4 września 2018: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów


Od: cirpress cirpress <cirpress na serwerze kprm.gov.pl>
Data: wtorek, 4 września 2018
Temat: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów


Warszawa, 4 września 2018 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła:

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym;
projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Rząd przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020.

 

 

 

* * * * *

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym, przedłożony przez ministra finansów.

W projekcie zaproponowano rozwiązania mające na celu wzmocnienie koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego oraz wcześniejszą identyfikację zagrożeń związanych z jego funkcjonowaniem.

Nowe rozwiązania przewidują utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej, który ma zwiększyć świadomość finansową Polaków, w tym wiedzę o oferowanych produktach inwestycyjnych. 

Za nadzór i wyznaczanie kierunków działania Funduszu odpowiedzialna będzie działająca przy nim Rada Edukacji Finansowej, składająca się z przedstawicieli instytucji państwowych mających wpływ na rozwój i bezpieczeństwo rynku finansowego oraz edukację.

Źródłem zasilenia Funduszu Edukacji Finansowej będą środki pochodzące z: kar administracyjnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego i rzecznika finansowego, a także niektórych kar administracyjnych nałożonych przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Nadzoru Audytowego, nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych przez sąd na rzecz Funduszu Edukacji Finansowej oraz pieniędzy, które były przedmiotem przepadku orzeczonego przez sąd.

Zaproponowano zmiany dotyczące Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), polegające na:

·         przekształceniu UKNF w państwową osobę prawną,

·         zmianie sposobu finansowania KNF oraz UKNF – chodzi o zapewnienie finansowania bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego; obecnie KNF i UKNF są finansowane za pośrednictwem budżetu państwa w całości ze składek i opłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane, co oznacza, że wysokość wydatków jest neutralna dla deficytu budżetowego; składki i opłaty wnoszone będą bezpośrednio do UKNF, gdzie KNF będzie organem zarządzającym,

·         rozszerzeniu składu KNF – do Komisji wejdzie również po jednym przedstawicielu: prezesa Rady Ministrów, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ministra-członka Rady Ministrów zajmującego się sprawami koordynowania działalności służb specjalnych (trzech ostatnich bez prawa głosu),

·         ustanowieniu ram prawnych na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innymi organami, tj. ABW, CBA, KAS, Policją i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z projektem, wprowadzona zostanie obligatoryjna dematerializacja obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listów zastawnych, niezależnie od tego czy były one przedmiotem oferty publicznej oraz czy są przeznaczone do obrotu w jakimkolwiek systemie obrotu. Rozwiązanie to zapewni inwestorom większe bezpieczeństwo i elastyczność. Obecny system rejestracji prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest systemem najbezpieczniejszym (ewidencja jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych).  Rejestracja w tym systemie wszystkich niepublicznych papierów dłużnych doprowadzi do tego, że rejestrować je będą jedynie podmioty najlepiej przygotowane do tego zadania, czyli domy maklerskie i banki posiadające zezwolenie na prowadzenie rachunków papierów wartościowych i będące uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dotychczas były to także podmioty, które nie są uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych).

Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, m.in. dotyczących nowej organizacji KNF i UKNF, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

 

 

***

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

            Nowe przepisy ujednolicą system funkcjonowania jednostek kontrterrorystycznych oraz uregulują zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań służbowych przez policjantów oraz w trakcie doskonalenia zawodowego w związku z prowadzeniem działań kontrterrorystycznych.

            W Policji wydzielona zostanie służba odpowiadająca za prowadzenie działań  kontrterrorystycznych, czyli działań wobec sprawców, osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Nowo powołana służba składać się będzie z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA" oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. „BOA" będzie podlegać bezpośrednio komendantowi głównemu Policji.

Aby ujednolicić działanie systemu samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji, zdecydowano, że dowódca „BOA" będzie koordynował przygotowanie sił i środków do realizacji działań kontrterrorystycznych. Obecnie działania takie realizowane są przez niezależne względem siebie pododdziały antyterrorystyczne Policji – Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz samodzielne pododdziały antyterrorystyczne Policji (jest ich 17).

„BOA" będzie sprawować nadzór merytoryczny nad realizacją działań bojowych i szkoleniowych oraz wykorzystaniem sił i środków samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. Zdecydowano też, że działania kontrterrorystyczne realizowane przez BOA i samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji będą miały pierwszeństwo przed innymi czynnościami realizowanymi przez te jednostki. Rozwiązanie takie zwiększy skuteczność reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Dodatkowo, aby zapewnić odpowiedni dobór kadry kierowniczej do służby kontrterrorystycznej wskazano, że dowódca „BOA" i jego zastępcy będą powoływani przez komendanta głównego Policji spośród oficerów służby kontrterrorystycznej. 

Przewidziano także możliwość odstąpienia od przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny służby (z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń), jeżeli w czasie wykonywania zadań służbowych  policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania  życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa. Przepis ten pozwoli na wykorzystanie wszelkich środków do ratowania życia przez policjantów służby kontrterrorystycznej. Podobne rozwiązanie zastosowano w ustawach regulujących funkcjonowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Zasadniczo nowe przepisy mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020, przedłożoną przez ministra spraw zagranicznych.

Program współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020 określa cele i podstawowe zasady polskiej współpracy rozwojowej oraz jej najważniejsze obszary tematyczne i geograficzne.

Współpraca rozwojowa wspiera trwały rozwój społeczno-gospodarczy krajów rozwijających się i ich społeczeństw – podejmowane działania zmierzają do zmniejszenia ubóstwa, poprawy stanu zdrowia ludności, podnoszenia poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych ludności, wsparcia procesów demokratycznych i reform państwa, promocji praw człowieka oraz wsparcia społeczeństwa obywatelskiego.

W obecnej modyfikacji programu współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020 zaproponowano dopisanie Libanu i Ugandy do listy priorytetowych krajów polskiej pomocy rozwojowej.

Polska od lat świadczy pomoc humanitarną na rzecz Libanu. Wprowadzenie tego państwa na listę państw priorytetowych pozwoli na realizację projektów ściśle rozwojowych, które będą uzupełniać się z wysiłkami humanitarnymi, a dzięki efektowi synergii zostaną one wzmocnione.

Modyfikacja programu uwzględnia także Ugandę, która obecnie musi mierzyć się z intensywnym napływem uchodźców z Sudanu Południowego i Demokratycznej Republiki Konga. Działania w Ugandzie wzmocnią również pozycję Polski w Afryce Wschodniej.

Do dokumentu wprowadzono także kwestie migracyjne, jako nowe zagadnienie przekrojowe. Oznacza to, że kwestie migracji, które stanowią jedno z największych wyzwań, będą brane pod uwagę na wszystkich etapach planowania i wdrażania projektów polskiej współpracy rozwojowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWAl. Ujazdowskie 1/3, Warszawa 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.