Odpowiedź na pytanie do Ministra Zdrowia

Subject: pytanie do Ministra Zdrowia

 

Czy MZ planuje akcję społeczną na rzecz poprawy higieny mieszkańców?  W sierpniu 2015 portal Wirtualna Polska wp.pl podał ze jeżeli chodzi o zużycie mydła w Europie to gorzej jest jeszcze tylko w Rumunii i Rosji. Wg sondażu Tns Obop co czwarty Polak udaje się do kąpieli się raz w tygodniu lub rzadziej co wówczas również przytoczono.


-- Szanowny Panie,

 

w odpowiedzi na Pana maila z dnia 27.08. br., uprzejmie informuję, że Główny Inspektorat Sanitarny zgodnie z art. 6 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną, w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Podejmowanie działań edukacyjnych i promocyjnych wspierających wykształcenie wśród obywateli nawyków dotyczących świadomych wyborów zdrowotnych, pozwala na dłuższe zachowanie sprawności zarówno fizycznej jak i umysłowej.

Oprócz programów edukacyjnych i akcji prowadzonych na szczeblu krajowym, dotyczących m.in.: profilaktyki nadwagi i otyłości, profilaktyki wszawicy czy szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień, Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi szereg działań edukacyjnych na poziomie regionalnym, w tym również na rzecz poprawy higieny wśród obywateli .

Przykładowe programy dotyczące interesującego Pana zagadnienia realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, to:

·         Czyste ręce zdrowia więcej,

·         Mój wygląd świadczy o mnie,

·         Higiena osobista,

·         Mam świadomość jak być zdrowym,

·         Czyste ręce,

·         Profilaktyka zasad higieny.

Wszelkie informacje na temat działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obszarze edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej urzęduwww.gis.gov.pl oraz na stronach wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

Z poważaniem / Kind Regards

-------------------------------------------------------

Sekretariat / Secretary

Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz/Department of Health Promotion, Biostatistics and Analyses

Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywaæ wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. Przekaz medialny powinien cechować

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf