Ministerstwo Rozwoju ogłasza dwa konkursy pilotażowe na obligacje społeczne - komunikat


Ruszają kolejne konkursy pilotażowe z obszaru innowacji społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach dwóch ścieżek przetestowana zostanie nowa forma finansowania usług społecznych w Polsce – mechanizm obligacji społecznych.

- Dzięki innowacjom społecznym realizowanym w PO WER możemy sięgać po pomysły i testować na terenie Polski bardzo nowoczesne i nietypowe rozwiązania. Mechanizm obligacji społecznych to innowacyjny instrument finansowania usług społecznych oparty na formule „płatność za rezultaty" – mówi wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. Zakłada on, że instytucja publiczna, odpowiedzialna za rozwiązanie danych problemów społecznych, wchodzi w porozumienie z dostawcą usług społecznych (np. organizacją pozarządową lub innym podmiotem prywatnym) i inwestorem, aby pozyskać środki na sfinansowanie danej usługi i zapłacić za dostarczenie określonych efektów społecznych. Jeśli efekty zostaną osiągnięte, czyli problem zostanie skutecznie rozwiązany, instytucja ta zwraca wkład finansowy inwestorowi wraz z odsetkami (bonusem, zyskiem).


Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
www.mr.gov.pl
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Powstaje projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

w najbliższym czasie do konsultacji społecznych zostanie przekazany projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest aktualizacją Strategii Rozwoju Kraju 2020 w oparciu o zaprezentowany przez wicepremiera Morawieckiego w lutym br., Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Projekt Strategii zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej. 


Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

Warszawa, 26 lipca 2016 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw:

 

 • o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach emerytalnych;
 • o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

 

Rząd podjął uchwałę w sprawie reformy zarządzania mieniem państwowym.

 

Rada Ministrów przyjęła założenia reformy systemu budżetowego.

 

Rząd przyjął pakiet pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie w roku 2017.

 

Rada Ministrów zapoznała się z informacją o stanie zaawansowania prac nad pakietem regulacji dotyczących reformy służby zdrowia wraz z harmonogramem ich realizacji.

 

 

* * * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

W projekcie wskazano okres, w jakim  ZUS i KRUS będą mogły żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego.

Na podstawie obowiązujących przepisów należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przedawniają się po 10 latach, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności. Oznacza to, że ZUS i KRUS nie są ograniczone jakimkolwiek terminem do wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Dlatego dodano przepis, że w przypadku osoby, która pobrała nienależne świadczenie, decyzja zobowiązująca do jego zwrotu nie może być wydana później niż w ciągu 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano. Oznacza to, że ograniczono okres na wydanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia do 5 lat od ostatniego dnia nienależnie pobranego świadczenia.

Rozwiązanie to będzie korzystne dla świadczeniobiorców, bo roszczenia ZUS i KRUS, dotyczące nienależnie pobranych świadczeń, zostaną ograniczone w czasie. Regulacja taka powinna poprawić zaufanie obywateli do państwa.

Nowa regulacja ma obowiązywać po 14 dniach o daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

***

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

            Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. Rozwiązanie to poprawi sytuację opiekunów po śmierci podopiecznych i ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

W wielu przypadkach opieka nad osobami niepełnosprawnymi/zależnymi spada na ich bliskich, zwłaszcza przy braku wystarczającej opieki instytucjonalnej, i często wymaga od nich rezygnacji z pracy. Po śmierci podopiecznego  takie osoby zostają bez środków do życia i często bez możliwości podjęcia zatrudnienia, z uwagi np. na brak kwalifikacji lub długą nieobecność na rynku pracy. Dlatego zasadne jest traktowanie takiej formy aktywności jako zatrudnienia, a w konsekwencji umożliwienie nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych  oraz świadczenia przedemerytalnego osobom, które w związku ze śmiercią podopiecznego utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych/zależnych po ich śmierci będą mogli się zarejestrować w urzędzie pracy i otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, czyli do 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację osoby w urzędzie pracy jako bezrobotnej, zaliczany będzie okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Możliwe to będzie mimo nieodprowadzania składek na Fundusz Pracy, jeżeli utrata prawa do ww. świadczenia lub zasiłków była spowodowana śmiercią osoby, nad którą sprawowano opiekę.

            Opiekunowie osób niepełnosprawnych/zależnych po ich śmierci będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.

            W projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, wskazano że aby otrzymać to świadczenie należy łącznie spełnić następujące warunki:

 • zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;
 • do dnia rejestracji, przez co najmniej 365 dni należy nieprzerwanie pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna;
 • do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – trzeba mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni);
 • trzeba legitymować się okresem uprawniającym do emerytury:  w przypadku kobiet – co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn - co najmniej 25 lat;

W latach 2017–2027 na te formy pomocy trzeba będzie przeznaczyć z Funduszu Pracy 1 027,5 mln zł. Szacuje się, że tym okresie z tego wsparcia skorzysta ok. 122,3 tys. osób.

 

 

***

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedłożony przez ministra zdrowia.

            Projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie prawo do europejskich przepisów dotyczących szczegółowych wymagań związanych z transportem morskim płynnych olejów i tłuszczów. Dotyczy to także wymagań higienicznych w odniesieniu do transportu morskiego surowego cukru (luzem). Zmiany mają na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła założenia do reformy systemu budżetowego, przedłożone przez ministra finansów.

            Prowadzenie przez rząd polityki odpowiadającej na wyzwania przyszłości i ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów wymaga utrzymania stabilnych finansów publicznych oraz nowoczesnego planowania budżetowego, które wspierałoby realizację celów strategicznych i priorytetów rozwojowych w perspektywie wieloletniej.

Polska nie ma skutecznych narzędzi prowadzenia polityki budżetowej, wykraczającej poza horyzont jednego roku oraz zapewniających efektywną i racjonalną alokację środków publicznych w kolejnych latach budżetowych. Powoduje to trudności z planowaniem realizacji wielu zadań państwa (zwłaszcza w perspektywie długookresowej), których przezwyciężenie wymaga zmian w systemie zarządzania finansami publicznymi.            Według ministra finansów, zapewnienie długookresowej stabilności finansów publicznych, bardziej racjonalnego wydatkowania środków publicznych i efektywniejszego zarządzania finansami publicznymi – wymaga zreformowania systemu budżetowego.

Reforma systemu budżetowego powinna obejmować:

 • wprowadzenie średniookresowych ram budżetowych

Mechanizmy zarządzania wydatkami publicznymi powinny obejmować planowanie wieloletnie w formie średniookresowych ram budżetowych, które będą stanowić (w poszczególnych latach) podstawę do przygotowania projektu ustawy budżetowej. Średniookresowe ramy budżetowe będą podstawowym instrumentem koordynacji – w obszarze wydatków publicznych – w odniesieniu do zadań kontynuowanych i nowych.

 • integrację procesów planowania wieloletniego i rocznego – zmiana przebiegu procesu budżetowego

Integracja procesów planowania wymaga rozróżnienia polityki fiskalnej i polityki budżetowej. Rolę podstawowego instrumentu polityki budżetowej powinny odgrywać wieloletnie założenia polityki budżetowej. Dokument ten – przyjmowany przez rząd łącznie z Programem konwergencji (w ramach zreformowanego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa) – powinien określać kluczowe założenia polityki budżetowej w perspektywie średniookresowej, w tym wstępne limity wydatków na poszczególne obszary działalności państwa oraz nowe kategorie wydatków, które zostałyby sprecyzowane na kolejnych etapach planowania budżetowego. Oznacza to, że w procesie planowania budżetowego konieczne będzie rozróżnienie wydatków kontynuowanych (wynikających z realizacji polityk i programów rządowych) i  nowych wydatków (przeznaczonych na nowe polityki i programy). Pozwoli to na bardziej spójne i racjonalne zarządzanie stroną wydatkową budżetu państwa.

 • redefinicję roli rządu, ministra finansów i pozostałych ministrów w procesie ustalania budżetu

Rada Ministrów powinna decydować o priorytetach wydatkowych państwa oraz o podziale środków i limitach wydatkowych – na możliwie wczesnym etapie procesu budżetowego, czyli w momencie przyjmowania wieloletnich założeń polityki budżetowej. Rola ministra finansów polegać ma przede wszystkim na prowadzeniu negocjacji budżetowych w sposób zapewniający stabilność finansów publicznych i pełną kontrolę wydatków oraz realizację priorytetów rządu. Natomiast pozostali ministrowie powinni zyskać większą elastyczność w wydatkowaniu przyznanych im środków, co wzmocni ich odpowiedzialność za efektywną realizację priorytetów rządu.

 • zniesienie podwójnego sposobu klasyfikowania wydatków (w układzie zadaniowym i tradycyjnym) oraz wprowadzenie jednolitej klasyfikacji o charakterze zadaniowym (programowym) i nowego podziału budżetu państwa

Efektywne zarządzanie wydatkami wymaga zniesienia podziału na budżetowanie tradycyjne i zadaniowe. Powinna je zastąpić klasyfikacja zadaniowa (funkcjonalno-programowa), która sprzyja efektywnemu planowaniu i racjonalizacji wydatków. Klasyfikacja ta powinna być powiązana z nowym podziałem budżetu państwa.

 • uporządkowanie systemów zbierania danych – sprawozdawczości budżetowej i sprawozdawczości finansowej

Sprawozdawczość budżetowa powinna koncentrować się na informacji o planowanych i wykonanych wydatkach budżetowych oraz ich efektach. Z kolei zwiększenie przejrzystości i rzetelności informacji o stanie finansów publicznych wymaga oparcia planowania, wykonania i sprawozdawczości budżetowej na informacji pochodzącej bezpośrednio z systemu rachunkowości publicznej.

 • instytucjonalizację i włączenie do procesu budżetowego przeglądów wydatków ze środków publicznych oraz innych instrumentów zwiększających efektywność wydatkowania tych środków

Przeglądy wydatków budżetowych – jako niezbędne wsparcie dla efektywnej alokacji wydatków publicznych w perspektywie wieloletniej – muszą być stałym elementem procesu budżetowego.

W założeniach przedstawiono jedynie koncepcję nowego systemu budżetowego. Na ich podstawie minister finansów przygotuje szczegółowe rozwiązania legislacyjne, oraz przedstawi harmonogram ich wdrażania.   

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła pakiet pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie w roku 2017, przedłożony przez ministra spraw zagranicznych.

Kwestia bezpośredniego udzielania pomocy humanitarnej w krajach dotkniętych skutkami wojny domowej w Syrii jest priorytetem rządu. Dlatego kwota polskiej pomocy humanitarnej udzielanej krajom Bliskiego Wschodu wzrośnie. Umocni to pozytywny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego donatora.

Plan działań na 2017 r. zakłada stworzenie pakietu pomocowego obejmującego:

·         finansowanie drugiej transzy projektów pomocy bezpośredniej na rzecz uchodźców i ludności lokalnej realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe w krajach sąsiadujących z Syrią.

·         finansowanie dodatkowych projektów pomocy bezpośredniej w drugiej połowie 2017 r. w celu wsparcia uchodźców, osób przesiedlonych i ludności lokalnej;

·         kontynuację – zgodnie z deklaracją premier Beaty Szydło – wspólnego polsko-niemieckiego przedsięwzięcia na rzecz wsparcia edukacji dzieci uchodźców i ludności lokalnej w Libanie;

·         umożliwienie polskim organizacjom pozarządowym udziału w postępowaniach dotacyjnych organizowanych przez m.in. Komisję Europejską oraz Organizację Narodów Zjednoczonych poprzez sfinansowanie ewentualnego wkładu własnego niezbędnego podczas starania się o fundusze;

·         realizację projektów pomocy bezpośredniej przez polskie placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie;

·         realizację działań pomocowych w regionach kryzysów humanitarnych w obszarach trudno dostępnych ze względów bezpieczeństwa za pośrednictwem wyspecjalizowanych agend i organizacji humanitarnych. W 2017 r. w tym celu planowane są wpłaty na rzecz Regionalnego Funduszu Powierniczego UE w Odpowiedzi na Kryzys Syryjski (MADAD), Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Biura Wysokiego Szczebla NZ ds. uchodźców (UNHCR).

Niezależnie od nadzwyczajnego zaangażowania w pomoc humanitarną na Bliskim Wschodzie konieczne jest wypełnienie zobowiązań III Konferencji ONZ ws. Finansowania na rzecz Rozwoju, zakładającej dążenie do osiągnięcia przez Polskę poziomu 0,33% Dochodu Narodowego Brutto środków przeznaczanych na oficjalną pomoc rozwojową do roku 2030. Począwszy od roku 2016, zakładany jest coroczny wzrost rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową.

 

***

 

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie reformy zarządzania mieniem państwowym, przedłożoną przez ministra skarbu państwa.

Realizowana w poprzednich latach strategia Ministerstwa Skarbu Państwa nastawiona na prywatyzację i komunalizację mienia, powinna ustąpić miejsca efektywnemu zarządzaniu majątkiem państwa, koncentrować się na profesjonalizacji i aktywizacji nadzoru właścicielskiego, a także wspierać działania zapewniające uzyskiwanie efektów synergii w celu budowania wartości tego majątku z myślą o przyszłych pokoleniach Polaków.

Istotnym elementem reformy ma być w szczególności likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa i przekazanie wybranych kompetencji dotyczących nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa będących w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa do wyspecjalizowanego podmiotu.

Rada Ministrów upoważniła ministra skarbu państwa do podjęcia i prowadzania prac nad reformą zarządzania mieniem państwowym. Jednocześnie przyjęła harmonogram prac nad reformą zarządzania tym mieniem.

 

 
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

„Polska wita” gości Światowych Dni Młodzieży w Pawilonie Polski

„Polska wita!" wszystkich gości, którzy przyjechali do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. 25 lipca, pod tym hasłem, tuż przy Wawelu rozpoczął działalność Pawilon Polski. W naszpikowanych polskimi technologiami sferycznych namiotach Pawilonu, zobaczyć można najnowsze osiągnięcia polskiej nauki, kultury, gospodarki i rolnictwa. Zapraszamy do Pawilonu Polski w Krakowie codziennie od 25-31 lipca 2016 r. w godzinach 9:00-22:00. 

Światowe Dni Młodzieży to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń odbywających się w Polsce w tym roku. To również doskonała okazja do pokazania Polski i jej nowoczesnego oblicza. Dlatego grupa polskich instytucji publicznych postanowiła połączyć siły i pod wspólnym szyldem promować kraj wśród gości, którzy z całego świata przyjechali do Krakowa, aby spotkać się z papieżem Franciszkiem. Do projektu przystąpili: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego, Narodowe Centrum Kultury, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna, oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., która jest koordynatorem i wykonawcą projektu.

Pawilon Polski stanął w samym sercu Krakowa – pod Wawelem – i w centrum lipcowych wydarzeń, czyli na szlaku Pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży. Już sama bryła Pawilonu przykuwa uwagę przechodniów. Składa się on z czterech połączonych ze sobą sferycznych namiotów, takich jak te, które zagrały w hollywoodzkim przeboju Ridley'a Scott'a, „Marsjanin". Wchodzący do niego goście zobaczą Polskę, jako kraj dynamiczny, innowacyjny, atrakcyjny turystycznie i kulturowo, a Polaków jako pracowity i gościnny naród. Interaktywna, pełna nowoczesnych polskich technologii ekspozycja, zaskoczy każdego odwiedzającego. Na taki efekt liczą organizatorzy. Chcą, aby pielgrzymi dobrze zapamiętali Polskę, dzięki czemu staną się oni ambasadorami naszego kraju w swoich ojczyznach.

Jakie atrakcje czekają na odwiedzających? Goście Pawilonu rozpoczną zwiedzanie od filmowej podróży po „Animowanej historii Polski" Tomasza Bagińskiego w trójwymiarze, w specjalnie przygotowanym na tę okazję kinie. Dla zwiedzających, chłonnych wiedzy o kraju, w którym odbywają się Światowe Dni Młodzieży, Narodowe Centrum Kultury przygotowało m.in. filmy i spoty w infokioskach ustawionych przed Pawilonem.

Ministerstwo Rozwoju i PARP zaprezentują najnowocześniejsze oblicze Polski przez roboty rodem z filmów sci-fi, nauczą fizyki przez zabawę i udostępnią do przetestowania aplikacje na smartfony oraz tablety, które pomagają w życiu codziennym.

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Niepotwierdzone: Ogłoszono alarm w sprawie zagrożenia terrorystycznego

w Warszawie ogłoszono - Zagrożenie terrorystyczne - ogłoszono pierwszy stopień alarmowy (ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP).

z informacji wewnętrznej - Informuję, że od dnia dzisiejszego - 20 lipca 2016 r. godz. 00:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. godz. 23.59 Zarządzeniem nr 96 z dnia 19 lipca 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło w ramach działań antyterrorystycznych wprowadziła na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pierwszy stopień alarmowy (ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP).


INFORMACJA NIEPOTWIERDZONA

--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Powstaje Pawilon Polski - otwarcie już 25 lipca w Krakowie
Przy okazji Światowych Dni Młodzieży, na Szlaku Pielgrzymów tuż przy Wawelu, w Krakowie pod hasłem „Polska wita!" powstaje Pawilon Polski. W sferycznych namiotach, zaprezentowane zostaną osiągnięcia polskiej nauki, kultury i gospodarki, a także historia i walory turystyczne kraju. Pawilon Polski jest wspólną inicjatywą polskich instytucji publicznych oraz ich partnerów strategicznych na rzecz promocji kraju. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

Już w najbliższy poniedziałek, 25 lipca zapraszamy do premierowych odwiedzin Pawilonu Polski. Wystawę będzie można zobaczyć w czasie Światowych Dni Młodzieży od 25 do 31 lipca, w godzinach od 9:00 do 22:00. Pawilon Polski to zarówno stała, tygodniowa ekspozycja wewnątrz namiotów, jak i strefa relaksu ze sceną na zewnątrz, gdzie codziennie odbywać się będą koncerty. 

Światowe Dni Młodzieży to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń odbywających się w Polsce w tym roku. To doskonała okazja do pokazania Polski i jej nowoczesnego oblicza wszystkim gościom wydarzenia.

W tym celu, na Placu Wielkiej Armii Napoleona, przy samym Wawelu, powstaje Pawilon Polski. Wchodzący do niego goście zobaczą Polskę, jako kraj dynamiczny, innowacyjny, atrakcyjny turystycznie i kulturowo, a Polaków jako pracowity i gościnny naród. Interaktywna, pełna nowoczesnych polskich technologii ekspozycja, zaskoczy każdego odwiedzającego. Na taki efekt liczą organizatorzy. Chcą, aby pielgrzymi dobrze zapamiętali Polskę, dzięki czemu staną się oni ambasadorami naszego kraju w swoich ojczyznach.

Pawilon Polski składać się będzie z czterech połączonych ze sobą sferycznych namiotów, wyprodukowanych przez firmę, która stworzyła scenografię do filmu Marsjanin. Wchodząc do środka, goście odbędą kinową podróż w trójwymiarze po historii Polski oraz wirtualny spacer po sztuce polskiego Średniowiecza. Zobaczą także atrakcje turystyczne i zabytki Polski relaksując się na interaktywnej huśtawce, z której wyślą e-pocztówkę do znajomych. Na entuzjastów najnowszych technologii w Pawilonie Polski czekają polskie drony, łaziki marsjańskie, roboty Proteus, czy aplikacje na smartfony i tablety, które pomagają w codziennym życiu, a także „ogród doświadczeń".

Aby pokazać, że Polska zasługuje na miano wiodącego w Unii Europejskiej producenta zdrowej żywności, uczestnicy Światowych Dni Młodzieży będą mogli przenieść się również na pole marchewek czy do sadu jabłoni, a także skosztować polskich produktów. Goście Pawilonu Polskiego będą mogli cieszyć się polskimi przysmakami, zasiadając w strefie relaksu przygotowanej wokół Pawilonu i uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych, m.in. koncertach plenerowych.

Głównymi współorganizatorami projektu są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Kultury, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., która jest koordynatorem i wykonawcą projektu.

Pawilon Polski powstał głównie dzięki wsparciu partnerów strategicznych, którymi są: Grupa Azoty, Enea, Energa, KGHM, Grupa Lotos, LOTTO, PGNiG, Bank PKO BP, PZU, PKP oraz ICC.

Zapraszamy do Pawilonu Polski w Krakowie już od poniedziałku 25 lipca! Do zobaczenia w Pawilonie w czasie Światowych Dni Młodzieży.


Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
www.mr.gov.pl
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw:

 • o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw;
 • o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych;
 • o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;
 • o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw;

 

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62).

 

Rząd zapoznał się z informacją na temat stanu przygotowań do wizyty Jego Świątobliwości Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

 

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy.

 

 

* * * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra członka Rady Ministrów.

            Krajowa Szkoła Administracji Publicznej będzie nosić imię prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego.

Jego wybór na patrona wynika z zaangażowana w propagowanie idei szkoły, czyli tworzenia nowoczesnej służby publicznej. Kandydaturę prezydenta Lecha Kaczyńskiego na patrona szkoły zaakceptowały władze KSAP, zyskała ona także akceptację środowisk naukowych i władz państwowych. Nadanie KSAP imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego będzie uhonorowaniem pamięci wybitnego męża stanu oraz wyrazem uznania dla jego dorobku intelektualnego.

            Lech Kaczyński był doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego oraz działaczem opozycji demokratycznej w PRL. Pełnił funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli, zajmował stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a następnie prezydenta Warszawy. Od 2005 r. był prezydentem RP do tragicznej śmierci w Smoleńsku w 2010 r.

Prezydent Lech Kaczyński uważał, że absolwenci KSAP jako elita kadry urzędniczej zreformują administrację publiczną, a tym samym przyczynią się do budowy profesjonalnego i sprawnie działającego państwa. Kiedy pojawiły się trudności z zatrudnieniem absolwentów szkoły prezydent zaoferował pracę blisko połowie osób z pierwszego naboru.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej rozpoczęła działalność we wrześniu 1991 r. Wzorowana jest na francuskiej École Nationale D'administration. Kształci profesjonalnych urzędników służby cywilnej, przygotowanych do pełnienia funkcji kierowniczych, eksperckich i menedżerskich w administracji publicznej.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Projekt nowelizacji wprowadza podstawowy rachunek płatniczy (i podstawowe usługi z nim powiązane), który ma być dostępny dla osób nie mających dotąd innego rachunku płatniczego w bankach krajowych (komercyjnych i spółdzielczych), oddziałach banków zagranicznych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucjach kredytowych. To podstawowa zmiana, która wynika z wdrożenia unijnej dyrektywy w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

Zgodnie z projektem nowelizacji, klient – w ramach dostępu do rachunku podstawowego –  będzie mógł wykonywać jedynie podstawowe transakcje takie jak: wpłata i wypłata, polecenie przelewu czy polecenie zapłaty.

Podstawowy rachunek płatniczy prowadzony będzie bezpłatnie. Opłaty mogą dotyczyć usług z nim powiązanych. Przewidziano jednak pewne ograniczenia w dokonywaniu operacji na koncie. W ciągu miesiąca możliwe będzie dokonanie 15 bezpłatnych poleceń przelewu lub zapłaty (w tym zleceń stałych) – za kolejne dostawca będzie mógł pobrać opłatę, jednak nie wyższą niż najczęściej stosowaną w ramach kont osobistych. Limit 15 bezpłatnych transakcji wydaje się być w pełni wystarczający do zarządzania domowymi finansami np. opłacania rachunków za czynsz, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne.

Klient mający rachunek podstawowy będzie mógł używać karty płatniczej. Za jej wydanie będzie można pobrać opłatę. Jednak nie będzie ona mogła być wyższa niż najczęściej pobierana opłata przez dostawcę w przypadku oferowania takiej karty innym klientom. W ramach rachunku podstawowego nie będzie można korzystać z karty kredytowej i innych produktów kredytowych.

Podstawowy rachunek płatniczy będzie prosty w obsłudze, aby mogli go założyć obywatele, którzy nigdy nie mieli takiego rachunku. Chodzi o dotarcie z ofertą do osób przekonanych, że mają zbyt niskie dochody, aby założyć konto osobiste. Podmioty zobowiązane do prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego nie będą mogły ograniczać w żaden sposób dostępu do nowego typu konta w zależności np. od obywatelstwa, miejsca zamieszkania czy poziomu dochodów klienta. W ten sposób zostanie zapewniony niedyskryminacyjny dostęp do podstawowych usług płatniczych.

Projekt noweli wprowadza także regulacje, które zapewnią szybkie i bezpieczne przenoszenie rachunków płatniczych między poszczególnymi kategoriami dostawców usług, np. z banku do SKOK-u. Powinno to zwiększyć konkurencję między dostawcami usług płatniczych, i w efekcie przełożyć się na wyższą ich jakość oraz spowodować większą presję na obniżenie ceny usług powiązanych.

W projekcie noweli wskazano zasady funkcjonowania stron internetowych porównujących oferty rachunków płatniczych. Ma to dotyczyć porównywania opłat pobieranych w związku z usługą rachunku płatniczego. Za pośrednictwem tych stron będzie można również porównać bankomaty, aby dowiedzieć się z których gotówkę można pobrać bezpłatnie. Wykaz stron internetowych będzie dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Rozwiązanie to umożliwi konsumentom rzetelną ocenę różnych ofert rachunków płatniczych i usług z nimi powiązanych, a w efekcie zapewni możliwość wyboru najkorzystniejszej. 

Na dostawców usług płatniczych nałożono obowiązek bezpłatnego przekazywania – na prośbę konsumenta – informacji dotyczących opłat pobieranych za usługę prowadzenia rachunku płatniczego. Informacje mają być jasne i precyzyjne, aby konsument był w pełni świadomy za jakie usługi zapłaci.

Wprowadzone rozwiązania powinny spowodować wzrost ubankowienia w Polsce, a w efekcie rozwój obrotu bezgotówkowego, który jest tańszy i bezpieczniejszy niż obrót gotówkowy. Z raportu Banku Światowego z 2014 r. wynika, że aż 22 proc. dorosłych Polaków nie ma rachunku osobistego.

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Zmniejszenie „szarej strefy" w  grach hazardowych, zwłaszcza w obszarze gier na automatach i w internecie, jest jednym z najważniejszych celów przeprowadzanej nowelizacji. Zmienione przepisy powinny także zapewnić jak najwyższą ochronę graczom, w tym nieletnim przed negatywnymi skutkami hazardu, zwłaszcza organizowanego w internecie oraz zwiększenie wpływów podatkowych z legalnego hazardu.

Projekt przewiduje możliwość blokowania dostępu do nielegalnych stron internetowych oraz utrudnianie wykonywania płatności na rzecz podmiotów oferujących nielegalne gry hazardowe w internecie. Przyczyni się to do zmniejszenia „szarej strefy" w grach hazardowych, co doprowadzi do zwiększenia udziału w rynku legalnych przedsiębiorstw. Zwiększy się także poziom ochrony graczy, ponieważ tylko legalni operatorzy dają gwarancję oferowania gier w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Rozszerzono katalog gier, które mogą być oferowane w internecie. Obecnie mogą być to wyłącznie zakłady wzajemne (bukmacherskie), które wymagają uzyskania odpowiedniego zezwolenia, po zmianach będą to praktycznie wszystkie gry hazardowe.

Podmiot wykonujący monopol państwa nad grami na automatach urządzanymi w salonach gier oraz nad grami hazardowymi w internecie – będzie zobowiązany do wdrożenia polityki odpowiedzialnej gry. Do tej pory nie było takiego obowiązku. W ramach tej polityki ma być np. sprawdzana pełnoletność gracza. Rozwiązanie to powinno zwiększyć ochronę graczy przed negatywnymi skutkami hazardu.

Wprowadzono obowiązek przeprowadzania – za pośrednictwem rachunków płatniczych – transakcji wynikających z gier urządzanych przez internet. Rozwiązanie to zapewni nadzór nad przepływami finansowymi, a w rezultacie będzie przeciwdziałać procederowi „prania pieniędzy" i finansowaniu terroryzmu. 

Podmioty urządzające gry hazardowe w internecie nie będą mogły umieszczać na stronach do tych gier – reklam usług finansowych i również samodzielnie ich oferować. Chodzi o to, aby nie zachęcać graczy do zaciągania pożyczek na dalszą grę, i w rezultacie chronić ich przed wpadnięciem w pętlę zadłużenia. Podobny zakaz będzie dotyczył salonów gier na automatach.

Założono objęcie monopolem państwa gier na automatach organizowanych poza kasynami. Ponieważ gry na automatach (zwane jednorękimi bandytami) należą do bardzo uzależniających, będą mogły odbywać się wyłącznie w wydzielonych do tego miejscach, pod stałą kontrolą oraz będą niedostępne dla osób poniżej 18 roku życia. Rozwiązanie to stanowi element walki z „szarą strefą" i jedną z najbardziej uzależniających form hazardu. Także urządzanie gier hazardowych w internecie, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, objęte zostanie monopolem państwa.

Wprowadzono zakaz lokowania salonów gier na automatach w miejscach, w których w ciągu ostatnich 5 lat  urządzano nielegalne gry na automatach. Pomoże to służbom celnym skuteczniej walczyć z nielegalnymi organizatorami gier hazardowych, którzy regularnie wykorzystywali te same miejsca do ich organizacji w sposób sprzeczny z ustawą.

Złagodzono przepisy dotyczące gry w pokera – będzie można grać w internecie i poza kasynami. Dopuszczono możliwość gry w pokera turniejowego poza kasynem – po dokonaniu zgłoszenia dyrektorowi izby celnej. Jest to odpowiedź na postulaty środowisk pokerowych, które nie mogą organizować turniejów pokera, w miejscowościach w których nie ma kasyn gry. Dotychczas gra w pokera jest możliwa wyłącznie w kasynach gry.

Zaproponowano szkolenia zamiast egzaminów zawodowych dla osób nadzorujących i bezpośrednio prowadzących gry hazardowe. Zmniejszy to obciążenia biurokratyczne przedsiębiorców w branży gier hazardowych i obniży koszty prowadzonej przez nich działalności.

Wprowadzono dodatkowy mechanizm kontrolny dotyczący przyznawania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności w obszarze gier hazardowych.

Minister finansów będzie występował z wnioskiem o informację dotyczącą podmiotów ubiegających się o przyznanie koncesji lub zezwolenia na organizację gier hazardowych. Wniosek będzie kierowany do: szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i Komendanta Głównego Policji. Instytucje te będą musiały poinformować ministra finansów o możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa państwa ze strony podmiotów występujących o koncesję lub zezwolenie. Rozwiązanie to zmniejszy ryzyko pojawienia się podmiotów oferujących gry hazardowe, powiązanych ze środowiskiem przestępczym, czyli będzie gwarantować najwyższe standardy w tym obszarze. Jednocześnie gracze zyskają pewność, że nie uczestniczą w grach organizowanych nielegalnie.

Rozszerzono katalog podmiotów podlegających karze pieniężnej za naruszenie przepisów regulujących rynek gier hazardowych. Nielegalni operatorzy gier hazardowych będą podlegać bardziej dotkliwym karom. Na przykład za urządzenie gry na automacie, bez wymaganej koncesji, kara wzrośnie z 12 tys. zł do100 tys. zł.  Kwota ta będzie pobierana od każdego automatu. Wysokość tej kary oparto na szacunkach średnich przychodów otrzymywanych z automatu i jest ona dostosowana do poziomu rzeczywistych strat ponoszonych przez Skarb Państwa.

Założono, że minister finansów będzie prowadził rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Będzie on publikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Efektem wprowadzonych zmian będzie wzmocnienie kontroli państwa nad rynkiem gier hazardowych oraz zwiększenie udziału w rynku operatorów legalnych i wyższego poziomu ochrony konsumentów.

            Znowelizowana ustawa powinna obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zaproponowano rozwiązania, które uwzględniają postulaty producentów rolnych dotyczące zwiększenia ich wpływu na wydawanie środków z funduszy promocji artykułów rolno-spożywczych. Fundusze te utworzono w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych.

            Zgodnie z projektem ustawy, środki z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych przeznaczane będą na działania informacyjne i promocję produktów rolno-spożywczych wytwarzanych przez producentów dokonujących wpłat na te fundusze. Chodzi o to, aby producenci produktów rolno-spożywczych w większym stopniu odczuli korzyści z dokonywanych wpłat na fundusze.

            Przewidziano także zmiany w składzie komisji zarządzających funduszami promocji: zwiększy się liczba przedstawicieli producentów z 4 do 5 i zmniejszy się liczba przedstawicieli przetwórców z 4 do 3 – zmiana ta nie wpłynie na ogólną liczbę członków komisji, a jedynie na proporcje między liczbą producentów a przetwórców. W rezultacie w tych komisjach będzie: 5 przedstawicieli producentów, 3 przedstawicieli przetwórców i 1 przedstawiciel izby rolniczej. W praktyce rozwiązanie to zapewni przewagę przedstawicielom producentów, którzy ponoszą wpłaty na rzecz funduszy promocyjnych.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

            Dzięki projektowanej ustawie, producenci będą mogli dobrowolnie oznakowywać żywność informacją „Produkt polski".

Informacja ta będzie dotyczyć krajowego pochodzenia wytwarzanego produktu, nie tylko w odniesieniu do miejsca prowadzenia przetwórstwa, ale również w odniesieniu do użytych składników. Dzięki temu konsumenci będą mogli wyszukiwać produkty wytworzone w Polsce z użyciem krajowych surowców.

Obecnie tylko w przypadku niektórych grup środków spożywczych w przepisach unijnych określono konieczność podawania kraju pochodzenia produktu. Dla pozostałych  środków spożywczych stosuje się ogólne unijne zapisy dotyczące kraju pochodzenia, zgodnie z którymi obowiązek podawania takiej informacji wskazany jest jedynie w przypadku, gdyby jej brak mógłby w istotnym stopniu wprowadzić w błąd konsumenta, co do prawdziwego źródła pochodzenia, np. gdy opakowanie i sposób prezentacji sugeruje inne pochodzenie produktu niż jest w rzeczywistości.

Zapotrzebowanie krajowych konsumentów na informację o miejscu pochodzenia żywności jest duże. Jak wynika z badań, niemal 70% z nich uważa miejsce pochodzenia za czynnik odgrywający istotną rolę przy zakupie żywności.

Przewidziany termin wejścia ustawy w życie to  1 stycznia 2017 r.

 

***

 

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

            Wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych między nabywcami a producentami produktów rolno-spożywczych na każdym etapie łańcucha dostaw – jest podstawowym celem przygotowanej ustawy.

Supermarkety często wymuszają na dostawcach żywności obniżanie cen za sprzedawane produkty i nakładają dodatkowe opłaty, w rezultacie pogarszają sytuację finansową producentów żywności. Narzucają wzory umów bez możliwości negocjowania ich treści z dostawcami, jednostronnie je zrywają oraz wydłużają terminy płatności za dostarczone towary. Sieci handlowe stosują różne dodatkowe opłaty m.in.: za umieszczenie towaru na „dobrych" półkach, powierzchnię ekspozycyjną i sprzedażową, usługi reklamowe, przeprowadzenie akcji okolicznościowej, przekazywanie informacji o sprzedaży wyrobów w poszczególnych placówkach handlowych, z tytułu otwarcia nowej placówki nabywcy, brak zwrotów produktów, koszty utylizacji produktów, upusty zakupowe lub promocyjne. Zdarzają się także przypadki, kiedy to dostawcy towarów rolnych czy żywności zrywają wcześniej zawarte umowy, bo otrzymali korzystniejsze warunki u innego przedsiębiorcy lub uzależniają zawarcie umowy od dodatkowych świadczeń.

Istnieją wprawdzie środki przeciwdziałające nadużywaniu przewagi kontraktowej, w tym przez wielkie sieci handlowe wobec dostawców towarów, to jednak nie zawsze są one wykorzystywane. Przysługujące dostawcom roszczenia mogą być dochodzone w sądzie, co często wiąże się z długo trwającym procesem i koniecznością poniesienia wysokich kosztów. Wielu dostawców rezygnuje z takiej drogi, bo nie chce też ryzykować retorsji, czyli np. zerwania długoterminowych kontraktów, jakie często łączą je z sieciami handlowymi. Nowa regulacja powinna rozwiązać problem nieuczciwych praktyk handlowych. 

            Zgodnie z projektem ustawy, każdy przedsiębiorca, który podejrzewa, że wobec niego nieuczciwie stosowana jest przewaga kontraktowa, będzie mógł to zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W takiej sprawie prezes UOKiK będzie wszczynał postępowanie z urzędu, co ochroni zgłaszającego przed identyfikacją. Wszczęcie postępowania może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które nie powinno trwać dłużej niż 4 miesiące, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 5 miesięcy.

Zgodnie z projektem ustawy, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie odpowiedzialny za eliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych.

            Zakazane będzie nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy. Może ono polegać m.in. na nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy i wydłużeniu terminów płatności za dostarczone towary oraz uzależnieniu zawarcia lub kontynuowania umowy od spełnienia przez jedną ze stron świadczenia nie mającego związku z zawartym kontraktem.

Przepisy nowej ustawy będą stosowane, jeżeli łączna wartość obrotów – w roku wszczęcia postępowania w sprawie praktyk polegających na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej  lub w którymś z dwóch lat poprzedzających wszczęcie postępowania – między nabywcami i dostawcami produktów przekracza 50 tys. zł oraz obrót dostawcy lub nabywcy (w roku poprzedzającym postępowanie), który stosował przewagę kontraktową  przekroczył 100 mln zł.

Kontrolerzy będą mogli żądać udostępnienia dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz wejścia do budynków i lokali oraz środków transportu. Za uchylanie się od udzielenia informacji lub utrudnianie rozpoczęcia bądź przeprowadzenia kontroli prezes  UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę do równowartości 50 mln euro.

Prezes UOKiK będzie mógł także nałożyć na dostawcę albo nabywcę produktów rolnych lub spożywczych, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 3 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeśli dostawca/nabywca choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej.

Prezes Urzędu – na wniosek przedsiębiorcy – będzie mógł odroczyć uiszczenie kary pieniężnej lub rozłożyć ja na raty ze względu na ważny interes wnioskodawcy. Nie będą też pobierane odsetki za nieterminową zapłatę kary, ponieważ system sankcji jest na tyle dolegliwy, że nie jest konieczne wprowadzanie dodatkowego obciążenia przedsiębiorcy. Środki pochodzące z kar pieniężnych będą stanowić dochód budżetu państwa.

            Nowe regulacje mają obowiązywać po 6 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

Projektowana nowelizacja dostosowuje polskie prawo do europejskich przepisów dotyczących transportu kolejowego. W związku ze zmianą znaczenia podstawowych pojęć, takich jak infrastruktura kolejowa, linia kolejowa czy bocznica kolejowa, ustawa będzie stanowić największa zmianę przepisów od 2003 roku, w którym weszła w życie ustawa o transporcie kolejowym.

Ustawa stwarza warunki dla poprawy funkcjonowania przewoźników kolejowych.

Projekt przewiduje wyodrębnienie nowej grupy obiektów, tzw. obiektów infrastruktury usługowej, w stosunku do których stosowane będą szczególne zasady udostępniania i pobierania opłat za korzystanie z nich.

Wprowadzono poprawki i uzupełnienia do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, w tym umożliwiono szerszej grupie podmiotów (np. organizatorom publicznego transportu zbiorowego) zamawiania tras pociągów.

Wprowadzono definicję stacji kolejowej oraz dworca kolejowego. Będą one udostępniane nieodpłatnie podróżnym, natomiast przewoźnikom kolejowym odpłatnie. Będzie to dotyczyło wyłącznie udostępniania powierzchni przeznaczonych do obsługi podróżnych, oraz powierzchni do umieszczania informacji handlowych (zatrzymywanie się pociągu przy stacji pasażerskiej nie oznacza konieczności korzystania z usług świadczonych przewoźnikom na stacji pasażerskiej).

Projekt przewiduje wzmocnienie niezależności i kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

W zakresie finansowania infrastruktury kolejowej przewidziano opracowanie programu wieloletniego, który będzie określać zadania dla zarządców infrastruktury (np. standardy jakościowe) w okresie jego obowiązywania oraz wynikającą z tych zadań wysokość środków finansowych przewidzianych na ich realizację. Przyjęcie programu spowoduje m.in., że zmodernizowane linie nie będą ulegały przedwczesnej degradacji, a efekty inwestycji będą rozwijane. Ponadto nie nastąpi wyłączenie z eksploatacji i tak mocno ograniczonych linii niższego rzędu, umożliwiających dojazdy do pracy, szkoły, ośrodków zdrowia, itd. mieszkańcom miejscowości oddalonych od dużych aglomeracji miejskich (tzw. Polski powiatowej).

 

 

***

 

 

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

            Rada Ministrów pozytywnie opiniuje prezydencki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest on zbieżny z zadeklarowanym w expose premier Beaty Szydło powrotem do powszechnego wieku emerytalnego obowiązującego przed 1 stycznia 2013 r.

            Według projektu prezydenckiego wiek emerytalny powinien wynosić co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i co najmniej 65 lat w przypadku mężczyzn. Nowe propozycje przewidują także uchylenie przepisów dotyczących emerytury przejściowej.

Projekt prezydencki opiera się na założeniu, iż decyzja o momencie zakończenia okresu aktywności zawodowej powinna być w większym stopniu pozostawiona samemu ubezpieczonemu. Decyzja ta w dużej mierze jest determinowana indywidualną sytuacją ubezpieczonego w zakresie jego zdrowia, sytuacji i pozycji na rynku pracy, planów dotyczących długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej oraz określonych oczekiwań związanych z wysokością otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych. Obecny algorytm świadczenia promuje osoby z długoletnim stażem ubezpieczeniowym i preferuje jak najdłuższe pozostawanie w aktywności zawodowej.

Zdaniem rządu, powrót do obowiązującego przed 2013 r. wieku emerytalnego nie powinien oznaczać utrzymywania preferencyjnych zasad przechodzenia na emeryturę przez rolników oraz w stan spoczynku sędziów i prokuratorów, po 31 grudnia 2017 r. W przypadku rolników indywidualnych powinno nastąpić obniżenie wieku emerytalnego, bez możliwości przechodzenia na tzw. wcześniejszą emeryturę, przy pozostawieniu dotychczasowej zasady wypłaty emerytury bądź renty rolniczej w całości w przypadku prowadzenia działalności rolniczej przez emeryta lub rencistę rolnego wraz z małżonkiem, który nie nabył jeszcze prawa do takiego świadczenia i podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, tj. obowiązkowo.

Ponadto nie wydaje się uzasadnione umożliwienie łączenia emerytury bądź renty wojskowej z zajmowaniem stanowiska prokuratora i pobieraniem z tego tytułu uposażenia. 

Jednocześnie Rada Ministrów wnosi o rozważenie przez Sejm możliwości uzupełnienia prezydenckiego projektu ustawy o modyfikację rozwiązań dotyczących łączenia dalszej aktywności zarobkowej z pobieraniem emerytury i jej wysokości. Rząd wnosi także, aby ustawa weszła w życie najwcześniej z dniem 1 października 2017 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia wszystkich czynności przygotowujących ZUS i KRUS do przeprowadzenia zmian ustawowych.

           

 

 

 
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Nowoczesna proponuje nowe ustawy dla przedsiębiorców

Nowoczesna wspiera rozwój przedsiębiorczości, która jest siłą napędową polskiej gospodarki. Konieczne jest usuwanie barier utrudniających wzrost małym i średnim firmom, przyciąganie inwestycji tworzących nowoczesne miejsca pracy oraz zwiększenie liczby krajowych innowacji.

1) Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa - dotyczy zmiany okresu przedawnienia dla zobowiązań podatkowych - 3 lata.

Projekt dotyczy przedawnień podatkowych i ZUS – chcemy ograniczenia możliwości przeciągania postępowań do maksymalnie 8 lat od daty powstania błędu podatkowego. Obecnie obowiązuje  5-letnie przedawnienie, ale jeśli urząd podejmie kontrolę, to może nękać podatnika do końca życia. Chcemy to zmienić. Jeśli przez 3 lata od końca przedawnienia nie zostanie udowodniona wina, przedawnienie pojawi się automatyczne.

Projekt ustawy na stronie Sejmu:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-275-2016/$file/8-020-275-2016.pdf


2) Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dotyczy wydłużenia okresu rozliczania straty podatkowej do 15 lat podatkowych, zwiększenia limitu odpisu amortyzacyjnego do 10 tys. zł, zmniejszenia stawki podatku liniowego do 15%.

Większość firm w Polsce to jednoosobowe działalności gospodarcze. To one stanowią podstawę naszego dobrobytu. Dlatego też zgłaszamy projekt obniżający PIT dla jednoosobowych firm z 19 proc. do 15 proc., wprowadzający 15-letnie rozliczenie straty podatkowej (dotychczas 5 lat) oraz zwiększający jednorazową amortyzację do 10 tys. zł (z obecnych 3,5 tys. zł) - jeśli mamy się rozwijać, powinniśmy dać firmom możliwość kupowania nowych, lepszych środków trwałych.

Projekt ustawy na stronie Sejmu:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-274-2016/$file/8-020-274-2016.pdf


3) Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości - dotyczy poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z tzw. księgowości uproszczonej.

Projekt rozszerza katalog podmiotów mogących stosować uproszczoną księgowość (księgę przychodów i rozchodów) o spółki handlowe i spółki cywilne osób prawnych osiągające przychód poniżej 1,2 mln euro. Zachęci to do powstawania małych spółek, dzięki którym nie trzeba będzie ryzykować własnym majątkiem. Obniży to również koszty prowadzenia działalności, tak istotne z punktu widzenia nowych firm.

Projekt ustawy na stronie Sejmu:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-272-2016/$file/8-020-272-2016.pdf


Wszystkie projekty ustaw i uchwał wniesione przez Klub Poselski Nowoczesna dostępne są na stronie:
http://orka.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/projektykl?OpenAgent&8&N
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

78 proc. Polaków planuje w tym roku wakacyjny urlop. Tylko 28 proc. rodaków zdecyduje się na odpoczynek za granicą

78 proc. Polaków planuje w tym roku wakacyjny urlop. Tylko 28 proc. rodaków zdecyduje się na odpoczynek za granicą

 

Polacy preferują wypoczynek wakacyjny w obrębie swojego kraju. 98 proc. deklaruje, że samodzielnie organizuje wyjazdy, a kierunkiem, który najchętniej wybiera jest polskie morze - wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster „Polacy na wakacjach".

 --
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Oświadczenie Zarządu Nowoczesnej ws. uchwały PKW


Zarząd Partii Nowoczesna Ryszarda Petru oświadcza, iż szanuje decyzję Państwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego, jednakże nie może zgodzić się ze stanowiskiem Komisji z uwagi na brak podstaw do odrzucenia złożonego sprawozdania finansowego.

W trakcie procesu weryfikacji sprawozdania finansowego przez Państwową Komisję Wyborczą składane były z ramienia Partii stosowne wyjaśnienia i opinie prawne.

Państwowa Komisja Wyborcza pomimo stanowiska prezentowanego przez Partię oraz jej prawników wydała niekorzystne orzeczenie odrzucające sprawozdanie finansowe jej Komitetu Wyborczego.

W tej sytuacji Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego zamierza złożyć skargę na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Zdaniem Nowoczesnej postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej godzi w jedną z fundamentalnych zasad porządku prawnego – w zasadę proporcjonalności, bowiem sankcja odrzucenia sprawozdania finansowego jest niewspółmiernie wysoka do uchybienia, które miało miejsce.

Zgodnie z utrwaloną, jednolitą linią orzeczniczą, a także stanowiskiem Sądu Najwyższego, powinien znaleźć zastosowanie „test proporcjonalności", bowiem kara odrzucenia sprawozdania finansowego oraz pozostałe sankcje przewidziane przez przepisy prawa, nie odpowiadają charakterowi uchybienia.

Nowoczesna w trakcie całej kampanii wyborczej kierowała się, zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy, zasadami przejrzystości i transparentności. Pozyskiwała i wydatkowała środki finansowe w sposób jawny i zgodny z prawem.

Naruszenie, którego dopuściła się Partia stanowi w istocie jedynie omyłkę i winno zostać zakwalifikowane jako uchybienie.

 

Adam Szłapka
Sekretarz Generalny
Nowoczesna Ryszarda Petru

 

Oswiadczenie_SG_Nowoczesna_PKW_18_07_2016_pdf.pdf (84 pobrania)
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Pytania o planowane zamachy podczas ŚDM


informujemy, że w piątek Minister Mariusz Błaszczak wypowiadał się na temat przygotowania służb do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży. Przesyłamy link do informacji: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14839,Minister-Blaszczak-sluzby-dzialaja-jestesmy-przygotowani-na-SDM.html  .

 

  

Wydział Prasowy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

i AdministracjiTemat: Pytania o planowane zamachy podczas ŚDM
Do: Rzecznik MSWIA <rzecznik@mswia.gov.pl>


- czy do MSWiA dobiegła "miejska legenda" o planowanych zamachach podczas światowych dni młodzieży w Krakowie? Wg powtarzanej w rozlicznych wersjach plotki planowane są zamachy podczas ŚDM. Z tego co ustaliłem, plotka żyje własnym zyciem i występuje w wielu wersjach. Plotka którą usłyszałem:

- Kobieta znajduje portfel upuszczony przed mżęzczyznę na dworcu we Wrocławiu, podnosi portfel i goni mężczyznę który go zgubił. Gdy dogania tego mężczyznę, okazuje się że jest to Arab. Wylewnie dziękuje za oddanie zguby, chciałby dać nagrodę ale nie ma pieniędzy, Obiecuje za to udzielenie cennej informacji. Nie mam jak ci się odwdzięczyć ale powiem ci jedno- nie jedźcie na Światowe Dni Młodzieży- mówi- po czym się oddala.

Ta sama plotka została przeze mnie zlokalizowana w różnych miastach kraju, występuje także w wersji z plecakiem. Opowiadałem ją pracownikom ABW gdy odwiedzili redakcję. 
Pozdrawiam,

--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
+442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.