Konferencja prasowa nt. przyszłości polityki spójności - 2 marca 13:15

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję prasową, w której udział weźmie m.in. komisarz UE ds. polityki regionalnej i miejskiej Coriną Crețu oraz wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Ma ona związek z odbywającymi się w Warszawie w dniach 2–3 marca, rozmowami o przyszłości polityki spójności.

Więcej informacji znajduje się w załączonej informacji.
Hotel Novotel Warszawa Airport ul. 1 Sierpnia 1, 2 marca (czwartek), godz. 13.15


Z pozdrowieniami,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl


Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów
Warszawa, 28 lutego 2017 r.

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

 • projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o spółdzielniach rolników wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej tego projektu.

 

* * * * *

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, przedłożone przez ministra sprawiedliwości.

Projekt ustawy normuje zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez naruszenie prawa konkurencji oraz zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu w postępowaniu cywilnym. Nowe prawo dostosowuje polskie przepisy do unijnej dyrektywy związanej z roszczeniami odszkodowawczymi.

W projekcie przyjęto, że każdy kto poniósł szkodę wynikającą z naruszenia prawa konkurencji będzie miał prawo do jej pełnego naprawienia. Chodzi o poniesione straty oraz korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć wraz z odsetkami.

Nowe przepisy zawierają m.in. definicję kartelu. Obejmuje ona porozumienia i praktyki ograniczające konkurencję, przewidziane w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które zostały uzgodnione przez co najmniej dwóch przedsiębiorców, będących wobec siebie konkurentami i które zmierzają do skoordynowania działań konkurencyjnych na rynku lub wpływania na istotne czynniki konkurencji.

Przyjęto, że powództwa na rzecz przedsiębiorców poszkodowanych przez naruszenie prawa konkurencji będą mogły wytaczać organizacje zrzeszające przedsiębiorców, które w swoich zadaniach statutowych mają ochronę rynku przed praktykami stanowiącymi naruszenie prawa konkurencji.

Wprowadzono szczególny – nieznany dotychczas w polskiej procedurze cywilnej rodzaj wniosku – wniosek o wyjawienie środka dowodowego.

Zgodnie z proponowanym przepisem sąd – na wniosek powoda, który uprawdopodobni swoje roszczenie i który zobowiąże się do tego, że uzyskany w ten sposób dowód wykorzysta jedynie w toczącym się postępowaniu – będzie mógł nakazać pozwanemu lub osobie trzeciej wyjawienie środka dowodowego, znajdującego się w ich dyspozycji (chodzi tu m.in. o dokumenty). Wniosek o wyjawienie, na podobnych warunkach, będzie mógł złożyć również pozwany.

Wniosek o wyjawienie środka dowodowego będzie mógł dotyczyć także środka dowodowego znajdującego się w posiadaniu organu ochrony konkurencji. Jednak w takim przypadku sąd będzie mógł nakazać organowi ochrony konkurencji wyjawienie takiego środka tylko wówczas, jeżeli jego uzyskanie od strony przeciwnej lub osoby trzeciej jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Wniosek o wyjawienie środka dowodowego będzie mógł być złożony wraz z pozwem lub w toku postępowania. Wykluczono możliwość złożenia takiego wniosku przed wszczęciem postępowania. Wprowadzenie takiej możliwości mogłoby stwarzać pole do nadużyć, w szczególności nieuprawnionego pozyskiwania istotnych informacji o konkurencie pod pretekstem planowanego wystąpienia przeciwko niemu z roszczeniami odszkodowawczymi.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

* * *

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Generalny Konserwator Zabytków będzie miał decydujący wpływ na obsadę stanowisk wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz kierowników delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabytków.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego zadania i kompetencje wykonuje Generalny Konserwator Zabytków, ponosi indywidualną odpowiedzialność za stan spraw w dziedzinie ochrony zabytków. Dlatego musi mieć większy niż dotychczas wpływ na dobór osób, którym powierza się stanowiska związane z nadzorowaną dziedziną. Zgodnie z propozycją, wojewódzkiego konserwatora zabytków powoływał będzie wojewoda wyłącznie na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków.

W projekcie zawarto także przepis przewidujący udzielanie tymczasowej ochrony zabytkom w toczącym się postępowaniu o wpis do rejestru zabytków lub na Listę Skarbów Dziedzictwa, przez zakaz prowadzenia w tym czasie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

Zaproponowano, aby w ewidencji gruntów i budynków ujawniana była informacja o rozpoczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru.  Dzięki temu rozwiązaniu osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości będzie miała dostęp do informacji, czy nieruchomość nie jest objęta postępowaniem w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków.

Ponadto, projekt zakłada uspójnienie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które dotyczą usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. W konsekwencji zamiast dwóch pozwoleń na wycinkę drzew lub krzewów będzie wydawane jedno pozwolenie na podstawie  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ponadto usuwanie drzew i krzewów znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków nie będzie objęte zwolnieniem z uzyskania pozwolenia nawet w przypadku, gdy teren ten należy do osoby fizycznej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać w innym terminie.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o spółdzielniach rolników wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej tego projektu – obydwa dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

            Projekt ustawy kompleksowo reguluje zasady i sposób funkcjonowania spółdzielni rolników.

Zaproponowano przepisy zachęcające do powoływania spółdzielni rolników i ich związków, aby stworzyć w ten sposób lepsze warunki ekonomiczne do prowadzenia działalności przez producentów rolnych.

Przewidziany system zachęt oparto głównie na zwolnieniach podatkowych. Ponieważ zwolnienia podatkowe stanowią pomoc publiczną, projekt wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Forma organizacji, jaką jest spółdzielnia sprzyja dostosowaniu produkcji do potrzeb klientów, zdobywaniu nowych rynków zbytu i obniżaniu kosztów produkcji, a w efekcie osiąganiu lepszych efektów ekonomicznych w rolnictwie oraz służy poprawie gospodarowania na obszarach wiejskich. Rolnikom zrzeszonym w spółdzielniach łatwiej sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej. Dzięki nowym przepisom spółdzielnie rolników będą miały silniejszą pozycję negocjacyjną wobec odbiorców ich produktów, co ma szczególne znaczenie w sytuacji dużej presji na obniżanie cen.

Spółdzielczość jako forma zbiorowej zaradności lokalnych społeczności stwarza realne szanse na aktywność gospodarczą oraz społeczną na wsi i obszarach wiejskich, a w efekcie prowadzi do zmniejszania dysproporcji rozwojowych w stosunku do regionów zurbanizowanych.

Przyjęto, że spółdzielnia rolników będzie dobrowolnym zrzeszeniem osób:

·         fizycznych lub prawnych, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność rolniczą dotyczącą działów specjalnych produkcji rolnej, będących producentami produktów rolnych lub grup tych produktów albo prowadzących chów lub hodowlę ryb,

·         osób fizycznych lub prawnych niebędących rolnikami, zajmujących się przechowywaniem, magazynowaniem, sortowaniem, pakowaniem lub przetwarzaniem produktów rolnych lub grup tych produktów bądź ryb.

Definicja ta zakłada również, że spółdzielnia rolników będzie prowadzić wspólną działalność gospodarczą w interesie swoich członków. Chodzi o planowanie przez rolników ich produkcji rolnej oraz dostosowywanie jej do warunków rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem ilości i jakości. Spółdzielnia będzie też zajmować się koncentracją podaży produkcji swoich uczestników oraz organizowaniem sprzedaży ich produktów. Jej zadaniem będzie także koncentracja popytu na środki do produkcji i organizowanie ich zakupu. 

            Podmioty, które uzyskały status spółdzielni rolników, będą mogły również prowadzić  działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu, konfekcjonowaniu i standaryzacji produktów, wyprodukowanych przez rolników. Spółdzielnie będą mogły także zająć się sprzedażą i przetwarzaniem produktów wyprodukowanych przez rolników oraz obrotem produktami przetworzonymi, a także upowszechnianiem wśród swoich członków korzystnych dla środowiska metod uprawy, technologii produkcji lub metod gospodarki odpadami.

            Spółdzielnię rolników będzie mogło założyć co najmniej 10 rolników. W skład rady nadzorczej spółdzielni, jako organu kontrolnego, będą mogli być wybierani jedynie członkowie spółdzielni będący rolnikami (członkowie nie będący rolnikami nie będą wybierani do rady nadzorczej). Ma to zapewnić spółdzielni charakter rolniczy i dbałość o interesy rolników.

W projekcie ustawy szczegółowo przedstawiono zasady gospodarowania w spółdzielniach rolników, w tym wykorzystywania nadwyżki bilansowej oraz tworzenia funduszy własnych.

Jednocześnie wprowadzono przepis, który umożliwi pokrywanie strat bilansowych poniesionych przez spółdzielnię rolników w danym roku obrotowym, w kolejno następujących po sobie pięciu latach obrotowych. Obecnie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo spółdzielcze, jedynie straty z pierwszego roku obrachunkowego po założeniu spółdzielni mogą być pokrywane w następnym roku obrotowym.

Wskazano także przypadki, kiedy będzie można zlikwidować spółdzielnię rolników. Wprowadzono przepisy karne, które będą stosowane wobec członków organów spółdzielni lub likwidatora w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

 

 

 
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Tychy dostaną fundusze unijne na ważną inwestycję - infomacja prasowa

166 mln zł z UE zainwestują Tychy w modernizację drogi, która ułatwi dojazd
do ekspresowej S1 i pośrednio do lotniska w Pyrzowicach. To już dziesiąta
umowa w ramach zakończonego kilka tygodni temu konkursu w Programie
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji w załączonym komunikacie prasowym.


(See attached file: Tychy dostaną unijne fundusze na ważną inwestycję -
informacja prasowa.doc)

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Polska Wschodnia bardziej dostępna i przyjazna dla podróżujących - komunikat MR

Szanowni Państwo,
Dzięki ponad 650 mln zł, w tym 472 mln zł z Programu Polska Wschodnia Olsztyn otrzyma kolejną linię tramwajową, Białystok rozwinie sieć szybkich autobusów, a mieszkańcy gmin otaczających Kielce, Białystok i Rzeszów łatwiej dotrą do stolic województw. 28 lutego 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju podpisano kolejne umowy o dofinansowanie inwestycji w Polsce Wschodniej. W wydarzeniu wziął udział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową:

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Briefing "Tychy z unijną dotacją na ważną inwestycję" (dzisiaj, 11:00, Centrum Unijnych Projektów Transportowych)

Szanowni Państwo,

zapraszamy na podpisanie umowy o dofinansowanie ważnej inwestycji drogowej
w Tychach. 167 mln zł unijnej dotacji pozwoli wybudować bezkolizyjny węzeł
drogowy w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej oraz przebudować ul.
Oświęcimską. Droga ułatwi dojazd do ekspresowej S1 i pośrednio lotniska w
Pyrzowicach.

W uroczystości wezmą udział wiceminister rozwoju Witold Słowik,
Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, przedstawiciele miasta Tychy i
parlamentarzyści

dzisiaj (28 lutego), Warszawa, Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
Plac Europejski 2, godz. 11:00,

Prosimy o potwierdzenie obecności.

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

472 mln zł na transport miejski i infrastrukturę drogową w Polsce Wschodniej – zaproszenie MR

Szanowni Państwo,

zapraszamy na uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy unijnych  transportu miejskiego i infrastruktury drogowej w Polsce Wschodniej. W wydarzeniu wezmą udział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak oraz marszałkowie: woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, woj. podlaskiego Jerzy Leszczyński, woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas i prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, wiceprezydent Białegostoku Adam Poliński.

28 lutego (wtorek) godz. 09:00, Warszawa, siedziba MR, ul. Wspólna 2/4, Sala im. Grażyny Gęsickiej A

Prosimy o potwierdzanie udziału drogą mailową na adres: media@mr.gov.pl


Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl
Konferencja prasowa nt. przyszłości polityki spójności - 2 marca 13:15

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję prasową, w której udział weźmie m.in. wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Ma ona związek z odbywającymi się w Warszawie w dniach 2–3 marca rozmowami o przyszłości polityki spójności.

Więcej informacji znajduje się w załączonej informacji.
Hotel Novotel Warszawa Airport ul. 1 Sierpnia 1, 2 marca (czwartek), godz. 13.15


Z pozdrowieniami,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Briefing "Tychy z unijną dotacją na ważną inwestycję" (wtorek, 28 lutego, godz. 11:00, Centrum Unijnych Projektów Transportowych)

Szanowni Państwo,

zapraszamy na podpisanie umowy o dofinansowanie ważnej inwestycji drogowej
w Tychach. 167 mln zł unijnej dotacji pozwoli wybudować bezkolizyjny węzeł
drogowy w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej oraz przebudować ul.
Oświęcimską, W uroczystości wezmą udział wiceminister rozwoju Witold
Słowik, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, przedstawiciele miasta Tychy i
parlamentarzyści

28 lutego (wtorek), Warszawa, Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
Plac Europejski 2, godz. 11:00, wtorek 28 lutego

Prosimy o potwierdzenie obecności.

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Tychy z unijną dotacją na ważną inwestycję

Szanowni Państwo,

zapraszamy na podpisanie umowy o dofinansowanie ważnej inwestycji drogowej
w Tychach. 167 mln zł unijnej dotacji pozwoli wybudować bezkolizyjny węzeł
drogowy w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej oraz przebudować ul.
Oświęcimską, W uroczystości wezmą udział wiceminister rozwoju Witold
Słowik, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, przedstawiciele miasta Tychy i
parlamentarzyści.

Warszawa, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2,
godz. 11:00.

Prosimy o potwierdzenie obecności.

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

472 mln zł na transport miejski i infrastrukturę drogową w Polsce Wschodniej – zaproszenie MR

Szanowni Państwo,

zapraszamy na uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy unijnych  transportu miejskiego i infrastruktury drogowej w Polsce Wschodniej. W wydarzeniu wezmą udział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak oraz marszałkowie: woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, woj. podlaskiego Jerzy Leszczyński, woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas i prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, wiceprezydent Białegostoku Adam Poliński.

28 lutego (wtorek) godz. 09:00, Warszawa, siedziba MR, ul. Wspólna 2/4, Sala im. Grażyny Gęsickiej A

Prosimy o potwierdzanie udziału drogą mailową na adres: media@mr.gov.pl


Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl


Więcej funduszy UE na inwestycje drogowe w miastach - zaproszenie MR

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję prasową, w której udział wezmą m.in. wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Witold Słowik. Odbędzie się ona w dziś o godz. 12.00.

Akredytacje: media@mr.gov.pl

Warszawa, 27 lutego (poniedziałek), siedziba MR przy ul. Wspólnej 2/4. sala im. Grażyny Gęsickiej A, godz. 12.00


Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Nowoczesna z projektem ustawy odciążającej przedsiębiorców

-
Od: Biuro Komunikacji Nowoczesnej <media@nowoczesna.org>

.Nowoczesna - lepsza Polska
.Nowoczesna

Obniżka podatku PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą z 19 do 15 procent, zmniejszenie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego z 3,5 do 10 tysięcy zł możliwość rozliczenia straty podatkowej przez 15 kolejnych lat – to niektóre z zapisów zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaproponowanych w piątek przez Nowoczesną.

Na konferencji prasowej w Sejmie posłowie Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska i Paweł Kobyliński powiedzieli o szczegółach kolejnego już projektu prawa odciążającego przedsiębiorców.

- Ten projekt jest odpowiedzią na to co PiS w kampanii wyborczej obiecywało małym podatnikom w Polsce. PiS mówił dużo o obniżaniu kosztów pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw a tymczasem 3 mln osób samozatrudnionych wciąż czeka na spełnienie tej obietnicy. – mówił Paweł Kobyliński.

Paulina Hennig-Kloska zauważyła, że rządy PiS nie dały żadnych udogodnień w prowadzeniu małej działalności gospodarczej, ale wręcz przeciwnie - Wzrost płacy minimalnej spowodował, że koszty pracy wzrosły w zakresie składki ZUS. Wprowadzenie podatku liniowego sprawiło, że więcej osób zaczęło te podatki płacić. To pokazuje, że jest to świetny sposób na walkę z szarą strefą.

Nowoczesna stoi na stanowisku, że należy tworzyć proste prawo i system podatkowy.
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Więcej funduszy UE na inwestycje drogowe w miastach - zaproszenie MR

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję prasową, w której udział wezmą m.in. wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Witold Słowik. Odbędzie się ona w najbliższy poniedziałek o godz. 12.00.

Akredytacje: media@mr.gov.pl

Warszawa, 27 lutego (poniedziałek), siedziba MR przy ul. Wspólnej 2/4. sala im. Grażyny Gęsickiej A, godz. 12.00


Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

387 mln zł na transport miejski i infrastrukturę drogową w Polsce Wschodniej – zaproszenie MR

Szanowni Państwo,

zapraszamy na uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy unijnych  transportu miejskiego i infrastruktury drogowej w Polsce Wschodniej. W wydarzeniu wezmą udział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak oraz marszałkowie: woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, woj. podlaskiego Jerzy Leszczyński, woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas i prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

28 lutego (wtorek) godz. 09:00, Warszawa, siedziba MR, ul. Wspólna 2/4, Sala im. Grażyny Gęsickiej A

Prosimy o potwierdzanie udziału drogą mailową na adres: media@mr.gov.pl


Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

481 milionów złotych z UE na inwestycje drogowe w pięciu miastach - komunikat MR

Kraków, Gliwice, Bydgoszcz, Leszno i Tarnów podpisały umowy o dofinansowanie inwestycji drogowych. Wartość dofinansowania projektów w tych pięciu miastach z funduszy unijnych wynosi 481 milionów złotych i pochodzi ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podpisujemy dzisiaj pięć umów – wyłonionych w ramach konkursu w działaniu 4.2 – na łączną kwotę dofinansowania ponad 480 mln zł  – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. – To już drugie w tym miesiącu  spotkanie z beneficjentami tego konkursu, a w najbliższych tygodniach dołączą do nich kolejne miasta. Wesprzemy tym samym wiele projektów, które przyczynią się do znacznej poprawy jakości życia mieszkańców.

Kraków pozyskał ponad 179 mln zł na rozbudowę ulicy Igołomskiej we wschodniej części miasta. Ulica stanowi część drogi krajowej (DK) 79 przebiegającej z centralnej przez południowo-wschodnią do południowej części kraju. Dzięki realizacji inwestycji polepszy się skomunikowanie obszarów usługowych i przemysłowych, dając impuls do dalszego rozwoju gospodarczego Krakowa, terenów przyległych do granic miasta oraz całego regionu. Poprawa przepustowości i płynności ruchu pozytywnie wpłynie na zmniejszenie korków, ograniczenie emisji i strat czasu, co przełoży się na mniejszą uciążliwość transportu dla mieszkańców oraz środowiska.

Natomiast Gliwice otrzymają blisko 117 mln zł na budowę kolejnego odcinka obwodnicy śródmieścia, od ul. Daszyńskiego (droga wojewódzka - DW408) do ul. Rybnickiej (DK78). Przejmie on ruch i funkcję drogi krajowej z infrastruktury niedostosowanej do przenoszenia dużych potoków ruchu. Zachodnia część obwodnicy miasta będzie posiadać kategorię drogi krajowej i stanowić będzie fragment ciągu istniejącej DK78 relacji: Chałupki – Chmielnik. Przebiegać ona będzie w południowo-zachodniej części miasta, pomiędzy centrum, śródmieściem i osiedlem Sikornik po północno-wschodniej stronie drogi, a peryferyjną dzielnicą Ostropa i terenem wojskowym.

Bydgoszcz przebuduje ul. Grunwaldzką (DK80) na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta o długości przeszło 4,5 km za ponad 113 mln zł. DK80 ma kluczowe znaczenie dla obsługi ruchu miasta. Prowadzi ona od DK10 w Pawłówku (projektowany węzeł Pawłówek łączy drogę ekspresową S5 z S10 - sieć TEN-T) do węzła autostradowego Lubicz (autostrada A1). Celem projektu jest poprawa dostępności drogowej Bydgoszczy oraz odciążenie miasta od ruchu drogowego.

Z kolei Leszno pozyskało ponad 57 mln zł na przebudowę DK12 w granicach miasta. Trasę podzielono na odcinki: I (ul. Szybowników) od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską, II Wiadukt im. Gen. Grota Roweckiego, III (Al. Jana Pawła II) od wiaduktu do skrzyżowania z Al. Konstytucji 3 Maja (bez skrzyżowania), IV (ul. E. Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej) od skrzyżowania z Al. Konstytucji 3 Maja (bez skrzyżowania) do Ronda Grzybowo (z wyłączeniem ronda), V (ul. Kąkolewska) od Ronda Grzybowo (łącznie z rondem) do granicy miasta. Zakres inwestycji obejmuje m.in. dobudowę pasa ruchu, wymianę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, budowę i przebudowę dróg serwisowych, skrzyżowań, chodników i ścieżek rowerowych, przejścia podziemnego, przystanków autobusowych, modernizację wiaduktu, przebudowę mostu na Rowie Strzyżewickim na przepust z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Tarnów otrzyma blisko 15 mln zł na poprawę jakości połączenia miasta z siecią dróg TEN-T poprzez zwiększenie przepustowości DK73, obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów i poprawę bezpieczeństwa. Projekt będzie realizowany we wschodniej części Tarnowa – w ciągu ul. Lwowskiej, która w zakresie objętym projektem stanowi połączenie centrum miasta z obszarami po jego wschodniej stronie oraz łącznik DK94 z autostradą A4 (połączenie na trasie z Krakowa do Jasła, i dalej w stronę Sanoka).

- Rozbudowa infrastruktury transportowej z pewnością przyczyni się do wzrostu gospodarczego miast i regionów. Wpływa też na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżnych oraz jakości życia okolicznych mieszkańców – podkreślił wiceszef resortu rozwoju Witold Słowik. Dla Krakowa, Gliwic, Bydgoszczy, Leszna i Tarnowa te inwestycje oznaczają rozwiązanie ważnych problemów transportowych w skali miasta, zaś dla całego Programu Infrastruktura i Środowisko - wzrost zakontraktowania środków do ponad 27,5% - dodał.

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

481 milionów złotych z UE na inwestycje drogowe w miastach – zaproszenie MR

Szanowni Państwo,

zapraszamy na uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy unijnych inwestycji drogowych w pięciu miastach – Krakowie, Gliwicach, Bydgoszczy, Lesznie i Tarnowie.

W wydarzeniu wezmą udział:

- wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki,
- minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk,
- wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Witold Słowik
oraz prezydenci miast, posłowie i wojewodowie.


21 lutego (wtorek) godz. 14:30, Warszawa, siedziba MR, ul. Wspólna 2/4, Sala im. Grażyny Gęsickiej A

Prosimy o potwierdzanie udziału drogą mailową na adres: media@mr.gov.pl

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl
Dane portalu Polskawliczbach.pl mogą być niewiarygodne?

Prosiłem o potwierdzenie danych demograficznych z portalu Polskawliczbach.pl. Ów portal zamieścił dość frapujące dane demograficzne:

 

"W 2015 roku zarejestrowano 387 546 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 387 546 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Polski 0. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.


Read more: http://www.polskawliczbach.pl/#ixzz4YmH51sbt"
--


Jak się okazuje, dane te nie są poprawne. Poniżej wyjaśnienie z GUS:

--


Przekazujemy Panu informacje, jakie otrzymaliśmy z Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy.

Jeśli chodzi o dane dotyczące migracji wewnętrznych – to są poprawne.  Oczywiście dotyczy to migracji wewnętrznych na pobyt stały.

Jeśli chodzi o migracje zagraniczne, to informujemy, że dane o migracjach zagranicznych na pobyt stały za 2015 r. – ze względu na ich niedostateczną jakość – nie są prezentowane. Informacja o tym znajduje się np. w bazie Demografia: „dla 2015 roku przy opracowaniu bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2015 r. uwzględniono dane z zakresu migracji zagranicznych (imigrację i emigrację) dotyczącą 2014 roku. Przyczyną rezygnacji z danych za 2015 rok jest niedostateczna ich jakość (brak kompletności) i dlatego dane o migracjach zagranicznych za 2015 rok nie będą prezentowane".

Informacja ta znajduje się także w Roczniku Demograficznym 2016.

Informacja o braku tych danych została zamieszczona również  w Banku Danych Lokalnych  – przy tytułach odpowiednich tablic znajduje się informacja „Brak danych o migracjach zagranicznych za rok 2015".  

Przytoczone przez Pana  dane dotyczące migracji zagranicznych za 2015 r. nie oznaczają, że  zameldowało się z zagranicy 0 osób i zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę. Być może jest to wynik niepoprawnej  interpretacji danych publikowanych w Banku Danych Lokalnych.  

W BDL  w dziale Ludność w tablicach zawierających dane o migracjach wewnętrznych i zagranicznych, np. w tablicy „Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym" lub „Migracje na pobyt stały wewnętrzne i zagraniczne (dane kwartalne)" dla danych dotyczących migracji zagranicznej za 2015 rok jest podana  wartość :  0 X  gdzie x oznacza „wypełnienie pozycji jest niemożliwe".  Taki zapis oznacza, że dane te nie mogą zostać zaprezentowane.

 

 

E. Bolesławska

naczelnik Wydziału Współpracy z Mediami

Departament Informacji GUS


--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Opinia RPO na temat komisji reprywatyzacyjnej

Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował opinię dla Marszałka Senatu na temat tzw. ustawy o Komisji Reprywatyzacyjnej.
 
Zwraca uwagę, że postępowania w sprawach reprywatyzowanych nieruchomości będą trwały dłużej, a decyzje komisji reprywatyzacyjnej mogą pogłębić chaos prawny narażając interesy obywateli uwikłanych w roszczenia reprywatyzacyjne.
 
 
Rzecznik ma nadzieję, że jego szczegółowe uwagi do ustawy przydadzą się w pracy Senatu. RPO uważa bowiem, że warto współpracować przy tworzeniu prawa – a nie tylko ograniczać się do wskazywania, jakie obowiązujące przepisy mogą naruszać prawa obywateli.
 
Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Kamila Dołowska - dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego w Biurze RPO, tel. (22) 55 17 799.
 
 

 
Justyna Zarecka
Zespół Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Rząd i samorządy będą współpracować przy programie rozwoju elektromobilności - komunikat MR

Przedstawiciele rządu i samorządów zainaugurowali współpracę dotyczącą rozwoju elektromobilności. Jednym z istotnych celów porozumienia jest zwiększenie liczby autobusów elektrycznych w polskich miastach i gminach w ramach istniejących systemów komunikacji zbiorowej.    

Listy intencyjne w tej sprawie podpisali dziś przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządowcy z 41 polskich miast i gmin, reprezentujący niemal 45 proc. taboru autobusowego w Polsce (pełna lista sygnatariuszy – w załączeniu). Inicjatywę objął swoimi auspicjami Związek Miast Polskich.  

Rozwój sektora elektromobilności w Polsce jest jednym ze strategicznych projektów zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uchwalonej tydzień temu przez Radę Ministrów. Porozumienie tworzy wspólnotę, która będzie kształtować zasady rozwoju elektromobilności w całej Polsce.

- Dzisiejsze porozumienie oznacza, że elektromobilność znajduje się na najlepszej drodze, żeby stać się kołem zamachowym reindustrializacji naszej gospodarki i pozytywnym przykładem budowania w Polsce przemysłu przyszłości – mówi Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów. – Dynamiczny rozwój branży e-busów, czy szerzej mówiąc – polskiej branży elektromobilności, to nie tylko czystsze powietrze w naszych miastach. To przede wszystkim tysiące nowych, wysoko płatnych miejsc pracy dla polskich specjalistów, silny impuls innowacyjny dla gospodarki oraz zwiększenie zdolności eksportowych Polski, bo przecież polskie e-busy już zdobywają rynki nie tylko europejskie, ale i światowe. Wiemy, że konkurencja jest wymagająca, chcemy jednak aby polska branża elektromobilna w perspektywie kilku lat stała się istotnym elementem nowej światowej rewolucji przemysłowej  – dodał wicepremier.  

- Na elektromobilność stawia coraz więcej europejskich miast. Holendrzy wyznaczyli sobie ambitne zadanie, aby do 2025 roku sto procent ich miejskiego taboru stanowiły bezemisyjne zielone autobusy. Dzięki spójnemu i ponadresortowemu projektowi polskie miasta mogą wyprzedzić europejskich prymusów. Przyczyni się do tego w znacznym stopniu program Bezemisyjny transport publiczny, uruchomiony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czyli agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki niemu na ulicach polskich miast pojawią się nowoczesne pojazdy, będące wytworem polskiej myśli technicznej – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, szef resortu nauki.

- Chodzi nam o zaangażowanie dzisiejszych i przyszłych miast-sygnatariuszy naszego porozumienia we wszystkie inicjatywy związane z rozwojem elektrycznego transportu miejskiego i samochodów elektrycznych. Chcemy razem wypracować rozwiązania, z których wspólnie będziemy korzystać – podkreślał wiceminister energii, Michał Kurtyka, szef Programu Elektromobilność 2025. Podsekretarz stanu w ME przypomniał, że resort energii prowadzi kompleksowe działania nad stworzeniem warunków dla intensywnego rozwoju elektromobilności – Opracowaliśmy Plan Rozwoju Elektromobilności, pracujemy nad ustawą.  Chcemy być częścią światowego przemysłu pojazdów elektrycznych i stymulować powstanie nowego rynku w Polsce - dodał.  

Więcej informacji znajduje się w załączonej notatce prasowej.

Pozdrawiamy,


Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

648 milionów złotych z UE na inwestycje drogowe – zaproszenie MR

Szanowni Państwo,

zapraszamy na uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy unijnych inwestycji drogowych w sześciu miastach – Krakowie, Tychach, Gliwicach, Bydgoszczy, Lesznie i Tarnowie.

W wydarzeniu wezmą udział:

- wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki,
- minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk,
- wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Witold Słowik
oraz prezydenci miast, posłowie i wojewodowie.


21 lutego (wtorek) godz. 14:30, Warszawa, siedziba MR, ul. Wspólna 2/4, Sala im. Grażyny Gęsickiej A

Prosimy o potwierdzanie udziału drogą mailową na adres: media@mr.gov.pl

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl


Rozwój elektromobilności – inauguracja współpracy z miastami: 20.02, godz. 9.00

Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii oraz Polski Fundusz Rozwoju w porozumieniu ze Związkiem Miast Polskich wystąpiły z inicjatywą zachęcającą władze polskich miast i gmin do współpracy na rzecz tworzenia warunków do rozwoju branży elektromobilności, zwłaszcza w zakresie rozwoju zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego.

poniedziałek, 20 lutego 2017 r. o godz. 9.00 odbędzie się konferencja inaugurująca współpracę z miastami. Przedstawiciele 41 samorządów podpiszą listy intencyjne dotyczące rozwoju elektromobilności.

W wydarzeniu udział wezmą:


  · Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju i finansów

  · Jarosław Gowin  - wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego

  · Michał Kurtyka – wiceminister energii

  · Jadwiga Emilewicz – wiceminister rozwoju

  · Paweł Borys – prezes Polskiego Funduszu Rozwoju


godz. 9:50-10.10 zaplanowano briefing prasowy wiceministrów J. Emilewicz oraz M. Kurtyki a także prezesa PFR P. Borysa.

Akredytacje dla mediów: media@mr.gov.pl

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 8.45

Warszawa, siedziba Ministerstwa Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, sala im. G. Gęsickiej, godz. 9.00-10.10

Zapraszamy

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl


648 milionów złotych z UE na inwestycje drogowe – zaproszenie MR

Szanowni Państwo,

zapraszamy na uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z funduszy unijnych inwestycji drogowych w sześciu miastach – Krakowie, Tychach, Gliwicach, Bydgoszczy, Lesznie i Tarnowie.

W wydarzeniu wezmą udział:

- wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki,
- minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk,
- wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Witold Słowik
oraz prezydenci miast, posłowie i wojewodowie.


21 lutego (wtorek) godz. 14:30, Warszawa, siedziba MR, ul. Wspólna 2/4, Sala im. Grażyny Gęsickiej A

Prosimy o potwierdzanie udziału drogą mailową na adres: media@mr.gov.pl

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Rozwój elektromobilności – inauguracja współpracy z miastami

Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii oraz Polski Fundusz Rozwoju w porozumieniu ze Związkiem Miast Polskich wystąpiły z inicjatywą zachęcającą władze polskich miast i gmin do współpracy na rzecz tworzenia warunków do rozwoju branży elektromobilności, zwłaszcza w zakresie rozwoju zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego.

W poniedziałek, 20 lutego 2017 r. o godz. 9.00 odbędzie się konferencja inaugurująca współpracę z miastami. Przedstawiciele 41 samorządów podpiszą listy intencyjne dotyczące rozwoju elektromobilności.

W wydarzeniu udział wezmą:

·        Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju i finansów

·        Jarosław Gowin  - wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego

·        Michał Kurtyka – wiceminister energii

·        Jadwiga Emilewicz – wiceminister rozwoju

·        Paweł Borys – prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

W godz. 9:50-10.10 zaplanowano briefing prasowy wiceministrów J. Emilewicz oraz M. Kurtyki a także prezesa PFR P. Borysa.

Akredytacje dla mediów: media@mr.gov.pl

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 8.45

Warszawa, siedziba Ministerstwa Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, sala im. G. Gęsickiej, godz. 9.00-10.10

Zapraszamy

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Nadciąga grecka katastrofa?


Wypowiedź: Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.

Grecja znów przestanie spłacać długi? Wiele na to wskazuje ocenia Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl. Jak dowód wymienia niewystarczającą skalę reform, zbliżające się terminy spłaty pożyczek oraz spór pomiędzy wierzycielami.

- W przypadku Grecji chodzi o pieniądze. W tym roku Grecja musi wykupić dług i spłacić zobowiązania wysokości ok. 260 miliardów euro. Na te wszystkie zobowiązania państwo nie ma pieniędzy. Być może jeszcze przez najbliższe miesiące będzie miała, ale jeżeli chodzi o lato to potrzebuje kolejnych transz ze strony europejskich wierzycieli - mówi newsrm.tv Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.


Głównym powodem powrotu Grecji na nagłówki mediów jest lutowy raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Jego lektura pokazuje, w jak trudnej sytuacji tkwi greckie państwo, mimo że dostało olbrzymią pomoc finansową. Według scenariusza bazowego, czyli zakładającego wprowadzenie reform, dług Grecji w 2060 r. osiągnie 275 proc. PKB, a roczne potrzeby pożyczkowe brutto (konieczność zapewnienia finansowania dla nowego i zapadającego w danym roku długu) sięgną 60 proc. PKB. To ok. sześć razy więcej niż bieżące roczne potrzeby pożyczkowe Polski w relacji do PKB.

MFW zwraca również uwagę, że połowa kredytów udzielonych przez sektor bankowy jest zagrożona (spłaty przeterminowane przynajmniej 90 dni). W raporcie czytamy też o olbrzymich nadużyciach podatkowych. Prawie połowa przychodów osób samozatrudnionych (lekarzy, księgowych, inżynierów, prawników) nie jest ewidencjonowana i nie są płacone podatki od ich wynagrodzeń.

Olbrzymie koszty generuje również system emerytalny, gdzie obniżka wypłat głównie dotyczyła nowych emerytów. Dla tych, którzy otrzymali świadczenie wcześniej, stosunek przeciętnej wypłaty do ostatniej pensji wynosi 80 proc. - przy średniej w strefie euro poniżej 50 proc.

W 2015 r. uzgodniono, że Grecja sprzeda majątek o wartości 50 mld euro. Do tej pory jednak, według danych MFW, podpisano umowy sprzedaży o wartości 1.5 mld euro. Fundusz prognozuje, że do 2018 r. kwota powinna wzrosnąć do 5 mld.

Ciekawostką mogą być także uwagi MFW dotyczące danych statystycznych przedstawianych przez Grecję. W latach 2001-2014 średnioroczny wzrost PKB był zrewidowany o 0.6 pkt proc. w dół w porównaniu ze wstępnymi danymi. W strefie euro przeciętna rewizja wynosiła 0.2 pkt proc. w górę. Z kolei rewizja pierwotnego deficytu sektora finansów publicznych (przed kosztami obsługi długu) w latach 2001-2015 wynosiła aż 2.4 proc. PKB rocznie, gdy średnia w strefie euro to 0.3 pkt proc.

Fundamentalny spór wierzycieli

W pomocy dla Grecji do tej pory brały udział kraje strefy euro oraz MFW. W trzecim programie finansującym Helladę nie uczestniczy już jednak Fundusz, uznając, że dług jest niestabilny, czyli po prostu niemożliwy do spłaty bez redukcji jego kapitałowej części.

Z kolei państwa obszaru wspólnej waluty uważają, że dług jest stabilny, o ile założenia dotyczące prognoz gospodarczych i pierwotnego deficytu zostaną utrzymane. Jednak to właśnie poważne dysproporcje w założeniach powodują olbrzymie różnice w finalnym odbiorze finansowych możliwości Grecji.

Europejskie instytucje zakładają, że dług Grecji będzie stopniowo spadał z obecnych 180 proc. PKB do 120 proc. PKB w 2030 r. i ok. 100 proc. w latach 2040-2060. Jak podkreśla MFW, powoduje to, że różnica w projekcjach Funduszu i krajów strefy euro wynosi więcej niż 170 pkt proc. PKB.

Z czego ona wynika? Jest przede wszystkim rezultatem olbrzymiego rozdźwięku w nadwyżce pierwotnej sektora finansów publicznych wg funduszu oraz wg europejskich instytucji. Eurogrupa ocenia, że do 2030 r. nadwyżka będzie na poziomie 3.2-3.5 proc., natomiast MFW zakłada 1.5 proc. PKB rocznie. W ubiegłym roku, który jest oceniany jako dobry, było to jednak tylko 0.9 proc., co pokazuje, jak duże ryzyko pomyłki występuje dla bardzo optymistycznych europejskich szacunków, ale także dla tych mniej optymistycznych, z Funduszu.

Eurogrupa przewiduje również, że nominalny wzrost PKB (z uwzględnieniem inflacji) w Grecji wyniesie 3.3 proc. rocznie, aż do 2060 r., czyli o 0.5 pkt proc. więcej niż szacują ekonomiści z MFW. Europejskie instytucje sądzą także, że do 2030 r. 15 miliardów euro napłynie z prywatyzacji, ale - jak podkreśla Fundusz - nie biorą pod uwagę kosztów rekapitalizacji banków w swoim scenariuszu bazowym.

Nieunikniona katastrofa

Nie możemy przeprowadzić redukcji długu dla członka strefy euro, jest to wykluczone przez Traktat Lizboński" - powiedział Wolfgang Schaeuble, niemiecki minister finansów, w telewizji ARD (wg doniesień agencji Bloomberg z 8 lutego). Niemcy z drugiej strony chcą, by Fundusz dołączył do bieżącego programu finansującego Grecję, sugerując, że w przeciwnym razie nie będą dalej finansować Aten, co zwiększa ryzyko opuszczenia strefy euro przez Helladę.

Fundusz natomiast nie widzi możliwości utrzymania wysokiej nadwyżki pierwotnej greckiego sektora finansów publicznych przez kolejne dziesięciolecia bez redukcji kapitałowej części długu. Teoretycznie zawsze możliwe jest dalsze obniżenie części odsetkowej zadłużenia, choć - jak podkreśla MFW - gdyby deficyt pierwotny utrzymał się blisko obecnych poziomów, to roczne koszty finansowania z programów EFSF (Europejski Instrument Stabilności Finansowej) oraz ESM (Europejski Mechanizm Stabilności) musiałyby zostać zredukowane do 0.25 proc. w perspektywie kolejnych 30 lat.

W perspektywie najbliższych kilku tygodni można się spodziewać, że europejscy wierzyciele zdecydują się na obniżenie odsetek od długu, a Grecja może ogłosić dodatkowe reformy. Obecnie większy kryzys nie jest na rękę strefie euro, zwłaszcza w perspektywie nadchodzących wyborów i konieczności spłaty przez Ateny zadłużenia latem br. w wysokości ponad 6 mld euro.

Gdy jednak zakończy się okres wyborczy w kluczowych krajach strefy euro, temat prawdopodobnie znowu powróci w kolejnych kwartałach. Wtedy jednak kolejny przegląd sytuacji finansowej Grecji będzie pokazywał coraz mniejsze pole do obniżenia kosztów finansowania oraz coraz bardziej rosnącą konieczność redukcji części kapitałowej długu. To będzie moment, gdy ryzyko opuszczenia przez Grecję strefy euro dramatycznie wzrośnie i nie zatrzymają tego już żadne obietnice reform.

Otrzymano od Patrycja Paradowska Newsrm.tv
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat MR: Dofinansowanie ochrony oraz rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko–słowackim

Szanowni Państwo,

Na piątym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska-Słowacja w Nowym Sączu zatwierdzono 19 projektów do dofinansowania na łączną kwotę 23,7 mln euro. Projekty dotyczą ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Wszystkie zatwierdzone projekty realizowane będą w ramach pierwszej osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. W spotkaniu trwającym od 15 do 16 lutego br. wziął udział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową oraz listą projektów:
Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

27 lutego 2017 r. upływa termin na przekazanie do Ministra Finansów, bez wezwania, informacji za miesiąc styczeń 2017 r. o prowadzonej ewidencji VAT (JPK_VAT)

Ministerstwo Finansów  w ramach wspierania podatników w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych w zakresie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego uprzejmie informuje, że w dniu 27 lutego 2017 r. upływa termin na przekazanie do Ministra Finansów, bez wezwania organu podatkowego, informacji za miesiąc styczeń 2017 r. o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

Stosownie do postanowień 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), obowiązek przekazywania plików JPK_VAT, dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Realizacja tego obowiązku powinna nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ww. ustawy, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Za miesiąc styczeń 2017 r. termin przesłania pliku JPK_VAT upływa 27 lutego 2017 r.

Obowiązek złożenia comiesięcznego pliku JPK_VAT od 1 lipca 2016 r. dotyczy dużych przedsiębiorców, a od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem tym zostali również objęci mali i średni przedsiębiorcy. Natomiast mikroprzedsiębiorcy będą objęci tym obowiązkiem dopiero od 1 stycznia 2018 r. Przyporządkowanie poszczególnych podmiotów do wskazanych kategorii przedsiębiorców następuje zgodnie z art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.).

Przedmiotowy obowiązek nie dotyczy aktualnie przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartość w złotych 2 milionów euro.

W przypadku wątpliwości w określeniu posiadanego przez podatnika statusu jako przedsiębiorca, na potrzeby ustalenia istnienia obowiązku do złożenia pliku JPK_VAT, należy zwrócić się o pomoc do właściwego  urzędu skarbowego.

--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Merkuriusz Polski w 2017 roku bez dotacji ministerstwa

Merkuriusz Polski, najstarsza codzienna gazeta w Polsce, założona 3 stycznia 1661 roku, po raz 3. z rzędu nie otrzymała dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wznowienie wydań papierowych. W roku 2017 zamierzano wydać jubileuszowy, papierowy magazyn w formie rocznika. 

Czasopismo Merkuriusz Polski wydawane było od 1661 roku do 2016 roku, z licznymi przerwami. Obecnie spółka wydająca czasopismo zawiesiła działalność gospodarczą dnia 1 stycznia 2016 roku, nie otrzymawszy dotacji. Czasopismo nadal żyje dzięki pracy wolonatiuszy i jest dostępne online pod adresem www.merkuriusz.eu

Link z decyzją:


--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów
Warszawa, 14 lutego 2017 r.

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

 

Rada Ministrów przyjęła:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin;
 • projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej.

 

* * * * *

 

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.

„Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" jest strategicznym instrumentem zarządzania polityką rozwoju prowadzoną przez instytucje państwowe.

Dokument przedstawia cele do realizacji w perspektywie roku 2020 i 2030, wskazuje sposób ich osiągania oraz określa najważniejsze projekty.

Dotychczasowe czynniki rozwoju i wzrostu gospodarki, do których należy zaliczyć m.in. niskie koszty pracy, napływ inwestycji zagranicznych, wzrost wykształcenia, przekształcenie gospodarki wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, muszą zostać uzupełnione o:

·         zwiększenie znaczenia w procesach gospodarczych wytwarzanej w kraju wiedzy i technologii,

·         rozwój i dalszą ekspansję polskich podmiotów gospodarczych,

·         budowę systemu oszczędności,

·         podwyższenie jakości funkcjonowania instytucji i ich interakcję ze społeczeństwem.

     Jednocześnie należy zwrócić większą uwagę na włączanie wszystkich grup społecznych i wszystkich obszarów w procesy rozwojowe.

 

Strategia opiera się na trzech celach szczegółowych:

 

I.       Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną

·         Reindustrializacja – wdrażanie nowych cyfrowych rozwiązań techniczno-technologiczno-organizacyjnych, rozwój nowych gałęzi przemysłu opartych na technologiach cyfrowych, zdolnych do tworzenia produktów przełomowych, wymagających dużego zaangażowania nauki i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników. Działania te będą kołem zamachowym dla rozwoju wielu innych dziedzin gospodarki.

Reindustrializacja będzie polegać na rozwoju innowacyjności, pozwalającym m.in. na istotną obniżkę kosztów produkcji, w tym pracy, a także podnoszenie jakości produktu, lepsze zaspokajanie potrzeb i szybsze reagowanie na zmiany oczekiwań konsumentów, zmniejszenie zużycia surowców i zapotrzebowania na energię oraz obniżenie emisyjności produkcji i podniesienie bezpieczeństwa pracy.

·         Rozwój innowacyjnych firmzwiększanie stopnia zaawansowania technologicznego produktów, powstawanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych na podstawie własnych zasobów przedsiębiorstw, a także  oparcie w większym stopniu przewag konkurencyjnych w handlu zagranicznym na jakości i innowacyjności proponowanych produktów.

·         Małe i średnie przedsiębiorstwaposzerzenie oferty instrumentów finansowania długoterminowego służących rozwojowi sektora MŚP, udostępnianych zarówno przez instytucje prywatne, jak i publiczne; zwiększenie liczby aktywnych małych i średnich przedsiębiorstw – podmiotów wdrażających innowacje produktowe, organizacyjne i marketingowe, charakteryzujących się wyższą niż dotychczas dochodowością i efektywnością, a także współpracujących z innymi regionalnymi podmiotami gospodarczymi (w tym dużymi przedsiębiorstwami).

Chodzi też o zwiększenie średniego areału upraw polskich gospodarstw rolnych (w efekcie nastąpi zwiększenie dochodowości sektora produkcji rolnej), rozpoczęcie procesu integracji pionowej wybranych segmentów sektora rolno-spożywczego, co przyczyni się do zwiększenia jego globalnej konkurencyjności, a także zwiększy potencjał do wdrażania innowacji produktowych, organizacyjnych i marketingowych.

·         Kapitał dla rozwoju zmobilizowanie różnych źródeł środków finansowych w celu znacznego zwiększenia poziomu inwestycji w Polsce.

Istotne będzie podjęcie działań przyczyniających się do budowania w Polsce kultury oszczędzania, ponieważ to poziom oszczędności krajowych stanowi o możliwościach inwestycyjnych gospodarki.

·         Ekspansja zagraniczna utrzymanie relatywnie wysokiego tempa wzrostu eksportu, przy jednoczesnej poprawie poziomu jego innowacyjności.

Intensyfikacja działalności eksportowej i inwestycyjnej pozwoli polskim przedsiębiorstwom na osiąganie większych i zdywersyfikowanych przychodów, wyższej wydajności i rentowności oraz lepszego poziomu technologicznego, co przełoży się na poprawę ich konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

 

II.    Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony

·         Spójność społeczna poprawa instytucjonalnych warunków opieki nad najmłodszymi dziećmi przez tworzenie nowych miejsc opieki w różnych formach (np. żłobek, usługa opiekuna dziennego, klub dziecięcy), dzięki czemu zwiększy się odsetek dzieci w wieku 0-3 lata objętych różnymi formami opieki. Umożliwi to łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwoli na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Równolegle zostaną wprowadzone ułatwienia w zatrudnianiu przez osoby fizyczne osób do opieki nad dziećmi czy osobami starszymi lub chorymi (opieka nieinstytucjonalna w domu osoby).

 

 

Ponadto, działania na rzecz aktywizacji zawodowej grup nieaktywnych na rynku pracy zwiększą zatrudnienie osób w wieku 20-64 lata. Rozszerzone zostaną możliwości wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, w elastycznych godzinach i pracy na odległość.

·         Rozwój zrównoważony terytorialnie zwiększenie inwestycji prywatnych w branżach kluczowych dla poszczególnych regionów, w szczególności w tych o najniższym poziomie rozwoju i przeżywających trudności (to przede wszystkim Śląsk i Polska Wschodnia). Do 2030 r. powinno to doprowadzić do znaczących zmian w strukturze społeczno-gospodarczej oraz wzrostu udziału inwestycji prywatnych w całości inwestycji, które obecnie zależą w dużym stopniu od nakładów publicznych, w tym finansowanych ze źródeł unijnych.

Ponadto, rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy –  szczególnie na obszarach  najbiedniejszych i borykających się z problemami strukturalnymi – przyczynią się w dłuższym okresie do tego, że dysproporcje w poziomie rozwoju ekonomicznego podregionów nie pogłębią się, a jednocześnie wzrosną dochody ich mieszkańców i samorządów terytorialnych.

 

III. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu

·         Prawo w służbie obywatelom i gospodarce – uproszczenie prawa zapewniające lepsze warunki do działalności gospodarczej i realizacji potrzeb obywateli. 

Oczekiwana jest większa spójność wewnętrzna poszczególnych dziedzin prawa, czy też faktycznych możliwości stosowania przepisów, jak np. w przypadku braku rozporządzeń wykonawczych do ustaw zawierających delegacje ustawowe. Przewidywany jest wzrost sprawności prowadzenia postępowań sądowych i egzekucji prawa.

·         Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem – w tym przypadku obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty oczekują sprawności i skuteczności instytucjonalnej państwa, w tym wysokiej jakości decyzji publicznych podejmowanych we współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, biznesowymi i interesariuszami instytucjonalnymi.

Oznacza to celowość oraz niezawodność podejmowanych przez instytucje decyzji i działań programowo-koordynacyjnych, jak również adekwatność i trwałość samych procedur oraz norm i standardów w różnych obszarach życia publicznego.

·         E-państwo – chodzi o zwiększenie podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług oraz poziomu ich wykorzystania przez obywateli, w tym przedsiębiorców.

Docelowym, najważniejszym efektem będzie sprawnie działająca administracja, rozumiana jako sieć instytucji powiązanych systemem informacyjnym państwa, realizująca ideę otwartego rządu, wspierająca obywatela i świadcząca wysokiej jakości usługi, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

·         Finanse publiczne – rozwiązania zawarte w strategii nie będą naruszały stabilności finansów publicznych.

W szczególności respektowane będą regulacje unijne zapisane w Pakcie Stabilności i Wzrostu (m.in. deficyt 3 proc. PKB i dług 60 proc. PKB), jak również regulacje określone w krajowych przepisach, w tym głównie ograniczenia wynikające ze stosowania stabilizującej reguły wydatkowej.

·         Efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej chodzi o wykorzystanie całego dostępnego budżetu środków unijnych w najlepszy możliwy sposób pod względem ich wpływu na cele społeczno-gospodarcze i terytorialne.

Nastąpi stopniowe przeorientowanie całej polityki rozwoju, w tym tej wspieranej ze źródeł UE, na nowy model działań prorozwojowych koncentrujący się na budowie warunków do zwiększania konkurencyjności gospodarki w oparciu o wiedzę i innowacyjność, a także zintegrowanej odpowiedzi na wyzwania strategiczne, takie jak demografia, niski poziom oszczędności i inwestycji oraz  wykluczenie społeczne i terytorialne.

 

Strategia w praktyce

Strategia będzie realizowana z wykorzystaniem podejścia projektowego. Dokument, w każdym z obszarów wskazuje konkretne projekty (strategiczne i flagowe) służące realizacji celów strategicznych. Podejście to – wraz z przewidzianym systemem monitorowania i oceny – zapewni włączenie w realizację działań partnerów społecznych i gospodarczych, społeczeństwa obywatelskiego, świata nauki i samorządów.

Lista projektów strategicznych i flagowych liczy obecnie ok. 185 przedsięwzięć, zarówno z zakresu rozwiązań legislacyjnych, jak i konkretnych inwestycji. Ma ona otwarty charakter i może być modyfikowana.

Jeśli chodzi o projekty flagowe to powstaną produkty lub usługi istotne dla dalszego rozwoju gospodarki. Na przykład program Elektromobilność zakłada produkcję pojazdów o napędzie elektrycznym oraz rozwój infrastruktury niezbędnej dla tego typu pojazdów, co m.in. pozwoli na rozwój ekologicznego transportu publicznego w polskich miastach (projekty: e-bus i samochód elektryczny).

W ramach odnowy przemysłu stoczniowego podjęte zostaną działania prowadzące do unowocześnienia tego sektora i przesunięcia produkcji w kierunku projektów innowacyjnych. Chodzi m.in. o projektowanie i budowę jednostek pływających i konstrukcji morskich (projekt Batory). Stawia się również na rozwój usług w oparciu o wykorzystanie dronów (projekt Żwirko i Wigura). Duży potencjał istnieje również w obszarze nowoczesnych rozwiązań na rzecz zdrowia – nowoczesna aparatura medyczna (m.in. polski robot medyczny), zaawansowane leki generyczne i biopodobne (projekt Centrum Rozwoju Biotechnologii).

Wśród projektów strategicznych dotyczących legislacji i otoczenia prawnego przedsiębiorstw, przygotowano pakiet 100 zmian dla firm, którego duża część już weszła w życie. Kluczowe znaczenie w obszarze prawa gospodarczego ma Pakiet Konstytucja Biznesu. Towarzyszą mu propozycje zmian w innych ustawach, ułatwiające funkcjonowanie firmom, nie tylko nowo powstającym, ale też posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

W ramach wzmocnienia rozpoznawalności polskich produktów oraz budowania marki polskiej gospodarki powstaje system promocji gospodarki, ukierunkowany na rozwój polskiego eksportu, zwiększanie polskich inwestycji za granicą oraz umacnianie międzynarodowego wizerunku Polski.

Przewidziano też powołanie Narodowego Instytutu Technologicznego – instytucji prowadzącej badania, której głównym celem będzie transfer wiedzy do gospodarki m.in. przez komercjalizację opracowanych technologii, zasilanie firm wysokiej klasy specjalistami, budowę branżowych i technologicznych centrów kompetencji oraz wsparcie państwa w prowadzeniu polityki technologicznej.

Ważnym elementem działań jest zwiększenie efektywności oraz uproszczenie w dostępie do funduszy unijnych (projekt Efektywne fundusze), które pozwolą na dalsze przyspieszenie w wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. Całkowita wartość przedsięwzięć realizowanych w całym kraju z unijnym wsparciem sięga już 120 mld zł. Nowe rozwiązania przełożą się na przyspieszenie inwestowania pieniędzy, a w konsekwencji na wzrost gospodarczy.

W efekcie wsparcia prorozwojowych inwestycji zagranicznych nowe przedsięwzięcia w Polsce zrealizują m.in. Daimler, Toyota, LG Chem czy GE wspólnie z Lufthansą.

Działania prośrodowiskowe przewidziano w projekcie Czyste powietrze, mającym na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Projekt obejmuje m.in. rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji, standaryzację urządzeń grzewczych i paliw stałych, dostosowanie mechanizmów finansowych i ich społeczną dostępność oraz stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań, wynikających w szczególności z Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Kluczowym rozwiązaniem mającym zapewnić lepszą koordynację działań dotyczących wspierania inwestycji rozwojowych (np. PARP, ARP, PAIiIZ, KUKE czy BGK) jest powołanie Polskiego Funduszu Rozwoju. Grupa PFR uczestniczy w realizacji kluczowych projektów rozwojowych (Program Start in Poland, Program Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw, Program Gwarancji dla MŚP, Program Rozwoju Kapitału, Program Mieszkanie+, Program Elektromobilności).

 

Finansowanie

Realizacja celów strategii będzie wymagała zaangażowania do 2020 r. ok. 1,5 bln zł środków publicznych oraz ponad 0,6 bln zł w ramach inwestycji prywatnych.

Głównym źródłem finansowania działań rozwojowych będą publiczne fundusze krajowe. Rozwój będą wspierały środki unijne oraz środki prywatne.

Zostanie utrzymany udział nakładów na transport (ze względu na duże potrzeby), a lekko wzrośnie – na rozwój zasobów ludzkich. Założono zwiększenie nakładów na zadania związane z modernizacją przemysłu, a w szczególności na działania zwiększające innowacyjność produktów, usług, technologii i procesów.

   Zwiększenia wymagają także wydatki na działalność małych i średnich przedsiębiorstw, w tym na rozwój eksportu (zwłaszcza przez gwarancje i ubezpieczenia).        

  Nastąpi wzrost nakładów na usługi publiczne, w tym związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego. Istotnym działaniem wymagającym wzrostu nakładów będą prace nad informatyzacją/cyfryzacją gospodarki, administracji i szeroko zakrojonego funkcjonowania państwa.

  Po 2020 r. ciężar finansowania inwestycji publicznych zostanie przeniesiony w większym stopniu na środki krajowe, zarówno publiczne jak i prywatne. Zadania dotychczas finansowane w ramach polityki spójności będą stopniowo realizowane z krajowych środków publicznych – zarówno z budżetu centralnego, jak i budżetów samorządowych, których rola wzrośnie.

 

Zakładane efekty

Oczekiwanym efektem realizacji strategii będzie wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Założono zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 76-80 proc. średniej Unii Europejskiej do 2020 r., a do 2030 r. zbliżenie do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Poziom PKB na mieszkańca Polski mierzony parytetem siły nabywczej sięgnie 75-78 proc. średniej unijnej w 2020 r., a ok. 95 proc. w 2030 r. Założono, że odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmaleje do 20 proc. w 2020 r. i do 17 proc. w 2030 r. Zmniejszy się również rozwarstwienie dochodowe Polaków – wartość tzw. współczynnika Giniego (charakteryzującego zróżnicowanie dochodów) –  obniży się z 30,6 w 2015 r. do 30 w 2020 r. i 27 w 2030 r. (im mniejsza wartość współczynnika, tym mniejsze zróżnicowanie).

Zapewnieniu wysokiego i trwałego tempa wzrostu służyć będzie realizacja takich wskaźników, jak m.in.:

·         wzrost inwestycji do 25 proc. PKB,

·         wzrost udziału nakładów na B+R do 1,7 proc. PKB,

·         średnioroczne tempo wzrostu wartości eksportu towarów 7,2 proc.,

·         udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem 10 proc.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

            Optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej oraz standaryzacja realizacji tych świadczeń – to podstawowe cele projektu nowelizacji ustawy.

 

Zasady ratunkowego dostępu do technologii lekowych

W praktyce klinicznej często dochodzi do sytuacji, w których do ratowania zdrowia i życia konieczne jest zastosowanie konkretnego leku lub innej technologii medycznej, które nie znajdują się jednak w wykazie świadczeń gwarantowanych, czyli finansowanych ze środków publicznych. Przepisy takie uniemożliwiają skuteczne leczenie rzadkich chorób. Aby to zmienić wprowadzono procedurę ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

            W ramach tej procedury minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę  na pokrycie kosztu leku, który w danym wskazaniu medycznym nie jest finansowany ze środków publicznych – jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia świadczeniobiorcy (pacjenta) oraz uzasadnione i poparte wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Zgoda będzie wydawana wyłącznie dla leku, który jest dopuszczony do obrotu lub pozostaje w obrocie w Polsce oraz jest dostępny na rynku.

W praktyce zastosowanie tej procedury będzie możliwe gdy zostaną już wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania w danym przypadku dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych, a zastosowanie jest uzasadnione i wynika ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej. Wnioski o zastosowanie tej procedury mają składać świadczeniodawcy do ministra zdrowia. Oznacza to, że minister zdrowia będzie musiał prowadzić postępowanie administracyjne dotyczące wydania zgody na pokrycie kosztów leku, a Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zobowiązany do pokrycia wydatku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej.

W nowych regulacjach wprowadzono zgodę indywidualną na 3-miesięczną terapię lub 3 cykle leczenia, co ma zapewnić kontrolę nad wydatkowaniem środków na takie leczenie. Przewidziano uproszczone zasady finansowania kontynuacji terapii, przy założeniu, że jej skuteczność zostanie potwierdzona przez lekarza. Koszt leku będzie pokrywany przez Fundusz w wysokości wynikającej z rachunku lub faktury dokumentującej jego zakup, ale nie wyższej niż kwota określona w decyzji administracyjnej w sprawie wydania zgody.

 

Częściowa refundacja leku niedostępnego w Polsce

Obecnie nie jest możliwe finansowanie ze środków publicznych leków sprowadzanych z zagranicy, dopuszczonych do obrotu w Polsce oraz niedostępnych na rynku, ale niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia pacjenta. Dlatego zaproponowano możliwość wydania decyzji o finansowaniu leków, które czasowo są niedostępne w Polsce, ale są sprowadzane z zagranicy w trybie importu docelowego. Rozwiązanie to pozwoli sfinansować terapię pacjentom w sytuacji, gdy lek tymczasowo jest niedostępny w Polsce, mimo posiadania ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

 

Zmiana niektórych zasad refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych

Aktualne przepisy narzucają ministrowi zdrowia stałe okresy, na które muszą zostać wydane decyzje o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu – leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych. Regulacja taka nie pozwala elastycznie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe, czyli w praktyce znacznie utrudnia negocjacje cenowe. Dlatego wprowadzono przepisy umożliwiające elastyczne określanie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej i o ustaleniu urzędowej ceny zbytu.

 

Dostępność hormonalnych środków antykoncepcyjnych

Dotychczasowe przepisy dopuszczają przyjmowanie przez pacjentki niektórych hormonalnych środków antykoncepcyjnych bez wiedzy lekarza, czy bez kontroli ich wpływu na stan jej zdrowia. Po zmianach przepisów, hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego będą wydawane wyłącznie na receptę wystawioną przez lekarza. Rozwiązanie to umożliwi lekarzowi kontrolę nad bezpiecznym stosowaniem tych preparatów, które mogą  negatywnie wpływać na zdrowie pacjentki.

 

Zmiana technologii medycznej

            Zgodnie z projektem nowelizacji, minister zdrowia będzie musiał uzyskać rekomendację prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany technologii medycznej stosowanej w ramach świadczenia gwarantowanego. Rozwiązanie to zapewni pacjentom dostęp do świadczeń o udowodnionej efektywności klinicznej oraz dostosowanych do możliwości finansowych NFZ. Obecnie zdarzają się sytuacje, kiedy dochodzi do finansowania ze środków publicznych świadczeń gwarantowanych o nieudowodnionej skuteczności, brakuje też standardów w realizacji świadczeń gwarantowanych, co skutkuje nierównym dostępem do skutecznych i bezpiecznych technologii medycznych.

 

Przekazywanie danych kosztowych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Obecnie przekazywanie Agencji danych kosztowych przez świadczeniodawców nie jest obowiązkowe, co jednak w przypadku podjęcia decyzji o ich przekazaniu negatywnie wpływa na  zakres oraz jakość tych danych. Dane kosztowe są konieczne do właściwego określenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej, a w efekcie prawidłowego poziomu ich finansowania.

Dlatego wprowadzono obowiązek nieodpłatnego przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi NFZ zawierał umowy na realizację świadczeń gwarantowanych. Zobowiązano też świadczeniodawców do przekazywania danych najwyższej jakości – rzetelnych, szczegółowych i precyzyjnych. W rezultacie Agencji będą dostarczane dane kosztowe pozwalające na właściwe określenie taryf świadczeń, a więc zabezpieczenie budżetu płatnika publicznego przed nadużyciami, a także zapewnienie realizacji świadczeń, które mogłyby zostać nierealizowane ze względu na ich zbyt niską wycenę.

Prezes Agencji będzie określał taryfę świadczeń medycznych biorąc pod uwagę stanowisko Rady do spraw Taryfikacji.

 

Ponadto, tworzony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) program do przekazywania danych niezbędnych do określenia świadczeń, który zostanie udostępniony świadczeniodawcom, umożliwi sprawną realizację tego zadania. Agencja przeprowadzi dla świadczeniodawców bezpłatne szkolenia z zakresu zasad przekazywania danych niezbędnych do określenia taryf świadczeń.

 

Nowe rozwiązania, co do zasady, mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

            Zmieniono ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę o KAS, aby dostosować je do znowelizowanych ustaw: o podatku od towarów i usług oraz Prawo o ruchu drogowym.

            Obydwie ustawy dotyczące KAS były procedowane w parlamencie jednocześnie z ustawą o VAT i ustawą o ruchu drogowym i nie było możliwości uzgodnienia ich treści. Dotyczy to w szczególności znowelizowanej ustawy o VAT, uchwalonej 1 grudnia 2016 r., w której zawarto dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku od towarów i usług (tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających). Podobna sytuacja dotyczyła ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dodatkowo, zharmonizowano niektóre przepisy ustawy o służbie cywilnej z regulacjami ustawy o KAS.

Ponadto, do projektu nowelizacji ustawowej dodano regulacje usprawniające tworzenie Krajowej Administracji Skarbowej i usuwające wątpliwości w stosowaniu niektórych przepisów. Chodzi np. o powołanie osób kierujących organami KAS jeszcze przed 1 marca 2017 r. oraz doprecyzowanie przepisów przejściowych dotyczących wszczętych i niezakończonych postepowań przez organy kontroli skarbowej.

Nowe regulacje mają wejść w życie z dniem ogłoszenia.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Przewidziano nowe rozwiązania w relacjach między hodowcami, organizacjami hodowców a posiadaczami gruntów rolnych i organizacjami posiadaczy gruntów rolnych, jeśli chodzi o pobieranie opłat związanych z wykorzystaniem we własnym gospodarstwie do siewu materiału ze zbioru odmiany chronionej krajowym wyłącznym prawem hodowcy do odmiany (opłat od rozmnożeń własnych). Rolnicy od lat domagali się zmiany skomplikowanego i uciążliwego systemu pobierania opłat.

Założono elastyczne rozwiązania dotyczące zawierania umów i pobierania opłat od rozmnożeń własnych.

Hodowca będzie mógł zdecydować o udostępnieniu wybranych przez siebie odmian chronionych – bez pobierania opłat od rozmnożeń własnych w wyznaczonym przez siebie okresie, np. ze względów marketingowych.

Przewidziano także, rekomendowaną przez Izby Rolnicze, możliwość jednorazowego pobierania opłat od rozmnożeń własnych przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego.

Zwolniono posiadaczy gruntów rolnych z obowiązku przekazywania hodowcom albo organizacjom hodowców pisemnej informacji, dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru oraz wykreślono możliwość przeprowadzenia kontroli przez hodowcę albo organizację hodowców u posiadaczy gruntów rolnych.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

            Projekt ustawy reguluje czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Nowe przepisy są rezultatem wdrożenia do polskiego prawa wymogów dyrektywy unijnej 2014/112/UE, które uzupełniają zapisy Kodeksu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych na statkach żeglugi śródlądowej.

Kodeks pracy nie odpowiada w pełni potrzebom armatorów oraz pracowników zatrudnionych w sektorze żeglugi śródlądowej i w praktyce jest trudny do zastosowania ze względu na specyfikę pracy wykonywanej na statkach żeglugi śródlądowej

Włączenie do polskiego prawa wymogów dyrektywy powinno zapewnić polskim armatorom takie same warunki organizacji pracy na statkach żeglugi śródlądowej jaką mają armatorzy pozostałych państw europejskich. W praktyce chodzi o ujednolicenie traktowania pracowników żeglugi śródlądowej w całej Unii Europejskiej, a także usprawnienie systemu obliczania czasu pracy na statkach żeglugi śródlądowej w Polsce, a w konsekwencji zwiększanie ochrony pracowników tego sektora. Nowe regulacje nie będą miały bezpośredniego wpływu na warunki i sposób pracy osób zatrudnionych na statku.

            W projekcie ustawy uregulowano czas pracy osób pracujących na statkach żeglugi śródlądowej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – chodzi o członków załogi i personel pokładowy. Przepisy ustawy nie będą miały zastosowania do samozatrudnionych, czyli osób które w sposób niezależny i na własny rachunek eksploatują jednostki pływające (w Polsce małe przedsiębiorstwa żeglugowe to często firmy rodzinne, w których większość pracowników korzysta z samozatrudnienia).

            Zgodnie z projektem ustawy, czas pracy na statku żeglugi śródlądowej będzie obejmował pracę wykonywaną na statku na polecenie pracodawcy. Pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy na statku żeglugi śródlądowej będzie wliczane do czasu pracy. Chodzi o czas np. podczas postoju statku w związku z nieplanowanymi pracami konserwacyjnymi i remontami, w trakcie oczekiwania statku na śluzowanie oraz załadunek lub rozładunek. W transporcie śródlądowym czas pracy pracownika na pokładzie nie jest równoznaczny z czasem eksploatacji statku podczas rejsu.

            Według projektu ustawy, czas pracy w żegludze śródlądowej ma obejmować łącznie limity godzin pracy z godzinami nadliczbowymi. Określone w projekcie ustawy limity czasu pracy obejmują także czas pracy na statku pasażerskim w sezonie oraz czas pracy w porze nocnej. Wskazane limity czasu pracy będą mogły być wydłużone tylko w przypadku wystąpienia tzw. stanów nadzwyczajnych, czyli np. okresów zagrożenia bezpieczeństwa statku i ludzi znajdujących się na jego pokładzie. 

W projekcie ustawy odmiennie w stosunku do Kodeksu pracy zdefiniowano „porę nocną". Przyjęto, że w żegludze śródlądowej pora nocna to 7 godzin między godziną 23.00 a 6.00. Jednocześnie zaproponowano odpowiednią ochronę pracownikom uznanym za niezdolnych do wykonywania pracy w porze nocnej na podstawie świadectwa zdrowia (mają być przeniesieni do wykonywania pracy zgodnej z zajmowanym stanowiskiem poza porą nocną).

Proponowane regulacje uwzględniają także korzystniejsze zasady przyznawania dni odpoczynku pracownikom żeglugi śródlądowej niż przewidziano to w Kodeksie pracy. Nowe zapisy uwzględniają specyfikę i uciążliwość wykonywanej pracy. Ponadto, zdefiniowano „okres odpoczynku" jako okres poza czasem pracy na statku żeglugi śródlądowej, który obejmuje okres odpoczynku na statku w trakcie rejsu lub podczas postoju oraz okres odpoczynku na lądzie.

Założono, że pracodawca będzie musiał założyć i prowadzić odrębnie dla każdego pracownika ewidencję czasu pracy na statku żeglugi śródlądowej, przechowywanej do końca okresu rozliczeniowego. Pracodawca – do 10 dnia każdego miesiąca – ma  przedstawiać pracownikowi ewidencję czasu pracy za poprzedni miesiąc. Pracownik będzie potwierdzał zgodność danych zawartych w ewidencji podpisem, a kopię ewidencji ma przechowywać przez rok. Zgodnie z projektem, okres rozliczeniowy czasu pracy trwający w dniu wejścia ustawy w życie – kończy się z upływem czasu na jaki go przyjęto.

            Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.