Kolejny odcinek autostrady A1 ma już wykonawcę

Szanowni Państwo,

kolejny fragment autostrady A1 ma już wykonawcę. Odcinek autostrady od granicy województw śląskiego i łódzkiego do obwodnicy Częstochowy wybuduje Polaqua. Inwestycja dostanie unijne dofinansowanie.

Szczegóły w załączonym komunikaciePozdrawamy,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

Mały ZUS dla małych firm – Sejm przyjął ustawę. Komunikat MPiT

- Mały ZUS dla małych firm to wypełnienie obietnicy, którą złożyliśmy polskim przedsiębiorcom. Bardzo się cieszę, że Sejm opowiedział się za proprzedsiębiorczymi zmianami. Dzięki nim właściciele najmniejszych biznesów będą płacili składki na ubezpieczenia społeczne dostosowane do ich przychodów. Liczę też, nowe przepisy zachęcą przedsiębiorców działających w szarej strefie do jej opuszczenia – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz o przyjętej dziś przeze Sejm ustawie o tzw. Małym ZUS.

Już od 1 stycznia 2019 r. najmniejsi polscy przedsiębiorcy zapłacą niższy ZUS. Teraz przepisy wprowadzające zmiany w tej kwestii trafią do Senatu. Potem od wejścia w życie będzie dzielił je już tylko podpis Prezydenta.

- Z nowych regulacji skorzysta nawet kilkaset tys. jednoosobowych firm. A to dlatego że spodziewamy się, że, oprócz niemal 200 tys. uprawnionych, wiele osób zalegalizuje prowadzoną przez siebie działalność. Wszystko dzięki temu, że nie będą już musiały płacić nieproporcjonalnie wysokich składek. Tzw. mała działalność gospodarcza niesie ze sobą ogromne oszczędności dla firm. Mowa tu nawet o 1,5 mld zł w 2019 r. – dodał wiceminister Mariusz Haładyj.

Jak jest teraz i co się zmieni

Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS. Wynosi ona 1232,16 zł. Istnieje wprawdzie opcja płacenia niższego ZUS-u (wnoszącego 520 zł za ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne), ale dotyczy ona tylko osób zakładających firmę po raz pierwszy i obowiązuje przez dwa lata od jej założenia.

Dzięki przegłosowanym dziś zmianom osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od stażu firmy. Składki będą proporcjonalne do przychodu.

Komplementarny system

Mały ZUS to kolejna zmiana w prawie, którą można zaliczyć do proprzedsiębiorczych ułatwień wprowadzonych w ostatnim czasie. Co ważne jest to zmiana komplementarna wraz z innymi nowymi regulacjami.

Dlaczego? Jeśli przedsiębiorca zaczyna działalność i jego miesięczny przychód jest niższy niż połowa najniższej pensji krajowej (obecnie wynoszącej 2100 zł), w ogóle nie musi rejestrować swojej działalności. Jeśli zacznie mu się powodzić lepiej, musi założyć firmę, ale może skorzystać z tzw. ulgi na start, czyli przez pół roku od rejestracji przedsiębiorstwa będzie zwolniony ze składek społecznych.

Później, przez kolejne dwa lata, ten sam przedsiębiorca będzie miał możliwość korzystania ze wspomnianej wcześniej składki 520-złotowej, a po tym czasie będzie mógł korzystać z udogodnień przyjętego dziś małego ZUS-u (jeśli spełni wspomniane już w komunikacie kryterium przychodowe).

Jakie będą oszczędności

Nie sposób podać jednej kwoty, którą zaoszczędzi każdy z przedsiębiorców korzystających z małego ZUS-u. Będzie ona bowiem zmieniała się wraz z minimalną pensją krajową oraz będzie powiązana z kwotą przychodu przedsiębiorcy. Można powiedzieć, że uprawnieni do korzystania z małego ZUS-u w 2019 r. będą musieli płacić składki wynoszące co najmniej 520 zł, nie wyższe jednak niż 1232 zł.

Jako przykład wysokości składek można podać przypadek przedsiębiorcy, który miesięcznie uzyskuje przychód w kwocie 2100 zł. Po wejściu w życie przegłosowanych dziś przepisów będzie płacił do ZUS-u jedynie 660 zł miesięcznie, nie zaś, jak obecnie, 1232 zł. W jego przypadku oszczędności wyniosą więc ok. 570 zł miesięcznie. Wyraźnie jednak należy podkreślić, że mowa o tym konkretnym przykładzie - jak już wspomniano, podanie jednej kwoty oszczędności dla każdego z uprawnionych przedsiębiorców nie jest możliwe.

Kiedy mały ZUS wejdzie w życie

Według przyjętej dziś ustawy jej data wejścia w życie to 1 stycznia 2019 r. Teraz nowe przepisy trafią pod obrady Senatu. Po ich przyjęciu przez wyższą izbę polskiego parlamentu ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydentowi.

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl


Koniec z pieczątkami? Komunikat prasowy MPiT

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy krótki komunikat prasowy ws. korzystania z pieczątek. Mamy nadzieję, że sprawa zaciekawi odbiorców Państwa treści.

Przedsiębiorco, nie będziesz potrzebował pieczątki, by załatwić sprawę w urzędzie

Do lipca 2019 r. zostaną zniesione wymagania stosowania pieczątki przez obywateli i przedsiębiorców, przewidziane w blisko 170 aktach prawnych. Dzięki temu, załatwiając sprawę w urzędzie, będziemy mieć wybór, czy chcemy użyć pieczątki, czy w inny, np. elektroniczny, sposób zamieścić swoje dane. Rada Ministrów przyjęła dokument rekomendujący takie działanie.

Pieczątka firmowa, pieczątka płatnika, pieczątka pracodawcy, pieczątka imienna, pieczątka wnioskodawcy, pieczątka nagłówkowa – to tylko przykłady wielu rodzajów stempli, których stosowanie wymuszają na przedsiębiorcach obowiązujące przepisy.

Dotyczą one głównie wniosków, oświadczeń, sprawozdań, protokołów i informacji. Brak właściwej pieczątki na dokumencie składanym przez przedsiębiorcę może przyczyniać się do przedłużania rozpatrywania spraw lub – w skrajnych przypadkach – odmowy przyjęcia wniosku, załatwienia sprawy czy też przyznania uprawnienia z przyczyn formalnych. Tymczasem nie zawsze pieczątka jest potrzeba i wymaganie jej użycia stanowi zbędny formalizm. Jest też barierą w elektronizacji procedur, zapewniających szybką i sprawną komunikację z urzędami.

To podpisowi złożonemu pod oświadczeniem, a nie ewentualnie towarzyszącej pieczątce, prawo nadaje znaczenie. Identyfikacja może być więc dziś możliwa na wiele sposobów, np. przez umieszczenie danych w formie stosownego nadruku czy złożenie czytelnego podpisu.

- Dajemy obywatelom wybór. W zależności o tego, co będzie dla nich wygodniejsze, będą mogli użyć pieczątki albo w inny sposób zamieścić dane ich identyfikujące. Elektronizacja procedur administracyjnych to jeden z elementów działań na rzecz sprawnego państwa. Chcemy zapewnić przyjazne sposoby kontaktu z urzędami, również drogą elektroniczną. Obowiązek używania pieczątek natomiast uniemożliwia elektronizację procedur administracyjnych – podkreślił wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj.

Poinformował, że istotą planowanych zmian nie jest natomiast odstąpienie od stosowania pieczęci urzędowych przez organy administracji publicznej lub podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej.

Zmiana sprzyja uproszczeniu procedur i zminimalizowaniu ryzyka ich przedłużania. Pozwoli w większym zakresie korzystać z elektronicznych rozwiązań, na rozwój których stawia rząd w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przyczyni się do zwiększenia liczby załatwianych spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu czy biura oraz ponoszenia związanych z tym kosztów.

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl


Doceniamy sukcesy młodych polskich informatyków. Wspieramy kolejne pokolenia - komunikat MIiR

Szanowni Państwo,

Dzięki Programowi Polska Cyfrowa uzdolniona informatycznie młodzież szkolna z całej Polski będzie mogła rozwijać swoje pasje, pogłębiać wiedzę i umiejętności w zakresie algorytmiki oraz kodowania. Politechnika Łódzka otrzyma prawie 50 milionów złotych unijnego dofinansowania na realizację projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego" (CMI).

Szczegóły w załączonej informacji prasowej.

Pozdrawiamy,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

Jak dobrze opracować analizę dotycząca elektromobilności w polskich miastach. Podręcznik dla samorządów - komunikat MPiT

Rozwój sektora elektromobilności to jeden z flagowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To też jeden z warunków ograniczenia negatywnego wpływu transportu na jakość powietrza zwłaszcza w aglomeracjach miejskich. Istotna rola w powodzeniu tego przedsięwzięcia przypada samorządom. Dlatego to właśnie im dedykowany jest praktyczny podręcznik, który ma pomóc przygotować analizę kosztów i korzyści związanych z inwestycjami w tabor zeroemisyjny.  

Jednym z podstawowych instrumentów realizacji rozwoju transportu zeroemisyjnego jest ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Określa ona nie tylko konkretne zadania, które gminy powinny w tym celu podejmować, ale także zobowiązuje samorządy do sporządzania co 36 miesięcy, analizy kosztów i korzyści związanych z inwestycjami w tabor zeroemisyjny. Pierwsza analiza kosztów i korzyści musi być sporządzona przez jednostkę samorządu terytorialnego i poddana obowiązkowym, minimum 21-dniowym konsultacjom społecznym, już do 31 grudnia 2018 r.

Z początkiem lipca 2018r. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej – Partner Merytoryczny Programu E-bus, koordynowanego przez Polski Fundusz Rozwoju, rozpoczęła dystrybucję podręcznika dla samorządów. Stanowi on wytyczne do opracowania analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, wymaganej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Podręcznik został przygotowany przez Dr. Marcina Gomadzkiego. Współpracowały przy nim Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Energii i Polski  Fundusz Rozwoju.

„Przewodnik" jest pierwszym opracowaniem, które porządkuje zasady analiz kosztów i korzyści narzuconych ustawą inwestycji w zeroemisyjny transport publiczny. Wskazano w nim elementy metodyki analiz, które można zaczerpnąć z metodyki wyceny projektów unijnych, ale również kwestie, które te analizy będą różniły od analiz projektów unijnych.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/jak-dobrze-opracowac-analize-dotyczaca-elektromobilnosci-w-polskich-miastach-podrecznik-dla-samorzadow/


Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl

Polska na forum ONZ - komunikat MPiT

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz przedstawiła dziś na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ w Nowym Jorku raport podsumowujący osiągnięcia Polski w realizacji globalnej polityki zrównoważonego rozwoju – Agendy 2030.

Polska wystąpiła z inicjatywą zgłoszenia się do II edycji narodowego przeglądu wykonania Agendy 2030, co czyni ją po Estonii, Finlandii, Francji i Niemcach  piątym państwem członkowskim UE, który na forum międzynarodowym ONZ dokonało bilansu swojej polityki rozwojowej.

Przyjęcie przez ONZ Agendy 2030 zbiegło się w czasie z pracami nad nową wizją rozwoju Polski  -  Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wiodąca w niej jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów Strategii skorzystają wszyscy obywatele. Wyznaczone przez Strategię i realizowane sukcesywnie projekty rozwojowe są spójne względem Agendy 2030.

To właśnie o tych działaniach rządu  i ich efektach mówiła podczas wystąpienia na forum ONZ minister przedsiębiorczości i technologii.

Polski rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wyznacza kierunki dla transformacji gospodarki w bardziej konkurencyjną, przyjazną środowisku i oferującą na globalną skalę innowacyjne produkty i usługi. Stawiając na rozwój społecznie wrażliwy chcemy, aby owoce szybkiego wzrostu gospodarczego, którym Polska się cieszy od kilku lat, były udziałem wszystkich obywateli. Podjęliśmy bezprecedensową walkę z ubóstwem energetycznym i jego konsekwencjami w postaci niskoemisyjnego zanieczyszczenia powietrza. Postawiliśmy również na Przemysł 4.0, kierujący się logiką wytwarzania wysokiej jakości produktów i rozwiązań bez szkodliwej ingerencji w  środowisko naturalne – powiedziała minister Emilewicz.

Minister Emilewicz omówiła trzy wymiary działań Polski na rzecz zrównoważonego rozwoju. W pierwszym z nich  – sferze społecznej – szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii zaprezentowała pozytywne dla redukcji ubóstwa efekty Programu 500 plus, założenia Programu Opieka 75 Plus oraz reformę systemu szkolnictwa wyższego, która ma na celu systemową poprawę jakości  kształcenia na poziomie akademickim.

W drugim wymiarze związanym ze sferą ekonomiczną, minister omówiła sztandarowe dla MPiT projekty, które tworzą przyjazną przedsiębiorczości przestrzeń gospodarczą w oparciu o dobre prawo i miejsca pracy, zaawansowanie technologiczne oraz wysoką jakość produktów i usług.

Przedstawiając ostatni wymiar, środowisko naturalne, minister mówiła o działaniach na rzecz lepszej jakości powietrza. Podjęte po raz pierwszy w warunkach polskich w zintegrowany i długofalowy sposób kroki zmierzają do pokonania problemu smogu.

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla (High Level Political Forum – HLPF) jest centralną platformą ONZ ds. monitorowania działań i przeglądu wdrażania Agendy 2030. Forum zbiera się co roku pod auspicjami Economic and Social Council (ECOSOC) oraz raz na cztery lata pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-na-forum-onz/

Pozdrawiamy

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl

Pół miliarda z Unii Europejskiej na drogi i żeglugę śródlądową

Szanowni Państwo,

dzisiaj podpisano umowy, na mocy których:  
 • Generalna Dyrekcja Dróg  Krajowych i Autostrad  otrzyma prawie 488 milionów złotych unijnego dofinansowania na budowę obwodnicy Szczecinka (S11) oraz odcinka węzeł Zakręt – węzeł Lubelska drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin,
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie dostanie 17 milionów złotych na rozbudowę Systemu Informacji Rzecznej na Dolnej Odrze.

Więcej w załączonej informacji prasowej.Pozdrawiamy,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

Program Dostępność Plus jest już oficjalnie programem rządowym. Ruszają konkretne projekty

Szanowni Państwo,

Rząd przyjął program Dostępność Plus. Program stał się zatem oficjalnym dokumentem rządowym. Ministerstwo inwestycji i Rozwoju - koordynator programu - przedstawiło harmonogram najbliższych działań.

Szczegóły w załączonej informacji prasowej.Pozdrawiamy,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

500 mln zł z UE na drogi i żeglugę śródlądową - zaproszenie

Szanowni Państwo

zapraszamy na uroczystość podpisania umów o dofinansowanie dla trzech inwestycji
 • „Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11"; (inwestycję zrealizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)
 • „Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin, odc. w. Zakręt – w. Lubelska"; (inwestycję zrealizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)
 • „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry"; (inwestycję zrealizuje Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie)

Łączna wartość dofinansowania unijnego dla tych trzech projektów to ponad 500 milionów złotych

W wydarzeniu wezmą udział:
 • Witold Słowik, wiceminister inwestycji i rozwoju
 • Marek Chodkiewicz, wiceminister infrastruktury
 • Agnieszka Krupa, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Piotr Durajczyk, p.o. Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Częścią uroczystości będzie briefing.

KIEDY : 18 lipca (środa), godzina 9:30
GDZIE : Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, Warszawa, sala 802, VIII piętro

Z poważaniem,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

Minister Jadwiga Emilewicz z wizytą w Stanach Zjednoczonych - Errata

Szanowni Państwo,

w komunikacie wkradł się błąd w dacie pobytu minister w USA. Oczywiście chodzi o lipiec. Za pomyłkę przepraszamy.


Spotkania z przedstawicielami administracji amerykańskiej, w tym z sekretarzem handlu Wilburem Rossem oraz prezentacja w siedzibie ONZ Raportu na temat realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce – to główne punkty wizyty szefowej resortu przedsiębiorczości i technologii w USA. Wizyta minister Emilewicz w Stanach potrwa 2 dni – od 17 do 18 lipiec.  

Minister Emilewicz kontynuuje rozmowy o współpracy gospodarczej, w tym rozwijaniu relacji handlowych i poszukiwaniu nowych kierunków współdziałania między Polską i USA. To już kolejna wizyta szefowej MPiT w USA. Poprzednia odbyła się bowiem niecałe trzy miesiące temu.

Spotkanie z sekretarzem Rossem będzie też okazją do rozmów o amerykańskich cłach oraz aspekcie gospodarczym Inicjatywy Trójmorza. Trójmorze to wspólna idea prezydentów Polski i Chorwacji, która została przedstawiona we wrześniu 2015 r. w Nowy Jorku podczas spotkania grupy Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne. Pobyt w USA jest też okazją do spotkania  z Polonią.

Ważnym punktem pobytu minister jest udział w sesji otwierającej Forum Polityczne Wysokiego Szczebla ONZ (HLPF) w Nowym Jorku. Szefowa MPiT przedstawi Raport nt. realizacji w Polsce Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. W Raporcie przedstawiono krajowe priorytety implementacji wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, wskazując na kluczowe działania i projekty strategiczne, jak również przykłady dobrych praktyk rynkowych na rzecz realizacji Celów. Więcej informacji można znaleźć na stronie
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/inauguracja-innowacyjnej-platformy-wspolpracy-pn-krajowe-forum-interesariuszy-agendy-2030/

Najważniejsze punkty wizyty minister Emilewicz:

 • spotkanie z sekretarzem handlu USA Wilburem Rossem (Waszyngton)
 • prezentacja Raportu na temat realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce (Nowy Jork)
 • spotkania z Polonią (Nowy Jork)
 • spotkania z Kongresmenami (Waszyngton)
 • spotkania z przedstawicielami biznesu
 ***

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, obroty handlowe Polski ze Stanami w 2017 r. osiągnęły rekordowy poziom 12,7 mld dolarów (+22% w porównaniu do roku 2016, kiedy wartość obrotów handlowych wyniosła 10,5 mld dolarów).

Eksport z Polski do USA w 2017 r. wyniósł  6,1 mld USD i zwiększył się o 27,9 %.Import z USA do Polski kształtował się w 2017 r. na poziomie 6,6 mld USD i wzrósł o 16,4%. USA były w 2017 r. 10 partnerem w polskim eksporcie z udziałem 2,7% oraz 8 w imporcie (2,9%).

Biorąc pod uwagę wyłącznie kraje pozaunijne, w 2017 r. USA były na 2. pozycji wśród naszych głównych rynków eksportowych (za Rosją) oraz na 3. wśród rynków importowych (za Chinami i Rosją).Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.plMinister Jadwiga Emilewicz z wizytą w Stanach Zjednoczonych

Spotkania z przedstawicielami administracji amerykańskiej, w tym z sekretarzem handlu Wilburem Rossem oraz prezentacja w siedzibie ONZ Raportu na temat realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce – to główne punkty wizyty szefowej resortu przedsiębiorczości i technologii w USA. Wizyta minister Emilewicz w Stanach potrwa 2 dni – od 17 do 18 czerwca.  

Minister Emilewicz kontynuuje rozmowy o współpracy gospodarczej, w tym rozwijaniu relacji handlowych i poszukiwaniu nowych kierunków współdziałania między Polską i USA. To już kolejna wizyta szefowej MPiT w USA. Poprzednia odbyła się bowiem niecałe trzy miesiące temu.

Spotkanie z sekretarzem Rossem będzie też okazją do rozmów o amerykańskich cłach oraz aspekcie gospodarczym Inicjatywy Trójmorza. Trójmorze to wspólna idea prezydentów Polski i Chorwacji, która została przedstawiona we wrześniu 2015 r. w Nowy Jorku podczas spotkania grupy Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne. Pobyt w USA jest też okazją do spotkania  z Polonią.

Ważnym punktem pobytu minister jest udział w sesji otwierającej Forum Polityczne Wysokiego Szczebla ONZ (HLPF) w Nowym Jorku. Szefowa MPiT przedstawi Raport nt. realizacji w Polsce Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. W Raporcie przedstawiono krajowe priorytety implementacji wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, wskazując na kluczowe działania i projekty strategiczne, jak również przykłady dobrych praktyk rynkowych na rzecz realizacji Celów. Więcej informacji można znaleźć na stronie
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/inauguracja-innowacyjnej-platformy-wspolpracy-pn-krajowe-forum-interesariuszy-agendy-2030/

Najważniejsze punkty wizyty minister Emilewicz:

 • spotkanie z sekretarzem handlu USA Wilburem Rossem (Waszyngton)
 • prezentacja Raportu na temat realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce (Nowy Jork)
 • spotkania z Polonią (Nowy Jork)
 • spotkania z Kongresmenami (Waszyngton)
 • spotkania z przedstawicielami biznesu
 ***

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, obroty handlowe Polski ze Stanami w 2017 r. osiągnęły rekordowy poziom 12,7 mld dolarów (+22% w porównaniu do roku 2016, kiedy wartość obrotów handlowych wyniosła 10,5 mld dolarów).

Eksport z Polski do USA w 2017 r. wyniósł  6,1 mld USD i zwiększył się o 27,9 %.Import z USA do Polski kształtował się w 2017 r. na poziomie 6,6 mld USD i wzrósł o 16,4%. USA były w 2017 r. 10 partnerem w polskim eksporcie z udziałem 2,7% oraz 8 w imporcie (2,9%).

Biorąc pod uwagę wyłącznie kraje pozaunijne, w 2017 r. USA były na 2. pozycji wśród naszych głównych rynków eksportowych (za Rosją) oraz na 3. wśród rynków importowych (za Chinami i Rosją).Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl

komunikat CBA


Od: Media CBA <media na serwerze cba.gov.pl>
Data: poniedziałek, 16 lipca 2018
Temat: komunikat CBA
Do: Media CBA


Grupa producencka pod lupą CBA,  30 mln zł strat

Sztuczny podział gospodarstwa rolnego. Straty zielonogórskiej agencji rolnej sięgają blisko 31 milionów zł. CBA z Poznania zawiadomiło prokuraturę o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Kontrolerzy z poznańskiej delegatury CBA złożyli do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z działalnością grupy producenckiej owoców i warzyw.

Straty ARiMR szacuje się na blisko 31 milionów złotych. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i podlegli mu pracownicy mieli nie dopełnić swoich obowiązków uznając grupę producencką za prawidłowo utworzoną. Grupa została jednak utworzona sztucznie poprzez podzielenie jednego gospodarstwa na trzy. Twórcy grupy stworzyli warunek posiadania 5 członków, po to by otrzymać pomoc finansową. Dwoje z nich utworzyło gospodarstwo rolne z funkcjonującego już wcześniej  poprzez darowiznę dokonaną w ramach rodziny. Z ustaleń kontrolerów Biura jednoznacznie wynika, że doszło do sztucznego podziału areałów, na podstawie, którego oddział regionalny ARIMR w Zielonej Górze na przełomie 2008 i 2012 roku dokonał przelewu środków w łącznej kwocie ponad 30 miliona złotych na rzecz producentów.

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej

              Gabinet Szefa

CBA
 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Zanik transportu publicznego w Polsce- kilka wrażeń


Byłem na festiwalu chrześcijan w opactwie w Lubiążu. O ile w poprzednich latach autobusy na trasie Wołów- Lubiąż obsługiwało dwóch przewoźników i kursowały co ok. godzinę w porze dziennej,  o tyle obecnie na przystanku komunikacji publicznej w Lubiążu na ul. Wilmanna nie było już nawet żadnych planów rozkładu jazdy.  Po prostu nie było żadnej informacji czy cokolwiek kursuje i to po obu stronach ulicy.

W Lubiążu chciałem wypłacić pieniądze jak kiedyś. Było to niemożliwe.  Zdemontowany został bankomat -rzekomo z powodu kradzieży- a nawet znikł oddział banku. Z kilku sklepów pozostał jeden. Padł nawet sklep budowlany czy kiosk.

Wczoraj poznałem na treningu freeruningu młodego mieszkańca Lubiąża który za 20 dni się wyprowadza i pomagałem mu informacjami o tym jak się samemu samodzielnie przenieść do gimnazjum po niemieckiej stronie granicy bo sam też kiedyś przeniosłem się z polskiego liceum do gimnazjum po niemieckiej stronie granicy.  

Gdy próbowałem wrócić z tego festiwalu dzisiaj rano, to już nie było popytu na autobus jaki wg napisu na kartce na festiwalu miał pojechać dziś rano o 7:20 czy :30 z Lubiąża do Wołowa choć w poprzednim roku taki kurs jeszcze oferowano. Po prostu ów bus nie przyjechał mimo że go ogłaszano. Pojechaliśmy więc taksówką kilkanaście czy dwadzieścia kilka km do Wołowa na dworzec kolejowy. Tam spojrzałem na tablicę na przystanku komunikacji publicznej.

Z całej ongiś gęstej oferty PKS Wołów pozostał tylko jeden kurs dziennie wokół tego miasta.  Resztę stanowiły kursy tzw. szkolne które nie działają w wakacje.  

Do mojego miasta wróciłem pociągiem pospiesznym. Nie było miejsca siedzącego i był on wypełniony w 150 proc. Za miejsce stojące na dystans 113 km zapłaciłem 32 PLN.  

Z tego co zauważyłem rozpytując różne osoby- transportem publicznym na festiwal nie przybył niemal nikt z ok  8 tysięcy osób go odwiedzających.  Zresztą na poranny autobus do Wołowa po festiwalu czekało raptem kilka osób.  Autobus nie pojawił się o oznaczonej porze.

Podróżni dyskutowali czy aby ów przewoźnik nie zbankrutował... Ja wówczas opowiadałem jak w poprzednie wakacje pojechałem w Bieszczady i PKS akurat zbankrutował ale podróżnych o tym nie poinformowano i czekaliśmy na przystanku bez skutku aż w końcu ludzie zaczęli się rozchodzić w swoje strony.

Opr. Adam Fularz


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

komunikat: Szokujące śledztwa na fermach kur niosek w Czechach, Szwecji, Kanadzie i Polsce

Redakcja otrzymała-
Od: Media <media na serw. otwarteklatki.pl>
Data: piątek, 13 lipca 2018
Temat: Szokujące śledztwa na fermach kur niosek w Czechach, Szwecji, Kanadzie i Polsce
(..)
czeska organizacja walcząca o prawa zwierząt OBRAZ (Obránci zvířat) opublikowała wyniki śledztw przeprowadzonych na czterech fermach kur niosek: https://www.youtube.com/watch?v=5sAkZ0RQaoY

Obrazy są szokujące, jednak według organizatorów polskiej kampanii o jajkach z chowu klatkowego "Jak one to znoszą" - nie zaskakują. Podobne warunki udokumentowane bowiem zostały m.in. na fermach w Szwecji, Kanadzie i Polsce.

W załączonej poniżej (..) notatce znajdują się linki do wspomnianych śledztw oraz krótki komentarz Otwartych Klatek na ten temat.

(..)

Anna Iżyńska

-- 

Anna Iżyńska
Specjalistka ds. Komunikacji Stowarzyszenia Otwarte Klatki 
tel. + 48 694 335 195

Warszawa, 13 lipca 2018 r.

Jak wygląda pozyskiwanie jaj w chowie klatkowym

Szokujące śledztwa na fermach kur niosek w Czechach, Szwecji, Kanadzie i Polsce

Czeska organizacja walcząca o prawa zwierząt OBRAZ (Obránci zvířat) opublikowała wyniki śledztw przeprowadzonych na czterech fermach kur niosek. Obrazy są szokujące, jednak według Stowarzyszenia Otwarte Klatki, prowadzącego kampanię o jajkach z chowu klatkowego w Polsce - zupełnie nie zaskakują.

Czechy

Organizacja Obraz prowadzi kampanię ,,Jak to snáší?"–,,Jak to znoszą?", która ukazuje warunki, w jakich żyją kury nioski w chowie klatkowym. W Czechach prawie 90% jaj pochodzi od kur trzymanych w klatkach. Film opublikowany przez Obraz nakręcony został na czterech różnych fermach kur niosek: https://www.youtube.com/watch?v=5sAkZ0RQaoY

Szwecja

Szokujące śledztwo z największej wylęgarni kur niosek w Szwecji opublikowała z kolei niedawno organizacja Djurrättsalliansen. Organizacja ta wyjawiła warunki panujące w największej wylęgarni kur niosek w swoim kraju, dostarczającej ponad 50% kur niosek do szwedzkich producentów jaj i do krajów bałtyckich, w tym do Polski: https://www.flickr.com/photos/djurrattsalliansen/sets/72157694944921395

Kanada

Organizacja PETA opublikowała natomiast materiał zebrany na 3 fermach kur niosek w Kanadzie:

https://investigations.peta.org/hens-trapped-canadian-egg-farm/

Polska

W Polsce korzystamy w przeważającej mierze z jaj krajowych. W samym 2017 roku w naszym kraju wylęgły się ponad 34 miliony kur niosek, których zadaniem było złożenie setek milionów jaj. Według stowarzyszenia Otwarte Klatki, organizatora kampanii "Jak one to znoszą", standardowe praktyki na fermach klatkowych w UE obowiązują również w Polsce - dowodem ma być m.in. śledztwo przeprowadzone przez organizację w 2016 roku:

https://www.flickr.com/photos/otwarteklatki/sets/72157665195187656

Obrońcy zwierząt podkreślają, że kury hodowane w systemie klatkowym cierpią całe życie - niezależnie od kraju, w którym zlokalizowana jest hodowla, a ich sytuacja wywołuje coraz większy sprzeciw konsumentów, a także rezygnację ze sprzedaży tzw. jaj "trójek" przez kolejne firmy, sklepy i restauracje.


***

Open Wing Alliance

Koalicja 55 organizacji z całego świata działających na rzecz zwierząt, których wspólnym celem jest zakończenie chowu klatkowego kur niosek. Dzięki dużej świadomości konsumenckiej oraz rozmowom z firmami, z jaj "trójek" zrezygnowały już takie koncerny jak Nestle czy McDonald's. Przedstawicielami Open Wing Alliance w Polsce jest Stowarzyszenie Otwarte Klatki oraz Fundacja Alberta Schweitzera.

***

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

Jest powstałą w 2012 roku ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby, które chcą zmienić los zwierząt hodowlanych. Wierzymy, że zmiana sytuacji zwierząt jest możliwa i podejmujemy działania, które przybliżają nas do tego celu.

Zabiegamy o lepszą ochronę zwierząt zamykanych na fermach, a także o prawo konsumentów do pełnej wiedzy na temat warunków, w jakich żyją te zwierzęta.

***

Kontakt: Anna Iżyńska

media@otwarteklatki.pl
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

komunikat prasowy MIiR: Kształtowanie zwartej zabudowy i odpowiedź na wyzwania polityki mieszkaniowej. Specustawa mieszkaniowa to korzyści dla gmin i mieszkańców


Od: <media na serwerze miir.gov.pl>
Data: czwartek, 12 lipca 2018
Temat: MIiR: Kształtowanie zwartej zabudowy i odpowiedź na wyzwania polityki mieszkaniowej. Specustawa mieszkaniowa to korzyści dla gmin i mieszkańcówKształtowanie zwartej zabudowy i odpowiedź na wyzwania polityki mieszkaniowej. Specustawa mieszkaniowa to korzyści dla gmin i mieszkańców
Informacja prasowa, 12 lipca 2018 r.

·        Gminy skorzystają ze specustawy mieszkaniowej, bo będą kształtować zamierzenie inwestora w transparentnej procedurze.

·        W miastach zostaną uwolnione niezagospodarowane, znakomicie położone i skomunikowane tereny w centrach miast.

·        Specustawa mieszkaniowa to nowe narzędzie wsparcia mieszkalnictwa w zgodzie z ładem przestrzennym.

Ustawa o ułatwieniach w realizacji inwestycji mieszkaniowych po przyjęciu przez Sejm jest rozpatrywana przez Senat. Wiceminister Artur Soboń podkreślił, że przepisy tworzą wachlarz wszechstronnych narzędzi wspierających gminy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Najważniejsze rozwiązania to skrócenie przygotowania procesu inwestycyjnego z 5 lat do roku i umożliwienie gminie realnego wpływu na koncepcję przedstawioną przez inwestora w przejrzystej procedurze konsultacji i podejmowania rozstrzygnięć przez radę gminy.

- Ustawa umożliwi ożywienie niewykorzystanych terenów za zgodą samorządów i pod warunkiem wysokich standardów urbanistycznych. Działki w centrach miast będą mogły być wykorzystane. Dzięki temu budownictwo mieszkaniowe powstanie szybciej, taniej ładniej. Zakotwiczamy to budownictwo w standardach, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które mają - w przeciwieństwie do planów wszystkie gminy. Studia określają i potrzeby demograficzne i czynniki ekonomiczne w każdej gminie. To realny instrument polityki mieszkaniowej i wpływu na zamierzenia inwestorów. Żadna specustawa mieszkaniowa nie byłaby potrzebna, gdy w gminach było więcej aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie unieważniamy dorobku gmin, które mają plany, tylko dajemy pomoc tym, które potrzebują sprawnych narzędzi kształtowania przestrzeni – mówił wiceminister Artur Soboń.

(...)

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

MIiR: Kształtowanie zwartej zabudowy i odpowiedź na wyzwania polityki mieszkaniowej. Specustawa mieszkaniowa to korzyści dla gmin i mieszkańców

Kształtowanie zwartej zabudowy i odpowiedź na wyzwania polityki mieszkaniowej. Specustawa mieszkaniowa to korzyści dla gmin i mieszkańców
Informacja prasowa, 12 lipca 2018 r.

·        Gminy skorzystają ze specustawy mieszkaniowej, bo będą kształtować zamierzenie inwestora w transparentnej procedurze.

·        W miastach zostaną uwolnione niezagospodarowane, znakomicie położone i skomunikowane tereny w centrach miast.

·        Specustawa mieszkaniowa to nowe narzędzie wsparcia mieszkalnictwa w zgodzie z ładem przestrzennym.

Ustawa o ułatwieniach w realizacji inwestycji mieszkaniowych po przyjęciu przez Sejm jest rozpatrywana przez Senat. Wiceminister Artur Soboń podkreślił, że przepisy tworzą wachlarz wszechstronnych narzędzi wspierających gminy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Najważniejsze rozwiązania to skrócenie przygotowania procesu inwestycyjnego z 5 lat do roku i umożliwienie gminie realnego wpływu na koncepcję przedstawioną przez inwestora w przejrzystej procedurze konsultacji i podejmowania rozstrzygnięć przez radę gminy.

- Ustawa umożliwi ożywienie niewykorzystanych terenów za zgodą samorządów i pod warunkiem wysokich standardów urbanistycznych. Działki w centrach miast będą mogły być wykorzystane. Dzięki temu budownictwo mieszkaniowe powstanie szybciej, taniej ładniej. Zakotwiczamy to budownictwo w standardach, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które mają - w przeciwieństwie do planów wszystkie gminy. Studia określają i potrzeby demograficzne i czynniki ekonomiczne w każdej gminie. To realny instrument polityki mieszkaniowej i wpływu na zamierzenia inwestorów. Żadna specustawa mieszkaniowa nie byłaby potrzebna, gdy w gminach było więcej aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie unieważniamy dorobku gmin, które mają plany, tylko dajemy pomoc tym, które potrzebują sprawnych narzędzi kształtowania przestrzeni – mówił wiceminister Artur Soboń.

Więcej w informacji prasowej:Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

Więcej pieniędzy dla polskich MŚP w Planie Junckera

Szanowni Państwo,

Polscy przedsiębiorcy zyskają dostęp do 1,2 miliarda złotych
preferencyjnych kredytów. Finansowania w ramach Planu Junckera będzie
udzielać bank PEKAO SA.

Szczegóły w załączonej informacji prasowej.

(See attached file: Więcej pieniędzy dla polskich MŚP w Planie
Junckera.docx)

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

PILNE: o 16:00 briefing wiceministra Artura Sobonia - specustawa mieszkaniowa

Szanowni Państwo,

dziś briefing wiceministra inwestycji i rozwoju Artura Sobonia "Specustawa mieszkaniowa wprowadza standardy urbanistyczne inwestycji mieszkaniowych"

Data: czwartek 12 lipca 2018 r. (DZIŚ)
Godzina: 16.00
Miejsce: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, przed salą im. Grażyny Gęsickiej ("A" - duża kinowa)

***
Uwaga: podczas spotkanie nie będzie kostki dziennikarskiej.


Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

Rządowe serwisy wkrótce dostępne dla wszystkich - ustawa o dostępności cyfrowej trafiła do konsultacji - komunikat MIiR

Włączanie wyłączonych - czyli rządowe serwisy wkrótce dostępne dla wszystkich


Zero wykluczenia – to hasło przewodnie ustawy o dostępności cyfrowej, która właśnie trafiła do konsultacji społecznych.

Pełna dostępność stron i serwisów nie tylko administracji rządowej, ale i samorządów (JST) ma zostać osiągnięta najpóźniej w 2020 roku. Dziś połowa witryn internetowych administracji publicznej jest niedostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami.

W Polsce żyje niemal pięć milionów niepełnosprawnych, co stanowi ponad 12 proc. ludności. Jak dotąd nie było jednak żadnego kompleksowego programu, który zakładałby, że wszystkie informacje publikowane na stronach i w serwisach administracji publicznej, a także jednostek samorządu terytorialnego (JST), mają być dla nich dostępne i uwzględniać szczególne potrzeby tej części społeczeństwa. Chodzi też o ułatwienia dla osób starszych, osób z dysfunkcjami takimi jak dysgrafia czy dysleksja. Niedostępność stron to także wyzwanie dla czasowo kontuzjowanych. Kto, mając rękę w gipsie, próbował sterować komputerem za pomocą myszki, ten wie o czym mowa.

Proponowana przez Ministerstwo Cyfryzacji ustawa o dostępności cyfrowej ma uporządkować kwestie dostępności stron i aplikacji administracji publicznej. Projekt ustawy, który został dziś skierowany do konsultacji społecznych, wpisuje się w szersze działanie rządu jakim jest program Dostępność Plus.

Jednym z efektów programu, zapowiedzianych podczas jego inauguracji, było dostosowanie stron internetowych wszystkich urzędów i instytucji do potrzeb osób niewidomych i niesłyszących. Przekazanie do konsultacji ustawy o dostępności cyfrowej stron administracji publicznej przez Ministerstwo Cyfryzacji to pierwszy ważny krok w tym kierunku – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Paweł Chorąży.

Chcielibyśmy, by wszystkie strony administracji publicznej były dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami - mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji. - Nie wyobrażam sobie sytuacji, że np. informacja o zmianach w podatkach gruntowych jest niemożliwa do odczytania, tylko dlatego, że urzędnik nie wykonał małego kroku, jakim jest publikacja dokumentu zgodnie z przyjętymi powszechnie standardami - dodaje.

Ustawa obejmuje:

·        organy publiczne posiadające strony internetowe lub aplikacje mobilne, w tym podmioty nieobjęte Krajowymi Ramami Interoperacyjności: podmioty tworzone przez JST (wodociągi, parki technologiczne etc.), strony Senatu, Sejmu, Kancelarii Prezydenta.

Założenia ustawy:

·        Wdraża jednolity standard zapewnienia dostępności dla wszystkich organów publicznych (w poszerzonym zakresie niż do tej pory);

·        Wdraża zasadę alternatywnego dostępu – zakłada się, że istotna jest informacja niesiona przez publikowany dokument, nie sam dokument, dlatego też dla niedostępnych plików obywatel będzie miał prawo zadzwonić lub wysłać mail i poprosić o jego przeczytanie;

·        Wdraża zasadę priorytetów dostępności – bezwzględnie dostępne muszą być te informacje, które niosą za sobą skutki prawne i je pierwsze urząd powinien uczynić dostępnymi;

·        Wdraża zasadę informacji zwrotnej – obywatel kontaktując się z urzędem z wnioskiem o przekazanie informacji niesionych przez niedostępny dokument, informuje tym samym urząd, że ten dokument jest dla niego ważny. Zakłada się, że urząd przez taki mechanizm zyska świadomość istoty sprawy i podmieni ten i inne dokumenty na ich dostępne wersje;

·        Stwarza przestrzeń dla autorefleksji – pierwszy krok dla urzędu w realizacji obowiązku zapewnienia dostępności to utworzenie deklaracji dostępności – strony internetowej, która stanowi przewodnik dla osoby niepełnosprawnej ułatwiający poruszanie się po witrynie urzędu, a dla urzędu, stanowi swoisty rachunek sumienia w którym krok po kroku urząd sprawdza jakie elementy jego strony na jakim poziomie dostępności się znajdują;

·        Wdraża zasadę dostępu do wszystkich informacji publikowanych przez urząd – na przykład, podmiot publikujący treści na mediach społecznościowych, które nie dostarczają technicznej możliwości do zapewnienia dostępności, będzie obowiązany do publikacji kopii tych informacji na swojej stronie internetowej;

·        Wdraża procedury monitoringu realizacji przepisów ustawy i kar za niewywiązane się z obowiązku ustawy.

Kary:

·        10 tys. zł kary na organ, który uporczywie unika zapewnienia dostępności;

·        5 tys. zł kary za nieopublikowanie oświadczenia o dostępności;

·        W obu przypadkach organ otrzyma powiadomienie i wezwanie do naprawy, zanim zapadnie decyzja o karach.


Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

--
Od: cirpress cirpress <cirpress na serwerze kprm.gov.pl>
Data: środa, 11 lipca 2018
Temat: Komunikat po posiedzeniu Rady MinistrówWarszawa, 11 lipca 2018 r.

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych;
projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw;
projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

 

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa zaprzestali produkcji świń.

 

* * * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedłożony przez ministra zdrowia.

                Celem wprowadzonych zmian jest skuteczniejsze przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia publicznego przez nowe substancje psychoaktywne (chodzi o ograniczenie dostępu do tych substancji). W praktyce przygotowane rozwiązania są odpowiedzią na niewystarczającą skuteczność w walce z „dopalaczami", których zażywanie może powodować zatrucia, a nawet śmierć. Po zmianach, „dopalacze" będą traktowane na równi z narkotykami.

Zmieni się definicja „dopalacza" – nowej substancji psychoaktywnej i środka zastępczego. Za posiadanie nowej substancji psychoaktywnej będą groziły kary, jak za narkotyki. Środek zastępczy – dopóki nie ustali się jego składu – zostanie objęty karą finansową. Dopiero w przypadku wyodrębnienia z niego substancji, która zostanie wpisana do wykazu Nowych Substancji Psychoaktywnych, za jego posiadanie będzie grozić odpowiedzialność karna. Wprowadzone regulacje obejmą nowe substancje psychoaktywne kontrolą analogiczną jak środki odurzające i substancje psychotropowe. Pozostawiona zostanie odpowiedzialność administracyjna w przypadku środków zastępczych. Oznacza to, że nadzór środkami zastępczymi nie zmieni się, i będą one podlegać analogicznym procedurom jak dotychczas.

W związku z uznaniem „dopalaczy" za narkotyki, za ich posiadanie będą grozić takie same kary jak w przypadku narkotyków.

Za posiadanie znacznych ilości „dopalaczy" będzie grozić kara do 3 lat więzienia, a handlarzom – nawet do 12 lat. Do odpowiedzialności karnej zostaną pociągnięci także posiadacze substancji zabronionych (o działaniu psychoaktywnym). Na podstawie dotychczasowych przepisów finansowo karano jedynie za dystrybucję „dopalaczy".

Do znowelizowanych przepisów wpisano obowiązek zgłaszania Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. Placówki, które podejrzewają pacjenta o stosowanie „dopalaczy" będą musiały powiadomić o tym powiatowego inspektora sanitarnego (obecnie nie ma takiego obowiązku). Jednocześnie informacje o osobach, które trafiły do szpitala z powodu zatrucia „dopalaczami", trzeba będzie niezwłocznie przekazywać Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu (GIS) – obecnie takie dane zbiera konsultant krajowy w dziedzinie toksykologii we współpracy z GIS.

Po zmianach proces wpisywania nowych substancji na listę związków zakazanych (wykaz Nowych Substancji Psychoaktywnych) będzie szybszy. Od wejścia nowych regulacji w życie, wszystkie listy związków zakazanych stanowić będą załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia, a nie do ustawy, co ułatwi ich aktualizację, a w efekcie przyspieszy delegalizację kolejnych „dopalaczy".

Jednocześnie w przypadku wykonywania działalności dotyczącej wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzenia do obrotu nowej substancji psychoaktywnej – przedsiębiorcy prowadzący taką działalność, co do zasady, będą musieli uzyskać zezwolenie od Inspektora ds. Substancji Chemicznych. Przedsiębiorcę zobowiązano także do przekazywania inspektorowi do 31 marca  każdego roku informacji za rok poprzedni z prowadzonej działalności. Ma też prowadzić ewidencję nowych substancji psychoaktywnych (według dat ich nabycia lub wejścia w ich posiadanie) przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego. Przedsiębiorca będący odbiorcą nowej substancji psychoaktywnej ma sporządzać dla każdej transakcji deklarację jej zastosowania.

Zaproponowano również regulacje, które uzupełniają przepisy dotyczące skuteczności profilaktyki narkomanii w środowisku szkolnym oraz minimalizowania ryzyka sięgania po różne środki i substancje psychoaktywne przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Uzupełniono także przepisy dotyczące leczenia i rehabilitacji, bo z prowadzonych badań wynika, że nowe substancje psychoaktywne uzależniają. Ponadto, zabroniona będzie reklama i promocja substancji psychotropowych, środków odurzających, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

Jednocześnie w związku z koniecznością ujednolicenia przepisów dotyczących szkoleń certyfikujących, przyjęto, że certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień będzie mogła otrzymać osoba, która ma tytuł zawodowy lekarza lub magistra pielęgniarstwa bądź jest magistrem po studiach na kierunkach: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.

                Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 listopada 2018 r.

 

* * *

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Od 1 października 2018 r. asystent medyczny w imieniu lekarza będzie mógł wystawiać e-zwolnienia.

W praktyce oznacza to, że lekarz (lekarz dentysta, felczer i starszy felczer) zostanie odciążony od uciążliwych obowiązków administracyjnych i będzie mógł więcej czasu poświęcić m.in. na wykonywanie czynności medycznych (ocena stanu zdrowia pacjenta i leczenie) oraz orzekanie o czasowej niezdolności do pracy. Wprowadzona regulacja oznacza realne wsparcie lekarzy (nie będą musieli osobiście wypisywać zwolnień) i pomoże eliminować papierowy obieg dokumentów. Rozwiązanie to będzie dotyczyć ok. 186 tys. lekarzy i lekarzy dentystów.

                Zgodnie z ustawą, lekarz (mający profil informacyjny) będzie mógł upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej – pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (mającego profil informacyjny). Chodzi m.in. o pielęgniarki, ratowników medycznych, sekretarki medyczne. Upoważnienie będzie można wydać na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (po upływie tego czasu kolejnych upoważnień będzie można udzielać na okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy).

W nowo utworzonym Rejestrze Asystentów Medycznych (prowadzonym przez ministra zdrowia) gromadzone będą dane o osobach mających upoważnienia do wypisywania zwolnień, które następnie będą przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ma weryfikować czy możliwe jest udostępnienie osobie upoważnionej możliwości wystawiania zwolnień lekarskich w formie dokumentu elektronicznego (chodzi o sprawdzenie czy osoba upoważniona ma utworzony w ZUS profil informacyjny na portalu Platforma Usług Elektronicznych – PUE). Jednak odpowiedzialność związana z powierzeniem tego zadania osobie upoważnionej będzie spoczywać na lekarzu.

Po zmianie przepisów do zadań Narodowego Funduszu Zdrowia należeć będzie również finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń z tym związanych. Regulacje te mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jednocześnie w 2018 r. minister zdrowia za pośrednictwem NFZ będzie mógł dofinansować kwotą do 50 mln zł zakup urządzeń informatycznych (sprzętu komputerowego) i oprogramowania oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń świadczeniodawców. Zaproponowano też, aby 2019 r. koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne potrącane przez ZUS zostały przejściowo obniżone z 0,20 do 0,175 proc. Umożliwi to przekazanie dodatkowych środków NFZ na potrzeby informatyzacji oraz szkolenia dla świadczeniodawców. Przepisy te powinny wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

               

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

 

Wymiana dowodów potrwa do 2029 r. Każdy właściciel dowodu osobistego będzie mógł wymienić go na dowód z warstwą elektroniczną przed upływem ważności posiadanego dokumentu. Dowody wydane bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek jego właściciela.

Nowy dowód będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.  E-dowód w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał tożsamość obywatela. Ma służyć do jego uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Nowy dowód wyposażony będzie w środek identyfikacji elektronicznej („profil osobisty"), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online (w praktyce będzie wymagało to przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania kodu PIN). Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie osobistym każdej osoby pełnoletniej i mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (chodzi np. o osobę małoletnią, która ma 13 lat). W nowym dowodzie będą zamieszczane także dane pozwalające opatrzyć dokument elektroniczny zaawansowanym podpisem elektronicznym („podpisem osobistym"). Będzie on tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Każdy posiadacz nowego dowodu będzie mógł zdecydować o zamieszczeniu w nim funkcji „podpisu osobistego".

E-dowód będzie pozwalał potwierdzać obecność jego posiadacza w placówkach ochrony zdrowia, co pozwoli uszczelnić system rozliczeń świadczonych usług medycznych. Ta funkcja będzie umieszczana w każdym nowym dowodzie osobistym. Ponadto, e-dowód będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy"), która zapewni szybszą odprawę jego właściciela na lotniskach.

W nowym dowodzie będzie także miejsce na zamieszczenie podpisu kwalifikowanego (będzie można go kupić u dostawcy usługi zaufania).

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

W projekcie założono racjonalizację zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów.

W praktyce zaproponowane rozwiązania umożliwią restrukturyzację długu samorządów poprzez:

·         spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi –w efekcie samorządy, które zaciągnęły droższe zobowiązania będą mogły je zamienić na bardziej korzystne, co jest uzasadnione ekonomicznie;

·         wcześniejszą spłatę długu w sytuacji posiadania własnych środków finansowych (np. nadwyżka budżetowa z lat poprzednich, środki ze zwrotu udzielonych pożyczek) lub wolnych środków z tytułu rozliczenia zaciągniętych zobowiązań.

Propozycje te pozwolą na racjonalizację gospodarki finansowej przy jednoczesnym zmniejszeniu długu publicznego i kosztów jego obsługi.

Zgodnie z projektem, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będzie mógł dokonywać zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej jednostki, w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

 

 

Przewidziano także wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów:

·         przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, uwzględniane będą te zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (m.in. niestandardowe instrumenty finansowe) – pozwoli to wyeliminować obchodzenie wskaźnika zadłużenia, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo finansowe samorządów;

·         zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki zostaną objęte ograniczeniem, takim jak dla tradycyjnych kredytów
i pożyczek;

·         wszystkie wydatki na obsługę długu zostaną objęte limitem spłaty zadłużenia;

·         samorządy będą musiały uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej
o możliwości spłaty zobowiązania, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu – rozwiązanie to wzmocni proces monitorowania długu samorządów;

·         wolne środki zostaną wyłączone z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu, określonej w ustawie o finansach publicznej, aby samorządy nie zaciągały nadmiernych kredytów.

W projekcie doprecyzowano możliwości zadłużania się samorządów oraz przepisy dotyczące postępowań naprawczych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z zachowaniem stosownych okresów dostosowawczych dla samorządów.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, przedłożony przez ministra środowiska.

Nowelizując ustawę wprowadzono dodatkowe rozwiązania, które umożliwią sprawną i bezpieczną organizację w Polsce konferencji klimatycznej (Konferencja COP24) oraz stabilne sfinansowanie tego wydarzenia (konferencja odbędzie się w Katowicach od 3 do 14 grudnia 2018 r.).

Na podstawie ustawy zostanie powołany przez premiera pełnomocnik rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron. Będzie on sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska i wejdzie do Zespołu ds. organizacji Konferencji COP24 (wejdzie do niego także marszałek województwa śląskiego jako podmiot zarządzający regionalnym transportem kolejowym).

Pełnomocnik będzie wykonywał m.in. zadania związane z pełnieniem przez Polskę funkcji Prezydencji Konferencji Stron, w tym przewodniczył negocjacjom prowadzonym przez strony Konwencji Klimatycznej, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego. Przy wykonywaniu tych zadań pełnomocnik będzie współpracował z organami administracji rządowej, a wsparcie organizacyjne i finansowe zapewni mu minister środowiska. Misja pełnomocnika skończy się 31 grudnia 2019 r.  Powołany zostanie także specjalny wysłannik ministra spraw zagranicznych do spraw klimatu, który na wniosek pełnomocnika, będzie wspierał go w realizacji zadań. Z kolei minister środowiska będzie prowadził negocjacje w sprawach objętych Konwencją Klimatyczną, Protokołem z Kioto i Porozumieniem paryskim. Jego zadaniem będzie także zlecanie analiz i ocen  na potrzeby tych negocjacji.

               

Przewidziano zwiększenie środków przeznaczonych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie organizacji Konferencji COP24 oraz wykonywanie zadań związanych z pełnieniem przez Polskę funkcji Prezydencji Konferencji Stron – do 221 000 000 zł (oznacza to przeznaczenie dodatkowych 92 400 591 zł na dofinansowanie szczególnie ważnych zadań). Jednocześnie zmieniono limity kwot przeznaczonych na to przedsięwzięcie w roku 2018 i 2019. Wzrost wydatków związanych z organizacją Konferencji COP24 wynika m.in. ze zwiększonej liczby delegatów, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu, kosztów zapewnienia odpowiedniego transportu uczestnikom rozlokowanym w dwóch województwach (śląskim i małopolskim),  kosztów dodatkowego zatrudnienia w związku z organizacją tego przedsięwzięcia, a także wydatków związanych z aktywnością Prezydenta COP24.

Większością środków będzie dysponował minister środowiska, który zapewni przede wszystkim obsługę logistyczno-techniczną Konferencji COP24. Pozostała część środków NFOŚiGW zostanie przeznaczona głównie na zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz porządku publicznego i będzie w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji, który podzieli je między podległe sobie służby.

Wprowadzono także przepisy, które umożliwią wypłatę funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej, ekwiwalentu pieniężnego za pełnienie służby w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę czasu. Ekwiwalent będzie przysługiwał funkcjonariuszom pełniącym służbę od 30 listopada do 15 grudnia 2018 r., w związku z realizacją zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Konferencji COP24. Środki na ten cel będą pochodziły z NFOŚiGW. Obecne przepisy nie przewidują wypłaty takiego ekwiwalentu (jego wypłata wymaga zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na organizację Konferencji COP24).

Nowe rozwiązania wejdą w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa zaprzestali produkcji świń – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać pomocy producentom rolnym.

·         Na wyrównanie utraconych dochodów producentom świń w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania  ich w gospodarstwie lub wprowadzania do niego, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Agencja będzie udzielać pomocy finansowej producentowi świń: 1) któremu nadano numer identyfikacyjny (w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności); 2) który w związku obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub wprowadzania ich do niego, wydanym w związku z ASF, zaprzestał produkcji świń. Pomoc ta będzie przyznawana na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Jednocześnie minister rolnictwa i rozwoju wsi dokona notyfikacji w Komisji Europejskiej projektu programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania ich w gospodarstwie lub wprowadzania do niego zaprzestali produkcji tych zwierząt.

·         Na refundację kosztów zakupu materiałów ochronno-dezynfekcyjnych przez producentów świń: w 2018 r. nie będzie mogła ona przekroczyć 75 proc. tych kosztów, a latach kolejnych – 50 proc.

Refundacja wydatków ma dotyczyć zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do ich przeprowadzania, a także odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem do nich zwierząt domowych.

·         Przewidziano także możliwość ubiegania się przez kredytobiorców – w bankach współpracujących z Agencją – o preferencyjne kredyty bankowe przeznaczone na wznowienie produkcji rolnej i odtworzenie środków trwałych, w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina). Chodzi o kredyty o obniżonej do 0,5 proc. w skali roku wielkości płaconego przez kredytobiorców oprocentowania.

Rozwiązanie to będzie dotyczyć wyłącznie producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód mieli ubezpieczone co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) lub ubezpieczyli co najmniej 50 proc. liczby zwierząt gospodarskich (w gospodarstwie lub dziale specjalnym produkcji rolnej), od co najmniej  jednego z tych ryzyk.

·         W 2018 r. przewidziano możliwość ubiegania się o preferencyjne kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej przez producentów rolnych, którzy ze sprzedaży produktów rolnych uzyskali co najmniej 10 tys. zł, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie kredytu bankowego.

Preferencyjne kredyty obrotowe mają być przeznaczone na zakup: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz; kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubo- i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw lub kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień; hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek lub rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów – z wyłączeniem zakupu na eksport; pszczelich matek użytkowych lub reprodukcyjnych.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

</mail/u/1/s/?view=att&th=16489201ccc4f633&attid=0.1&disp=emb&zw&atsh=1>

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
e-mail: cirpress@kprm.gov.pl

</mail/u/1/s/?view=att&th=16489201ccc4f633&attid=0.2&disp=emb&zw&atsh=1>

RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.</mail/u/1/s/?view=att&th=16489201ccc4f633&attid=0.3&disp=emb&zw&atsh=1>

 

GDPR - Information on the processing of personal data can be found in the Public Information Bulletin of the Chancellery of the Prime Minister of Poland.

 

 

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Spotkanie prasowe ws. finansowania MŚP z Planu Junckera (dzisiaj, 12:00, Smolna 6)

Szanowni Państwo,

polscy przedsiębiorcy będą mieć jeszcze większe szanse na atrakcyjne
finansowanie z Planu Junckera. Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisze
dzisiaj umowę z jedną z instytucji finansowych, która będzie finansować
działalność MŚP.

Jaka to instytucja i jakie pieniądze zaoferuje przedsiębiorcom? Odpowiedzi
dzisiaj na spotkaniu prasowym

KIEDY - 12 lipca, godz. 12:00

GDZIE - Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa

Organizatorem spotkania jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów
Finansowych Programów UE działający przy Związku Banków Polskich

W wydarzeniu weźmie udział wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.


Pozdrawiamy,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

Komunikat CBA 12.07.2018

-
Od: Media CBA <media na serwerze cba.gov.pl>
Data: czwartek, 12 lipca 2018
Temat: Komunikat CBA 12.07.2018Miliony za koncesje i załatwienie rządowych kontraktów przy budowie Centralnego Portu  Komunikacyjnego – kolejny zatrzymany

Delegatura CBA w Łodzi pod nadzorem Prokuratury  Okręgowej w Warszawie  prowadzi  śledztwo dotyczące powoływania się na wpływy (płatnej protekcji) wśród parlamentarzystów, osób pełniących funkcje w urzędach centralnych – ministerstwach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska oraz wśród osób pełniących funkcje publiczne w samorządach i urzędach.  Za 6 mln zł łapówki, która miała być wręczona decydentom i mającym lobbować, załatwiać sprawę, parlamentarzystom i urzędnikom zatrzymani oferowali  koncesję, zezwolenia na eksploatację, odrolnienie 50 ha terenu leżącego pomiędzy Kielcami a Radomiem oraz przede wszystkim wysokie rządowe kontrakty na odbiór kruszywa z  górniczej odkrywki z przeznaczeniem na budowę m.in. Centralnego Portu Komunikacyjnego i autostrad.

Agenci CBA z Łodzi zatrzymali  kolejną osobę z grupy zaangażowaną w płatną protekcję. Ustalenia CBA wskazują, że znany biznesmen miał swoją osobą uwiarygadniać cały proceder.

Cała akcja „powoływaczy" była odpowiednio opakowana, uprawdopodobniana m.in. spotkaniami w załatwianych sprawach, które odbywały się w instytucjach i biurach parlamentarzystów bez ich udziału.  Do popełnienia przestępstwa płatnej protekcji nie jest konieczne faktyczne posiadanie wpływów - wystarczy, że podejrzani na takie wpływy się powołują lub utwierdzają w ich istnieniu.  Ustalenia śledztwa wskazują, iż nie były to wpływy faktyczne.

Agenci przeszukali zajmowane przez biznesmena pomieszczenia mieszkalne w zabytkowym pałacu pod Warszawą.    

Zatrzymany usłyszał już zarzuty  w prokuraturze.

Już wcześniej agenci Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali 5 osób - biznesmena z Krakowa, właściciela gruntów pochodzącego z Szydłowca oraz dwóch biznesmenów z Łodzi. Jeden z zatrzymanych  to obcokrajowiec. Do zatrzymania doszło na spotkaniu biznesowym, w jednej w restauracji w podłódzkim Rzgowie, gdy omawiano szczegóły aktu notarialnego stanowiącego podstawowy element całej ustawionej gry. Jak wskazują ustalenia CBA inwestor miał nabyć za zawyżoną  cenę 32 mln zł teren kamieniołomu i przyległy duży obszar o charakterze rekreacyjnym, a zatrzymani gwarantowali szybki zwrot inwestycji. Oprócz pieniędzy z wydobycia i sprzedaży państwowym kontraktorom surowców budowlanych, zyski miał przynosić wybudowany od podstaw ośrodek spa, termy i rehabilitacja. Dla planowanej inwestycji mieli pozyskać dodatkowo dotację w kwocie od 100 do 300 mln zł.  W zamian za taką możliwość zyskownej inwestycji, za załatwienie spraw urzędowych i pozwoleń na m.in. geotermię, nielegalni pośrednicy „załatwiacze" chcieli korzyści majątkowych i osobistych m.in.  udziałów w spółce z kapitałem własnym kilkudziesięciu mln zł obsługującej nowopowstałe SPA oraz stanowisk menadżerskich.

Piotr Kaczorek, CBA

 

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.