komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

From: cirpress
Date: Tue, 29 May 2018 11:53:36 +0000
Subject: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów


Warszawa, 29 maja 2018 r.

RADA MINISTRÓW


Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd wysłuchał informacji ministra
środowiska o serii pożarów na składowiskach odpadów i wysypiskach
śmieci oraz propozycjach rozwiązania tego problemu.

Rada Ministrów przyjęła:

* projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych,

* projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych
innych ustaw.


* * * * *

Rada Ministrów wysłuchała informacji o serii pożarów na składowiskach
odpadów i wysypiskach śmieci oraz propozycjach rozwiązania tego
problemu, przygotowanej przez ministra środowiska.


Informacje ogólne
Z informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną (PSP) wynika,
że w ostatnim czasie pojawiło się wiele pożarów w miejscach
składowania lub magazynowania odpadów. W tym roku było ich ponad
trzykrotnie więcej niż w latach ubiegłych.
Dostrzegając potrzebę szybkiej reakcji na te zdarzenia, w połowie maja
br. w Ministerstwie Środowiska spotkali się przedstawiciele resortu
środowiska z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Omawiano problemy związane z
pożarami, ich charakter i ewentualne przyczyny, a także możliwości
wypracowania rozwiązań w celu ich ograniczenia. Przede wszystkim
wskazano na konieczność wzmocnienia współpracy między Państwową Strażą
Pożarną i Inspekcją Ochrony Środowiska w ramach prowadzonych czynności
kontrolnych, w tym zaproponowano wymianę zaleceń pokontrolnych między
tymi organami.

Zidentyfikowane miejsca potencjalnie niebezpieczne
Obecnie zidentyfikowano ok. 120 miejsc nielegalnego magazynowania lub
składowania odpadów. Chodzi o:

* pozostawienie odpadów po działalności objętej zezwoleniem - 66 miejsc;
* składowanie odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do tego celu - 34
miejsca (składowanie odpadów w ramach zezwolenia na odzysk poza
instalacjami, nielegalne składowiska - sprawca znany);
* magazynowane odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym - 15
miejsc (sprawca znany);
* porzucenie odpadów przez nieznanych sprawców - 6 miejsc.
Wskazane kategorie miejsc to przypadki potwierdzone przez Inspekcję
Ochrony Środowiska, co oznacza że możliwe jest występowanie
analogicznych przypadków, które nie zostały jeszcze zgłoszone
właściwym organom administracji.

Krótka charakterystyka pożarów, które wybuchły w ostatnim tygodniu

* 24 maja - sortownia odpadów komunalnych w Warszawie. Spaliły
się przede wszystkim odpady wielkogabarytowe (meble), drewno oraz
opony, a także zbelowane odpady papieru i tworzyw sztucznych
przygotowane do recyklingu. Pożar gasiło ok. 40 zastępów PSP oraz OSP,
w tym jednostka chemiczna PSP. Gaszenie pożaru trwało ok. 4 godzin.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) z Warszawy prowadził
monitoring jakości powietrza w pobliżu miejsca zdarzenia.
* 25 maja - sortownia odpadów komunalnych w Olsztynie. Pożar objął
przede wszystkim odpady wielkogabarytowe (meble). Pożar gasiło 40
zastępów PSP oraz OSP, w akcji uczestniczyło ok. 90 strażaków,
gaszenie pożaru trwało 16 godzin, WIOŚ Olsztyn prowadzi monitoring
stanu środowiska, pobrano próby gleby i wody.
* 26 maja - miejsce nielegalnego magazynowania odpadów tworzyw
sztucznych w Zgierzu (woj. łódzkie) Pożar wybuchł ok. godz. 23.00, na
terenie zarządzanym przez firmę GREEN-TEC SOLUTIONS sp. z o.o. przy
ul. Boruta, gdzie magazynowano różne rodzaje odpadów, przede wszystkim
odpady tworzyw sztucznych. Pożar gasiło ok. 60 jednostek PSP oraz
OSP. Trwa dogaszanie pożaru.
* 27 maja - miejsce nielegalnego magazynowania opon w Trzebini.
Pożar objął nielegalne składowisko opon (zostały one porzucone po
działalności gospodarczej). Brak podmiotu zobowiązanego do usunięcia
odpadów. Pożar gasiło 66 zastępów PSP i OSP (ok. 230 strażaków). W
akcji uczestniczyły dwa samoloty gaśnicze. Trwa dogaszanie pożaru.

* 28 maja (ok. godz. 12.00) - stacja demontażu pojazdów w Jeleniej
Górze. Pożar objął część pojazdów przeznaczonych do demontażu. Pożar
gasiło 10 zastępów Straży Pożarnej.
* 28 maja (ok. godz. 21.00) - miejsce nielegalnego magazynowania
odpadów niebezpiecznych w miejscowości Wszedzień (woj.
kujawsko-pomorskie). Pożar objął substancje chemiczne niewiadomego
pochodzenia. Pożar gasi 36 zastępów PSP oraz OSP. Ewakuowano 35 osób.
WIOŚ Bydgoszcz prowadzi badania.

Rekomendacje ministra środowiska
Propozycje rozwiązań problemu składowisk odpadów:

* wprowadzenie gwarancji finansowych dla podmiotów
prowadzących gospodarowanie odpadami w zakresie zbierania,
magazynowania i przetwarzania odpadów (wprowadzenie kaucji
gwarancyjnej dla przedsiębiorstw zajmujących się zagospodarowaniem
odpadami);

* obowiązkowy monitoring wideo obiektu, w którym magazynowane
lub składowane są odpady, co ułatwi nadzór nad działalnością dotyczącą
gospodarowania odpadami, a w przypadku pożaru pomoże ustalić przyczynę
i ewentualnych sprawców takiego zdarzenia;

* wprowadzenie szczegółowych wymagań dla magazynowania
odpadów, w szczególności wskazywanie w decyzjach administracyjnych
dopuszczalnej masy zbieranych i magazynowanych odpadów, maksymalnej
masy jednocześnie magazynowanych odpadów i szczegółowych warunków ich
magazynowania, w tym środków ochrony ppoż.;

* ograniczenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów z 3
lat do 1 roku;

* wprowadzenie obowiązku dopuszczenia obiektu do użytkowania
na podstawie opinii PSP przed rozpoczęciem działalności związanej z
gospodarką odpadami;

* powiązanie naruszeń związanych z przepisami
przeciwpożarowymi z przygotowywanymi w Ministerstwie Środowiska
przepisami nowelizującymi ustawę o odpadach - rozszerzenie przesłanek
do odmowy udzielenia zezwolenia na gospodarowanie odpadami wobec osób
fizycznych i prawnych;

* wprowadzenie kryteriów wymierzania kar administracyjnych za
niezgodne z prawem zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów,
tak aby były bardziej dotkliwe;

* wzmocnienie sankcji dla "recydywistów" - podmiotów, u
których wielokrotnie wybuchały pożary (zastosowanie dodatkowego
mnożnika pozwalającego zwiększyć wymiar kary);

* rozważenie odebrania starostom uprawnień do wydawania
decyzji na zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów (chodzi o
ewentualne przeniesienie uprawnień do wydawania decyzji odpadowych
innym organom);

* wzmocnienie uprawnień kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska
przez odstąpienie od wymogu zawiadamiania z siedmiodniowym
wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Rejestrze
Zadłużonych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.
Projekt ustawy przewiduje ułatwienia w postępowaniu
restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców. Jest to
odpowiedź na istotne problemy sądów restrukturyzacyjnych i
upadłościowych, wynikające ze znacznego zwiększenia liczby spraw,
dotyczących zwłaszcza upadłości konsumenckiej.
Przewidziano także powstanie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Będzie on
jawny, co oznacza że każdy będzie mógł m.in. zapoznać się z danymi w
nim ujawnionymi za pośrednictwem internet.
Najważniejsze propozycje:

* wprowadzano obowiązek składania w postępowaniu
restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorców
wniosków oraz dokumentów drogą elektroniczną - umożliwi to
automatyczne przenoszenie danych z wniosku złożonego drogą
elektroniczną do repertoriów oraz wzorców postanowień sądu i
sędziego-komisarza tworzonych w danej sprawie;

* jako zasadę wprowadzano dokonywanie elektronicznych
doręczeń, co znacznie przyspieszy komunikację uczestników postępowania
z sądem;

* od powyższej zasady zaproponowano wyjątek umożliwiający
składanie wniosków poza systemem teleinformatycznym - pracownicy,
wierzyciele alimentacyjni oraz dłużnicy będący konsumentami będą mogli
składać wnioski papierowe oraz ustnie w biurze podawczym każdego sądu
(tożsamość składającego będzie sprawdzał i potwierdzał pracownik sądu,
a pracownik biura podawczego będzie wprowadzał dane do systemu);

* akta postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych
będą prowadzone w formie elektronicznej - dostęp do nich będzie
możliwy zarówno w czytelni akt w sądzie, jak i przez stworzenie
ogólnodostępnego portalu internetowego;

* zrezygnowano z dokonywania obwieszczeń w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym;

* wprowadzono obowiązek składania pism na formularzach
określonych w systemie teleinformatycznym, które będą miały charakter
obowiązkowy dla uczestników i organów postępowania;

* wprowadzono zasadę przygotowania sprawozdań okresowych oraz
końcowych zawierających raporty generowane z prowadzonego w systemie
teleinformatycznym, i na bieżąco aktualizowanego, spisu masy upadłości
oraz spisu wierzytelności;

* zaproponowano utworzenie jednego konta dla danego podmiotu,
które pozwoli na komunikację z sądem w sprawach restrukturyzacyjnych i
upadłościowych oraz rejestrowych;

* w Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą ujawniane dane osób,
wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i
upadłościowe oraz tych, wobec których była prowadzona bezskuteczna
egzekucja.

Oczekiwane rezultaty:

* wyeliminowanie publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym wpłynie na zwiększenie oszczędności przedsiębiorców i
obniżenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego
dla uczestników tych postępowań (szacuje się, że będzie to ok. 3,6 mln
zł rocznie);

* ograniczenie o 99 proc. liczby korespondencji wysyłanej do
uczestników postępowania w formie papierowej, co wpłynie na obniżenie
kosztów postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego dla
organów postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego (szacuje
się, że będzie to ok. 10,8 mln zł rocznie);

* skrócenie o 80 proc. czasu od wydania orzeczenia do jego
wysyłki oraz wyeliminowanie opóźnień w doręczaniu korespondencji;

* ułatwienie dostępu do akt sądowych i znaczne skrócenie czasu
potrzebnego na dostęp do danych zawartych w postanowieniach,
zarządzeniach, dokumentach i informacjach dotyczących postępowań
restrukturyzacyjnych
oraz upadłościowych (w tym dostęp dla osób z ograniczoną możliwością
przemieszczania się lub wymagających zwiększonej elastyczności czasu
pracy - np. opiekujących się bliskimi wymagającymi stałej lub
zwiększonej opieki bądź osób z niepełnosprawnościami).
Zaproponowane rozwiązania będą wsparciem w przeprowadzaniu
restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i pomogą zapobiec jego
likwidacji. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika oznacza utrzymanie
miejsc pracy oraz - co do zasady - możliwość nieprzerwanego
realizowania kontraktów.
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lutego 2019 r., z wyjątkiem
niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

* * *Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne
oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarski
morskiej i żeglugi śródlądowej.
Projekt nowelizacji ustawy rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne
dotyczące postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zgód
wodnoprawnych oraz pobierania opłat za usługi wodne. W projekcie
przewidziano także zmniejszenie formalności związanych z
postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi zgód i przyrzeczeń
wodnoprawnych.
Zaproponowano m.in.:

* Zlikwidowanie obowiązków związanych z ogłaszaniem w prasie
lokalnej informacji o wszczęciu postępowań w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego. Po zmianach zostaną skrócone postępowania
oraz zmniejszone obowiązki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód
Polskich, które prowadzi wiele postępowań administracyjnych w sprawie
pozwoleń wodnoprawnych.

* Umożliwienie podmiotom, które mają zawarte umowy z Wodami
Polskimi kontynuacji umów bez konieczności przeprowadzania przetargu.

* Zakazanie wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz
wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie
szkodliwe do urządzeń wodnych.

* Do końca 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą
składać Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie których będą ustalane
opłaty za usługi wodne. Znaczna część zakładów korzystających z usług
wodnych prowadzi pomiary ilości pobieranych wód oraz ścieków
wprowadzanych do wód lub do ziemi. Przyjęte rozwiązanie ograniczy
ewentualną ingerencję Wód Polskich w działalność prowadzoną przez
zakłady oraz zmniejszy obciążenia, które wiązałyby się m.in. z
kontrolą gospodarowania wodami na terenie zakładów. Nowe przepisy
zapewnią również przejrzystość działań Wód Polskich przy obliczaniu
wysokości opłaty za usługi wodne
i przekazywaniu zakładom informacji w tym zakresie.

* Opłaty za usługi wodne nie będą wnoszone, jeżeli jej
wysokość ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta nie przekroczy 20 zł. W takich przypadkach nie
będzie obowiązku wysyłania podmiotom informacji o wysokości opłaty.
Kwotę 20 zł przyjęto jako próg opłacalności wysyłania korespondencji w
sprawie informacji o wysokości opłaty.

* Doprecyzowanie przepisów dotyczących postępowania
uzgodnieniowego dla zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią - w przypadku prowadzenia
analogicznych postępowań na obszarze pasa technicznego.

* Doprecyzowanie możliwości rozporządzania przez Wody Polskie
gruntami znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeniami wodnymi
lub ich częściami. W projekcie zapisano, że urządzenia wodne wykonane
przez Wody Polskie na gruntach pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi
stanowią własność Skarbu Państwa.

* Podmiot ponoszący opłaty za usługi wodne za pobór wód do
celów elektrowni wodnych ma przekazywać Wodom Polskim deklaracje
kwartalne o ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie
energetyki wodnej.

* Likwidacja obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego do
lokalizowania tymczasowych (do 180 dni) obiektów budowlanych na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

* Wyłączenie urzędów morskich z obowiązku ponoszenia opłat za
wydobywanie urobku w kontekście ochrony brzegu morskiego oraz
utrzymania/pogłębiania toru wodnego.
Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną
obowiązywać w innych terminach.

Centrum Informacyjne Rządu
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
[cid:image001.png@01CCA2B3.657DA300]
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
[logo_pl]--


*__________________________________________________________________________**Merkuriusz Polski*Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji <http://www.opera.rtvp.pl/>

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl <http://WIECZORNA.PL> SP. Z O. O.,ul. Dolina
Zielona 24A, 65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi
udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie
po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że
skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania
przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze
wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali
kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji
prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z
niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje
telewizyjne.