Ministerstwo Finansów tłumaczy zasady sprzedaży domowego wina z przydomowej winnicy

Sent: Monday, August 27, 2018 12:11 PM
To: dziennikarze
Subject: Pytania prasowe do MF

 

Jestem zainteresowany sprzedażą wina z niewielkiej rodzinnej winnicy- wokół mojego domu w Zielonej Górze. Czy mogę sprzedać na jarmarku winobraniowym wino z mojej własnej winnicy- nie mające akcyzy? Co muszę zrobić aby móc sprzedać wino z mojej winnicy?


Dotychczas było to trudne z powodu biurokracji z tym związanej. W efekcie cała ta branża winiarska w zasadzie już nie funkcjonuje, swoje apogeum miała w średniowieczu.


Odpowiedzi: Od: dziennikarze <dziennikarze na serwerze mf.gov.pl>
Data: 4 września 2018 08:07
Temat: ODP_Sprzedaż wina
Do: "adam.fularz na serw. wieczorna.pl


Panie Redaktorze,

 

przepisy z zakresu akcyzy, określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz aktach wykonawczych do tej ustawy regulują kwestie związane z opodatkowaniem akcyzą wyrobów akcyzowych oraz oznaczaniem znakami akcyzy tych wyrobów, nakładając określone obowiązki na podatników, w tym producentów, importerów oraz podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (w tym wina). Określone w przedmiotowych aktach prawnych obowiązki mają przede wszystkim na celu zapewnienie prawidłowego poboru podatku akcyzowego od wyprodukowanych i wprowadzanych do sprzedaży wyrobów akcyzowych.

 

Co do zasady produkcja wyrobów akcyzowych może odbywać się w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Jednym z wyjątków od tej zasady jest produkcja mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Dodatkowo, można produkować wyroby akcyzowe, w tym wino, poza składem podatkowym z zastosowaniem przedpłaty akcyzy (art. 47 ustawy o podatku akcyzowym). Podmiot, który korzysta z przedpłaty akcyzy jest obowiązany składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy oraz obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby zostaną wyprodukowane (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym). Uiszczona przedpłata akcyzy zaliczana jest na poczet należnej akcyzy.

 

Wyroby winiarskie podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy (art. 114 ustawy o podatku akcyzowym) i nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy (art. 117 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym). Obowiązek oznaczania wyrobów winiarskich podatkowymi znakami akcyzy ciąży m.in. na podmiocie, który wyprodukował te w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym, w przypadkach, o których mowa w art. 47 ustawy o podatku akcyzowym.

 

Regulacje dotyczące systemu znaków akcyzy zawarte są w dziale VI ustawy o podatku akcyzowym oraz przepisach wykonawczych, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami 2 akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 428 z późn. zm.). Informacje w tym zakresie znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.finanse.mf.gov.pl/akcyza/znaki-akcyzy

 

Dodatkowo, kwestie dotyczące obrotu napojami alkoholowymi, reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pomocnym może być również zamieszczony na portalu www.biznes.gov.pl serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, który stanowi bazę wiedzy dla przedsiębiorcy na każdym etapie działalności.

 

 

Z poważaniem,

 

Wydział Prasowy

Biuro Komunikacji i Promocji

 

 

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.