Wezwanie przedsądowe do Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Do
DOLNOŚLĄSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

SZANOWNY PAN DYREKTOR
PIOTR ŚNIGUCKI

Dotyczy:
Wezwanie przedsądowe do Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

Wzywam do przedstawienia dowodów że kierownictwo DZPK próbowało zapobiec powstaniu wielusetmilionowej szkody we wpływach podatkowych i dochodach z turystyki spowodowanych działaniami polegającymi na: 

- wycince drzew na terenie dwóch rezerwatów przyrody na obszarze w pobliżu siedziby DZPK w Myśliborzu, przy czym jedna i największa wycinka jest na terenie w odległości kilku tys. metrów od sieziby DZPK.

- wymarciu rzadkich roślin na większości terenu w Wąwozie Myśliborskim.

Donoszę o powstaniu znacznych strat finansowych we wpływach podatkowych i w dochodach ludności regionu, poprzez niemalże całkowite zlikwidowanie atrakcyjności turystycznej tegoż wąwozu co zredukowało ruch turystyczny i atrakcyjność turystyczną regionu.

Proszę o udokumentowanie podjętych działań w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania przedsądowego pod rygorem złożenia aktu oskarżenia przeciwko osobom winnym zaistniałej sytuacji- czyli kierownictwu podmiotu powołanego dla ochrony walorów przyrodniczych tego terenu.

Uzasadnienie:
Na trenie wąwozu myśliborskiego wierząc danym z systemu GPS- na terenie rezerwatu wycięto drzewostan w jego granicy i na jego granicy, w tym świerki o średnicy 80-90-100 cm pnia na granicy i wg moich danych- miało to miejsce także w granicy rezerwatu jeśli wierzyć koordynatom GPS. Zachodzi podejrzenie że zarząd DZPK poprzez liczne zaniedbania w nadzorze tego terytorium doprowadził do tego że wycięto lasy na terenach rezerwatu i graniczących z rezerwatem będącym największą atrakcją ożywionej przyrody w regionie Dolnego Śląska. Podobne sytuacje znalazłem w innym z wąwozów objętych ochroną prawną w formie rezerwatu.

Mając w oczach obraz tego wąwozu z czasów mojej poprzedniej wizyty i obecnie stwierdzam że:

- wycinki lasów świerkowych czy dębiny na terenach bezpośrednio sąsiadujacych z wąwozem spowodowały:

1. Odsłonięcie wąwozu dla podmuchów wiatru o innej wilgotności niż panująca w wąwozie, bowiem terenu wąwozu nie osłaniają już drzewa które wycięto, co spowodowało wyraźną i wodoczną zmianę mikroklimatu i zmianę szaty roślinnej która miała charakter niemalże natychmiastowy.

2. Zmianę wilgotności wąwozu w stopniu tak radykalnym- że cała ta świetna atrakcja turystyczna - wąwóz- na terenie sąsiadujacym z terenem ogeromych wycinek lasów wokół rezerwatu- pokryła się lebiodą. 

3. Zubożenie w około 90 % atrakcyjności turystycznej tego wąwozu: zamiast rzadkich paproci jakie pamiętałem że roszły w poszyciu- natrafiłem w znacznej części wąwozu na poszyt składający się w 90-95 procentach z lebiody która zdominowała ten teren. Dosżło do drastycznej zmiany w atrakcyjności turystycznej tego obszaru który stracił w mopjej ocenie 90 % atrakcyjniości dla turystów, którzy przeciewż płacą (hotelarzom, restauratorom, touroperatorom etc.) za to by oglądać rzadką przyrodę i spacerować po terenie wolnym od masowych wycinek lasów świerkowych czy dębowych. 


Zarzucam:
- niedopełnienie obowiązków polegających na dbałości o utrzymanie wąwozu/ wąwozów i ich rzadkiej roślinności w stanie niezniszczonym
- drastycznie zaniedbanie obowiąków skutkujące wycięciem drzewostanu na terenie wąwozu i na terenie bezpośrednio z nim sąsiadującym, co można było uniknąć poprzez negocjacje czy po prostu informowanie o możliwym zagrożeniu decydentów mogących spowodować zaniechanie wycinek drzew.

- spowodowanie strat we wpływach podatkowych szacowanych przeze mnie na kwotę kilkuset milionów PLN (jako suma ciągu nieskończonego corocznych wpływów podatkowych) poprzez długotrwałe zlikwidowanie aktrakcyjności turystycznej regionu Dolnego Śląska, poprzez zlikwidowanie atrakcyjności turystycznej w odniesieniu do Wąwozu Myśliborskiego jako najważniejszej atrakcji przyrody ożywionej w regionie. Inne wąwozy także  są mniej atrakcyjne turystycznie- albo wycięto drzewa na ich obszarze, albo na terenach sąsiadujących z wąwozami- odsłaniając je i zmieniając ich mikroklimat. Zamiast drzew na terenach po wyciętych lasach świerkowych często rośnie wysoka trawa.
 

-- 
d/w media regionalne z terenu woj. Dolnośląskiego

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.