Komunikat po posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów

-
Od: cirpress cirpress <cirpressna serwerze kprm.gov.pl>
Data: środa, 9 maja 2018
Temat: Komunikat po posiedzeniu Komitetu Społecznego


Warszawa, 9 maja 2018 r.

 

 

Komunikat po posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów

 

„Dzisiaj zajęliśmy się sprawą wielkiej wagi – zwiększeniem ochrony polskich dzieci w sprawach o uprowadzenie oraz umieszczenie w rodzinie zastępczej za granicą. Zmiana przepisów pozwoli domknąć luki prawne i zapewni egzekwowanie dobra dziecka w sytuacjach kryzysowych" – powiedziała Beata Szydło, szefowa Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Członkowie KSRM zapoznali się także z Krajowym Planem Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018.

Prawa dzieci za granicą

Pakiet zmian legislacyjnych, przygotowanych przez ministerstwo sprawiedliwości, ma na celu usprawnienie postępowań sądowych w sprawach międzynarodowego uprowadzania lub zatrzymywania dzieci. Od 27 sierpnia 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy, które wprowadzą m.in. sądownictwo specjalistyczne dla tego typu spraw. Sędziowie orzekający będą musieli wykazać się pogłębioną wiedzą i doświadczeniem w zakresie międzynarodowego prawa rodzinnego i biegle posługiwać się językami obcymi. W obu instancjach sprawa będzie trwać maksymalnie po 6 tygodni, a orzeczenia będą wykonalne dopiero po uprawomocnieniu.

„Z roku na rok rośnie liczba spraw o uprowadzenie. W 2016 było ich 190, rok później już 268. Problem narasta, dlatego konieczne było podjęcie zdecydowanych kroków mających na celu ochronę fundamentalnego w tych sprawach dobra dziecka" – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Polska inicjatywa zmiany prawa UE

Polska wystąpiła z inicjatywą wprowadzenia zmian w prawodawstwie unijnym. Propozycja polega na obowiązku informowania przez wszystkie kraje członkowskie o rozpoczęciu postępowania z udziałem polskiego dziecka, które wymaga umieszczenia w rodzinie zastępczej. Polska wnioskuje też o zapewnienie, by umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej było zgodne z jego korzeniami, językiem, kulturą oraz religią. Polska propozycja spotkała się z aprobatą części państw Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.

Członkowie Komitetu Społecznego jednomyślnie zadecydowali o potrzebie zorganizowania międzynarodowej konferencji, której celem będzie przedstawienie polskiego stanowiska pozostałym krajom unijnym.

Przyszłość rynku pracy w Polsce

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła członkom Komitetu Społecznego projekt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018. Głównym celem planu jest zwiększenie zatrudnienia osób młodych i tych w wieku przedemerytalnym, kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa zatrudnienia.

Wyzwania rynku pracy

Trwały wzrost gospodarczy i niska stopa bezrobocia w połączeniu ze starzeniem się społeczeństwa spowoduje w najbliższym czasie niedobór pracowników. By temu zapobiec niezbędna będzie aktywizacja niewykorzystanych zasobów na rynku pracy, w tym osób bezrobotnych, oraz otwarcie się na pracowników cudzoziemskich.

Stosunkowo niska aktywność zawodowa kobiet często spowodowana jest problemem godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym. Rozwiązaniem może być zwiększenie opieki instytucjonalnej oraz rozwój telepracy. Istnieją także niewykorzystane zasoby pracy w rolnictwie. By je zaktywizować potrzebne są działania ułatwiające nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji. Wyzwaniem jest też niedopasowanie kwalifikacji pracowników do wymagań rynku pracy. Aby temu zapobiegać należy m.in. wprowadzić zmiany w systemie kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczenia się przez cały okres życia zawodowego. Problemem polskiego rynku pracy jest też zjawisko zatrudnienia na podstawie umów innych niż umowa o pracę. Poczucie braku stabilizacji często przekłada się na odraczanie decyzji o posiadaniu dzieci, co dalej pogłębia zjawisko starzenia się społeczeństwa.

Na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, tych które mogą pracować, rząd zamierza przeznaczyć ok. 3 mld zł ze środków PFRON. To niemal połowa całego budżetu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia.

 

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

</mail/u/1/s/?view=att&th=16345b23549a0e55&attid=0.1&disp=emb&zw&atsh=1>

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
e-mail: cirpress@kprm.gov.pl

 

</mail/u/1/s/?view=att&th=16345b23549a0e55&attid=0.2&disp=emb&zw&atsh=1>

</mail/u/1/s/?view=att&th=16345b23549a0e55&attid=0.3&disp=emb&zw&atsh=1>Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

 

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.