UOKiK odpowiada w sprawie kasku snowboardowego firmy Ruroc


Od: Departament Nadzoru Rynku
Data: 16 marca 2018 09:41
Temat: Re: kasku snowboardowego firmy Ruroc
Do: Adam.fularz


Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana zgłoszenie przesłane 12 marca 2018 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie kasku snowboardowego firmy Ruroc typu full face, uprzejmie informujemy, że tego rodzaju wyroby kwalifikowane są jako środki ochrony indywidualnej (ŚOI), do których zastosowanie, w dniu udzielenia odpowiedzi, mają przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r., poz. 2226, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173), w którym określono wymagania dla tego rodzaju wyrobów.

Należy zauważyć, że bezpieczeństwo i spełnianie obowiązujących wymagań techniczno-prawnych ŚOI potwierdza producent podczas procedury oceny zgodności, sporządzając dokumentację techniczną, wystawiając deklarację zgodności i nanosząc na wyrób oznakowanie CE.

Jednakże w sytuacji, gdy uważa Pan, że zakupiony towar jest wadliwy, może go Pan reklamować, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm., Dział II Rękojmia za wady – art. 556 i dalsze). Więcej przydatnych informacji znajdzie Pan na dedykowanych stronach internetowych Urzędu: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/ oraz http://ezakupy.uokik.gov.pl .

Ponadto informujemy, że w sprawach indywidualnych konsumenci mogą zwracać się po pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów (informacje o adresach rzeczników dostępne są na naszej stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php) lub do pozarządowych organizacji konsumenckich (np. Federacja Konsumentów - http://www.federacja-konsumentow.org.pl, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - http://konsumenci.org/). Poradę można również uzyskać w Konsumenckim Centrum E-porad prowadzonym przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem: http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,konsumenckie-centrum-e porad,2,25.html lub dzwoniąc na numer infolinii konsumenckiej: 0-801 440 220 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 17:00).

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1063), do zadań Inspekcji Handlowej należy prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Może Pan również skorzystać z instytucji stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej. Stałe sądy polubowne rozpatrują spory
o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami. Zgodnie z art. 11641 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 155), zapis na sąd polubowny obejmujący spory wynikające z umów, których stroną jest konsument, może być sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga zachowania formy pisemnej.

Ponadto, w związku z wejściem w życie 10 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), urząd uruchomił dedykowaną stronę internetową: www.polubowne.uokik.gov.pl  – na której informuje o istniejących możliwościach pozasądowego rozwiązywania sporów
z przedsiębiorcą. Na stronie zamieszczono również wyszukiwarkę podmiotów, które pomagają rozwiązać spór w zależności od jego przedmiotu (
http://www.polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html). W przypadku większości wyrobów konsumenckich jest to Inspekcja Handlowa.

W siedzibie urzędu w Warszawie działa także punkt kontaktowy udzielający pomocy konsumentom i przedsiębiorcom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów: tel: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl, adres: pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa. Z pracownikiem punktu można spotkać się osobiście w godzinach: poniedziałek 12.00-16.00; wtorek/środa/piątek 10.00-14.00; czwartek 8.30-12.30. Więcej informacji na temat rozwiązywania sporów poza sądem, znajduje się na stronie: http://www.polubowne.uokik.gov.pl./ .

Jednocześnie, uprzejmie dziękujemy za Pana zgłoszenie dotyczące kasku snowboardowego firmy Ruroc typu full face. Pragniemy również podkreślić, że rynek kasków jest stale monitorowany, a Pana zgłoszenie zostanie wzięte pod uwagę podczas planowania przyszłych działań kontrolnych Inspekcji Handlowej w tym obszarze.

 

Z poważaniem,

Departament Nadzoru Rynku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel. +48 22 826 14 35(..)--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.