Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów


Od: cirpress cirpress <cirpress na serw. kprm.gov.pl>
Data: wtorek, 15 stycznia 2019
Temat: Komunikat po posiedzeniu (..)

Warszawa, 15 stycznia 2019 r.

 

RADA MINISTRÓW

 

Rada Ministrów minutą ciszy uczciła śmierć prezydenta

Gdańska Pawła Adamowicza

 

*

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy
    o ochronie przeciwpożarowej,
  • projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 

 

* * * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, przedłożony przez ministra środowiska.

Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Do najważniejszych rozwiązań należą:

·         zapewnienie skuteczniejszej kontroli regulacyjnej działalności związanych
z narażeniem na promieniowanie jonizujące;

·         wprowadzenie ograniczników dawek promieniowania jonizującego;

·         zmiany wartości dawek granicznych dla pracowników w związku z nowymi wynikami badań wpływu promieniowania jonizującego na organizm człowieka;

·         zwiększenie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych;

·         doprecyzowanie obowiązków i uprawnień osób sprawujących wewnętrzny nadzór nad działalnościami związanymi z narażeniem na promieniowanie jonizujące;

·         zwiększenie przejrzystości działań organów dozoru jądrowego przez udostępnianie społeczeństwu programu kontroli dozorowych;

·         zwiększenie informacji o działaniach, jakie należy podejmować w sytuacji zetknięcia się ze źródłem niekontrolowanym, czyli porzuconym  lub zaginionym źródłem promieniotwórczym, a także szkolenie funkcjonariuszy odpowiednich służb, którzy mogą zetknąć się z takimi źródłami;

·         ochrona przed narażeniem na promieniowanie jonizujące, spowodowanym przez radon w miejscach pracy, budynkach, lokalach i innych pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi;

·         zwiększenie bezpieczeństwa przy stosowaniu promieniowania jonizującego do celów medycznych;

·         zapewnienie ochrony przed narażeniem na naturalnie występujące substancje promieniotwórcze, w tym związane z działalnością górniczą;

·         objęcie obowiązkiem szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej członków ekip awaryjnych.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, pracownikom, pacjentom i ogółowi społeczeństwa zapewniony zostanie najwyższy poziom ochrony radiologicznej.

Nowe przepisy, w szczególności dotyczące dawek granicznych i ograniczników dawek, pozwolą na lepsze kontrolowanie narażenia pracowników i ogółu ludności na działanie promieniowania jonizującego.

Dzięki identyfikacji zagrożeń związanych z naturalnie występującymi substancjami promieniotwórczymi (w szczególności radonu) będzie możliwe skuteczne planowanie i wykonywanie działań ochronnych.

Z kolei doprecyzowanie przepisów dotyczących „narażenia medycznego" pozwoli uniknąć występowania tzw. ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, wynikających z niewłaściwego stosowania promieniowania jonizującego.

Ponadto, wprowadzenie nowych przepisów dotyczących planowania awaryjnego pozwoli szybciej i skuteczniej reagować na wystąpienie zdarzenia radiacyjnego oraz umożliwi odpowiednie reagowanie w sytuacji planowanego wybudowania w Polsce elektrowni jądrowej.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, które mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W projekcie ustawy kompleksowo uregulowano kwestie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich. Przewidziano w niej rozwiązania, które zapewnią prawidłowe stosowanie rozporządzenia unijnego 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt.

Nowe rozwiązania przewidują:

·         w odniesieniu do zwierząt gatunków takich jak: bydło, świnie, owce, kozy
i koniowate – wyeliminowanie przepisów dotyczących sposobu prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych świń, zasad wpisywania zwierząt do tych ksiąg i rejestrów, zasad prowadzenia oceny wartości użytkowej
i genetycznej dla tych gatunków zwierząt, wymogów stawianych zwierzętom hodowlanym czystorasowym wykorzystywanym do hodowli i rozrodu, obrotu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem biologicznym przeznaczonym do wykorzystania w rozrodzie, a także sposobu przeprowadzania kontroli urzędowych (zagadnienia te ujęto w rozporządzeniu Unii Europejskiej);

·         wskazanie organów i instytucji, którym w Polsce przysługiwać będą uprawnienia i kompetencje określone w rozporządzeniu UE;

·         minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł m.in. uznawać organizacje hodowców lub inne podmioty, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń – za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane;

·         kontrole urzędowe będzie przeprowadzać Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt;

·         zgodnie z postulatami hodowców alpak i jedwabników morwowych, rozszerzona zostanie lista zwierząt gospodarskich o alpaki i jedwabniki morwowe, aby umożliwić prowadzenie hodowli tych gatunków w sposób właściwy dla zwierząt gospodarskich;

·         możliwość udzielania pomocy państwa na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich, zgodnie z prawem europejskim dotyczącym pomocy państwa w rolnictwie.

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że przestanie obowiązywać ustawa z 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

 (..) 

.

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf