Bydgoszcz: komunikat CBA

Redakcja otrzymała---
Od: Media CBA <media na serwerze cba.gov.pl>
Data: środa, 26 września 2018
Temat: komunikat CBAW załączeniu komunikat

 

26.09.2018 CBA kontroluje inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy

21 sierpnia 2018 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Wydziału Zamiejscowego w Bydgoszczy rozpoczęli kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wybranych inwestycji realizowanych przez Miasto Bydgoszcz w latach 2013 – 2018 r.

 

Miasto Bydgoszcz w 2013 roku za kwotę około 29.500.000 zł od jednego z deweloperów nabyło nieruchomość Młyny Rothera stanowiące zespół budynków – Młyn Rothera, Spichrz Zbożowy i Spichrz Mączny.

 

W toku kontroli badaniu poddany zostanie przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyny Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy" oraz weryfikacja poprawności rozliczenia przez Miasto Bydgoszcz środków uzyskanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w kwocie 15.000.000 złotych.

 

Powyższa kwota dotyczy I etapu realizacji inwestycji. Całość tego etapu oszacowano na kwotę 21.000.000 złotych. Środki przyznane miastu przekazane zostały za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trybie konkursowym.

 

Zamówienie na roboty budowlane na kompleksową rewitalizację Młynów Rothera realizuje Budimex S.A. za cenę 92.126.457,36 zł, na podstawie umowy z dnia 21 czerwca 2018 r.

 

W pierwszej kolejności analizie poddane zostaną materiały dotyczące zagospodarowania nieruchomości  – tzw. Młynów Rothera – położonej przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brdyujście-Pilicka".

 

Przewidywany termin zakończenia kontroli – 21 listopada 2018 r.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf