Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

--
Od: cirpress cirpress <cirpress na kprm.gov.pl>
Data: piątek, 22 czerwca 2018
Temat: prosba o komunikat
Do: Adam Fularz <adam.fularz na wieczorna.pl>


Warszawa, 20 czerwca 2018 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Premier Mateusz Morawiecki, rozpoczynając dzisiejsze posiedzenie rządu, powitał
w jego składzie nowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

 

Podczas dzisiejszych obrad Rada Ministrów przyjęła:

 

·         projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;

·          projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw;

·         projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

·         projekt ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

 

 

 

 

* * * * *

 

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, przedłożony przez ministra inwestycji i rozwoju.

Projekt ustawy zakłada usprawnienie i skrócenie procesu inwestycyjnego dotyczącego inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących. Zaproponowane rozwiązania wypełniają obietnice złożone przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Ustawa pozwoli na uruchomienie gruntów, które do tej pory nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym. Chodzi np. o grunty rolne w administracyjnych granicach miast, a także o obszary, które w przeszłości były wykorzystywane, jako tereny kolejowe, wojskowe czy produkcyjne. Dzięki temu pod budownictwo mieszkaniowe będą mogły być wykorzystane tereny wyposażone w niezbędną infrastrukturę i spełniające standardy urbanistyczne. Dla nabywców i najemców oznacza to niższe ceny mieszkań i zwiększenie ich dostępności, także w gminach, w których nie budują deweloperzy.

Ustalenie lokalizacji inwestycji będzie następować w uchwale rady gminy,
a mieszkańcy będą mogli wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji.

W ustawie ustalono standardy, jakim muszą odpowiadać inwestycje mieszkaniowe, np.:

·         dostęp inwestycji mieszkaniowej do drogi publicznej ma być odpowiedni do potrzeb obsługi komunikacyjnej oraz zapewniać miejsce realizacji infrastruktury technicznej;

·         zapewniony ma być dostęp inwestycji do placówek powszechnej edukacji
w odległości nie większej niż 3 km, a w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 100 tys. – nie większej niż 1,5 km, zgodnie
z zapotrzebowaniem obliczonym każdorazowo w odniesieniu do liczby mieszkańców, ustalonej w oparciu o specjalny wskaźnik określony
w projekcie;

·         zapewniony ma być dostęp do przystanku publicznego transportu zbiorowego w odległości nie większej niż 1 km, a w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 100 tys. – 0,5 km.

Samorząd będzie miał prawo zwiększyć lub zmniejszyć wymagane od inwestora standardy, ale tylko do 50 proc. założonych wskaźników – określając w uchwale lokalne standardy urbanistyczne. W standardach tych gmina będzie mogła określić również liczbę miejsc parkingowych niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej
i towarzyszącej oraz obowiązek zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej.

Spełnienie standardów będzie weryfikowane w procesie inwestycyjno-budowlanym na etapie poddania wniosku inwestora uproszczonej procedurze planistycznej przed uzyskaniem zgody gminy oraz na etapie dopuszczenia zakończonej inwestycji do użytkowania.
W efekcie nastąpi ograniczenie powstawania zabudowy substandardowej, czyli  pozbawionej dostępu do niezbędnej infrastruktury. Pozwoli to również zapobiegać powstawaniu tzw. dzielnic „sypialni" oraz obszarów, na których zamieszkiwanie może prowadzić do niekorzystnych skutków społecznych, w tym wykluczenia społecznego.

Rada gminy będzie musiała wydać uchwałę w terminie 60 dni od złożenia przez inwestora wniosku (z możliwością wydłużenia o dodatkowe 30 dni). Rada będzie mogła także ustalić lokalizację inwestycji mieszkaniowej, której realizacja w normalnym trybie wymagałaby zmiany planu miejscowego albo nie mogłaby dojść do skutku.

Aby przyspieszyć proces przygotowania inwestycji mieszkaniowych, co do zasady zrezygnowano z uzyskiwania uzgodnień na rzecz opinii. Rozwiązanie to zapobiegnie przewlekłości dokonywanych (wymaganych) uzgodnień, a jednocześnie w sposób radykalny przyspieszy proces inwestycyjny.

Zaproponowano przeniesienie obowiązku uzyskania ewentualnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etap przed złożeniem wniosku o ustalenie lokalizacji. W ten sposób zostanie dokonana rzetelna ocena, czy inwestycja może wpłynąć na środowisko, a procedura ta zostanie ograniczona do jednego etapu.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom, osoby z niepełnosprawnościami będą miały zapewniony łatwiejszy dostęp do budynków mieszkalnych. Dodatkowo, wprowadzono wymóg dostosowania określonej liczby mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaproponowane przepisy zakładają również usprawnienie procedury uzyskiwania zgody wodnoprawnej, która będzie wydawana w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Projekt zakłada zmiany w uprawnieniach kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Najważniejsze rozwiązania:

·         Inwalidzi wojenni otrzymają prawo do dodatku pieniężnego przyznanego im do renty inwalidzkiej w wysokości 850 zł. Dodatek będzie waloryzowany na zasadach i w terminie, przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzona zostanie także możliwość przekazywania przez organy emerytalno-rentowe świadczeń inwalidom wojennym i wojskowym mieszkającym za granicą.

·         Poszerzony zostanie katalog uprawnień przysługujących represjonowanym politycznie w latach 1949 – 1959 żołnierzom zastępczej służby wojskowej. Chodzi o żołnierzy przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. Dzięki zmianom, żołnierze ci będą mieli zwiększone świadczenie do poziomu świadczeń przysługujących obecnie kombatantom. Ponadto, będą mogli korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz uzyskiwać dodatkową pomoc pieniężną od szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

·         Osoby deportowane do pracy przymusowej i osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, będące w trudnej sytuacji materialnej, będą mogły otrzymywać pomoc pieniężną od szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

·         Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie mógł także udzielać pomocy pieniężnej, będącym w trudnej sytuacji materialnej, cywilnym, niewidomym ofiarom działań wojennych. Ponadto, osobom tym zostanie przyznane dodatkowe świadczenie – ryczałt energetyczny w wysokości 168,71 zł.

·         Zaproponowano przepisy, dzięki którym osoby, które zostały inwalidami na skutek prowadzenia działalności kombatanckiej, a którym wydano legitymacje osoby represjonowanej, będą mogły otrzymać książki inwalidy wojennego –  bez obowiązku ponownego stawiennictwa przed komisjami lekarskimi. Będzie to możliwe po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego, że pobyt w niewoli, więzieniu, obozie koncentracyjnym lub obozie dla internowanych był skutkiem prowadzenia przez tę osobę działalności kombatanckiej. 

·         Uproszczona zostanie procedura rozpoznawania wniosków o status kombatanta i ofiary represji.

Zaproponowano, aby nowe rozwiązania weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

 

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

            Przede wszystkim zaproponowano regulacje zmniejszające obciążenia administracyjne związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich.

Zaproponowano wydłużenie do 2 dni (obecnie 24 godziny) terminów na zgłaszanie zdarzeń dotyczących świń w siedzibach stad położonych na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym podlegającym ograniczeniom ze względu na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Posiadacz świń będzie miał 2 dni na zgłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada i uboju świń w takim stadzie. W tym terminie nie trzeba będzie zgłaszać Agencji urodzeń świń w siedzibach stad położonych na tych obszarach, a jedynie ich oznakowanie, które będzie musiało być wykonane do 30 dnia od daty urodzenia.

            Jednoznacznie wskazano, że w przypadku utraty przez świnię kolczyka lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację – posiadacz zwierzęcia będzie musiał je oznakować numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada w ciągu jednego dnia od zaistnienia jednego z tych zdarzeń.

            Zwiększono elastyczność w stosowaniu metod znakowania świń. Wprowadzono możliwość wyboru metody znakowania: kolczykiem lub tatuażem.

W przypadku użycia kolczyka w projekcie nie wskazano, na której małżowinie usznej ma być on umocowany (obecne przepisy wskazują na lewą małżowiną uszną, jako pierwszą metodę oznakowania zwierzęcia urodzonego w danej siedzibie stada). W przypadku przemieszczenia świni do innej siedziby stada  (niż siedziba urodzenia) i przebywania jej tam dłużej niż 30 dni – posiadacz zwierzęcia musi je dodatkowo oznakować numerem identyfikacyjnym, zgodnym z numerem identyfikacyjnym stada, w którym aktualnie ono przebywa. Doprecyzowano, że w takim przypadku oznakowanie musi być wykonane niezwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada przez zwierzę (obecne przepisy nie wskazują żadnego terminu na dodatkowe oznakowanie zwierzęcia). Jednocześnie zrezygnowano z obowiązku zgłaszania dodatkowego oznakowania świń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co zmniejsza obciążenia administracyjne.

Zlikwidowano obowiązek wykonywania spisów bydła przez ich posiadaczy oraz przekazywania jego wyników Agencji. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom organizacji zrzeszających hodowców i producentów bydła.

W przypadku świń spis ma dotyczyć tylko ich liczby w stadzie, i tylko taka informacja ma być przekazana Agencji oraz umieszczona w prowadzonej w siedzibie stada księdze rejestracji świń. W przypadku owiec i kóz zlikwidowano obowiązek przekazywania wyniku spisu tych zwierząt Agencji. Wynik spisu owiec lub kóz przebywających w stadzie ma być jedynie umieszczony w księdze rejestracji owiec lub kóz. Oznacza to zmniejszenie zakresu informacji przekazywanych ARiMR.

Zaproponowano wyłączenie podmiotów prowadzących targi zwierząt gospodarskich z obowiązku prowadzenia ksiąg rejestracji świń.

Obecnie podmioty te muszą prowadzić ewidencje zwierząt wprowadzanych na targ, w których gromadzone informacje powielają te zawarte w księgach rejestracji. W ten sposób uproszczono przepisy dotyczące prowadzenia działalności związanej z obrotem zwierzętami.

Ponadto, nie będzie już konieczne przedstawianie przez właściciela koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny wydał podmiot działający w państwie unijnym innym niż Polska – tłumaczenia sekcji I tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego. Właściciel koniowatego będzie umieszczał we wniosku o zarejestrowanie dokumentu identyfikacyjnego w rejestrze koniowatych – odpowiednie informacje dotyczące zwierzęcia. Rozwiązanie to zmniejszy obciążenia administracyjne i koszty rejestracji dokumentu identyfikacyjnego w rejestrze koniowatych.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

***

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Celem wprowadzonych zmian jest usprawnienie systemu wdrażania rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), a w konsekwencji efektywniejsze skorzystanie ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a w szczególności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i  Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Przewidziano także uproszczenia dla wnioskodawców w ubieganiu się o pieniądze z tych funduszy.

RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER. Leader jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez daną społeczność strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Zaproponowano m.in. następujące rozwiązania:

·         Do zakresu informacji, jakie muszą zostać zawarte w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, dodano dodatkowy element – „warunki wyboru operacji" – o ile zostały określone przez LGD. Rozwiązanie to zapewni wnioskodawcy kompleksową informację o zasadach i warunkach udzielenia wsparcia oraz wyboru operacji, obowiązujących dla danego typu wniosków. Przyczyni się też do prawidłowego przygotowania założeń operacji oraz wniosku o udzielenie wsparcia.

·         Możliwe będzie zmodyfikowanie wniosku w obszarze wynikającym z ustalonej kwoty wsparcia – w sytuacji ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana. Dotyczy to sytuacji, w której zmiany te nie doprowadzą do istotnej modyfikacji wniosku, mającej wpływ na wynik wyboru operacji dokonany przez LGD.

Brak takiej możliwości sygnalizowano jako przeszkodę we wdrażaniu RLKS w przypadku realizacji operacji ze środków EFRR i EFS. W praktyce, zarząd województwa będzie miał możliwość, a nie obowiązek wzywania wnioskodawcy do aktualizacji wnioskowanej kwoty wsparcia oraz innych zmian wynikających ze zmienianej kwoty.

·         Wydłużono termin na usunięcie braków, oczywistych omyłek oraz innych nieprawidłowości we wniosku o udzielenie wsparcia. W takiej sytuacji zarząd województwa będzie wzywał podmiot do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni.

·         Wprowadzono regulację ułatwiającą prawidłowe zastosowanie przepisów dotyczących terminów na dokonanie przez LGD określonych czynności w procesie szeroko rozumianego wyboru operacji. Zaproponowano wskazanie jednego 60. dniowego terminu na dokonanie wszystkich czynności przez LGD. Ułatwi to praktyczne zastosowanie przepisów, bez nadmiernego wydłużenia terminu na dokonanie wyboru operacji oraz usprawni informowanie podmiotów ubiegających się o wsparcie o wyniku tego wyboru.

·         Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

 

 

 

Centrum Informacyjne Rządu


RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa RM

 

GDPR - Information on the processing of personal data can be found in the Public Information Bulletin of the Chancellery of the Prime Minister of Poland.

 

 

 

From: Adam Fularz [mailto:adam.fularz na wieczorna.pl]
Sent: Thursday, June 21, 2018 4:02 PM
To: cirpress cirpress
Subject: prosba o komunikat

 

Proszę o komunikat prasowy po posiedzeniu.
Nie dotarl. Dzwoniłem dwa razy by o to poprosić i nie odebrano telefonu.
Pozdrawiam

W dniu środa, 20 czerwca 2018 cirpress cirpress <cirpress na kprm.gov.pl> napisał(a):
> Warszawa, 20 czerwca 2018 r.
>
>  
>
>  
>
> POSIEDZENIE RADY MINISTRÓW
>
> (zapowiedź)
>
>  
>
>  
>
> Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że dzisiaj, tj. 20 czerwca br., o godz. 10.00, odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów.
>
>  
>
> KPRM, sala im. A. Frycza Modrzewskiego
>
> foto przed posiedzeniem
>
>  
>
>  
>
> Akredytacje można uzyskać przez system akredytacji online dostępny (..)
>  
>
> Fotografów oraz operatorów kamer prosimy o przybycie na wejście A do godz. 9.30 .
>
>  
>
>  
>
>  
>
>  
>
>  
>
> Centrum Informacyjne Rządu
>
> KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
>
>
>
> Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
> e-mail: cirpress na kprm.gov.pl
>
_____________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

 

 

 

 

 

</mail/u/1/s/?view=att&th=1642611f3016e6da&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1>

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl

Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

 

 

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.