Wydawnictwa samorządowe w wyborach: jak mają się zachować ich wydawcy

Wydawnictwa samorządowe w wyborach- fragment z poradnika dla dziennikarzy


 "Na temat działalności niezależnych mediów lokalnych oraz wydawnictw samorządowych w okresie referendów
 i wyborów czytaj szerzej na platformie „Lokalny monitoring wolności mediów" (wolnoscmediow.org).
 Por. tytułem przykładu wybrane artykuły:
 1. K. £uksza, Echa referendalne – niezależność gryfickich mediów.
 (dostêp: 20 maja 2014 r.).
 2. K. Kowalewska, Riviera vs. Anty-Riviera, czyli wojna ulotkowa w Sopocie
 (dostêp: 20 maja 2014 r.).
 3. E. £osiñska, Policja szuka autorów „nielegalnej" gazetki wyborczej
 (dostêp: 20 maja 2014 r.).
58 Interpretacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w £odzi z dnia 20 grudnia 2013 r., sygn. WA 4120 -15/2013/w/)
 (dostêp: 20 czerwca 2014 r.).
59 Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wydawania gazety gminnej, http://www.wroclaw.rio.gov.pl/doc/aktualnosci/StanKol_RIOWroclaw_07052014.pdf
 (dostêp: 20 czerwca 2014 r.).

Niedopuszczalne jest prowadzenie kampanii wyborczej przez komitety lub kandydatów
na łamach wydawnictw finansowanych ze środków publicznych. Dotyczy to zarówno
druków periodycznych, jak i tych ukazujących siê na zasadzie ad hoc przed wyborami oraz
obejmuje publikacje drukowane (np. prasê wydawaną przez organy samorządowe lub
podległe im jednostki), a także publikacje internetowe na witrynach internetowych utrzymywanych ze środków publicznych. Urzêdy i instytucje publiczne nie powinny za pośrednictwem swoich stron internetowych informować o konkretnych kandydatach, ich pro
gramach i działaniach podejmowanych w ramach kampanii.

Osoby pełniące funkcje publiczne w ramach tych instytucji nie powinny wykorzystywać
zajmowanej pozycji do prowadzenia swoich kampanii z wykorzystaniem prasy wydawanej
przez organy samorządowe oraz podległe im jednostki, a także za pośrednictwem
portali finansowanych ze środków publicznych. Takie działania stwarzają warunki nieuczciwej
konkurencji wyborczej pomiêdzy kandydatami pełniącymi funkcje publiczne i tymi,
którzy funkcji takich nie wykonują.

Praktyka wydawania gazet przez samorządy, zarówno w okresie wyborczym jak i poza
nim, budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z szeregiem norm konstytucyjnych,
w szczególności zasadą legalizmu, wolności prasy, społecznej gospodarki rynkowej czy
zasadą pomocniczości wyrażoną w preambule Konstytucji RP, a także prawem dostêpu
do informacji publicznej. Bez wątpienia władze lokalne powinny posiadać możliwość informowania o sprawach miasta czy gminy za pomocą biuletynów informacyjnych. Nie
powinno to jednak być wykorzystywane przez lokalnych decydentów do własnej promocji
i prowadzić do zakłócenia norm konkurencji na lokalnym rynku mediów. Na ograniczenia
działalności wydawniczej wskazuje także najnowsze orzecznictwo Regionalnych
58 59 Izb Obrachunkowych w £odzi i Wrocławiu , z którego wynika m.in. zakaz wydawania
płatnych gazet, czy zakaz przyjmowania płatnych ogłoszeñ."


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.