Pakiet wolnościowy w prawie budowlanym [INFORMACJA PRASOWA MIiR]

Pakiet wolnościowy w prawie budowlanym

Informacja prasowa, 31 lipca 2019 r.

Proobywatelskie, deregulacyjne, wolnościowe – takie są zmiany w prawie budowlanym, które przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Znikną absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych małych automatów. Pakiet zmian w prawie budowlanym zaproponowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przyjął właśnie Stały Komitet Rady Ministrów.

Potrzebujemy „Czystego Powietrza"

Rządowy program „Czyste Powietrze" musi opierać się o skuteczne rozwiązania promujące podłączanie wszystkich nowych inwestycji do sieci ciepłowniczej wszędzie tam, gdzie jest to dziś możliwe. Dlatego zmiany w Prawie energetycznym umożliwiające egzekwowanie obowiązku podłączania budynków. Projektant będzie sprawdzał czy budynki mieszkalne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Jeśli przedsiębiorca zarządzający sieciami technicznymi będzie opóźniał wydanie warunków przyłączenia do tych sieci, zapłaci karę za każdy dzień zwłoki. Ustawa wprowadzi zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Będzie bezpieczniej - stare samowole do uproszczonej legalizacji

Ważna zmiana poprawiająca bezpieczeństwo budynków dotyczy starych - co najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w system kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem skorzystania z uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Deregulacja i pakiet wolnościowy

Budujący będą na etapie składania wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie składać mniej dokumentów. Zamiast taczki z projektami, inwestorowi wystarczy kilka teczek. Do wniosku będzie dołączał bowiem tylko część obecnego projektu budowlanego. Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku z 4 do 3.

Po zmianach projekt budowlany będzie składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Projekt techniczny będzie trzeba złożyć w urzędzie razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Likwidujemy absurdy: biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie będą wprost w ustawie zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Na tak dynamicznie rozwijającym się rynku różnego rodzaju automatów nie potrzebna jest decyzja o pozwoleniu na budowę i dziennik budowy dla każdego takiego automatu– byłoby to absurdalne. Zatem zostanie to po prostu uregulowane wprost w ustawie.

W nowelizacji pojawią się kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym jak budynek już powstał i był użytkowany. Prowadziło to do niepewności prawnej. Nowe rozwiązania sprawią, że po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej podważyć.

Bezpieczeństwo pożarowe po kontrolach w escape roomach i na przyszłość

Kwestie bezpieczeństwa użytkowania wzmocnione będą również w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, na przykład przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room. W takiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

Co zmieni ustawa

Zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji. Będą sprzyjać przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się konkretne terminy dla przedsiębiorstw przedłużających podłączenie, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Będzie też nowa procedura legalizacji starych samowoli budowlanych, dzięki której zwiększy się bezpieczeństwo takich obiektów.

Z ukłonami,
Zbigniew Przybysz
+ 608 525 514

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

Z „Czystym Powietrzem” do "wielkiej płyty" i samorządów [INFORMACJA PRASOWA MIiR]

Z „Czystym Powietrzem" do "wielkiej płyty" i samorządów

Informacja prasowa, 31 lipca 2019 r.

Budynki w starej „wielkiej płycie" mogą być ocieplane z pomocą państwa. Teraz dostaną dodatkowe środki związane z bezpieczeństwem konstrukcji. Będą też dodatkowe punkty za mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii i pomoc dla gmin w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych. To wszystko w związku z rządowym programem „Czyste Powietrze". Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt przygotowany przez MIiR.

– Mieszkańcy bloków z wielkiej płyty mogą spać spokojnie. Jestem przekonany, że przy dobrym wykorzystaniu przygotowanego przez Instytut Techniki Budowlanej raportu, ci którzy dzisiaj zarządzają budynkami z wielkiej płyty, będą mogli nimi zarządzać w taki sposób aby można w nich mieszkać przez kolejne lata, przez pokolenia – mówił zapowiadając projekt wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Wsparcie "bloków z wielkiej płyty" będzie przeznaczone na wzmocnienie połączeń między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych za pomocą metalowych kotew. Dodatkowa premia będzie przyznawana w przypadku prowadzenia przez inwestora prac termomodernizacyjnych, a jej wartość będzie stanowiła 50% kosztów zakupu i montażu kotew. Przeprowadzenie takich robót zwiększa bezpieczeństwo użytkowania budynków z płyt prefabrykowanych, zwłaszcza w sytuacji gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia stanowiące dodatkowe obciążenie dla łączników będących elementami płyty wielowarstwowej.

Pomoc w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych otrzymają samorządy. Gminy będą mogły ubiegać się o premie remontowe w wysokości 50% wartości realizowanych przedsięwzięć. W przypadku, gdy budynki komunalne, które będą poddawane remontom są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia będzie wynosić 60% kosztów przedsięwzięcia.

Zmiana przewiduje także dodatkowe wsparcie dla inwestorów, którzy przy okazji prowadzenia termomodernizacji, zainstalują w budynkach systemy odnawialnych źródeł energii. W takich przypadkach premia termomodernizacyjna wyniesie nie 16%, ale 21% wartości przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

O wsparcie na remonty (premie) będą mogły ubiegać się także wspólnoty mieszkaniowe, w których większościowe udziały ma gmina – to obecnie nie jest możliwe.

Projekt premiuje inwestycje prowadzące do gruntownej poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Celem jest zwiększenie liczby takich inwestycji, a docelowym efektem ma być ograniczenie ubóstwa energetycznego oraz zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z przestarzałych systemów ogrzewania w budynkach.

Budownictwo wielkopłytowe – raport o stanie technicznym
https://budowlaneabc.gov.pl/budownictwo-wielkoplytowe-raport-o-stanie-technicznym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321870

Z ukłonami,
Zbigniew Przybysz
+ 608 525 514

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

Na festiwal Pol'and'Rock dotarło już kilkadziesiąt tysięcy osób

W tej chwili trwa już część wydarzeń na festiwalu Pol'and'Rock. Wystartowała już wioska Kryszny. Ustawiło się wiele soundsystemów. Trwają rave parties.

Opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

NIK: Fundusze unijne przynoszą efekty [INFORMACJA PRASOWA MIiR]

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie realizację programów operacyjnych. Wnioski? Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zapewnił skuteczną koordynację realizacji celów inwestowania funduszy unijnych i związanych z nimi wskaźników. Instytucje zarządzające należycie monitorowały wdrażanie programów.

- Polska jest wzorcowym przykładem wykorzystania środków unijnych. Sprawnie wydawane są pieniądze z funduszy krajowych i regionalnych. Mamy w tym swój udział, bo Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zarządza większością funduszy polityki spójności dla Polski. Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli to dla nas dowód, że system działa – mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Więcej na ten temat w informacji prasowej.

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

30.7.2019: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów


Redakcja serwisu otrzymała:
 ------- Wiadomość przekazana przez redakcję----------
Od: cirpress cirpress <cirpress na serw. kprm.gov.pl>
Data: wtorek, 30 lipca 2019
Temat: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów
D


Warszawa, 30 lipca 2019 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła:

 

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

 

 • dokument: „System EU ETS po 2020 r. – rekomendacje".

 

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia  procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

                Usprawnione zostanie wydawanie środków finansowych w ramach wsparcia bezpośredniego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Najważniejsze rozwiązania

·            Uproszczenie i ujednolicenie zasad stosowania zaliczek dla płatności bezpośrednich i działań obszarowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Zmiany zwiększą stabilność prowadzenia działalności rolniczej i będą korzystne dla rolników, także tych prowadzących działalność ekologiczną.

·            Rozszerzenie na wszystkie grunty państwowe wymagania posiadania tytułu prawnego do działek rolnych zgłaszanych do płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW 2014-2020. Zmiana ta ma przeciwdziałać zjawisku ubiegania się o płatności do gruntów użytkowanych nielegalnie.

·            Rozszerzenie katalogu przypadków umożliwiających małżonkom
i współposiadaczom gospodarstw rolnych, nadawanie odrębnych numerów identyfikacyjnych.
Rozwiązanie to umożliwi uzyskanie wpisu do ewidencji producentów (prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) oraz nadanie numeru identyfikacyjnego osobom pozostającym
w związku małżeńskim oraz współposiadaczom gospodarstw rolnych, którzy zamierzają skorzystać z mechanizmów administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub są posiadaczami zwierząt.

·            Uproszczenie zasad funkcjonowania dotyczących uczestników funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Dzięki temu nie trzeba będzie posiadać numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w ustawie o krajowym systemie ewidencji,
i podawać go w składanych deklaracjach.

·            Dostosowanie przepisów do wymagań dotyczących studiów podyplomowych, (określonych w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz skrócenie okresu doświadczenia w pracy doradczej, niezbędnego do uzyskania wpisu na listy doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych –  z 1 roku do 6 miesięcy. Oznacza to ułatwienie dostępu do wpisu na listę doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych, czyli zwiększenie osób świadczących tego typu usługi.

 

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 października 2019 r.

 

 

***

 

 

Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem „System EU ETS po 2020 r. – rekomendacje", przedłożonym przez ministra środowiska.

W dokumencie zaproponowano następujące rekomendacje dotyczące funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), od 2021 r.

·         Jeśli chodzi podział puli aukcyjnej przypadającej Polsce w kolejnym okresie rozliczeniowym i możliwość skorzystania z przewidzianych w unijnej dyrektywie mechanizmów: zrezygnowanie z derogacji dla energetyki, sprzedaż całej puli aukcyjnej dostępnej dla Polski na aukcjach i przeznaczenie dochodów ze sprzedaży 275 mln uprawnień do emisji na zasilenie krajowego funduszu celowego na modernizację sektora energetycznego, za który odpowiedzialny jest minister energii.

·         W latach 2020-2021 sprzedaż na aukcjach uprawnień do emisji niewykorzystanych (w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS) w obecnym okresie rozliczeniowym. Szacunkowo jest to 60-70 mln uprawnień do emisji. Uzyskane w ten sposób pieniądze będą dochodami budżetu państwa, w tym środki ze sprzedaży 30 mln uprawnień zostaną przeznaczone na inwestycje
w sektorze energetycznym.

·         Część puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego – w wysokości 57,5 mln uprawnień – powinna być przeznaczona dla podmiotów z sektora energetycznego.

·         Pozostała część puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego powinna być przeznaczona na realizację programów przeznaczonych szerszemu gronu odbiorców, nie tylko z sektora energetycznego.

·         Biorąc pod uwagę kierunek polityki klimatyczno-energetycznej UE, środki powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na inwestycje mające na celu realizację Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030,
w szczególności:

ü  energetykę jądrową,

ü  modernizację jednostek wytwórczych w sektorze energetycznym,

ü  rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym ciepłowniczych,

ü  poprawę efektywności energetycznej, w tym w budownictwie,

ü  OZE wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowle piętrzące umożliwiające instalację elektrowni,

ü  wodnych,

ü  ograniczanie emisji z transportu, w tym elektromobilność,

ü  magazynowanie energii,

ü  rozwój wykorzystania paliw wodorowych,

ü  zwiększenie połączeń międzysystemowych między państwami UE,

ü  działania zapewniające sprawiedliwą transformację.

·         Określenie ostatecznych kierunków wsparcia powinno uwzględniać konieczność zapewnienia ciągłej i stabilnej absorpcji środków z Funduszu Modernizacyjnego podczas całego okresu jego funkcjonowania.

·         W 2023 r. należy przeprowadzić przegląd funkcjonowania mechanizmów
i absorpcji środków, w szczególności pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian w finansowanych programach.

·         Za obsługę projektów finansowanych ze środków Funduszu Modernizacyjnego ma być odpowiedzialny Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

  

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
email:  
(..)


Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

GDPR - Information on the processing of personal data can be found in the Public Information Bulletin of the Chancellery of the Prime Minister of Poland.

 

 
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

30 lipca 2019: Komunikat CBA

Redakcja serwisu otrzymała
Od: Media CBA <media na serw. cba.gov.pl>
Data: wtorek, 30 lipca 2019
Temat: Komunikat CBA
Do: Media CBA <media na serw. cba.gov.pl>


Kolejni zatrzymani, nowe wątki. W tle piramida finansowa

2 osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku ze śledztwem dotyczącym działania piramidy finansowej. To kolejne wątki w tym skomplikowanym i rozwojowym postępowaniu. 

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury CBA zatrzymali dwie osoby w związku z śledztwem dotyczącym funkcjonowania w latach 2012-2017 na terenie kraju zorganizowanej grupy przestępczej. W toku postępowania ustalono, że grupa stworzyła i zarządzała na polskim rynku finansowym czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych.

Śledztwo prowadzone jest w kilku wątkach. Dzisiejsze zatrzymania dotyczą wyprowadzania pieniędzy z jednego z funduszy, którego celem było wybudowanie luksusowego ośrodka dla seniorów. Jak ustalili agenci CBA jedna ze spółek powiązana z podejrzanymi zakupiła nieruchomość położoną w Otwocku, aby następnie odsprzedać ją za kwotę dwukrotnie wyższą kolejnej powiązanej spółce. Celem takiego zabiegu było sztuczne zawyżenie ceny i w konsekwencji umożliwienie wyprowadzenia ze spółki blisko 6 mln zł. Zatrzymane dzisiaj osoby zostaną przewiezione do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszą zarzuty.

W toku prowadzonego przez agentów CBA postępowania zatrzymano do tej pory 24 osoby, którym przedstawiono m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, działania na szkodę funduszy. Wobec 7 podejrzanych nadal stosowany jest tymczasowy areszt.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń przestępcze działanie grupy doprowadziło do straty co najmniej 600 mln zł przez ponad 2000 osób. Szkody w mieniu funduszy oszacowano na ponad 90 milionów złotych. Wszystko wskazuje na to, że certyfikaty wskazanych funduszy oferowane były za pośrednictwem banków. Pracownicy banków działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych świadomie wprowadzali nabywców w błąd. Przekonywali ich, że oferowane produkty są zabezpieczone gwarancjami bankowymi lub są po prostu zwykłymi lokatami bankowymi.

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej

                   Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

 
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Cena najmu pokoju dla jednej osoby w mieszkaniu we Wrocławiu to nawet 1100 PLN /mies.

Szukając innych ogłoszeń nieruchomości, trafiłem na oferty pokoi na wynajem na miesiąc we Wrocławiu. Zdziwiły mnie ceny- w serwisie olx.pl pokój na ul. Strzegomskiej kształtował się w cenie 1080-1100 PLN. Przypominam że jesteśmy poza sezonem najmu. Pokój za 1080 PLN ma tylko 10 metrów kw.

519 mln zł dofinansowania z CEF na modernizację kolei do portów Szczecin i Świnoujście

Szanowni Państwo,
w portach Szczecin i Świnoujście poprawi się transport kolejowy. Inwestycja  o całkowitej wartości  około  1,5 mld zł zakłada przebudowę ok. 100 km torów, 3 wiaduktów i mostu. Projekt jest częścią programu poprawy dostępu kolejowego do Morza Bałtyckiego.

Podpisanie umów między PKP Polskie Linie Kolejowe a wykonawcą firmą Torpol odbyło się dzisiaj w Szczecinie.

– Kondycja polskich portów jest coraz lepsza. Nie możemy jednak stać w miejscu, musimy się stale rozwijać dlatego dziś robimy kolejny krok, który dodatkowo poprawi konkurencyjności portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Ta inwestycja będzie miała także bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy Polski – podkreślił minister Jerzy Kwieciński.

Minister przypomniał również, że projekt „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu" dostał dofinansowanie z Unii Europejskiej  z instrumentu "Łącząc Europę" (CEF).

- PKP PLK są największym beneficjentem CEF w całej Unii Europejskiej. Zarządca polskich torów realizuje obecnie 21 projektów w ramach CEF Transport o łącznej wartości około 19,5 mld zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi około 14 mld zł – powiedział minister Kwieciński.

Wzrost konkurencyjności, poprawa bezpieczeństwa i ekologia

Inwestycja przyczyni się do obsługi przez porty w Świnoujściu i Szczecinie cięższych i dłuższych pociągów. Przewoźnicy towarowi zwiększą efektywność, dzięki zaoszczędzeniu od kilku do kilkunastu minut na ładunku i rozładunku towarów.  Dzięki temu porty będą mogły przyjmować i odprawiać znacznie więcej ładunków, co poprawi ich konkurencyjności.  

Podniesiony zostanie również poziom bezpieczeństwa ruchu m.in. poprzez przebudowę istniejącej infrastruktury kolejowej i modernizację systemu sterowania ruchem oraz budowę bezkolizyjnych skrzyżowań w obszarze portów.

Projekt przyczyni się również do zmniejszania oddziaływanie kolei na środowisko.

Co CEF łączy w Polsce?

Łącząc Europę (CEF) jest programem UE wspierającym kluczowe inwestycje w infrastrukturę transportową, energetyczną i telekomunikacyjną. Na transport przeznaczono najwięcej środków czyli 24 mld euro. Polska jest największym beneficjentem CEF Transport. Do tej pory dofinansowanie otrzymało 56 projektów transportowych o łącznej wartości ok. 25 mld zł w tym dofinansowanie unijne wyniosło prawie 18 mld zł.

Pozdrawiam

Małgorzata Głowacka

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

Depesza prasowa


Homoseksualiści emigrują z Polski nie mogąc się doczekać swoich praw. W załączeniu plik z nagraniem rozmowy z Mateuszem, gejem z Zielonej Góry. Mężczyzna przeprowadza się do Bielefeld w Niemczech. Jak twierdzi, ma już 27 lat. Chciałby mieć dzieci i być ojcem. Jak twierdzi, chciał się cieszyć ojcostwem czyli móc w swoim związku adoptować dzieci jako gej i homoseksualista. W Polsce nadaremnie czeka on na zmianę prawa od niemal dekady. Wg szacunków z jakimi się zetknął- około 100 tysięcy dzieci w Polsce jest wychowywanych przez pary jednopłciowe. Niemniej jako osoba homoseksualna po tej stronie granicy nie ma on szans na adoptowanie dziecka i wychowywanie go w związku. 50 km dalej za granicą Pplski jest to możliwe.

W Zielonej Górze około rok temu miała miejsce debata na temat praw homorodziców. Przemawiał np. Cezary który opowiadał jak wychowywał dzieci żyjąc z innym mężczyzną i jak mimo tego wybrano go na przewodniczącego szkolnego samorządu rodziców. Wypowiadał się Filip którego syn nastolatek jest gejem w związku z innym nastolatkiem. 

Polskie prawo odnośnie wychowywania dzieci i adopcji dzieci przez pary jednopłciowe nie zmienia się mimo upływu lat. Mateusz dba o swoje życie prywatne i jak twierdzi- chce mieć rodzinę. Spakował rzeczy z polskiego mieszkania i zwrócił je wynajmującemu. Na demonstracji solidarności z ofiarami homopogromu w Białymstoku- jaka miała miejsce wczoraj w Zielonej Górze- oznajmił publicznie że już nie czeka na zmianę prawa i że wyjeżdża mieszkać za granicę. Kilku z jego znajomych wg relacji jakie słyszałem- miało łzy w oczach. Mężczyzna szefował lokalnej inicjatywie o nazwie Instytut Równości.

Wg jego słów- chciał wyjechać z Polski jeszcze wczoraj. Ma nadzieję na ułożenie sobie życia w niemieckim mieście Bielefeld. Sądzi że znajdzie sobie partnera i założy rodzinę w niemieckim mieście. 

W Zielonej Górze obserwuję że osoby homoseksualne emigrują do Niemiec. Kiedyś w mieście Zielona Góra działała na przykład Kampania Przeciwko Homofobii ale rzekomo wg relacji wszyscy jej członkowie wyemigrowali a K. Bienias została zabita przez spadające drzewo. 

Opr. Adam Fularz 
na podstawie rozmów z osobami obecnymi na manifestacji solidarności z ofiarami homopogromu w Białymstoku  


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

zaproszenie MIiR

Szanowni Państwo,

zapraszamy na briefing: Rządowe wsparcie z programu "Mosty dla Regionów" w Krasnymstawie.

W spotkaniu wezmą udział:
 • Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów
 • Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Robert Kościuk, Burmistrz Krasnegostawu
KIEDY: 26 lipca (piątek), godz. 11:00
GDZIE: Rynek Miejski w Krasnymstawie

UWAGA: nie zapewniamy systemu konferencyjnego (kostki dziennikarskiej)

Kontakt dla mediów: Zbigniew Przybysz (MIiR), + 608 525 514

***
 • Podczas spotkania odbędzie się wręczenie pozytywnej opinii Ministra Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie przygotowania dokumentacji w ramach programu "Mosty dla Regionów" dla inwestycji "Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów.
 • W ramach programu Mosty dla Regionów gmina otrzyma dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę tej inwestycji. Cały koszt przygotowania dokumentacji wynosi około 1,3 mln zł, z czego ponad 1 mln zł gmina otrzyma z budżetu państwa. Natomiast koszt budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi wnioskodawca szacuje na około 20 mln zł.
 • Dzięki dofinansowaniu z programu powstanie całkowicie nowy most wraz z drogami dojazdowymi, który połączy dwie części miasta oraz wyprowadzi ruch samochodowy z zabytkowego centrum miasta, które obecnie zmaga się z dużym natężeniem ruchu kołowego.
 • Na terenie miasta Krasnystaw krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne prowadzące do przejść granicznych w Dorohusku, Zosinie i Hrebennem. Nowa przeprawa mostowa nie tylko usprawni ruch w kierunku granicy państwa, ale przede wszystkim przyczyni się do rozwoju miasta i zwiększenia jego konkurencyjności.
 • Inwestycja umożliwi funkcjonalne skomunikowanie nowych terenów inwestycyjnych, w tym terenów utworzonej w 2016 r. Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC-podstrefa Krasnystaw. Ponadto już funkcjonujące w północnej części miasta zakłady produkcyjne zyskają dogodne połączenie logistyczne dla swoich dostawców, odbiorców i kontrahentów.

Mosty dla Regionów
75 samorządów wnioskowało o dofinansowanie przygotowania dokumentacji potrzebnej do budowy przepraw. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie do 80% wartości inwestycji. Szacowany przez wnioskodawców koszt budowy przepraw, dla których złożono wnioski, wynosi ponad 4 miliardy złotych. Inwestycje przygotowane w ramach programu Mosty dla Regionów będą mogły uzyskać dofinansowanie na etap budowy ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, którymi dysponuje Minister Infrastruktury.

***

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

Niepodległa

Na co pieniądze unijne 2021-2027? Wstępna propozycja na stole [INFORMACJA PRASOWA MIIR]

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało i rozpoczęło konsultacje założeń Umowy Partnerstwa – dokumentu, który pokazuje na co będzie można przeznaczyć pieniądze unijne na lata 2021-2027. „Chcemy być gotowi, gdy zakończą się negocjacje finansowe" – tłumaczy minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Więcej na ten temat w informacji prasowej.

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

aktualizacja: zaproszenie MIiR

aktualizacja: dochodzi informacja o udziale prezydenta Puław - Pawła Maja

***
Szanowni Państwo,

zapraszamy na briefing: platformy startowe szansą na zmiany w Polsce Wschodniej.

W spotkaniu wezmą udział:
 • Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju odpowiedzialny za Program Polska Wschodnia
 • Paweł Maj, prezydent Puław
 • Tomasz Szymajda, prezes Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów, PARP
KIEDY: 25 lipca (czwartek), godz. 13:30
GDZIE: Puławy, Puławski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Ignacego Mościckiego 1, sala 8

UWAGA: nie zapewniamy systemu konferencyjnego (kostki dziennikarskiej)

Kontakt dla mediów: Dorota Babska (Puławski Park Naukowo-Technologiczny), + 603 970 633, dorota.babska@ppnt.pulawy.pl

***
Od pomysłu do biznesu

Platformy Startowe zapewniają ekspercką pomoc i możliwość rozwoju pomysłu w rentowny biznes. Wybrana przez przedsiębiorcę Platforma Startowa przygotuje szczegółowy plan inkubacji (indywidualny program wsparcia). Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji przedsiębiorca może starać się o 1 mln złotych dotacji na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. Platformy startowe oferują pakiet usług, w skład których wchodzą m.in.:
 • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
 • mentoring,
 • pomoc w obsłudze księgowej, podatkowej i prawnej,
 • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

Usługi specjalistyczne mogą również dotyczyć specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powinien powstać prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Platformy startowe są tworzone przez ośrodki innowacji, uczelnie, duże i średnie przedsiębiorstwa, fundusze kapitałowe i instytucje otoczenia biznesu. Dzięki zaangażowaniu partnerów startupy mają szansę korzystać ze specjalistycznej infrastruktury, prowadzić badania, współpracować ze specjalistami oraz zweryfikować założenia rynkowe przedsięwzięcia. Udział funduszy inwestycyjnych pozwala zderzyć wyobrażenia o inwestycji z faktycznymi oczekiwaniami inwestorów.

Ze wsparcia może skorzystać każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

***

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

Niepodległa

zaproszenie MIiR

Szanowni Państwo,

zapraszamy na briefing: platformy startowe szansą na zmiany w Polsce Wschodniej.

W spotkaniu wezmą udział:
 • Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju odpowiedzialny za Program Polska Wschodnia
 • Tomasz Szymajda, prezes Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów, PARP
KIEDY: 25 lipca (czwartek), godz. 13:30
GDZIE: Puławy, Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Ignacego Mościckiego 1, sala 8

UWAGA: nie zapewniamy systemu konferencyjnego (kostki dziennikarskiej)

Kontakt dla mediów: Dorota Babska (Puławski Park Naukowo-Technologiczny), + 603 970 633, dorota.babska@ppnt.pulawy.pl

***
Od pomysłu do biznesu

Platformy Startowe zapewniają ekspercką pomoc i możliwość rozwoju pomysłu w rentowny biznes. Wybrana przez przedsiębiorcę Platforma Startowa przygotuje szczegółowy plan inkubacji (indywidualny program wsparcia). Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji przedsiębiorca może starać się o 1 mln złotych dotacji na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. Platformy startowe oferują pakiet usług, w skład których wchodzą m.in.:
 • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
 • mentoring,
 • pomoc w obsłudze księgowej, podatkowej i prawnej,
 • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

Usługi specjalistyczne mogą również dotyczyć specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powinien powstać prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Platformy startowe są tworzone przez ośrodki innowacji, uczelnie, duże i średnie przedsiębiorstwa, fundusze kapitałowe i instytucje otoczenia biznesu. Dzięki zaangażowaniu partnerów startupy mają szansę korzystać ze specjalistycznej infrastruktury, prowadzić badania, współpracować ze specjalistami oraz zweryfikować założenia rynkowe przedsięwzięcia. Udział funduszy inwestycyjnych pozwala zderzyć wyobrażenia o inwestycji z faktycznymi oczekiwaniami inwestorów.

Ze wsparcia może skorzystać każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

***

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

Wezwanie Polish Media Owners Association: Pytania prasowe dot. zachowania Bp. Henryka Ciereszko

Do:
Polish Media Owners Association

Oraz

Do:

Dyrektor Biura Prasowego i Rzecznik Prasowy Archidiecezji Białostockiej
Ks. dr Andrzej Dębski 

Szczęść Boże! Hallelu Jah!

 W związku z agresją wobec mediów na wydarzeniu nad którym honorowy patronat objął JE abp T. Wojda, redakcja informuje Polish Media Owners Association o braku odpowiedzi Kurii Metropolitalmej Rzymskokatolickiej oraz o wystosowaniu wezwania przedsądowego. 

Przepraszamy jeśli tak zdecydowana forma domagania się odpowiedzi wzbudza zdziwienie księdza doktora Andzreja Dębskiego, ale brak reakcji przez JE bp Henryka Ciereszko na przemoc wobec operatora kamery w ocenie wydawcy Polish News Agency wymaga wyjaśnienia. Domagamy się jako społeczność dziennikarzy by wszystkie grupy szanowały nasze bezpieczeństwo i reagowały na próby ataku na nietykalność cielesną. Jest to uregulowane prawnie i wzywam niniejszym w imieniu Polish Media Owners Association do wyjaśnienia braku zapewnienia bezpieczeństwa operatorowi kamery w obecności JE bp Henryka Ciereszko, wzywanemu prośbą wg dołączonej relacji- do reakcji. Wzywam do odpowiedzi na zarzuty dot. biernego zachowania bp Henryka Ciereszko w trakcie homopogromu.

Ustalam po raz drugi nowy czas odpowiedzi do końca dnia dzisiejszego. Czy podać Księdzu podstawę prawną na podstawie której domagam się odpowiedzi? Przypominam że JE abp T. Wojda objął ów piknik honorowym patronatem. Zaś w obecności biskupa bito operatora kamery. Czy Księdza doktora Andrzeja Dębskiego dziwi fakt dociekania przebiegu tych wydarzeń?

Hallelu Jah
Pozdrawiam
Adam Fularz
Polish News Agency


W dniu wtorek, 23 lipca 2019 Adam Fularz <Adam.Fularz@wieczorna.pl> napisał(a):
Do 
Sz. Pan
Dyrektor Biura Prasowego i Rzecznik Prasowy Archidiecezji Białostockiej
Ks. dr Andrzej Dębski 

Wzywam do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania prasowe. Czy 24 godziny wystarczą? Jeśli nie, proszę podać dogodny termin odpowiedzi, redakcja daje Państwu 24 godziny od 10.20 na odniesienie się do zarzutów
Pozdrawiam

pon., 22 lip 2019 o 13:52 Adam Fularz <Adam.Fularz@wieczorna.pl> napisał(a):
Dyrektor Biura Prasowego i Rzecznik Prasowy Archidiecezji Białostockiej
Ks. dr Andrzej Dębski -- 
Do Sz. P. Ks dr Andrzeja Dębskiego

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z wydarzenia - spotkania z Bp. Henrykiem Ciereszko. Proszę o odniesienie się do wpisu, jaki zamieścił Rafał Betlejewski:

Grupa rozwścieczonych homofobicznych emerytów atakuje mojego operatora Pawła. Dołączają się do nich ochroniarze „pikniku rodzinnego" w parku Branickich. Wszystko to odbywa się na oczach biskupa Pomocniczego Henryka Ciereszko, który nie reaguje pomimo mojej prośby. Wokół w mieście trwa przemoc w imię Boga. Zostaliśmy zaatakowani gazem, petardami, Obelgami, poszturchiwaniem, oblewaniem wodą. Jeśli ktoś myśli, że robienie filmów dokumentalnych jest łatwe, jest w błędzie.

Z szacunkiem
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

24.7.2019: Komunikat CBA

Redakcja serswisu otrzymała:

---------- Wiadomość przekazywana  ----------
Od: Media CBA <media na serw. cba.gov.pl>
Data: środa, 24 lipca 2019
Temat: Komunikat CBA
Do: Media CBA 


Kolejny zatrzymany za działanie na szkodę komercyjnego banku

Były dyrektor ds. kredytów komercyjnego banku zatrzymany przez CBA. To ciąg dalszy sprawy dotyczącej wyrządzenia co najmniej 50 mln zł szkody w banku oraz usiłowania uzyskania 23 mln zł nienależnego podatku VAT.

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali byłego dyrektora ds. kredytów jednego ze stołecznych banków. Jest to kontynuacja śledztwa dotyczącego podejrzenia wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości co najmniej 50 mln zł w mieniu banku w związku z udzieleniem kredytu na zakup centrum wystawowego w Opolu oraz działania na szkodę Skarbu Państwa poprzez usiłowanie uzyskania 23 mln zł nienależnego podatku VAT.

Zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, gdzie usłyszy zarzuty. Na początku lipca zostało zatrzymanych 8 osób, w tym byli prezesi i członkowie zarządu, dyrektor oraz pracownicy banku, a także byli i obecni prezesi zarządów spółek z województwa mazowieckiego. Śledztwo jest w toku, niewykluczone są kolejne zarzuty i zatrzymania.

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej

                   Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

 
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

24.7.2019- Komunikat CBA


Redakcja serwisu otrzymała:
Od: Media CBA <media na serw. cba.gov.pl>
Date: śr., 24 lip 2019 o 08:21
Subject: Komunikat CBA7 osób zatrzymanych za pranie brudnych pieniędzy

Przedsiębiorcy zatrzymani w kilku województwach przez funkcjonariuszy CBA. W tle fikcyjne przelewy na blisko 6.5 mln zł i pranie brudnych pieniędzy.

Funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 7 przedsiębiorców z branży meblarskiej, tekstylnej i usługowej z województw śląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Śledztwo dotyczy prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw karno-skarbowych. Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele poszczególnych firm przekazywali pieniądze za wystawienie fikcyjnych faktur, a następnie zwrotnie przyjmowali określone środki pieniężne z potrąceniem prowizji. Ustalenia śledczych wskazują, że przekazano w ten sposób blisko 6.5 mln zł. Pieniądze te pochodziły z przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie towarami i wystawianiu nierzetelnych faktur. Takie działanie miało na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszą między innymi zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach i prania brudnych pieniędzy.

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej

                   Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

23 lipca 2019: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

Redakcja serwisu otrzymała:
Od: cirpress cirpress <cirpress na kprm.gov.pl>
Data: wtorek, 23 lipca 2019
Temat: komunikat po posiedzeniu Rady (...)

Warszawa, 23 lipca 2019 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła:

 

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

 

* * * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Projekt przewiduje uproszczenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, takich jak nieopłacone podatki, cła czy składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Najważniejsze rozwiązania będą dotyczyć:

·         procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej, w tym trybu rozpatrywania zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej i wniosków
o umorzenie postępowania egzekucyjnego;

·         wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego;

·         procedury dochodzenia z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka oraz tzw. dłużnika rzeczowego przy zapewnieniu środków ochrony prawnej tych osób;

·         uproszczenia procedury przekazywania dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi;

·         egzekucji z ruchomości poprzez wprowadzenie nowej formy sprzedaży ruchomości, tj. sprzedaży przez zobowiązanego pod nadzorem organu egzekucyjnego oraz wprowadzenia innych usprawnień w ramach tej egzekucji;

·         egzekucji z nadpłaty lub zwrotu podatku, m.in. poprzez wprowadzenie elektronizacji zajęć wierzytelności z tego tytułu dokonywanych przez komorników sądowych i niektóre administracyjne organy egzekucyjne; 

·         egzekucji z pieniędzy poprzez wprowadzenie możliwości korzystania
z terminali płatniczych;

·         egzekucji z rachunku prowadzonego przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową oraz z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach poprzez ich elektronizację.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 9 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

 

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Uchylona zostanie ustawa z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym.

·         Niespełnione zostały bowiem założenia, że specjalny podatek węglowodorowy będzie zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach
z wydobycia gazu łupkowego.

·         Wbrew prognozom, nie nastąpił w Polsce rozwój wydobycia gazu łupkowego,
a podstawowym źródłem tego surowca pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego.

·         W kolejnych latach, po przyjęciu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, nastąpiła weryfikacja przyjętych przy jej uchwalaniu założeń.

·         Obecnie złoża łupkowe, jakie znajdują się w Polsce, nie dają wystarczających możliwości ich gospodarczej eksploatacji.

Projekt ustawy zawiera także rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

·         Chodzi o modyfikację zasad składania sprawozdań finansowych (w formie elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (poprzez wprowadzenie ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych).

·         Przewidziano także możliwość złożenia zeznania CIT-8 w formie papierowej przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku
i niezatrudniających pracowników.

Przepisy dotyczące specjalnego podatku węglowodorowego mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rozwiązania dotyczące zeznania CIT-8 zaczną obowiązywać 15 października 2019 r., a w zakresie sprawozdań finansowych – 1 stycznia 2020 r.

 

***

 

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

      Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, dotyczących m.in. zasad publikowania prospektów związanych z emisją papierów wartościowych.

      Zaproponowano m.in.:

·         rozwiązania ułatwiające spółkom, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, identyfikację swoich akcjonariuszy, co umożliwi im bezpośrednią komunikację, i co powinno sprzyjać zwiększeniu zaangażowania akcjonariuszy tych spółek w ich sprawy, w szczególności w perspektywie długoterminowej;

·         wymóg ustanowienia przez spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej oraz sporządzania okresowych sprawozdań z realizacji tej polityki, co powinno przyczynić się do zwiększenia przejrzystości działalności spółek giełdowych i zwiększenia wpływu akcjonariuszy na sprawy takich spółek.

Niezależnie od zapewnienia zgodności prawa polskiego z prawem UE, projekt przewiduje m.in:

·         wzmocnienie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad ofertami publicznymi papierów wartościowych;

·         rozszerzenie składu osobowego KNF o trzeciego zastępcę przewodniczącego Komisji, co przyczyni się do równomiernego i proporcjonalnego podziału obowiązków zastępców między trzy podstawie sektory rynku finansowego: bankowy, ubezpieczeniowy i kapitałowy.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

 

 

***

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przedłożony przez ministra zdrowia.

            Osoby wykonujące zawody medyczne, np. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni będą mogli przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

 

Najważniejsze rozwiązania

·         Minister zdrowia – na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym – będzie mógł uznać taki dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

·         W rezultacie osoba, która zda państwowy egzamin specjalizacyjny w danej dziedzinie ochrony zdrowia, otrzyma dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, np. z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży.

·         Rozwiązania są spełnieniem postulatów lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, którzy zwracali uwagę na szczególną specyfikę pracy z takimi pacjentami. Dzięki nowym propozycjom zwiększy się także liczba specjalistów, a w efekcie łatwiejszy będzie dostęp do profesjonalnych usług medycznych.

·         Program szkolenia specjalizacyjnego został opracowany przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i został zatwierdzony przez ministra zdrowia.

·         Po wprowadzeniu nowej specjalizacji – psychoterapii dzieci i młodzieży, ok. 450 osób wystąpiło o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego (dane z 5 lipca 2019 r.).

Nowe przepisy mają obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

                        

 

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
e-mail(..)

(..)

 
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk