Program Polska-Białoruś-Ukraina: podpisano kolejne umowy

3 stycznia w Białymstoku wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał kolejne umowy o dofinansowanie projektów. Wsparcie trafi do 3 beneficjentów z Podlasia: gminy Drohiczyn, gminy Sokółka i gminy Szczuczyn. Gminy, wspólnie z partnerami z Białorusi i Ukrainy, zrealizują projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego i naturalnego na pograniczu.

Cieszy mnie duże zaangażowanie podmiotów z Podlasia w programie, którym zarządza Ministerstwo Rozwoju. Partnerzy z regionu uczestniczą w 15 projektach konkursowych. Oprócz tego wsparcie otrzyma pozakonkursowy projekt modernizacji kolejowego przejścia granicznego z Białorusią w Siemianówce. Partnerzy z Podlasia zyskają łącznie ponad 21 mln euro. Mam nadzieję, że ta kwota jeszcze się zwiększy, gdyż w marcu Komitet wybierze projekty dotyczące wspólnych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa - powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. 

Podczas uroczystości podpisano umowy dla projektów:
  • Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych
    Projekt dotyczy wytyczenia kajakowych szlaków turystycznych na Bugu i jego dopływach na obszarze Polski, Białorusi i Ukrainy. Szlak zostanie oznakowany oraz powstanie niezbędna infrastruktura turystyczna. W celu lepszej promocji szlaku w każdym z regionów powstaną centra turystyki kajakowej. Beneficjenci otrzymają 1,28 mln euro wsparcia.
  • Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna
    W Sokółce i Grodnie zostaną wyremontowane i wyposażone dwa historyczne budynki, które przeznaczono do celów kulturowych. Powstanie także szlak turystyczny „Tyzenhauz Trail" Sokółka-Grodno. Turyści będą mogli skorzystać ze ścieżek dzięki zakupionym w ramach projektu rowerom. Projekt koncentruje się na dziedzictwie kulturowym i historycznym pogranicza Polski i Białorusi związanym z osobą Antoniego Tyzenhauza, który w XVIII w. był podskarbim litewskim i starostą grodzieńskim. Dofinansowanie projektu to 1,92 mln euro.
  • Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska - Białoruś
    Powstaną trzy transgraniczne centra dialogu kultur, które zajmą się organizacją wydarzeń promujących wspólną kulturę pogranicza (koncerty grup folklorystycznych, występy grup tanecznych i warsztaty rękodzieła). Partnerzy projektu opracują także strategię rozwoju turystyki na obszarze pogranicza Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Wsparcie wyniesie 2,35 mln euro.
***

W grudniu odbyło się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami z województwa podkarpackiego. W najbliższych tygodniach zostaną zawarte umowy z instytucjami z Lubelszczyzny. Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową programu: pbu2020.eu.  


Pozdrawiamy,
Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl