Komunikaty w sprawie kradzieży ok. 5 miliardów PLN (1 163 954 650 euro)

W sprawie kradzieży ok. 5 miliardów PLN (1 163 954 650 euro) z polskiego systemu parabankowego za pomocą podstawionych słupów biorących kredyty oraz na różne inne sposoby redakcja otrzymała komunikaty Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Komentarz do tych treści (komunikatów Kasy Krajowej) to dwa fragmenty krytyki kasy krajowej SKOK:

"Było to tak zaawansowane, że żaden z biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe (...) nie wykryli jakiejkolwiek nieprawidłowości w działalności tego podmiotu".

SKOK Wołomin był największą kasą spółdzielczą. Jeszcze w 2014 r. jej suma bilansowa wynosiła 3,1 mld zł, portfel kredytowy 2,4 mld zł, a depozyty 2,7 mld zł.
 - podaje ultrakonserwatywny portal rp.pl

"Kasa Krajowa nie zawiadomiła prokuratury, twierdząc, że nie było podstaw. Z dokumentów KNF wynika, że jej działalność skutkowała wręcz opóźnieniem wprowadzenia zarządcy, bo składała liczne wnioski i protesty w sprawie zarządcy komisarycznego"


Redakcja otrzymała:

Komunikat nr 9 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszcżenościowo-Kredytowej z dnia 12 grudnia 2018 r. 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, w sytuacji zalewu medialnych doniesień dotyczących Kas, a związanych z zatrzymaniem kilku osób z byłego kierownictwa Komisji Nadzoru Finansowego, jest obowiązana odnieść się do nieprawdziwych a także niepełnych informacji dotyczących kwestii nadzoru Państwa nad spółdzielczymi kasami i historii jego przebiegu. Nigdy nie cytowaliśmy wiadomości prasowych, ale teraz musimy to zrobić w trosce o dobro i przyszłość SKOK-ów. Wybraliśmy trzy przykładowe artykuły prasowe z jednego dnia. Nie jest naszym celem dociekanie czy stoją za nimi świadome kłamstwa, niewiedza, manipulacja czy jeszcze inne powody. 

Cytat 1: 
Media przypominają jak działacze PiS i nieżyjący brat prezesa przez lata bronili SKOK-i przed zewnętrzną kontrolą – ta sprawa jest znana od dawna, teraz wraca z nową siłą. 
(Gazeta Wyborcza z dnia 10 grudnia 2018 roku) 

Cytat 2: 
W związku z sygnałami, że dzieje się tam (w KK i SKOK-ach) źle PO podjęła starania by objąć SKOK-i nadzorem KNF, ale działacze PiS, łącznie z ówczesnym prezydentem Lechem Kaczyńskim 
i pracującym u niego Andrzejem Dudą robili, co mogli, żeby opóźnić objęcie układu SKOK państwowym nadzorem. Stało się to dopiero z końcem 2012 roku (...)
 
(prof. Leszek Balcerowicz w wywiadzie dla Rzeczpospolitej z dnia 10 grudnia 2018 roku) 

Cytat 3: 
KNF mogła nadzorować SKOK-i dopiero od 2013 r., kiedy wysysanie pieniędzy z Wołomina trwało 
w najlepsze. Wprawdzie przepisy o nadzorze Sejm przyjął już w 2009 r., ale prezydent Lech Kaczyński opóźnił sprawę, kierując ustawę do Trybunału Konstytucyjnego (...)
 
(Newsweek z dnia 10 grudnia 2018 roku)   

Krótka historia państwowego nadzoru nad SKOK-ami i Kasą Krajową: 

1.        Nadzór na SKOK-ami, zgodnie z ustawą z 1995 roku sprawuje Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. W tym czasie żadna z Kas nie zostaje postawiona w stan upadłości a SKOK-i znajdujące się w trudnej sytuacji łączą się z Kasami znajdującymi się w dobrej kondycji. 

2.        Projekt prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zmieniający ustawę - Prawo spółdzielcze, wprowadzający II-stopniowy nadzór nad Kasami zostaje odrzucony między innymi głosami posłów Platformy Obywatelskiej:http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/657.htm 
Jest to druk nr 657 z 21 kwietnia 2008 roku, odrzucony na głosowaniu w dniu 25 lipca 2008 r. Zmiany dotyczące przepisów o SKOK zaczynają się od art. 106 (str. 52).Bezpośredni link do ustawy:http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/5BAE4B0AA3873C1FC125747300371619/$file/657.pdf 

3.        W 2009 roku, głosami posłów PO, sejm uchwala nową ustawę, autorstwa PO, która ostatecznie weszła w życie 27 października 2012 r. Niezgodność wielu jej zapisów z Konstytucją stwierdza prezydent Lech Kaczyński i kieruje do Trybunału Konstytucyjnego. 
4.        Ustawy z Trybunału Konstytucyjnego nie wycofuje prezydent Bronisław Komorowski. 
5.        Trybunał potwierdza niekonstytucyjność niektórych przepisów ustawy o skok z 2009 r.   
6.        Ustawa wchodzi w życie w październiku 2012 roku i KNF obejmuje nadzór nad Kasą Krajową i SKOK-ami. Kasa Krajowa jeszcze przed wejściem w życie ustawy informuje KNF o sytuacji w kasach, w których zidentyfikowała trudności lub zagrożenia (w tym także informacje dotyczące SKOK Wołomin). 
7.        Ustawa zostaje w 2013 r. znowelizowana w sposób tak gruntowny, że objętość nowych regulacji znacząco przekroczyła pierwotny tekst. Dochodzi też do czterokrotnej zmiany w zakresie określenia szczególnych zasad rachunkowości dla Kas, praktycznie bez wystarczających okresów dostosowawczych. Kasy objęto także obowiązkiem odprowadzania rezerwy obowiązkowej NBP oraz objęto zgromadzone w nich depozyty gwarancjami BFG na takich samych zasadach jak w przypadku banków – do równowartości 100.000 EUR. 

Z poważaniem
------------------------------------
Biuro Rzecznika Prasowego
Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot

Komunikat nr 8 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dnia 19 listopada 2018 r. 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oświadcza, że nie przekazywała żadnych środków finansowych Fundacji Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie. Ta informacja jest także ogólnie dostępna na naszej stronie internetowej. Umieściliśmy ją po pytaniach dotyczących tej kwestii a otrzymanych od dziennikarki po opublikowaniu przez Kasę Krajową komunikatu nr 7 o bezzasadnym łączeniu SKOK-ów z wydarzeniami w Komisji Nadzoru Finansowego. Pytania dziennikarki również zamieszczone są naszej stronie, razem z odpowiedzią Kasy Krajowej. 

W wydaniu Gazety Wyborczej z datą 17-18 listopada br. pojawił się artykuł poruszający między innymi ten sam temat. Jego autorzy piszą jak próbowali uzyskać odpowiedzi dotyczące tej sprawy od wszystkich zainteresowanych podmiotów. Do Kasy Krajowej się nie zwracali, co dziwi tym bardziej, że jesteśmy jako instytucja finansowa, w trosce o naszą reputację, zainteresowani w położeniu kresu powielanemu kłamstwu. Niestety, ta sama para autorów zamieszcza w dniu dzisiejszym kolejny tekst w Gazecie Wyborczej i znów kłamie na temat przekazania przez Kasę Krajową pieniędzy Fundacji. 

W związku z powyższym Kasa Krajowa, podjęła decyzję złożenia pozwu przeciwko wydawcy Gazety Wyborczej o pomawianie Kasy Krajowej i SKOK-ów co naraża je na utratę zaufania potrzebnego do wypełniania przez Kasę Krajową i Kasy ich ustawowych funkcji.     


Z poważaniem
------------------------------------
Biuro Rzecznika Prasowego
Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot


__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf