Odpowiedź IWP: List otwarty właściciela małej wyszukiwarki w sprawie podatku od linków

Temat: List otwarty właściciela małej wyszukiwarki w sprawie podatku od linków


List otwarty właściciela małej wyszukiwarki

Wydawcy! Sami sobie szyjecie monopol.

Drodzy Państwo, 

Za akcją pełną szczytnych argumentów może stać monopolista, który na tym najwięcej skorzysta. Jak będziecie Państwo lobbować nad zaostrzeniem przepisów o prawie autorskim, to pamiętajcie prosze że mam wyszukiwarkę treści (www.wyszuk.pl) i to wygląda w praktyce tak, że firma Google tego podatku od linków w Niemczech nie płaci- bo wydawcy dali jej zgodę na bezpłatne korystanie z ich treści. Natomiast tej zgody nie dali już innym wyszukiwarkom. Czyli de facto nowa ustawa o ochronie praw autorskich posłużyła do zmonopolizowania rynku niemieckiego przez jedną wyszukiwarkę. 

Zaś ów filtr treści to po prostu zapora dla wejścia na rynek dla konkurentów wielkich firm takich jak Facebook czy Google. Nas, małych podmiotów nie stać na wydatek kilkuset milionów by nasze sieci społecznościopwe (mam dwie sieci) miały takie filtry. Czyli na rynku pozostanie tylko facebook i google plus bo ich będzie stać na takie filtry do wprowadzania treści przez użytkowników. Drodzy wydawcy- sami sobie szyjecie monopol. Wyszukiwarka czy sieć społecznościowa to kosztowny biznes i ja sam hajsem po tej inwestycji nie śmierdzę- wejście na ten rynek jest bardzo drogie i będzie dzięki wam o kilkast milionów złotych droższe. Dziękować...

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie!

 

Dziękuję za mail'a.

Obawiam się – niestety – że padł Pan ofiarą manipulacji i fałszywych informacji rozsiewanych przez oponentów wprowadzenia przedmiotowej regulacji.

 

Prawo działające w Niemczech i Hiszpanii jest skuteczne, i skuteczny będzie też art. 11 dyrektywy, o ile wejdzie on w życie w proponowanym przez PE brzmieniu.

Rzeczywiście – jak Pan zauważa – po wykluczeniu stron wydawców w Niemczech przez monopolistę na rynku wyszukiwań, wydawcy wyrazili Google warunkową zgodę na darmowe korzystanie z treści. Czekają jednak na rozstrzygnięcie spraw sądowych o naruszenie praw autorskich oraz o nadużywanie pozycji monopolistycznej . Sprawy są w toku. W Hiszpanii zaś zamknięcie Google News spowodowało 2-3% spadek ruchu, co jednak już jest rekompensowane, gdyż podpisywane są umowy z innymi agregatorami treści.

Ponadto trzeba zauważyć, iż linki, którym towarzyszą nawet pojedyncze słowa, są wyłączone spod regulacji, co wyraźnie zawarto w ust. 2a art. 11: Prawa, o których mowa w ust. 1, nie obejmują samych hiperłączy, którym towarzyszą pojedyncze słowa". Pojęcie „hiperłącze" to fachowa nazwa linku. Czyli prawa pokrewne nie obejmą linków, którym mogą towarzyszyć dodatkowo pojedyncze słowa.

 

Co zaś się tyczy owego – błędnie nazywanego przez Pana – „filtru" (dyrektywa w art. 13 i odpowiednich motywach mówi tylko o obowiązku „monitorowania"), to przepis najprawdopodobniej Pana w ogóle nie dotyczy, chyba że jest Pan przedsiębiorcą zatrudniającym 50 osób lub Pańskie obroty przekraczają 10 mln Euro. To też jest wyraźnie zapisane w przyjętym raporcie – w motywie 37a.

 

Na przyszłość – przed ferowaniem oskarżeń i zarzutów – zachęcałbym do poznania materiałów źródłowych, które wprost rozwiewają wiele wątpliwości oraz dementują celowo przez niektórych rozpowszechniane dezinformacje.

 

W przypadku dalszych pytań pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

 

Jacek Wojtaś LL.M.

koordynator ds. europejskich / EU Affairs Coordinator

Izba Wydawców Prasy / The Chamber of Press Publishers

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywaæ wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. Przekaz medialny powinien cechować

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf