produkty są dużo droższe od zwykłych.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Sprostowanie dot. informacji nieścisłej umieszczonej w portalu Wieczorna.pl

Poniżej zamieszczam treść sprostowania zgodnie z listem adwokackim:

Nie jest prawdą, że właściciel sklepów „Biedronka" uruchamia sieć Paczkomatów. Wyraz „Paczkomat" stanowi znak towarowy słowny, na który Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 18.02.2010 r. udzielił prawa ochronnego nr R.225679, w związku z czym prawo wyłącznego używania tego znaku towarowego dla oznaczania swoich usług przysługuje jedynie spółce Inpost S.A. oraz dwóm innym powiązanym z nią spółkom należącym do grupy kapitałowej Integer.pl S.A.


Z poważaniem,

Michał Wojtyczek
Adwokat

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp.k.

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Fwd: Komunikat po posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów


Od: cirpress cirpress <cirpress na kprm.gov.pl>
Data: 24 maja 2018 14:52
Temat: Komunikat po posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady MinistrówWarszawa, 24 maja 2018 r.

 

 

Komunikat po posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów

 

 

Komitet Społeczny Rady Ministrów o perspektywach rozwoju wsi

 

„Ponad dwa lata temu postawiliśmy na rozwój polskiej wsi. W tym czasie uzyskaliśmy pozytywne efekty, ale nie zapominamy o wyzwaniach przed którymi stoi polski rolnik" – powiedziała wicepremier Beata Szydło na środowym posiedzeniu Komitetu. „Dlatego obecnie pracujemy nad konkretnymi rozwiązaniami, rozmawiamy o problemach i skutecznych działaniach na rzecz mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości" – dodała. Komitet Społeczny Rady Ministrów pozytywnie ocenił kierunki zawarte w projektach „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 (2030)" i „Paktu dla obszarów wiejskich 2020 (2030)".

 

Opłacalność produkcji rolnej

 

„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 (2030)" opiera się na czterech filarach. Pierwszym z nich jest opłacalność produkcji rolnej. Zawarto w nim zagadnienia dotyczące m.in. rozwoju rynków rolnych, dostępu do krajowych i zagranicznych źródeł finansowania rozwoju rolnictwa, przekształcania i powiększania gospodarstw rolnych. Ponadto opisano zadania związane z unowocześnianiem i wzrostem innowacyjności gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego.

 

Jednocześnie zaproponowano promowanie nowych modeli współpracy z udziałem grup i organizacji producentów, spółdzielni i innych podmiotów wspierających eksport produktów rolnych. Planuje się również dalsze zwalczanie nieuczciwej konkurencji na krajowym i międzynarodowym rynku żywności. Wspierany będzie również rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i przedsiębiorczości związanej z rolnictwem, a także produkcja żywności funkcjonalnej (o dodatkowych właściwościach) i ekologicznej.

 

Podnoszenie jakości życia

 

W drugim filarze znajdują się projekty związane z jakością życia i środowiska na obszarach wiejskich. Kluczową kwestią będzie rozwój infrastruktury. Zaplanowano m.in. budowę dróg lokalnych, sieci gazowych oraz polepszenie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. Wspierana będzie polityka demograficzna. Planowana jest również rewitalizacja wsi i małych miast, a także rozwijanie ich turystycznych funkcji. Obszary wiejskie będą promowane zarówno w wymiarze kulturalnym jak i inwestycyjnym. Wzmacniane będą również powiązania obszarów wiejskich z małymi miastami. Małe miasta i centra gminne mają być lokalnymi ośrodkami wzrostu i aktywizacji. Istotne będą również działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu, np. inwestycje w Odnawialne Źródła Energii.

 

Praca poza rolnictwem

 

Trzeci filar stanowią pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo. Zaplanowano w nim szereg działań mających na celu powstawanie i zagospodarowywanie nowych pozarolniczych miejsc pracy. Promowany będzie rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej. Zaplanowano również działania, które pozwolą podnieść kwalifikacje zawodowe mieszkańców obszarów wiejskich. Wspierana będzie aktywność grup lokalnych i wspólne działania w formule non-profit.

 

Administracja rolna

 

Czwarty filar to sprawna administracja rolna. W tym dziale zawarto zmiany instytucjonalne i organizacyjne w zarządzaniu rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa. Planowana jest dalsza konsolidacja administracji rolnej i systemu urzędowej kontroli żywności. System nauki i doradztwa rolniczego ma zostać unowocześniony, tak by ułatwić transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie. Ponadto rozwijany będzie system oświaty rolniczej i usprawniony zostanie wymiar instytucjonalny i organizacyjny zarządzania kryzysowego na obszarach wiejskich i w rolnictwie.

 

Realizacja projektów strategicznych w rolnictwie i na wsi

 

„Pakt był zapowiadany przed wyborami w programie Prawa i Sprawiedliwości. Dotrzymaliśmy słowa – opracowaliśmy projekt, który ma realnie podnieść stopę życia na polskiej wsi. Rozpoczynamy teraz nad nim dyskusję" – powiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.  „Pakt dla obszarów wiejskich 2020 (2030)" jest dokumentem wykonawczym dla Strategii. Projekt Paktu wskazuje na prawie 200 projektów, programów i działań mających fundamentalne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego tych obszarów będących w kompetencjach wszystkich ministrów. Są wśród nich zarówno projekty i działania dedykowane wsi i rolnictwu, jak te o charakterze horyzontalnym, skierowane do całego społeczeństwa. Będą one w przyszłości lepiej ukierunkowane i monitorowane pod kątem realizacji potrzeb terenów wiejskich. Projekt Paktu składa się z tych samych czterech filarów co Strategia.

 

Na restrukturyzację małych gospodarstw

 

W pierwszym filarze poświęconym opłacalności produkcji rolnej podkreślono rolę płatności bezpośrednich dla wspierania i stabilizowania opłacalności produkcji oraz działania programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na rzecz modernizacji i restrukturyzacji sektora rolno-żywnościowego. Założono także dalsze udzielanie pomocy w rozpoczynaniu działalności gospodarczej małym gospodarstwom. Premia w wysokości 60 tys. wypłacana jest na realizację biznesplanu restrukturyzacji małego gospodarstwa. Ze wsparcia może skorzystać ok. 63 tys. gospodarstw rolnych. Kolejnym działaniem jest pomoc w modernizacji gospodarstw rolnych poprzez refundację m.in. kosztów ich restrukturyzacji. Udzielana będzie również pomoc przy scalaniu gruntów rolnych i leśnych. Aby stymulować rozwój sektora rolno-spożywczego utrzymane zostaną kredyty preferencyjne. Dopłaty obejmują m.in. kredyt inwestycyjny, kredyt na zakup ziemi, poręczenia i gwarancje spłaty kredytów. Na ten cel zaplanowano 101,5 mln zł w 2018 roku i ponad 1,3 mld zł na lata 2019-2022.

 

Premie dla młodych rolników

 

Natomiast w drugim filarze – dotyczącym podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich – przewidziano m.in. kontynuację wypłacania premii dla młodych rolników rozpoczynających działalność. Realizowane będą także inicjatywy rozwijające infrastrukturę transportową (drogową, kolejową). Prowadzone będą kolejne prace nad modernizacją lokalnej infrastruktury energetycznej, aby zmniejszyć ryzyka wystąpienia przerw w dostawach energii na obszarach wiejskich. Polska wieś ma mieć również dostęp do szerokopasmowego internetu.

 

Ułatwienia w dostępie do nowych technologii

 

W trzecim filarze przewidziano dalszą realizację np. premii w wysokości 100 tys. zł dla rolników, małżonków rolników i ich domowników na realizację biznesplanu zakładającego utworzenie działalności gospodarczej w sektorach pozarolniczych. Zaproponowano również ułatwienia w dostępie gospodarstw do nowych technologii, co poprawi ich konkurencyjność. W kontekście zmian demograficznych podejmowane będą starania na rzecz włączenia społecznego osób starszych i kobiet oraz osób pragnących znaleźć pracę poza sektorem rolnym. Istotnym wyzwaniem pozostaje również pobudzanie aktywności społeczności lokalnych oraz budowa przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich. Dlatego wspierane będą inicjatywy skoncentrowane na rozwoju ekonomii i solidarności społecznej.

 

Fundusz Innowacji i Rozwoju

 

Ostatni – czwarty filar, poświęcony sprawnej administracji rolnej, skupiony jest wokół skuteczności funkcjonowania instytucji publicznych. Zaplanowano m.in. utworzenie Funduszu Innowacji i Rozwoju. Ma on zapewniać środki krajowe na finansowanie projektów innowacyjnych i rozwojowych w branży rolno-spożywczej, Odnawialnych Źródeł Energii w rolnictwie oraz w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Kontynuowane będą projekty zapewniające stabilne finansowanie działalności badawczo-rozwojowej instytutów badawczych. Prowadzono są i będą działania na rzecz powołania Sieci Instytutów Badawczych w obszarze nauk rolniczych oraz Rady Badań Rolniczych i Innowacji. „Dziękuję ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Jurgielowi za przedstawienie uczestnikom Komitetu projektów Strategii oraz Paktu dla Wsi – kompleksowych dokumentów wspierających rozwój obszarów wiejskich" – stwierdziła wicepremier Beata Szydło.

 

Ponadto Komitet Społeczny Rady Ministrów zapoznał się z informacją ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie protestu rolników.

 

 

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
e-mail:
cirpress@kprm.gov.pl

 

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Podsumowanie roku funkcjonowania Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w urzędach, 28 maja o godz. 11:30

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenie nagród w konkursie "Warto Bezgotówkowo", przeprowadzonego w ramach Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej.

W wydarzeniu udział weźmie m.in. wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński oraz prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej Piotr Alicki.


Kiedy: poniedziałek, 28 maja, godz. 11.30

Gdzie: siedziba MPiT, Pl. Trzech Krzyży 3/5, sala 115

Prosimy o akredytacje do poniedziałku (28 maja) do godz. 09.00 na adres
dziennikarze@mpit.gov.plPozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 71 13
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl

Komunikat nr 2 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej


KOMUNIKAT NADESŁANY REDAKCJI
Od: <Rzecznik na serwerze skok.pl>
Data: 24 maja 2018 11:20
Temat: [wydawnictwo:18656] Komunikat nr 2 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej


Komunikat nr 2 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dn. 24.05.2018 w sprawie przejęcia SKOK-u Rafineria przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, w związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego z 18 maja 2018 roku o przejęciu SKOK-u Rafineria przez Bank BGŻ BNP Paribas SA informuje, że jej negatywna opinia o decyzji KNF-u z 14 czerwca 2017 roku o ustanowieniu w SKOK-u Rafineria zarządcy komisarycznego nie uległa zmianie. SKOK Rafineria realizował Program Postępowania Naprawczego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Kasę Krajową a jego realizacja zaczęła przynosić widoczne rezultaty. Jednakże, kierując się troską o dobro członków tego SKOK-u, Kasa Krajowa podjęła daleko idącą współpracę z zarządcą komisarycznym i w ocenie Kasy Krajowej była to współpraca konstruktywna, skierowana na zabezpieczenie interesów członków SKOK-u. Kasa Krajowa w 2017 roku, a następnie w roku 2018  udzieliła pomocy stabilizacyjnej SKOK-owi Rafineria co miało znaczący wpływ na uniknięcie upadłości i zapewniło ochronę stabilności sektora  Kas i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych przez członków w SKOK Rafineria. Kasa Krajowa ocenia wysoko merytoryczną stronę współpracy z zarządcą komisarycznym SKOK-u Rafineria ustanowionym przez KNF oraz z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA, podtrzymując jednocześnie swoje generalne wątpliwości na temat przeprowadzania restrukturyzacji spółdzielczej kasy poprzez przejęcie przez bank co wiąże się z utratą przez jej członków spółdzielczych uprawnień i zmianą charakteru instytucji finansowej i może być uzasadnione tylko w wyjątkowych przypadkach.

Z poważaniem
------------------------------------
Mariusz Wielebski

Rzecznik Prasowy
Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot(..)--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Dwa komunikaty CBA z 24.05.2018 r.


Od: Media CBA <media na serwerze cba.gov.pl>
Data: 24 maja 2018 10:39
Temat: Dwa komunikaty CBA z 24.05.2018 r.2 osoby w rękach CBA, w tle wypranie ponad 8 milionów złotych

Kolejne osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy CBA z Łodzi. Tym razem oprócz fikcyjnych faktur, mamy do czynienia z praniem pieniędzy i uczestnictwem w zorganizowanej grupie przestępczej.

Pranie pieniędzy na ponad 8 milionów złotych, fikcyjny obrót towarami i powiązania ze zorganizowaną grupą przestępczą. Tego wszystkiego dopuściły się 2 osoby zatrzymane przez CBA. Do zatrzymań doszło w Łodzi. Agenci CBA  podczas prowadzenia śledztwa ustalili, że jeden z zatrzymanych to członek zarządu spółek - słupów. Miał za zadanie wypłacanie pieniędzy z bankomatów, które wcześniej trafiały na konta tych spółek w zamian za fikcyjny zakup tekstyliów. Kolejna osoba szukała nabywców na faktury dokumentujące ten fikcyjny obrót tekstyliami, brała również udział w przekazywaniu środków pieniężnych pomiędzy odbiorcą i wystawcą fikcyjnych faktur. Uczestniczyła także w fikcyjnym obrocie odzieżą z Ukrainy. Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych i zabezpieczyli dowody. Podejrzani zostali przewiezieni do  Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszą zarzuty.

Zatrzymania w branży tekstylnej trwają od początku roku. W marcu br. agenci z CBA zatrzymali biznesmena pochodzenia tureckiego działającego w branży tekstylnej m.in. w Wólce Kosowskiej. Ustalenia śledczych wskazują, że w  latach 2016 - 2017  nabył on faktury VAT poświadczające nieprawdę na kwotę ponad 2,5 mln zł. 

Na początku kwietnia br. agenci z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali kolejne cztery osoby, w tym dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej. Wg ustaleń śledczych spółki prowadzone przez zatrzymanych biznesmenów pochodzenia wietnamskiego wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 16 mln 400 tys. zł.

Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 36 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.

 

Łapówki na 600 tyś. zł. Skarbówka w Bydgoszczy pod lupą CBA

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 4 osoby w Bydgoszczy, jej okolicach i w powiecie żywieckim. To biznesmeni podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Trzech z nich przyjęło łapówki na łączną kwotę 600 000 złotych w zamian za powoływanie się na wpływy w urzędach skarbowych. Wręczający łapówki, w ratach po 50 000 złotych, liczył na pozytywne rozstrzygnięcie kontroli skarbowych w swoich firmach.

Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych i biura Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Zabezpieczono tam dokumentacje kontroli podatkowych prowadzonych wobec firm należących do biznesmena wręczającego łapówki. Śledztwo ma ustalić, czy mężczyźni z rozbitej grupy przestępczej posiadali realny wpływ na pracowników Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy i czy w ten sposób mogli wypływać na bieg prowadzonych kontroli skarbowych.

Zatrzymani przez CBA trafili do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty.

Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania, a lista zarzutów może zostać powiększona. 

 

Temistokles Brodowski, CBA

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Forum Gospodarcze Wielka Brytania - Polska, piątek o godz. 9.00

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Forum Gospodarcze Wielka Brytania-Polska. W wydarzeniu udział weźmie m.in. minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz brytyjski wiceminister handlu Rt Greg Hands.

Forum to unikalna platforma dla polskich i brytyjskich firm do łączenia się z szeroką gamą potencjalnych partnerów, klientów i inwestorów, a także do wysłuchania ekspertów i analityków na temat najnowszych trendów i wyzwań w dwustronnych relacjach gospodarczych.

Kiedy
: piątek, 25 maja, godz. 9.00

Gdzie
: Warszawa, hotel Westin, Al. Jana Pawła II 21, sala Copernicus, pierwsze piętro


Prosimy o akredytacje do czwartku (24 maja) do godz. 15.00 na adres dziennikarze@mpit.gov.pl

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 71 13
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl

Uderzenie CBA w "mafię lekową" - komunikat CBA

Komunikat otrzymany elektronicznie
Od: Media CBA <media na serwerze cba.gov.pl>
Data: 22 maja 2018 09:47
Temat: Uderzenie CBA w "mafię lekową" - komunikat CBA


(..)

Uderzenie CBA w „mafię lekową"

Agenci CBA z Białegostoku rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która w ramach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji nielegalnie skupiła w latach 2017-2018 z aptek na terenie całego kraju niezbędne dla ratowania życia leki warte co najmniej 100 milionów złotych z przeznaczeniem do ich wywozu za granicę Polski wbrew zakazowi.

Zakazem wywozu objęte są m.in. leki onkologiczne, przeciwcukrzycowe, przeciwdepresyjne, stosowane w leczeniu ADHD, szczepionki czy hipoalergiczne preparaty dla dzieci.

Rozbita przez CBA grupa mogła współpracować od 2014 roku z ponad 6500 aptek w całej Polsce. Sprawa jest rozwojowa.

Ustalenia CBA i zgromadzone dowody wskazują na członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się skupowaniem  z ogólnodostępnych aptek leków, w tym ratujących życie i znajdujących się  w specjalnym wykazie Ministra Zdrowia leków zagrożonych brakiem dostępności w Polsce. Na ministerialnej liście  znajdują się  m.in. leki onkologiczne i przeciwcukrzycowe, przeciwzakrzepowe, przeciwpsychotyczne i przeciwdepresyjne, stosowane w leczeniu ADHD,  leki przeciwbólowe, szczepionki oraz hipoalergiczne preparaty dla dzieci z alergią czy specjalną dietą.

Agenci CBA z Białegostoku zatrzymali 7 osób w tej sprawie.  W  Warszawie wpadł  organizator procederu - właściciel firm  biorących w nim udział oraz dyrektor podpoznańskiej hurtowni leków. W województwie  wielkopolskim  i podlaskim zostali zatrzymani współwłaściciel i pracownicy hurtowni leków, a w woj. łódzkim lekarz wystawiający in blanco i wręcz hurtowo zapotrzebowania na leki.   W Ostrołęce zatrzymano również jednego z właścicieli sieci aptek współpracujących z rozbitą grupą.

Agenci CBA przeszukali  mieszkania zatrzymanych, samochody i pomieszczenia zajmowane przez  10 innych firm -  m.in. hurtownie leków kontrolowane lub  współpracujące z zatrzymanymi osobami.

W wyniku przeszukań zabezpieczono m.in. setki pustych, niewypełnionych druków zapotrzebowań -  na każdym mogło się znaleźć wiele rodzajów poszukiwanych  leków w dużych  ilościach.

Jak ustalili agenci CBA, chodliwe leki były skupowane z aptek na podstawie fałszywych dokumentów zapotrzebowań. Czyste zapotrzebowania w tysiącach wystawiał  zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA działający w grupie lekarz. Zapotrzebowania wystawiane były na rzecz jednej z kontrolowanych przez zatrzymanych przychodni lekarskich.  Leki nie były przeznaczone dla pacjentów, ale do dalszej zyskownej hurtowej odsprzedaży.  Poprzez współdziałająca w tym łańcuszku hurtownię farmaceutyków i medykamentów,  skupione w nielegalny  sposób z polskiego rynku leki, były zbywane do krajów europejskich.

Dopiero teraz, po zatrzymaniach,  zgromadzone przez Delegaturę CBA w Białymstoku materiały trafiły do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Zatrzymani w prokuraturze usłyszą zarzuty m.in. sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

Jak ustalono od początku działalności czyli 2014 roku rozbita przez CBA grupa mogła współpracować  z ponad 6500 aptek i punktów aptecznych z całej Polski.  Agenci CBA nie wykluczają  dalszych  zatrzymań w tej sprawie.

Piotr Kaczorek, CBA

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.