Do partii Prawo i Sprawiedliwość

Szanowni Państwo członkowie partii Prawo i Sprawiedliwość

W Nowym Roku:
Życzę jako ekonomista i wydawca:
Abyśmy nie stali się jako kraj kolejną prywatną oligarchią we wladaniu jakiegoś oligarchy o czym pisal Timothy Snyder w Nowej Europie Wschodniej nr 5/2017
Abyśmy nie stali się krajem tyranii którą tylko nader mgliscie pamiętam bo miałem wtedy tylko lat kilka
Aby wielki kryzys finansowy który prędzej czy później wybuchnie nie uczynił z nas biedakow i pariasów Europy w sytuacji gorszej niz sytuacja Greków
Abyśmy sami niewdzieczni dla uchodźców nie musieli pewnego dnia uciekac z Polski i przekonać się na własnej skórze jaki los gotujemy bliźnim.
Z szacunkiem
Adam Fularz
Wydawca prasowy

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów
Warszawa, 28 grudnia 2017 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła:

 

projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw;
projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz;
projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

 

* * * * *

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

Projekt nowelizacji ustawy jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 r. Program koncentruje się na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć mieszkania o dostępnym dla nich czynszu.

 

Zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem

W projekcie zaproponowano powiązanie terminu przekazywania środków budżetowych (wykorzystując formę rezerwy celowej) z deklarowanymi przez inwestorów terminami wypłaty finansowego wsparcia. Zapewni to realną reakcję na potrzeby inwestycyjne gmin dotyczące budownictwa komunalnego. Chodzi o możliwość sfinansowania inwestycji mieszkaniowych na poziomie pokrywającym szacowany deficyt lokali komunalnych.

Zgodnie z projektem, w związku z likwidacją odrębnej funkcjonalnie części mieszkaniowego zasobu gminy, jaką stanowią lokale socjalne – gminy oraz jednoosobowe spółki gminne, którym gmina powierzyła realizację zadania własnego dotyczącego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, będą mogły ubiegać się o uzyskanie finansowego wsparcia na budowę lokali komunalnych. Będzie to możliwe bez dotychczasowego warunku wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy odpowiedniego zasobu lokali socjalnych. Rozwiązanie to pozwoli gminom na prowadzenie bardziej elastycznej polityki mieszkaniowej, przy jednoczesnych korektach przepisów zapewniających społeczne wykorzystanie nowo tworzonych zasobów komunalnych, w tym w szczególności mieszkań dla osób i rodzin najuboższych.

W projekcie doprecyzowano także możliwość ubiegania się o finansowe wsparcie na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie lub przebudowie budynku mieszkalnego, który ze względu na zły stan techniczny został wyłączony z użytkowania lub zakazano jego użytkowania. Umożliwiono także gminie lub jednoosobowej spółce gminnej kupno udziału w budynku mieszkalnym.

Zaproponowano objęcie wsparciem tworzenie tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem w przypadku realizacji wyroku o eksmisji z lokalu. Dotyczyć to będzie sytuacji, w których dłużnikowi nie zostało przyznane przez sąd prawo do umowy najmu socjalnego.

Finansowym wsparciem objęte mają być także remonty lub przebudowy istniejących noclegowni i schronisk dla bezdomnych oraz przedsięwzięcia, w wyniku których powstaną ogrzewalnie.

Ważnym rozwiązaniem jest umożliwienie jednoczesnego finansowania tych samych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej oraz udzielanie im wsparcia na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy. Inwestor będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania pod warunkiem, że wsparcie nie będzie obejmować tych samych kosztów przedsięwzięcia, które finansowane są już ze środków unijnych.

Zaproponowano nowy instrument bezzwrotnego wsparcia finansowego, udzielanego na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, przeznaczonych dla osób o niższych dochodach, tj. takich, które uzyskują dochody zbyt niskie, by zaspokajać potrzeby mieszkaniowe w warunkach komercyjnych i w systemie najmu mieszkań oferowanych na zasadach rynkowych (w tym z opcją dochodzenia do własności), a zarazem zbyt wysokie, aby ubiegać się o lokal komunalny. Chodzi o bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom i związkom międzygminnym na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na udziale gminy i związku międzygminnego w kosztach tworzenia lokali przez innego inwestora.

Zgodnie z przyjętymi założeniami na realizację programu w latach 2018-2025 zaplanowano kwotę 6.210 mln zł, która zasili Fundusz Dopłat w poszczególnych latach.

 

Najważniejsze zmiany dotyczące zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Wprowadzono możliwość weryfikacji przez wynajmującego dochodów najemców mieszkań wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego i związanej z tym adekwatnej podwyżki czynszu najmu (będzie to dotyczyć sytuacji, w której najemca osiąga dochody przekraczające progi dochodowe ustalone przez wynajmującego). Zasada ta ma jednak dotyczyć wyłącznie umów najmu zawieranych po wejściu w życie nowelizowanej ustawy.

W katalogu opłat, z tytułu których zaległości mogą być podstawą wypowiedzenia stosunku prawnego, uwzględniono opłaty za dostawę mediów do lokalu opłacane za pośrednictwem właściciela. Rozwiązanie to powinno przyczynić się do bieżącego płacenia przez lokatorów należności za otrzymywane – za pośrednictwem właściciela – dostawy mediów do lokali.

Umożliwiono rozwiązanie umowy najmu w sytuacji, gdy najemca ma tytuł prawny do innego lokalu nie tylko w tej samej miejscowości, ale również w miejscowości pobliskiej. Powinno to przyczynić się do wyeliminowania przypadków zajmowania mieszkań gminnych przez osoby, które równocześnie posiadają tytuł prawny do innego lokalu (niekiedy nawet do domu). Nowe przepisy pozwolą gminom na odzyskanie dodatkowych lokali mieszkalnych i ich przeznaczenie dla najbardziej potrzebujących.

Dla osób ubiegających się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, wprowadzono obowiązek składania deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, oświadczenia o stanie majątkowym oraz – na żądanie gminy – oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości – pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oznacza to, że nawiązanie najmu zależeć będzie nie tylko od dochodów danej osoby, ale również od jej stanu majątkowego. Rozwiązanie to dotyczyć będzie nowych umów najmu.

Wprowadzono najem socjalny lokali mieszkalnych. Oznacza to rezygnację ze stosowania pojęcia „lokal socjalny" oraz rezygnację z konieczności wydzielania tych lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. Stosowanie najmu socjalnego będzie polegać na tym, że gmina będzie mogła każdy lokal spełniający wymogi ustawowe wynająć lub podnająć w ramach najmu socjalnego, co powinno zmniejszyć skalę problemów związanych z niedoborem lokali socjalnych.

Nowe prawo powinno wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach – zmiany dotyczące zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wejdą w życie po 12 miesiącach od daty ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

 

***

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Projekt ustawy zakłada reformę instytutów badawczych, której celem jest stworzenie efektywnego zaplecza naukowego do realizacji strategicznych programów rządowych. Powstanie Sieć Badawcza: Łukasiewicz w oparciu o potencjał obecnie funkcjonujących instytutów badawczych. Działalność nowej instytucji będzie koordynowało Centrum Łukasiewicz. O rozwiązaniu tym mówił w swoim exposé premier Mateusz Morawiecki.

Głównym celem działania Sieci Łukasiewicz będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej, naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Do zadań sieci należeć będzie także transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki.

Sieć Łukasiewicz ma stanowić efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej oraz ma być efektywnym pomostem między nauką a gospodarką. Jej utworzenie zapewni efekt synergii, płynący z koordynacji tematyk badawczych oraz skupiania wiedzy i zasobów w ramach tych samych obszarów tematycznych wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pozwoli to uniknąć powielania tematyk badawczych realizowanych przez poszczególne instytuty.

Dzięki osiągnięciu efektu skali możliwe będzie także realizowanie bardziej skomplikowanych i wymagających większych nakładów projektów badawczych, również międzynarodowych. Przez współpracę z uczelniami instytuty wchodzące w skład sieci będą miały możliwość oddziaływania na realizację procesu kształcenia kadr dla gospodarki.

Dla aktywności międzynarodowej ważne będzie również stworzenie silnej, rozpoznawalnej marki. Marka taka, zbudowana na jakości prowadzonych badań i usług, stworzy prestiż i pozycję w oczach kontrahentów publicznych i prywatnych.

Zgodnie z projektem, Centrum Łukasiewicz będzie odpowiedzialne za wprowadzenie jednolitych zasad wykorzystywania infrastruktury badawczej będącej w dyspozycji instytutów działających w ramach Sieci Łukasiewicz. Pozwoli to zoptymalizować koszty utrzymania tej infrastruktury oraz politykę jej udostępniania dla podmiotów zewnętrznych (jednostek naukowych oraz przedsiębiorców), jak również nakłady inwestycyjne niezbędne do utrzymania i rozwoju potencjału badawczego sieci.

Centrum będzie mogło zarówno samodzielnie realizować projekty badawcze o dużym znaczeniu dla realizacji polityki gospodarczej państwa, jak i koordynować realizację takich projektów przez instytuty skupione w sieci. Centrum będzie ponadto odpowiedzialne za koordynację i wsparcie procesów komercjalizacyjnych wyników prac badawczo-rozwojowych. Wsparcie to umożliwi instytutom i ich pracownikom bardziej efektywną komercjalizację oraz transfer wiedzy do gospodarki.

Instytuty badawcze, które nie wejdą w skład Sieci Łukasiewicz, nadal będą funkcjonowały na podstawie obowiązującej ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Sieć Badawcza: Łukasiewicz rozpocznie działalność 1 kwietnia 2018 r.

 

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, przedłożony przez ministra energii.

Projekt ustawy proponuje regulacje, których celem będzie stymulowanie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz zastosowanie w transporcie paliw alternatywnych, czyli głównie gazu ziemnego: skroplonego (LNG) i sprężonego (CNG) oraz energii elektrycznej.

Ustawa tworzy podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów energią elektryczną lub ich tankowania CNG/LNG. W praktyce nowa regulacja będzie wspierać rozwój rynku i infrastruktury paliw alternatywnych oraz innowacyjnych form transportu (wśród konsumentów powinno wzrosnąć zainteresowanie pojazdami napędzanymi energią elektryczną lub gazem ziemnym).

To pierwszy dokument, który całościowo określa zasady tworzenia i funkcjonowania rynku paliw alternatywnych w transporcie. Szersze zastosowanie paliw alternatywnych zmniejszy uzależnienie transportu od paliw węglowodorowych, a więc od ropy naftowej, i tym samym wpłynie na poprawę jakości powietrza. Ustawa wdraża do polskiego prawa dyrektywę europejską w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

            W Polsce infrastruktura pozwalająca ładować/tankować pojazdy wykorzystujące paliwa alternatywne jest słabo rozwinięta.

Projekt ustawy zakłada budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach miejskich, na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż dróg należących do transeuropejskich korytarzy transportowych. Rozbudowa sieci bazowej pozwoli na swobodne przemieszczanie się samochodów wykorzystujących paliwa alternatywne – bez obawy braku możliwości doładowania. Planuje się, że do końca 2020 r. sieć bazową stworzy 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy oraz 70 punktów tankowania CNG rozmieszczonych w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych.

W projekcie ustawy określono zasady rozmieszczenia, rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystywania paliw alternatywnych w transporcie, w tym wymagania techniczne dla niej oraz zasady rozwoju infrastruktury ładowania dla drogowego transportu publicznego. Wskazano obowiązki podmiotów publicznych w związku z rozwojem infrastruktury paliw alternatywnych oraz obowiązki informacyjne związane z obszarem paliw alternatywnych. Określono także warunki funkcjonowania stref czystego transportu, a także  zasady realizacji i tworzenia Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji (do opracowania tego dokumentu zobowiązuje dyrektywa).

Projekt ustawy wprowadza nowe pojęcia, jednym z nich jest „ładowanie" – rozumiane jako pobór energii elektrycznej przez pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, autobus zeroemisyjny, pojazd silnikowy niebędący pojazdem elektrycznym, motorower, rower lub wózek rowerowy, w rozumieniu ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – realizowany na potrzeby napędu tego pojazdu.

Ładowanie pojazdów elektrycznych to nowy rodzaj działalności gospodarczej – usługa ładowania nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, i dlatego nie będzie wymagała koncesji. Usługa ładowania zapewni jednak odpłatne ładowanie pojazdów w ogólnodostępnej stacji ładowania.

W projekcie ustawy określono ścieżkę rozwoju i budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania gazu ziemnego. Wskazano również zasady funkcjonowania tej infrastruktury oraz podmioty odpowiedzialne za budowę i zarządzanie stacjami ładowania i stacjami gazu ziemnego. Powinno to umożliwić powstawanie sieci bazowej infrastruktury tych paliw, a tym samym przyczynić się do realizacji celów ustawy i Krajowych ram.

Założono odrębną ścieżkę tworzenia infrastruktury przeznaczonej do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury przeznaczonej dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

Pierwszy etap rozwoju stacji ładowania energią elektryczną przypadnie na lata 2018 i 2019. Infrastruktura w tym okresie powinna rozwijać się na zasadach rynkowych, z dofinansowaniem ze środków publicznych. Jeśli do końca 2019 r. nie zostanie osiągnięta liczba stacji ładowania w gminach spełniających warunki określone w ustawie, to wtedy gmina będzie musiała opracować plan rozwoju brakującej infrastruktury do ładowania pojazdów, a za budowę na jej obszarze brakujących stacji ładowania będzie odpowiadał operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Z kolei operator systemu dystrybucyjnego gazowego będzie musiał przygotować program budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć dotyczących modernizacji i rozbudowy oraz przyłączenia tych stacji do sieci. Operator ten będzie również musiał wybudować stacje gazu ziemnego wskazane w programie budowy. Program ten ma być sporządzony wyłącznie dla gminy, której liczba mieszkańców wynosi co najmniej 100 tys., i w której zarejestrowano co najmniej 60 tys. pojazdów samochodowych, zaś 400 pojazdów samochodowych przypada na 1000 mieszkańców w tej gminie.

Zgodnie z projektem ustawy, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad będzie przygotowywał plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania i stacji gazu ziemnego wzdłuż pozostających w jego zarządzie dróg sieci bazowej TEN-T na okres nie krótszy niż 5 lat.

Projekt określa również zasady dotyczące sposobu informowania konsumentów o paliwach alternatywnych, a także oznakowania dystrybutorów i pojazdów oraz utworzenia i funkcjonowania Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. To rejestr publiczny, który będzie stworzony i prowadzony (przy użyciu systemu teleinformatycznego) przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Ma zapewniać użytkownikom pojazdów elektrycznych i  napędzanych gazem ziemnym informacje ułatwiające korzystanie z tych pojazdów (np. o cenach paliwa alternatywnego).

Projektowana ustawa przewiduje również możliwość wprowadzenia przez rady gmin stref czystego transportu, po których mogłyby się poruszać tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi (energią elektryczną, gazem ziemnym).

Wprowadzenie stref nie będzie obligatoryjne, ale może ułatwić samorządom walkę z zanieczyszczeniem powietrza w miastach. Za wjazd do strefy czystego transportu użytkownicy pojazdów samochodowych spalinowych będą ponosić opłaty. Opłaty te będą dochodem gminy. Obszar takiej strefy zostanie oznaczony znakami drogowymi. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu (bez względu na czas jaki pojazd będzie w niej przebywał) nie będzie mogła przekroczyć 30 zł dziennie. Rada gminy będzie mogła też zwolnić z przyjętych ograniczeń dotyczących wjazdu do strefy czystego transportu. Każda osoba, która nie będzie przestrzegać ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu, może zostać ukarana grzywną do 500 zł.  Strefy czystego transportu będą obowiązywały całą dobę.

Przewiduje się, że po wejściu nowych przepisów m.in.: zakup osobowego samochodu elektrycznego będzie tańszy (zostanie on zwolniony z akcyzy); przedsiębiorstwa uzyskają możliwość wyższego odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia pojazdu elektrycznego; kierowca samochodu elektrycznego przez jakiś czas będzie uprzywilejowany (chodzi o możliwość korzystania z buspasów do końca 2025 r.) i będzie jeździł taniej (bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania); samorządy chętniej będą wybierać autobusy elektryczne (bo szybsza będzie budowa infrastruktury dla paliw alternatywnych); władze lokalne otrzymają realne narzędzie do walki o lepsze powietrze na swoim terenie (chodzi o możliwość ustanawiania stref czystego transportu). Dzięki tym rozwiązaniom poprawi się stan zdrowia ludzi i środowiska.

W projekcie zawarto także regulacje dotyczące wykorzystania dróg na potrzeby prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi (samosterującymi).

Ustawa powinna wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu regulacji, które będą obowiązywać w innych terminach.

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

***

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

            Zaproponowano następujące rozwiązania:   

·         Wprowadzono zasadę składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w formie elektronicznej. Chodzi o to, aby docelowo wszystkie wnioski o przyznanie tych płatności były składane elektronicznie.

·         W 2018 r. możliwe będzie składanie – zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich – stosownego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r. Szacuje się, że z tej możliwości skorzysta ok. 200-300 tys. rolników, co stanowi ok. 15-22 proc. wszystkich beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego. Możliwość złożenia oświadczenia – zamiast wniosku – ma także dotyczyć wybranych działań obszarowych PROW. Oznacza to uproszczenie procedury wnioskowania o płatności bezpośrednie i pomoc w ramach wybranych działań obszarowych PROW.

·         Podniesiono próg, powyżej którego podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjenci PROW 2014-2020 zobowiązani będą stosować zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, z 20 000 zł do 30 000 euro, tj. do takiego samego progu, jaki obowiązuje dla zamówień publicznych. Umożliwiono również wskazanym podmiotom i beneficjentom określanie tylko jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu.

·         Zmieniono ustawę o wspieraniu rozwoju w latach 2014-2020, aby doprecyzować zależności między regulacjami o konkurencyjności a przepisami o zamówieniach publicznych.

·         Do porządku prawnego PROW 2014-2020 wprowadzono przepisy umożliwiające podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjentom programu:

1) zawarcie umowy na wykonanie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z wybranym przez siebie (na określonych warunkach) wykonawcą – w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania ujętego w takim zestawieniu, nie ma możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty;

2) zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą      spośród pozostałych ofert – w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

 

Znowelizowane przepisy mają wejść życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 15 lutego 2018 r.

 

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Największy program operacyjny 2007-2013 zamknięty i rozliczony

Szanowni Państwo,

22 i 28 grudnia do Polski wpłynęło w dwóch transzach w sumie ponad 1,4 mld euro. To płatność końcowa ze strony Komisji Europejskiej i ostateczne rozliczenie Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013.

Więcej w załączonej informacji prasowej.Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Inwestycje na kolei nie zwalniają. 1,5 mld zł z UE dla PKP PLK

Szanowni Państwo,

Kolej dostała dzisiaj potężny zastrzyk funduszy na inwestycje. Ponad 1,5 mld zł środków unijnych PKP PLK przeznaczy na dwie inwestycje: instalację systemu ERTMS/GSM-R na blisko 14 tys. km linii kolejowych oraz prace na linii Częstochowa – Zawiercie. Całkowita wartość obu projektów to prawie 4 mld zł.

Więcej w załączonej informacji prasowej.Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Rusza program Polska - Rosja

Szanowni Państwo,

Rada Ministrów, na wniosek Ministra Rozwoju, przyjęła program Polska-Rosja. Federacja Rosyjska do programu przystąpiła 26 grudnia br. Dzięki zgodzie rządu, 41,65 mln euro ze środków Unii Europejskiej trafi do beneficjentów z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego na realizację partnerskich projektów z Obwodem Kaliningradzkim.

Więcej w załączonej informacji prasowej.Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Briefing w Ministerstwie Rozwoju - dzisiaj, godz. 12:00

Zapraszamy na briefing wiceministrów rozwoju Jerzego Kwiecińskiego i
Witolda Słowika. Spotkanie będzie dotyczyć:

realizacji Programu Polska-Rosja
podpisania umów o dofinansowanie z UE dwóch inwestycji kolejowych o
wartości 4 mld zł
przekażemy też dobrą wiadomość dotyczącą poprzedniej edycji funduszy
unijnych.

W briefingu wezmą udział również wiceminister infrastruktury i budownictwa
Andrzej Bittel i prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

KIEDY: piątek, 29 grudnia, godz. 12:00

GDZIE: Ministerstwo Rozwoju, sala im. Grażyny Gęsickiej (d. sala kinowa),
wejście od ul. Wspólnej 2/4

AKREDYTACJE: media@mr.gov.pl

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Briefing "Kolej zainwestuje 3,5 mld zł w bezpieczeństwo" - MR, piątek, godz. 12:00

Zapraszamy na briefing wiceministrów rozwoju Jerzego Kwiecińskiego i
Witolda Słowika, podczas którego podpisane zostaną umowy o dofinansowanie z
UE dwóch inwestycji kolejowych:

gigantycznego projektu o wartości 3,44 mld zł, polegającego na budowie
systemu ERTMS/GSM-R na blisko 14 tys. km linii kolejowych,
prac remontowych na linii Częstochowa - Zawiercie, które pozwolą
pociągom jeździć szybciej.

Dodatkowo przekażemy dobrą wiadomość dotyczącą poprzedniej edycji funduszy
unijnych.

W briefingu wezmą udział również wiceminister infrastruktury i budownictwa
Andrzej Bittel i przedstawiciel PKP PLK.

KIEDY: piątek, 29 grudnia, godz. 12:00

GDZIE: Ministerstwo Rozwoju, sala im. Grażyny Gęsickiej (d. sala kinowa),
wejście od ul. Wspólnej 2/4

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

ODWOŁANY briefing prasowy min. Jerzego Kwiecińskiego nt. programu PL-RU

Szanowni Państwo,

planowany dziś na godzinę 13.00 briefing wiceministra Jerzego Kwiecińskiego został odwołany.

O nowym terminie poinformujemy osobno.

Przepraszamy za utrudnienia.

Z pozdrowieniami
Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Briefing prasowy min. Jerzego Kwiecińskiego nt. programu PL-RU - jutro, 28.12.2017 r. (czwartek), godz. 13:00

Szanowni Państwo,

zapraszamy na briefing prasowy wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego nt. realizacji programu Polska-Rosja.

KIEDY: Czwartek, 28 grudnia 2017 r., godz. 13:00

GDZIE: Warszawa, Ministerstwo Rozwoju, sala im. G. Gęsickiej B (tzw. mała sala kinowa) - wejście od ul. Wspólnej 2/4.

AKREDYTACJE: media@mr.gov.pl


Pozdrawiamy,
Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Szymon Huptyś, rzecznik MIB, organiatorem skladania podziękowań dla Klaudiusza Pobudzina

Redakcja przesyła dokument jaki rzekomo wystosował rzecznik MIB, pan Szymon Huptyś

źródło to sieć Twitter.

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

[MR] Program dla Śląska - informacja prasowa

Szanowni Państwo,

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w trakcie expose, że liczy na bliską współpracę z samorządami: "Czas na regionalne strategie odpowiedzialnego rozwoju" - stwierdził. Program dla Śląska jest pierwszą tego typu rządową propozycją, wynikającą ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i ujętą w  formie projektu strategicznego. Śląsk, odnotowujący osłabienie tempa wzrostu i obniżenie jakości życia mieszkańców, jest uznany w SOR za jeden z kluczowych obszarów wymagających wsparcia z poziomu krajowego.

- Śląsk to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów Polski, wojewódzki lider w eksporcie do krajów UE. Wytwarza prawie 13 proc. polskiego PKB - zwrócił uwagę premier Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i finansów. - Jeśli strategia rozwoju Śląska nie ulegnie jednak korekcie, za parę lat może się okazać, że siła regionu będzie topnieć, a jego potencjał pozostanie zmarnowany. Po to jest program dla Śląska: aby wzmacniać to, co dobre i naprawić to, co wymaga naprawy - zakończył premier.

Więcej informacji w załączeniu.

Ukłony i dobrego dnia,
Adrian SinkowskiAdrian Sinkowski

Wydział Prasowy
Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
tel. 22 273 71 10
Adrian.Sinkowski@mr.gov.pl

www.mr.gov.pl


Policja udziela odpowiedź ws. liczby zgwałceń w Polsce i dementuje pogłoski o wskaźniku 20 %

Pytanie redakcji: Na portalu Deutsche Welle ukazał się tekst donoszący jakoby 20% kobiet w Polsce było ofiarami gwałtu. Czy to statystycznie ujmując- prawda? Jakie są dane ze statystyk policji?


Temat: Odpowiedź ws. liczby zgwałceń w Polsce


Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pańskie zapytanie uprzejmie informuję, że dane dotyczące zgwałceń w Polsce dostępne są na naszej stronie internetowej:

http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-6/63496,Zgwalcenie-art-197.html

Wynika z nich, że w ubiegłym roku w Polsce doszło do 1.383 zgwałceń, przy czym należy pamiętać, że w liczbie tej zawierają się za równo zgwałcenia kobiet jak i zgwałcenia mężczyzn.
Zgodnie z danymi podawanymi przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2016  w Polsce mieszka 19.833.740 kobiet. Jak łatwo policzyć wskaźnik 20% jest absolutnie nieprawdziwy! Procent kobiet zgwałconych w Polsce należy mierzyć w setnych częściach promila.
Jeżeli jest Pan w posiadaniu linka do artykułu, który został w zapytaniu przywołany prosimy o przesłanie go.z poważaniem

mł. insp. Mariusz Ciarka
Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji

z up.

podkom. Dawid Marciniak

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Inwestujemy w pogranicze Polski, Białorusi i Ukrainy

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał pierwsze umowy o dofinansowanie projektów w programie Polska-Białoruś-Ukraina. W uroczystości w Rzeszowie wzięli również udział beneficjenci trzech projektów z woj. podkarpackiego i Marszałek Województwa Podkarpackiego. Gospodarzem wydarzenia była Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki.

Do tej pory wybraliśmy 48 projektów konkursowych, pracujemy też intensywnie nad 10 projektami pozakonkursowymi. Rozdzieliliśmy ponad 141 mln euro, czyli 83% środków, które program przeznacza na realizację projektów – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Dziś w Rzeszowie podpisaliśmy pierwsze trzy umowy z beneficjentami z województwa podkarpackiego. Kolejne czekają na uroczyste podpisanie w Białymstoku i Lublinie – dodał.

Pierwsze zakontraktowane projekty dotyczą ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego.

DOFINANSOWANE PROJEKTY

Natura bez granic - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)
Celem projektu jest ochrona zasobów przyrodniczych zlewni rzeki San. To pozwoli lepiej wykorzystywać dziedzictwo przyrodnicze Karpat i rozwinąć ofertę turystyczną regionu. Zaplanowano budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Dobromilu (Ukraina) oraz prawie 30 km kanalizacji w gminie Zagórz. Partnerzy wspólnie opracują również strategię ochrony dziedzictwa naturalnego. Wsparcie dla projektu to 2,2 mln euro.

Ochrona wód Jeziora Solińskiego i wód leczniczych kurortu Schodnica – wspólne wyzwanie i szansa zachowania i wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego
Powstaną dwie oczyszczalnie ścieków w Schodnicy oraz system kanalizacji w trzech miejscowościach na terenie Gminy Solina. Partnerzy przeprowadzą serię szkoleń i warsztatów, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i turystów. Projekt otrzyma ponad 1,7 mln euro dofinansowania.

Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza
Poprzez działania edukacyjne projekt umożliwi młodym ludziom lepsze poznanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszarów pogranicza polsko-ukraińskiego. Powstanie też niezbędna infrastruktura. Wsparcie w wysokości 2,36 mln euro pozwoli na:

·        budowę i wyposażanie Centrum Dziedzictwa i Kultury „Michał" w Miejscu Piastowym (44 miejsca noclegowe, 2 sale konferencyjne, sala teatralna, sala kafeteryjna i kuchnia, zaplecze sanitarne),
·        budowę i wyposażanie Centrum Dziedzictwa i Historii w Skole (budynek Centrum zbudowany zgodnie z lokalną tradycją architektoniczną, 4 miejsca noclegowe),
·        organizację warsztatów teatralnych, malowania ikon oraz fotografii dla młodzieży,
·        konferencje promujące dziedzictwo bł. ojca Bronisława Markiewicza.

NABÓR NA PROJEKTY O MAŁYM BUDŻECIE

Nie zwalniamy tempa. Kolejny nabór wniosków rozpoczniemy we wrześniu 2018 r. Będzie on otwarty dla projektów z małym budżetem, które dotyczą wspólnego polsko-białorusko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Pula konkursu wynosi 5,2 mln euro – zapowiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Na realizację projektu będzie można otrzymać od 20 do 60 tysięcy euro, a beneficjenci będą mogli liczyć na dofinansowanie 90% wydatków w projekcie. O środki mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, instytucje świadczące usługi publiczne oraz organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje ukażą się na stronie internetowej Programu: pbu2020.eu.

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Wydawca Gazety Poselskiej wnioskuje o wywiad z Prezydentem RP w sprawie planu wprowadzenia ustroju autorytarnego


---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Prezydent.pl <kontakt(znak malpy)prezydent.pl>
Data: 21 grudnia 2017 11:15
Temat: [wydawnictwo:17123] Formularz wywiadu - potwierdzenie
Do: wydawnictwo(znak malpy)wieczorna.pl


Prezydent.pl
Prezydent.pl
Formularz wywiadu - potwierdzenie
Nazwa redakcji Gazeta Poselska Parliamentary Newspaper
Prowadzący wywiad Adam Fularz
Osoba do kontaktu Adam Fularz
Nr telefonu 604443623
Tel. komórkowy 604443623
E-mail wydawnictwo(znak malpy)wieczorna.pl
Adres www redakcji/programu www.merkuriusz.eu oraz www.poselska.pl
Kraj Polska
Prasowy tak
Radiowy rejestrowany nie
Radiowy na żywo nie
Telewizyjny rejestrowany nie
Telewizyjny na żywo nie
Język wywiadu polski, na życzenie: ang, niem, fr, hiszp, port
Fotograf obecny nie
Tematyka wywiadu Wprowadzenie ustroju autorytarnego- zniesienie trójpodziału
Szczegółowe zagadnienia Pytania o koncepcję trójpodziału Monteskiusza i jej odrzucenie
Proponowany czas trwania 15 minut
Proponowana data wywiadu 24.12.2017
Przewidywana data/godzina publikacji 25.12.2017
Uwagi wywiad na życzenie może zostać pretłumaczony na język angielski. Zapytam o powody rezygnacji z systemu trójpodziału władzy i o powody podporządkowania systemu sądowniczego władzy prawodawczej co wg Monteskiusza jest powodem tyranii, i z czego rezygnowano już w XVIII wieku, także w Polsce. Twórcy Konstytucji 3 Maja uznali, że „władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez władzą prawodawczą, ani przez króla".Twoje dane osobowe przechowywane są w naszej bazie danych za Twoją zgodą
Wiadomość została wysłana z serwisu Prezydent.pl prowadzonego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prezydent.pl

--
Merkuriusz Polski- treści i wieści od 3 stycznia 1661 AD
---
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Program dla Śląska - konferencja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego - Katowice, 21.12.2017 godz. 17.30

Szanowni Państwo,

dzisiaj, w czwartek 21 grudnia, o godz. 17.30 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (Katowice, ul. Ligonia 46) odbędzie się prezentacja Programu dla Śląska.

W wydarzeniu wezmą udział:
premier Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i finansów
Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju
Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii
Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski
Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
Dominik Kolorz, przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarności"

Wejście wyłącznie za okazaniem ważnej legitymacji prasowej bądź dowodu współpracy z redakcją. Dziennikarzy prosimy o przybycie do godziny 16.50 (wejście od strony ul. Lompy). Instalacja wozów transmisyjnych od godz. 15.00 do 16.00 (również od ul. Lompy). W sprawie akredytacji na spotkanie prosimy o kontakt z Aliną Kucharzewską (email: kucharzewskaa@katowice.uw.gov.pl, mobile: 797 934 177), rzecznik prasową wojewody śląskiego.

Ukłony i dobrego dnia,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

PYTANIA PRASOWE DO PANA PREZYDENTA RP, ANDRZEJA SEBASTIANA DUDY


Parliamentary Newspaper
Gazeta Poselska- Poselska.pl 
Szanowny Pan
Prezydent jurysdykcji Rzeczpospolita Polska,
dr Andrzej Duda

Szanowny Panie,

Czy podpisał już Pan kolejne ustawy ujednolicające sądownictwo z władzą legislacyjną, ustawy typu Gleichschaltungsgesetz? Informację taką podał portal Onet.pl dzisiaj rano, pisząc "Ustawy o KRS i SN podpisane" w tytule informacji umieszczonej wczoraj o 18.51 i zamieszczonej dziś na stronie głównej. 

Gdy dziś rano wychodziłem z domu, na pasku informacyjnym podawano że wprowadza Pan tyranię, i wypowiadał się prof. Król, etyk, opowiadając o nowym ustroju tyranicznym jaki Pan zamierza wprowadzić swoimi ustawami.

Trudno nie zauważyć że dąży Pan do ujednolicenia realizowanego na obszarze życia społecznego, politycznego, instytucjonalnego. Glajchszaltowanie oznacza ograniczenie bądź utratę indywidualnej osobowości, względnie niezależności, wolności człowieka poprzez regulacje i ustawy lub inne zarządzenia zrównania i ujednolicenia mas.
Na terenie obecnej Polski już raz wprowadzony był proces ujednolicania całego życia społecznego i politycznego – zarówno publicznego jak i prywatnego. Celem było przy tym zniesienie w państwie i społeczeństwie pluralizmu.

Przedstawia się pan jako dr prawa administracyjnego. Otóż mam interes prawny (Klagebefugnis, Beschwerdebefugnis, standing, locus standi). Nie podoba mi się że ogłosił Pan swój zamiar podpisania ustawy znoszącej trójpodział władzy, i tak w zasadzie już zanikły w jurysdykcji Rzeczpospolita Polska. Uważam że glajchszaltowanie jest złą drogą, których konsekwencji nawet dla siebie samego nie jest Pan najwyraźniej w stanie- przewidzieć.

Wprowadza Pan ustawę typu Gleichschaltungsgesetz mającą na celu podporządkowanie wszystkich podmiotów- w tym na przykład moich mediów interesowi Pana partii politycznej.

Czemu, na wszelkie sposoby usiłuje Pan podporządkować swojej partii wszystkie podmioty, w tym media, takie jak moje, poprzez podporządowanie systemu sądowniczego władzy legislacyjnej? Media oceniają fakty. Jest Pan de facto wrogiem niezależnego systemu sądowniczego bo przecież łączy go Pan w jedną spójną całość z systemem legislatury. Pan w sposób nawet nie zaowalowany - znosi jego odrębność. Pan się tego nawet nie wstydzi ani nawet nie uważa Pan tego za faux pas.

Czy Pan się zastanawiał, co będzie, gdy skończy Pan tą swoją drugą kadencję o którą Pan tak usilnie walczy, i gdy stanie się Pan "byłym" prezydentem? Gdy będzie Pan chciał przejść się ulicą dowolnego miasta? Czy nie sądzi Pan że ktoś Panu tego po prostu nie zapomni, i że Pana godność, cześć, do końca życia będzie zhańbiona, i że zamieni Pan życie swoich bliskich - w niezasłużone przez nich piekło?

Ja nie jestem w żadnym wypadku wrogiem zmian w systemie sądowniczym. Proszę mi wybaczyć jeśli Pana obrażę, ale po prostu jestem szczery. Pan po prostu wyuczył się prawa totalitarnego, od wykładowców którzy tego prawa totalitarnego sami się uczyli. Może chcieli dobrze Pana uczyć, ale przecież im samym ktoś te totalitarne systemy prawne włożył do głowy. Czy tak nie było? Czy miał Pan jakichś wykładowców którzy nie byli uczeni prawa w czasach totalitaryzmui i okupacji radzieckiej? Skąd się nioby mieliby takowi wziąść? Patrząc na nazwę uczelni i okres w którym Pan na niej studiował, sądzę że szansa na to jest bardzo niewielka.

Teraz Pan to, co się Pan nauczył na swojej krakowskiej uczelni, owszem wiekowej ale jednej z najgorszych w Europie spośród tych dużych, ogromnych uczelni wyższych (powinna być w rankingach z racji rozmiaru chociażby - zatrudnia ok. 4 tys. pracowników naukowych, ale jest nie do znalezienia w co najmniej 22 z 25 światowych rankingów!), bez cienia zażenowania obwieszcza jako coś dobrego.

Drogi Panie! Miejżeż proporcje, znajżeż, czegoż Cię nauczono i skąd pochodzi ta wiedza! A pochodzi ona z uczelni która w świecie znana jest w zasadzie jedynie z tego że ma 387. miejsce w światowym rankingu obecności uczelni wyższych w sieci Internet- Webometrics, mimo zatrudnienia blisko 4 tysięcy pracowników naukowych. Dobre choć i to że Pana uczelnię dostrzeżono za obecnoścć w sieci Internet.

Tłumaczy Pan bez najmniejszego śladu zażenowania i z autentyczna wiarą we własną niezachwianą opinię, że oddzielenie władzy sądowniczej od legislacyjnej jest zbędne i tak jest gdzie indziej. I przywołuje Pan kraje takie jak USA, które wcale nie zaliczają się do krajów całkowicie demokratycznych i są wadliwymi demokracjami niczym Polska obecnie (por. Wskaźnik Demokratyzacji, Democracy Index dla roku 2016). Ponadto przekłamuje Pan fakty- w USA Prezydent może i powołuje sędziów tamtejszego sądu najwyższego, ale nie może ich odwołać do końca ich życia, przez co Pana zwodniczą intelektualną grę zauważają z przerażeniem nawet laicy. Tymczasem Pan łamie konstytucję i zamierza odwołać sędziów przed upływem ich kadencji.

Do czego chce nas Pan sprowadzić? Pan w rewolucyjny sposób wprowadza tyranię, ślepy na historyczną regułę że rewolucja pożera własne dzieci. Skąd Pan wie, czy sam na siebie akurat nie podpisuje wyroku i że dzięki tym nowym przepiosom glajchszaltującym sam nie zostanie w przyszłości skazany przez własną partię za niesubordynację? 

Co do niezależności sędziów w Polsce, to takowąż niezależność opisywano w publikacjach z roku 1793 i 1830 (sędziowie nominowani byli bezpośrednio na sejmikach, nie zaś przez władzę wykonawczą, zachodził wówczas trójpodział opisywany przez Monteskiusza, później zniesiony).

W swojej gazecie zawarłem zasady-standardy międzynarodowe dotyczące niezależności sędziów. niestety po angielsku. Zachęcam do lektury:

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Powołano Rzecznika Funduszy Europejskich

Minister Rozwoju i Finansów powołał Panią Agatę Zielińską na Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie krajowych programów operacyjnych. Stanowi to wypełnienie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Powołanie wręczył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Jestem przekonany, że powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich usprawni kontakt pomiędzy poszczególnymi instytucjami a beneficjentami. Uwagi i opinie zgłaszane Rzecznikowi przyczynią się do zwiększenia skuteczności wdrażania Programów, a tym samym poprawi się efektywność wydatkowania środków publicznych i prywatnych – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

W ramach swoich zadań Rzecznik podejmuje następujące zadania:

·        organizuje proces przyjmowania zgłoszeń od wnioskodawców, beneficjentów i innych interesariuszy funduszy europejskich, dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020: Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Inteligentny Rozwój, Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Polska Cyfrowa, Programu Polska Wschodnia, Programu Pomoc Techniczna;

·        konsultuje, wspomaga i nadzoruje analizowanie otrzymanych zgłoszeń;

·        udziela wyjaśnień w zakresie otrzymanych zgłoszeń;

·        na podstawie otrzymanych zgłoszeń dokonuje okresowych przeglądów procedur w ramach krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 i formułuje propozycje usprawnień;

·        sporządza roczny raport ze swojej działalności i przedkłada go właściwym instytucjom zarządzającym.

Pozdrawiamy,
Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Ministerstwo Finansów odpowiada na pytanie o numer TIN


Czytelnicy pytają co to jest numer TIN jaki żądają banki w UE dla kont obywateli polskich? Twierdzą że dwa razy wpisali w miejsce TIN numer swojego NIP i nie zadziałało, bank odesłał informację o złym formacie numeru

Panie Redaktorze,

 

zgodnie z informacją „Format i struktura numerów identyfikacji podatkowej (NIP) w UE" (w załączeniu), opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2016/C 481/08, każdy numer identyfikacyjny powinien być poprzedzony przedrostkiem kraju po którym podaje się właściwą liczbę cyfr, ale bez spacji, kresek, minusów, czy innych łączników.

Informacje dotyczące numerów identyfikacyjnych znajdują się także na stronie TIN on WEB po linkiem: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/

W tym kontekście, najprawdopodobniej podatnik podał dla banku zagranicznego numer bez przedrostka kraju lub wprowadził dodatkowe niedozwolone łączniki (kiedyś nadając numer NIP oddzielało się grupy cyfr łącznikiem, ale aktualnie nadawany jest on bez znaków łącznika).

 

 

Z poważaniem,

 

Biuro Komunikacji i Promocji

 

 

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

 __________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG

Polska pozostaje największym beneficjentem Funduszy Norweskich i EOG.
Zostały podpisane międzyrządowe umowy, na mocy których do naszego kraju
trafi niemal 810 mln euro. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wiceministrowie
rozwoju Jerzy Kwieciński i Paweł Chorąży, minister ds. europejskich i
Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norwegii Marit Berger Røsland oraz
ambasador Islandii Martin Eyjólfsson.

W październiku br. zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia III
edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Łącznie państwa-darczyńcy, czyli
Norwegia, Islandia i Lichtenstein, przeznaczyły na nią ponad 2,8 mld euro.
Wsparcie przyznano 15 państwom. Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie
jak w poprzednich edycjach, jest największym beneficjentem tych pieniędzy.


Pierwsze konkursy w ramach trzeciej edycji zostaną ogłoszone po podpisaniu
umów na realizację programów w poszczególnych obszarach tematycznych.
Pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 r.


W wyniku negocjacji osiągnięto kompromis polityczny w zakresie wszystkich
obszarów wsparcia trzeciej edycji.


Programy w poszczególnych obszarach, będą wdrażane przez polskie instytucje
publiczne. Podobnie jak w poprzednich edycjach, program „godna praca" oraz
„społeczeństwo obywatelskie", zarządzane będą bezpośrednio przez
darczyńców.PROGRAMY


Badania

· Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 110 000 000
euro
· Współfinansowanie krajowe programu: 19 411 765 euro
· Operator Programu: Narodowe Centrum Nauki (NCN) przy wsparciu
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
· Partner programu z państw-darczyńców: Norweska Rada Nauki


Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje

· Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 85 000 000 euro
· Współfinansowanie krajowe programu: 15 000 000 euro
· Operator Programu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
· Partner Programu z państw-darczyńców: Innovation Norway


Edukacja

· Kwota dofinansowania programu ze środków EOG: 20 000 000 euro
· Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
· Operator Programu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
· Partnerzy programu z państw-darczyńców: Norweskie Centrum Współpracy
Międzynarodowej w Szkolnictwie Wyższym (SIU), Agencja ds. Kształcenia
Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA), Islandzkie Centrum Badań
(RANNIS)

Dialog Społeczny - Godna Praca

· Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 6 120 000 euro
· Operator Programu: Innovation Norway


Rozwój lokalny

· Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 100 000 000
euro
· Współfinansowanie krajowe programu: 17 647 058 euro
· Operator Programu: Ministerstwo Rozwoju
· Partner programu z państw-darczyńców: Norweski Związek Władz Lokalnych
i Regionalnych (KS),

Zdrowie

· Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 20 000 000 euro
· Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
· Operator Programu: Ministerstwo Zdrowia
· Partner Programu z państw-darczyńców: Norweski Dyrektoriat do spraw
Zdrowia


Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

· Dofinansowanie programu ze środków EOG: 140 000 000 euro
· Współfinansowanie krajowe programu: 24 705 882 euro
· Operator Programu: Ministerstwo Środowiska przy wsparciu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
· Partnerzy Programu z państw-darczyńców: Norweska Agencja Środowiska
(NEA), Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE), Krajowa
Agencja ds. Energii Islandii (OS)


Kultura

· Dofinansowanie programu ze środków EOG: 75 000 000 euro
· Współfinansowanie krajowe programu: 13 235 294 euro
· Operator Programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
· Partnerzy programu z państw-darczyńców: Norweska Rada Sztuki (ACN),
Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego (RA)


Społeczeństwo obywatelskie

· Kwota dofinansowania programu ze środków EOG: 53 000 000 euro
· Operator Programu: Biuro Mechanizmów Finansowych
· Operator programu wyłoni dwóch operatorów funduszu na poziomie krajowym
I regionalnym


Sprawiedliwość

· Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 70 000 000 euro
· Współfinansowanie krajowe programu: 12 352 941 euro
· Operator Programu: Ministerstwo Sprawiedliwości
· Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców: Norweskie Ministerstwo
Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego (NMOJ), Norweska
Administracja Sądów (DA), Dyrektoriat Norweskiej Służby Więziennej
(KDI)

Sprawy wewnętrzne

· Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich : 20 000 000 euro
· Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
· Operator Programu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we
współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich
· Partnerzy Programu z państw-darczyńców: Norweskie Ministerstwo
Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego, Norweski Dyrektoriat
Obrony Cywilnej (DSB)


Fundusz Współpracy dwustronnej


Ważnym elementem Funduszy i norweskich i EOG pozostanie wzmacnianie relacji
dwustronnych z państwami-darczyńcami. Cel ten realizowany będzie poprzez
specjalnie wydzielony Fundusz Współpracy Dwustronnej. W ramach funduszu
finansowane będą działania realizowane wspólnie przez instytucje polskie i
z państw-darczyńców.FUNDUSZE NORWESKIE I EOG


Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom członkowskim UE. Za
ich wdrażanie w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju. W zamian za
udzielaną pomoc finansową,
państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że
nie są jej członkami.


Głównym celem funduszy norweskich i funduszy EOG jest przyczynianie się do
zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz
wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a
państwem-beneficjentem.


W drugiej edycji funduszy dofinansowano ponad 1300 projektów. Łączna suma
środków na lata 2009-2014 dla Polski wynosiła 578,1 mln euro.


Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania funduszy norweskich i EOG
znajdują się na stronie: http://www.eog.gov.pl/Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl