Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów
Warszawa, 16 stycznia 2018 r.

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął dokument: „Założenia polskiej polityki zagranicznej na 2018 r." (dokument był rozpatrywany w trybie zastrzeżonym).

 

Rada Ministrów przyjęła także:

projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka,
projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

 

Zaakceptowano również uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku".

 

Rada Ministrów zapoznała się z informacją na temat realizacji programów polityki spójności 2014-2020 (stan na koniec 2017 r.).

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, przedłożony przez ministra, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

            Utworzony zostanie Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Jego działalność ma służyć wzmocnieniu polsko-węgierskiej współpracy i przyjaźni, która rozwijając się na przestrzeni wieków przyczyniła się do przełomu politycznego w Europie.

Patronem instytutu będzie Wacław Felczak, który podczas II wojny światowej był kurierem polskiego rządu na uchodźstwie. Po wojnie aresztowano go w 1947 r. w Czechosłowacji, gdy na prośbę Stanisława Mikołajczyka organizował ucieczkę przywódców PSL z Polski, a w 1948 r. po długotrwałym śledztwie skazano na dożywotnie więzienie. Uwolniony został w październiku 1956 r. Działania prowadzone przez niego na Węgrzech w latach 80. przyczyniły się do stworzenia węgierskiej opozycji demokratycznej, w tym partii Fidesz w 1988 r. Jego osoba jest symbolem przyjaźni polsko-węgierskiej i działalności politycznej na rzecz suwerenności Polski i Węgier.

Do zadań instytutu należeć będzie przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji stosunków polsko-węgierskich, wzmocnienie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokoleniem, szczególnie w dziedzinie kultury i sportu. Zajmie się on także wspieraniem współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw.

 

Zadaniem instytutu będzie także wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych, co powinno wzmocnić konkurencyjność obu państw. Instytut ma również finansować lub dofinansowywać przedsięwzięcia na rzecz współpracy polsko-węgierskiej. Ma także analizować przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie, które mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo i rozwój obu krajów.

Instytut będzie nadzorowany przez premiera. Ze względu jego rangę organami  instytutu będą: Dyrektor Instytutu, Międzynarodowa Rada Instytutu i Rada Instytutu.

Do zadań dyrektora należeć będzie m.in. kierowanie pracami instytutu, reprezentowanie go na zewnątrz, zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy oraz opracowywanie rocznego planu działania. Z kolei Międzynarodowa Rada Instytutu ma analizować działania podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej oraz poszukiwać nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności placówki. Rada Instytutu ma m.in. opiniować kierunki jego działalności, projekt rocznego planu działania oraz projekt rocznego planu finansowego.

Instytut będzie miał siedzibę w Warszawie, ale będzie mógł tworzyć oddziały zamiejscowe w kraju (premier – po zasięgnięciu opinii dyrektora i Rady – będzie mógł w zarządzeniu tworzyć, przekształcać i likwidować oddziały zamiejscowe instytutu).

            W latach 2018-2027 na działalność związaną z funkcjonowaniem instytutu trzeba będzie przeznaczyć z budżetu państwa maksymalnie 60 mln zł – po 6 mln zł w każdym roku.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Przewidziano skrócenie ogólnych okresów przedawnienia roszczeń, co skłoni wierzycieli do szybszego inicjowania postępowań, czyli przyczyni się do stabilności i pewności obrotu prawnego, a w efekcie ograniczy przedłużającą się niepewność dłużnika. Wpłynie to pozytywnie na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Zaostrzono przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom wobec konsumentów (chodzi o zapewnienie konsumentowi ochrony, jako słabszej stronie stosunku prawnego). Wprowadzono także regulacje umożliwiające dłużnikowi obronę przed egzekucją w przypadku dokonywania przez komornika albo administracyjny organ egzekucyjny zajęć rachunku bankowego dłużnika drogą elektroniczną, a jednocześnie uniemożliwiające mu uchylenie się od egzekucji przez rozporządzanie środkami na zajętym rachunku.

 

Szczegółowe rozwiązania

                Przewidziano wprowadzenie krótszego, ogólnego terminu przedawnienia roszczeń (6 zamiast 10 lat), przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. związanych z czynszem lub dzierżawą) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi 3 lata. Skrócenie okresu przedawnienia zmusi wierzycieli do szybszego prowadzenia procesów windykacyjnych.

 

               

 

 

                Założono nowy sposób liczenia upływu terminu przedawnienia – bieg terminu przedawnienia ma się kończyć z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że nie będzie to dotyczyć terminów przedawnienia krótszych niż dwa lata.

            Przyjęto, że to sąd z urzędu będzie musiał ustalić, czy roszczenie przysługujące wobec konsumenta jest przedawnione. W pozostałych przypadkach utrzymano dotychczasowe rozwiązania, według których przedawnienie jest uwzględnianie w razie zgłoszenia zarzutu.

                Przyjęto, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd –  przedawnia się z upływem 6 lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości – to podlegać będzie przedawnieniu po 3 latach.

                Zaproponowano zaostrzenie reżimu przedawnienia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom wobec konsumentów (w praktyce potencjalne zagrożenie skutkami  przedawnienia – z mocy ustawy –  zmobilizuje przedsiębiorcę do realizacji przysługującego mu roszczenia w określonym terminie).

            Przewidziano jednak regulację, zgodnie z którą sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności, a w szczególności przemawiają za tym: długość terminu przedawnienia; długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia; charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

            Dodano zapis zakładający, że w przypadku sprzedaży konsumenckiej używanych rzeczy ruchomych – roczny termin przedawnienia roszczeń z rękojmi nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy, nawet jeżeli strony uzgodniły, iż termin odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi będzie skrócony do roku (lub do okresu krótszego niż dwa lata). Wprowadzenie takiej zmiany jest niezbędne ze względu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13 lipca 2017 r. w sprawie C-133/16 w celu zapewnienia pełnej zgodności prawa polskiego z prawem UE.

            Ponadto, w związku z umożliwieniem organom egzekucyjnym dokonywania zajęć rachunku bankowego dłużnika drogą elektroniczną, wprowadzono regulacje, które umożliwiłyby mu obronę przed egzekucją sądową lub administracyjną, ale jednocześnie nie pozwoliły na uchylenie się od egzekucji przez rozporządzanie środkami zgromadzonymi na zajętym rachunku. Dlatego zaproponowano, aby bank, w którym prowadzony jest rachunek dłużnika, po otrzymaniu zawiadomienia o jego zajęciu, zablokował środki na 7 dni, a następnie przekazał je po upływie tego okresu na rachunek organu egzekucyjnego. Jednak taki tryb nie będzie możliwy w sytuacji, gdy komornik zajmie rachunek, aby ściągnąć bieżące alimenty lub rentę. W takiej sytuacji bank – niezwłocznie – przekaże zajętą kwotę na rachunek bankowy komornika.  Chodzi o to, aby nie pozbawiać osób uprawnionych środków na bieżące funkcjonowanie.

                Zgodnie z proponowanymi przepisami przejściowymi, do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych –  stosowane będą przepisy o przedawnieniu określone w nowej ustawie. Jeżeli zaś na podstawie nowych przepisów termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych –  bieg przedawnienia będzie się rozpoczynał z dniem wejścia w życie nowej ustawy.

 

 

            Do przysługujących konsumentom roszczeń, które powstały przed wejściem w życie tej ustawy, znajdą jednak zastosowanie przepisy o długości terminów przedawnienia  w dotychczasowym brzmieniu. 

            Dodatkowo, zawarto regulacje dotyczące skutku przedawnienia roszczenia przeciwko konsumentowi, jeżeli przed wejściem w życie ustawy, roszczenie to uległo przedawnieniu, ale nie zgłoszono zarzutu przedawnienia (np. wierzyciel nie wszczął jeszcze postępowania). W takim przypadku do przedawnionego roszczenia zastosowane zostaną nowe przepisy. Oznacza to, że po wejściu w życie ustawy przedawnienie takiego roszczenia będzie brane przez sąd pod uwagę – bez względu na zarzut pozwanego,  przy czym sąd będzie mógł nie uwzględnić przedawnienia.

Ponadto, projektowane rozwiązania – od ich wejścia w życie – znajdą zastosowanie we wszystkich postępowaniach egzekucyjnych. Podobnie w sytuacji, w której zajęcia dokonano przed wejściem w życie ustawy, ale przekazanie środków pieniężnych następuje po tej chwili – wtedy także będą stosowane zmienione przepisy.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku", przedłożoną  przez ministra infrastruktury.

            Program zapewni wieloletnie dofinansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 r., zwłaszcza w obszarze utrzymania i remontów, ponoszonych przez jej zarządców, którzy udostępniają ją oraz pobierają opłaty za korzystanie z niej, w sposób zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Program jest konieczny, bo niedostateczne finansowanie prac utrzymaniowych i remontowych na przestrzeni ostatnich lat doprowadziło do ogromnych zaległości w tym obszarze. W 2008 r. oceniono, że likwidacja zaległości utrzymaniowych na sieci największego zarządcy infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe SA, wymaga kilkudziesięciu miliardów złotych. Zapóźnienia dotyczące przedsięwzięć utrzymaniowych przyczyniły się do znacznego ograniczenia oferty w segmencie pasażerskich przewozów regionalnych.

Zgodnie z programem, finansowanie zarządzania infrastrukturą kolejową nastąpi na podstawie wieloletniej umowy zawieranej przez zarządców tej infrastruktury z ministrem do spraw transportu (umowa będzie dokumentem wykonawczym w stosunku do programu). Umowa dla zarządców infrastruktury kolejowej będzie określać warunki otrzymania środków w wysokości i terminach w niej określonych. Umowy będą zawierane na 5 lat, z uwzględnieniem jednorocznego finansowania budżetowego. W ten sposób zapewnione zostanie efektywne finansowanie programu (oznacza to pełne finansowanie programu w każdym roku jego realizacji i w całym okresie jego trwania).

Głównym beneficjentem programu będą PKP Polskie Linie Kolejowe SA, a także czterej zarządcy infrastruktury kolejowej (wskazani w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z 6 lipca 2016 r. w sprawie strategicznego znaczenia infrastruktury kolejowej): PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, „Euroterminal Sławków" Sp. z o.o., CARGOTOR Sp. z o.o.

W dalszej kolejności beneficjentami programu będą organizatorzy przewozów kolejowych i przewoźnicy kolejowi, a docelowo: pasażerowie i pozostali klienci kolei.

Program finansowany będzie ze środków budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Na jego realizację w latach 2019-2023 ze środków publicznych zostanie przeznaczone ok. 23,8 mld zł, w tym z budżetu państwa ok. 21 mld zł.

Podstawowym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach oraz zapewnienie niezbędnych środków na prace utrzymaniowo-remontowe na istniejącej sieci kolejowej.

Realizacja programu przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury kolejowej, co powinno zachęcić do korzystania z kolei podróżnych i innych użytkowników (np. przewoźników towarów). Przewiduje się też skrócenie czas przejazdu koleją oraz zmniejszenie liczby awarii i usterek technicznych, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo podróżnych oraz wzrośnie konkurencyjność tej gałęzi transportu. Kolej, jako alternatywa wobec innych gałęzi transportu, to także mniejsze obciążenie środowiska emisją dwutlenku węgla, a w efekcie czystsze powietrze.

Wykonanie programu umożliwi też częściową likwidację zaległości utrzymaniowo-remontowych na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK SA. Zostaną też wyznaczone nowe kategorie linii kolejowych, co zapobiegnie degradacji niektórych z nich, a w rezultacie będzie sprzyjało poprawie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów dotychczas zmarginalizowanych.

Program, umożliwiając zawieranie wieloletnich umów na utrzymanie i remonty linii kolejowych, pozwoli też na efektywniejsze planowanie oraz zlecanie prac utrzymaniowych i remontowych w cyklu wieloletnim. Dzięki temu krajowy rynek wykonawców (głównie firm budowalnych) będzie mógł lepiej przygotować się do realizacji kontraktów remontowo-utrzymaniowych.

Wykonawcą programu będzie minister do spraw transportu. Do końca marca każdego roku będzie on składał Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji programu za poprzedni rok, a do końca maja 2024 r. – przedłoży rządowi raport końcowy z realizacji programu. 

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), program uznano za strategiczny dla rozwoju sektora transportu kolejowego. Jest on także spójny ze Strategią rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

Uchwała zacznie obowiązywać od 1stycznia 2019 r.

 

* * *

 

Rada Ministrów zapoznała się z informacją na temat realizacji programów polityki spójności 2014-2020 (stan na koniec 2017 r.), przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju.

W dokumencie podsumowano wykorzystanie środków w ramach Polityki Spójności do końca 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki w 2017 r.

 

Podstawowe informacje zawarte w dokumencie:

Do 31 grudnia 2017 r. złożono 72 tys. wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 459,6 mld zł. Wartość dofinansowania unijnego we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 284,6 mld zł, co stanowi 88,1 proc. alokacji. W 2017 r. beneficjenci złożyli wnioski na realizację projektów o wartości 218,6 mld zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 133,7 mld zł.
Od uruchomienia programów do końca grudnia 2017 r. podpisano z beneficjentami 31 tys. umów o dofinansowanie na całkowitą kwotę 278,2 mld zł, w tym w części  dofinansowania UE 172,0 mld zł (53 proc. alokacji). Wartość zakontraktowanych w 2017 r. projektów wyniosła 163,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE to 98,9 mld zł.
Wartość całkowitych wydatków beneficjentów wyniosła na koniec 2017 r. ponad 54,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE: 39,2 mld zł, co stanowi 12 proc. alokacji. W samym 2017 r. beneficjenci złożyli wnioski o wartości 33,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE wyniosło 23,4 mld zł.
Od początku wdrażania programów na lata 2014-2020 certyfikowano do KE 47,2 mld zł w ramach Krajowych Programów Operacyjnych (KPO) i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W samym 2017 r. certyfikowano do KE 28,8 mld zł wydatków kwalifikowalnych.
Nadal utrzymują się różnice w tempie realizacji programów krajowych i regionalnych. Programy zarządzane przez samorządy województw wykazują niższą kontraktację (47 proc. w RPO wobec 57 proc. w KPO), poziom płatności beneficjentów (8 proc. w RPO wobec 15 proc. w KPO) oraz wartość certyfikacji wydatków do KE (cel na 2017 r. zrealizowany przez RPO w 53 proc. wobec 102 proc. w KPO).
Komisja Europejska (KE) wypłaciła państwom członkowskim w formie płatności okresowych środki w wysokości ok. 28,8 mld euro. Z powyższej kwoty do Polski trafiło 7,7 mld euro. Polska pozostaje liderem państw członkowskich UE pod względem wartości środków wypłaconych przez Komisję.

 

 

 

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat prasowy: Nowoczesna i PSL apelują do Premiera o stworzenie platformy do rozmów o reformie zdrowia

Od: Biuro Komunikacji Nowoczesnej <media@nowoczesna.org>
Data: wtorek, 16 stycznia 2018
Temat: Nowoczesna i PSL apelują do Premiera o stworzenie platformy do rozmów o reformie zdrowia.Nowoczesna

 

Szanowne redakcje, 
przesyłamy komunikat po konferencji prasowej Katarzyny Lubnauer i Władysława Kosiniaka-Kamysza: 

Nowoczesna i PSL apelują do Premiera o stworzenie platformy do rozmów o reformie zdrowia

Wspólnie z Prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem przygotowaliśmy list do Pana Premiera Morawieckiego, w którym apelujemy o stworzenie platformy do wspólnej rozmowy o reformie systemu zdrowia. Uważamy, że bardzo ważne jest by rozmowę o reformie zdrowia wyciągnąć z płaszczyzny politycznego i partyjnego sporu. - mówiła na konferencji prasowej Katarzyna Lubnauer.

 

Wzywamy, apelujemy do Premiera o ponadpartyjna rozmowę o ochronie zdrowia. Naszym, polityków obowiązkiem jest dobrze zorganizować system ochrony zdrowia dla Polaków. Nasze wspólne zadania to: zwiększenie liczby lekarzy, zwiększenie liczby pielęgniarek, zatrzymanie wyjeżdzających lekarzy, zmniejszenie kolejek. - apelowała do Premiera Przewodnicząca Nowoczesnej.

 

„Jako przedstawiciele Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, w trosce o zdrowie i życie polskich pacjentów, zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o podjęcie działań mających na celu niedopuszczenie do zbliżającej jest wielkimi krokami katastrofy. Jako wybrani przez Polaków, politycy musimy wykazać się odpowiedzialnością i przewidywalnością."  - możemy przeczytać w treści listu skierowanego do Premiera Morawieckiego.

 

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego zwrócił uwagę, że pomimo różnic, partie opozycyjne są otwarte na rozmowę z Mateuszem Morawieckim. Jeżeli nie wyłączymy z bieżącej debaty politycznej partyjnego sporu, to żaden rząd nie uzyska efektów - nie będzie więcej pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych, nie będzie dostępu do sprawnej ochrony zdrowia. - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. - Wiele zrobiono w kwestii wyposażenia polskich szpitali, ale teraz trzeba postawić na człowieka, trzeba postawić na godne warunki pracy ludzi dbających o nasze zdrowie - kontynuował.

 

Zarówno Przewodnicząca Lubnauer jak i Prezes Kosiak-Kamysz podkreślali jak ważna jest współpraca wszystkich sił politycznych, jak ważny jest wspólny kierunek w procesie reformy ochrony zdrowia:

 

„Wzywamy też wszystkie odpowiedzialne siły polityczne, organizacje społeczne do udziału w trybie pilnym w debacie na temat kondycji systemu ochrony zdrowia. Różnice nawet te fundamentalne, nie mogą nas powstrzymać przed szukaniem tego co wspólne. Nie możemy odwracać wzroku od zagrożeń. Klasa polityczna ma obowiązek sprostać temu wyzwaniu. Na to właśnie czekają dzisiaj Polacy. Oczekujemy od Rządu konkretnych działań podejmowanych w porozumieniu ze wszystkimi siłami politycznymi." - czytamy w liście

 

- Proponujemy spotkanie w sprawie ochrony zdrowia w najbliższym wygodnym na Pana terminie bez żadnych warunków wstępnych - podsumowała Katarzyna Lubnauer.

Tresć listu do pobrania: 
https://nowoczesna.org/download/12928/

Pozdrawiamy

Biuro Komunikacji Nowoczesnej  

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

UKE odpowiada na pytanie prasowe

-
Od: Komunikacja UKE

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na przesłaną korespondencję e-mail wyjaśniam, że Urząd Komunikacji Elektronicznej nie jest adresatem Pana zapytania (wniosku). Regulacje roamingowe Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczą krajów Unii Europejskiej (UE), krajów zrzeszonych w EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym). Szwajcaria nie jest członkiem UE i nie przystąpiła do EOG. Prezes UKE jest organem regulacyjnym w Polsce i nie ma wpływu na działania i decyzje poszczególnych państw.

Urząd Komunikacji Elektronicznej aktywnie uczestniczy w pracach struktur unijnych nad obniżaniem kosztów roamingowych (regulacja roam like at home, pomocniczo przy pracach nad obniżeniem stawek w krajach Partnerstwa Wschodniego), jednakże żaden z tych tematów nie dotyczy Szwajcarii, ponieważ KE nie może narzucać swoich rozwiązań krajom nienależącym do jej struktur.


Ceny usług roamingowych na obszarze Szwajcarii są ustalane w sposób dobrowolny przez operatorów i przedstawiane w cennikach usług telekomunikacyjnych.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ma ograniczone możliwości w zakresie zmiany obecnego stanu rzeczy, który wymaga zaangażowania ze strony Komisji Europejskiej i otwartości operatorów  Szwajcarii na obniżenie stawek za usługi roamingowe.

Wniosek w przedstawionej przez Pana sprawie może Pan kierować do szwajcarskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego: Federal Office of Communications, Zukunftstrasse 44, P.O. Box 256, 2501 Biel.

 

 

 

Pozdrawiam

Klaudia Kieliszczyk
 

From: Adam Fularz
Sent: Friday, January 12, 2018 11:20 PM

Subject: pytanie prasowe

 

Ostatnio w Szwajcarii przez 3 minuty korzystałem z sieci internet w telefonie komórkowym-z ciekawości bo chciałem sprawdzić czy w tunelach kolejek wąskotorowych jest zasięg. Był. Chwila internetu kosztowała mnie 270 PLN a chciałem sprawdzić rozkład jazdy.   Czy UKE może się zwrócić do Komisji Europejskiej o wynegocjowanie tańszego roamingu w tym kraju?  
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

O radiofonii i telewizji w aspekcie zmian- polemika z tekstem Pawła P.

Pisze Pan coś co jest aż obraźliwe dla mniejszości, np. wyznaniowych. 

Pisze Pan coś co jest aż skandaliczne: "Jednak te dwie tendencje - "internetowa" i "niszowa" – mogą także stanowić swoiste zagrożenie dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzą one bowiem do indywidualizacji i zamykania się użytkowników mediów w kręgu jednostkowych wyborów i preferencji.(...) "- ja nigdy nie oglądałem mainstreamu, zawsze tkwiłem w "bańce filtrów" - czyli w mediach dla mojej grupy wyznaniowej, dla rastamanów. Cóż w tym złego? Każdy jest inny. Dziś już nie ma mediów dla wszystkich, to już umarło, a kanały "mainstreamowe" w młodym pokoleniu mają oglądalność równą stacjom tematycznym...  Pan imputuje że jest coś złego w "indywidualizacji i zamykania się użytkowników mediów w kręgu jednostkowych wyborów i preferencji." Pan obraża mnie, oraz wszystkie mniejszości, także wyznaniowe, w tym kraju. W Polsce ów mainstream, o którym Pan tak pozytywnie pisze, to coś dla narodowych socjalistów, radykalnych konserwatystów etc.- przecież takie mamy społeczeństwo, wg różnych badań- dość skrajne jeśli chodzi o wyznawane wartościo. Czy oczekuje Pan że ktoś inteligentny i mający inne poglądy- ma to oglądać? Od trzech dekad nie mam tego przed oczyma i bardzo się cieszę. I proszę o nie obrażanie nikogo za jego wyznanie czy przekonania.

Pisze Pan dalej "Apologeci przemian technologicznych, koncentrując się na postępującym rozdrobnieniu i indywidualizacji przekazu informacji, zapominają, że równocześnie działają siły odwrotne - tęsknota za przynależnością do dużej wspólnoty odbiorców tego samego medium oraz poszukiwanie kogoś, kto będzie przewodnikiem w chaotycznym świecie, kto przefiltruje i uporządkuje nadmiar bodźców płynących z elektronicznego gwaru.(...)" - o nie, ja nie oczekuję że ktoś coś przefiltruje- od filtrowania jest bańka filtrów która mnie otacza. Moim przewodnikiem jest bańka filtrów, tzw. echo chamber, a nie jakieś głównonurtowe kanały i ich poglądy czy wartości, których sam nie wyznaję, nie podzielam, nie pochwalam. Nie mam tęsknoty za przynależnością do dużej wspólnoty tego samego medium- to jakiś surrealizm, bo te wspólnoty są zwykle martwe, nieme, odwrotnie niż wspólnoty w nowych mediach, które żyją i się wajemnie komunikują.  Zaś za przewodników z takich mediów bardzo dziękuję- w świecie nie ma nic za darmo, więc bezpłatnemu przewodnikowi raczej nie zaufam.

Uwagi do tekstu:
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Informacja prasowa: Startuje Kruczek.pl oferujący darmową bazę dokumentów i umów prawnychOd: Paweł Bernat
Data: 15 stycznia 2018 10:10
Temat: [wydawnictwo:17289] Startuje Kruczek.pl oferujący darmową bazę dokumentów i umów prawnychInformacja prasowa                                                                       Warszawa, 15 stycznia 2018 r.

 

Kruczek.pl: profesjonalny portal prawniczy z unikalnym zbiorem bezpłatnych umów 

 

 

Na polskim rynku pojawił się nowy, oferujący unikalne funkcjonalności portal informacji prawnej – Kruczek.pl. Portal Kruczek.pl to zupełnie nowa jakość w sposobie przekazywania wiedzy prawniczej. Profesjonalnym treściom, podanym w przystępnej formie, będzie towarzyszyć pionierskie rozwiązanie: udostępnienie wysokiej jakości zbioru umów i dokumentów prawniczych.

Z portalu Kruczek.pl (http://kruczek.pl) każdy zainteresowany może dowiedzieć się o interesujących go zagadnieniach dotyczących zmian w przepisach prawa. Portal ma ambicję stać się źródłem rzetelnej i kompleksowej wiedzy na tematy prawne. Jego cechą szczególną jest przystępny dla wszystkich potencjalnych odbiorców sposób prezentacji treści. Spełniający wymagania zarówno szukających informacji prawnej przedsiębiorców czy pracowników, jak i aktualizujący wiedzę praktyków prawa.

Najważniejszą częścią projektu, zupełną nowinką na krajowym rynku, będzie całkowicie bezpłatne udostępnienie wyjątkowego wysokiej jakości zbioru umów i dokumentów prawniczych. Używanie tych dokumentów będzie możliwe dzięki zaawansowanemu technicznie programowi – generatorowi. Generator jest intuicyjny i prosty w użyciu, a „inteligentne umowy" będzie można dopasowywać do indywidualnych potrzeb użytkownika.

- Wierzymy, że udostępniając tak szeroką bazę umów prawnych i dokumentów wypełnimy swego rodzaju lukę na polskim rynku, a jednocześnie przyczyniamy się do rozpowszechnienia wiedzy prawniczej, w jej praktycznym, przydatnym wymiarze – powiedział prezes Kruczek.pl Maciej Matusik – Realizujemy więc jednocześnie cel biznesowy i mamy satysfakcję z realizacji edukacyjnej misji.

Portal Kruczek.pl powstał z inicjatywy grupy studentów prawa z Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Współpracuje z ekspertami z różnych dziedzin prawa z kancelarii Nowakowski i Wspólnicy. Każda informacja zanim ukaże się na portalu jest weryfikowana przez praktyków. Portal zaznajamia odbiorców ze stanowionym prawem, orzecznictwem sądów powszechnych i administracyjnych, Sądu Najwyższego oraz przejawami działalności organów administracji państwowej, np. organów skarbowych.

Gwarancją jakości bazy umów i dokumentów, która zostanie wkrótce udostępniona jest kilkumiesięczna praca zawodowych prawników. Łatwość wyszukiwania potrzebnych materiałów będzie zapewniona, dzięki zastosowaniu profesjonalnego oprogramowania. Serwis nie planuje wprowadzać opłat za korzystanie z umów i będzie się docelowo utrzymywał z reklam i współpracy z platformami sprzedażowymi, których klienci mogliby skorzystać z umów Kruczek.pl

Kruczek.pl współpracuje blisko z Uczelnią Łazarskiego, której Wydział Prawa i Administracji jest od lat wyróżniany w wielu prestiżowych rankingach, a kierunek prawo otrzymał ocenę wyróżniającą od Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Łącznie w tworzeniu portalu bierze udział 15 naukowców i praktyków prawa.

 

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat prasowy: Ruszył 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!


Inf. prasowa
Punktualnie o 8:30, w studiu pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, przy dźwiękach Mazowsza i Urszuli rozpoczęliśmy 26. Finał dla wyrównywania szans w leczeniu noworodków. Na koncie mamy już ponad 7 631 350 złotych, a w całej Polsce i na świecie kwestuje 120 tysięcy wolontariuszy z prawie 1 700 sztabów. 
Pierwsze wejście na antenie TVN już za nami, ale przez cały dzień – wraz z zaproszonymi gośćmi – będziemy się bawić, uczyć, dzielić dobrą energią i tworzyć letnią zadymę w środku zimy. To co dzieje się w Polsce możecie oglądać na kanałach TVN, TVN24, TTV, a także w Internecie.

fot. WOŚP
Zachęcamy do odwiedzenia miasteczka WOŚP pod Pałacem Kultury i Nauki, gdzie m.in. prowadzone są zajęcia z pierwszej pomocy i kręci się diabelski młyn Play. Na głównej scenie przez cały dzień koncerty, wystąpią m.in. Kobranocka, Poparzeni Kawą Trzy, Łąki Łan, Wilki. O 20.00 tradycyjnie już „Światełko do nieba". Szczegółowy rozkład jazdy na Pl. Defilad znajdziecie tutaj.


fot. Paweł Krupka
Przypominamy, że istnieje wiele możliwości wsparcia tegorocznego Finału. Oprócz tradycyjnej puszki i aukcji internetowych, można przekazać darowiznę z PayU, wysłać sms o treści „SERCE" na numer 75565 lub też skorzystać z aplikacji mBanku, eSKARBONKI czy Wirtualnego Serca. Przez cały dzień na Twitterze za każdy użycie #MastercardGrazWOŚP – firma Mastercard przekazuje 5zł na konto Fundacji.


fot. Łukasz Widziszowski
Jak co roku dla licytujących została udostępniona specjalna strona internetowa, na której można zgłaszać chęć udziału w Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców. Przedmiotem aukcji są Złote Serduszka, wykonane ze złota otrzymanego w czasie poprzedniego Finału WOŚP oraz 24-ro karatowe Złote Karty Play.

fot. Łukasz Widziszowski
Kontakt:

Krzysztof Dobies
Rzecznik Prasowy Fundacji WOŚP


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat prasowy WOŚP: Światełko do nieba po raz kolejny!
Światełko do nieba po raz kolejny!


Światełko do nieba to tradycyjny, krótki pokaz fajerwerków, towarzyszący finałom od samego początku. To też happening, w trakcie którego, w tej jednej chwili prosimy wszystkich, którym bliskie są idee WOŚP, o wysłanie w stronę nieba, czyli w kierunku Dobrych Aniołów, światełka w postaci np. zapalonej zapałki, świeczki, pochodni, czy sztucznych ogni.
Wydarzenie nadało kolorytu styczniowemu niebu i pokazuje, że Orkiestra gra z prawdziwie pozytywną energią. Ogłasza też symbolicznie, że za rok - z pewnością - zagramy po raz kolejny.

fot. Michał Kwaśniewski
Po Światełku orkiestrowe dźwięki w całej Polsce rozbrzmiewają jeszcze do późnych godzin wieczornych. W tym roku w Warszawie na Finałowej Scenie pod Pałacem Kultury i Nauki pobawić możecie się jeszcze razem z Comą, Kobranocką, Łąki Łan oraz Zespołem Poparzeni Kawą Trzy. 

fot. Grzegorz Adamek
A tymczasem finałowe studio tętni życiem, rozliczają się u nas pierwsze sztaby, zadeklarowana kwota wynosi 30 441 832 złotych. Na aukcjach Allegro mamy już 4 499 393 złotych. Przed nami jeszcze tradycyjnie Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców (Złote Serduszko godz. 23.00, Złote Karty Play godz. 23:20)
fot. Piotr Barbachowski

Biuro Prasowe WOŚP


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Pytanie- ekonomiczne skutki fałszywej nauki i sfałszowanych badań

Szanowny Pan Gowin,
Minister NiSW

Drogi Panie,
Spotkaliśmy się w Zielonej Gorze, gdzie pytałem Pana o wrażenia z pobytu na uczelni w regionie w którym stosunek studentów do liczby mieszkańców jest bodajże najniższy w skali Europy.

Pytania prasowe:
Czy wie Pan że wiele kierunków nauczania, niekiedy całe uczelnie opanowane są przez oszustów, tworzących wręcz całe mafie? Doradzając innym, generują oni ogromne straty. Jedna tylko "akcja doradcza" pewnego Pana "doktora" dysponującego fałszywą wiedzą, a może i fałszywym tytułem, potrafi wygenerować np. 550 milionów strat. Głosi on bowiem jakies poglądy, których w Europie Zachodniej nikt już nie głosi, być może jest skorumpowany i robi to dla pieniędzy, albo po prostu nie ma wiedzy, a dokumentację na podstawie której uzyskał swój tytuł- bezczelnie sfałszowano. Straty dla lokalnej gospodarki po tym jak go posłuchano i zrbiono jak radził? Ponad pół miliarda PLN wg moich obliczeń...

To się nie opłaca. To w mojej opinii powinno się zlikwidować. 

Pracuję w agencji prasowej- zauważyłem że spora część naukowców to zwykli, klasyczni oszuści- używający otoczki nauki do propagowania tez o charakterze nienaukowym, politycznym, polemicznym etc., albo hejterzy. Gdy otatnio czytałem jakiś pełen kłamstw, manipulacji i obelg tekst z tytułem
ZAUFAJ MI, JESTEM NAUKOWCEM
to zagotowałem się. Portal który ów tekst opublikował, nie umożliwia napisania polemiki mimo że wysłałem kilka mejli i wezwanie przedsądowe, a autor tekstu o którym mowa, co prawda określa się jako naukowiec, co jest wg mnie kpiną, ale też jednocześnie prowadzi witrynę "Podróże (...) i hejt" i można go określić jako klasycznego internetowego hejtera mającego zreszta własny portal z internetowym hejtem. Podobnych dziwacznych typów bluzgających naokoło - w młodym pokoleniu polskiej nauki jest ogromnie dużo. Mam przekonanie że większość młodych adeptów polskiej nauki to oszuści, internetowi hejterzy etc. 

To degenercja świata polskiej nauki. Dziś, słysząc że ktoś ma tytuł doktora lub profesora, traktuję taką osobę z ogromnym podejrzeniem, że osoba taka będzie próbowała ona podawać fałszywe, nieprawdziwe i zmanipulowane informacje powołując się na rangę swojego tytułu. Próbując jako wydawca agencji prasowej, rozróżniać na podstawie zgromadzonej wiedzy informacje prawdziwe od fałszywych, odnoszę wrażenie że świat nauki w Polsce pogrążył się w manii oszustwa, kłamania, manipulowania, przeinaczania. I stracił resztki wiarygodności, do tego że rzekome "informacje naukowe" traktuje się z domniemaniem jakoby były sfałszowane.

Wiarygodność tytułu naukowego jest już tak niska, że część osób nie przyznaje się do posiadania tytułu doktora ponieważ zamyka to zbyt wiele drzwi. Ludność traktuje naukowców coraz częściej jako oszustów, hochsztaplerów. Tytył naukowy zamiast pomagać, ośmiesza, powoduje że jest się w wielu środowiskach traktowanym z podejrzeniami o realizowanie jakiejś rządowej agendy i na wstępie traktowanym nieufnie, niczym oszust.

Czy zamierza Pan to w ogóle zmienić? Czy nie zauważa Pan że łatka naukowca stała się dla wielu oszustów bardzo wygodnym przebraniem?
 
Pozdrawiam,
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Protest w sprawie wielokrotnego i uporczywego okłamania redakcji przez MIB

Z jakiego powodu MIB podał fałszywe informacje jakoby wstrzymano likwidacje linii kolejowych w zarządzie PKP PLK? Jak wynika z pisma jakie otrzymaliśmy od czytelników - datowanego na 11.1.2018- w sprawie linii nr 371 PLK podjęły decyzję o jej likwidacji i twierdzą że to ostateczna decyzja a termin 31. 8.2017 do którego to rzekomo likwidację można było wstrzymać- już minął.

Panie Huptyś- z jakiego powodu Pan okłamał wielokrotnie naszą redakcję twierdząc w nader licznych listach że PKP PLK już nie prowadzi likwidacji linii kolejowych? To oburzające że w dobrej wierze publikowaliśmy Pana fałszywe informacje. Pan kłamał i nas oszukiwał. Po wielokroć.
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Zima w Polsce: Krzaki bambusowe przed galerią sztuki w Zielonej Górze są zielone

Trzy krzaki bambusowe przed galerią sztuki współczesnej w Zielonej Górze mają już ok. 7-8 lat wg osoby która je posadziła. Urosły do ok. 1, 2 metra i mają zielone liście w styczniu.

Zdziwiony zieloną roślinnością przed galerią po poszukiwaniu dotarłem do osoby mającej wiedzę o tych krzewach- Marcina.

Ponadto zielone liście mają nawet truskawki kub poziomki tam rosnące. Rośnie tam coś na kształt cebuli co ma zielone pędy. Zmiany klimatu są coraz bardziej wyraźnie w tym mieście.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Pytania w sprawie kształtowania polityki transportowej miast przez rząd

do ministerstwa MIB

Czy MIB czuje się głównym aktorem polityki transportowej miast, czy czuje się całkowicie niemalże odpowiedzialny za politykę transportową w miastach? Przecież to rząd ustala: ceny opłat za wjazd do centrów miast (w Polsce nawet nie można ich pobierać), ceny opłat parkingowych w miastach (są sztucznie zaniżane do symbolicznych kwot), podaż miejsc parkingowych (wystarczy przejechać przez granicę Polski by zobaczyć chodniki zastawione samochodami- gdzie indziej jest to nielegalne) etc.  

Skutkuje to przemianami przestrennymi zabiojającymi takie gałęzzie gospodarki jak turystyka. W mieście Zielona Góra przy granicy Niemiec dosłownie wszystkie domy towarowe w centrum miasta upadły. Dom Towarowy "Złoty Dom" na Rynku Staromiejskim w Ziel. Górze nawet nie został ukończony i od ok. 2003 roku jest ruiną. Cała południowa pierzeja rynku to puste lokale z afiszami "na wynajem"- nawet pobliska apteka "Pod Lwem" upadła po 400 latach działaności. Dom Towarowy DH Centrum jest dziś opuszczoną ruiną przy dawnej głównej ulicy miasta, inny dom towarowy naprzeciwko zajął dziś dealer samochodów i w oknach dawnej galerii handlowej wystawia samochody, DH Topaz straszy pustymi witrynami, DH Hermes zamieniono na dyskotekę. 

Czy MIB czuje się autorem tych zmian gospodarczych? Przecież w Niemczech śródmiejskie domy towarowe mają się dobrze, np. w porównywalnym Poczdamie nadal działają, a w Ziel. Górze- wszystkie takie domy handlowe- upadły.

Efektem jest brak atrakcyjności turystycznej. Śródmieścia miast po polskiej stronie granicy często wymarły, sklepy w dawnych centrach miast są likwidowane lub pojawiają się skpely "wszystko po 5 złotych", "odzież używana" etc. Turyści z zagranicy nie mają powodów by  przyjeżdżać na polską stronę granicy bo centra miast, ongiś pełne bogatych sklepów (w Zielonej Górze jeden ze sklepów na ul. Kupieckiej zatrudniał swego czasu modelki pozujące całe dnie na wystawie) dziś są wymarłe, opustoszałe i nieatrakcyjne. 
Pozdrawiam,

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.