Komunikat prasowy nt. inauguracji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030

Inauguracja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030

Komunikat prasowy, 27 czerwca 2018 r.

Inauguracja innowacyjnej platformy współpracy pn. "Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030"

27 czerwca 2018 roku w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyła się inauguracja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, które stanowi platformę do prowadzenia debaty, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs) w Polsce.

Forum formułuje rekomendacje dla administracji i innych uczestników procesu w celu zwiększenia skuteczności i efektywności wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz rekomendacje nt. propozycji narzędzi, które będą przyczyniały się do rozwoju systemu pomiaru postępów we wdrażaniu.

Wydarzenie organizowane jest raz w roku we współpracy z sygnatariuszami Partnerstwa na rzecz realizacji SDGs oraz innymi partnerami. Tegoroczne wydarzenie zbiega się z przeglądem realizacji przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 i prezentacją polskiego raportu na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ.

Kluczowym dokumentem, poprzez który następuje wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju zdefiniowanych w Agendzie 2030 w Polsce jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Głównym celem wszystkich działań i przedsięwzięć przewidzianych w Strategii jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski, przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym.

„Agenda jest pewną ambicją stworzenia globalnego kompasu. Definiuje rozwiązania przyjazne dla świata, człowieka, środowiska. Jesteśmy w dobrym momencie do pokazania efektów Polski na forum ONZ" – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz otwierając Forum. Wskazała też na spójność celów Agendy 2030 z SOR takich jak: wzrost gospodarczy, eliminacja ubóstwa, innowacyjność, przemysł, zrównoważone miasta, działania na rzecz środowiska czy dobra jakość edukacji.

Podczas forum gościliśmy p. Piotra Dardzińskiego, wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, p. Ryszarda Zarudzkiego, wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Elżbietę Bojanowską, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz p. Annę Siejdę, przedstawiciela Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, którzy wzięli udział w dyskusji panelowej.

Prezentacja krajowego przeglądu implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Głównym zadaniem w bieżącym roku w kontekście wdrażania Agendy 2030 jest przygotowanie Polski do prezentacji krajowego przeglądu implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w ramach dobrowolnych przeglądów narodowych (ang. Voluntary National Review, VNRs) w lipcu 2018 r. podczas sesji otwierającej Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ (HLPF) w Nowym Jorku.

Sesja otwierająca jest okazją do podsumowania efektów przygotowań do przeglądu oraz prezentacji Raportu nt. realizacji w Polsce Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju szerszemu gronu odbiorców.

Minister Emilewicz podziękowała wszystkim sygnatariuszom za pracę nad przygotowaniem raportu i wskazała, że „to jednak początek drogi". „Monitoring, wdrażanie, to dla nas teraz największe wyzwanie. Cieszę się, że będziemy wspólnie realizować cele zrównoważonego rozwoju" – zaznaczyła.  

Raport nt. realizacji w Polsce Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju

Raport został przygotowany w ramach prac Zespołu ds. spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. z Agendą Rozwoju 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Zespół umożliwiał wymianę informacji, dobrych praktyk i dzielenie się wiedzą nt. tworzenia warunków dla efektywnej realizacji SDGs w Polsce, a także uczestniczył w monitorowaniu postępów w realizacji kierunków rozwoju określonych w SOR i analizował, w jaki sposób realizacja tych kierunków wpływa na osiąganie w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W Raporcie przedstawiono krajowe priorytety implementacji wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, wskazując na kluczowe działania i projekty strategiczne, jak również przykłady dobrych praktyk rynkowych na rzecz realizacji Celów. W raporcie znalazły się także:

·        opis mechanizmu instytucjonalnego, koordynującego implementację i zapewniającego odpowiednie warunki dla realizacji polityk rozwojowych na szczeblu krajowym,

·        opis pozycji wyjściowej Polski na drodze do osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju,

·        analiza luk i identyfikacja akceleratorów (obszarów działań/polityk) stanowiących dźwignię dla zwiększenia efektywności polityk publicznych.

Projekt raportu został przygotowany przy wykorzystaniu podejścia partycypacyjnego. Dla każdego Celu wyłoniono koordynatorów resortowych, którzy we współpracy z partnerami zewnętrznymi opracowali propozycje zapisów do poszczególnych części opracowania. Na początkowym etapie Raport został poddany konsultacjom roboczym z przedstawicielami partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych i innych środowisk, wchodzącymi w skład Zespołu ds. spójności SOR z Agendą Rozwoju 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju. W treści uwzględniony został także głos środowisk młodzieżowych.

W raporcie zostały opisane doświadczenia administracji rządowej w budowaniu partnerstwa, dialogu i współpracy z interesariuszami na rzecz kształtowania odpowiednich warunków dla upowszechniania idei zrównoważonego rozwoju w Polsce. Inicjatywa Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju może stanowić dobrą praktykę dla innych krajów.

Uzupełnieniem raportu jest aneks statystyczny przygotowany we współpracy z GUS zawierający listę krajowych wskaźników, wyselekcjonowanych do mierzenia efektów działań podejmowanych na rzecz realizacji każdego z Celów Zrównoważonego Rozwoju.  

Przystąpienie do partnerstwa kolejnych sygnatariuszy

Podczas Forum kolejni sygnatariusze przystąpili do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Celem tej inicjatywy jest zintegrowanie we współpracy przedstawicieli różnych środowisk na rzecz efektywnego osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Sygnatariusze dają przykład aktywnego zaangażowania i odpowiedzialnego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju wewnątrz swoich organizacji stanowiąc cenne źródło inspiracji dla innych.

Podczas uroczystości przystąpienia do Partnerstwa, Sygnatariusze na jednej wspólnej karcie Partnerstwa, kolejno złożyli podpisy pod treścią deklaracji: Świadomi globalnych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz ich złożoności, upatrujemy w celach zrównoważonego rozwoju szansę na wykreowanie nowej rzeczywistości gospodarczej, otwierającej nowe ścieżki rozwoju dla biznesu, opartej na zasadach transparentności i budującej wizerunek Polski, jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Uznajemy, że osiągnięcie ambitnych celów i zadań będzie możliwe dzięki wspólnemu działaniu w efektywny sposób, mobilizacji sił, kreowaniu synergii, ożywionemu i wzmocnionemu partnerstwu, będącemu efektem dialogu, otwartego dla wszystkich zainteresowanych stron. Dążąc wspólnie do wykorzystania szans na dokonanie zmian w kraju, regionie i firmie, zwiększania wpływu na zrównoważony rozwój, wyrażamy intencję współpracy w ramach niniejszej inicjatywy partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Oprócz złożenia podpisu pod deklaracją, Sygnatariusze zachęcani są do przekazania indywidualnego zobowiązania tzw. commitmentu, w którym potwierdzają realizację konkretnych działań/projektów, które swym zakresem wpisują się w osiąganie wybranych, adekwatnych do działalności firmy lub organizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Dotychczas pod wspólną deklaracją Partnerstwa na rzecz realizacji SDGs w Polsce podpis złożyło 70 przedstawicieli biznesu, instytucji, organizacji społeczno-gospodarczych, młodzieżowych. Dziś do grona tego dołączyło 30 kolejnych podmiotów.

Z wyrazami szacunku,
Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl