2.10.2018 r.: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

-
Od: cirpress cirpress <cirpress na serw. kprm.gov.pl>
Data: wtorek, 2 października 2018
Temat: komunikat po posiedzeniu Rady (..)

Warszawa, 2 października 2018 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła:

 

projekt ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw;
projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

Rząd przyjął uchwały w sprawie:

 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019–2023;
przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018–2030";
przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich
i Skautowych na lata 2018–2030".

 

 

* * * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, przedłożony przez sekretarza stanu, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Powstanie ewidencja grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, która będzie prowadzona przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN).

W projekcie ustawy określono sposób prowadzenia ewidencji grobów znajdujących się w naszym kraju i poza jego granicami, a także zasady wsparcia ze środków publicznych (dotacje i świadczenia pieniężne) opieki nad nimi. Z IPN o świadczenie pieniężne będą mogły się ubiegać osoby fizyczne, a o dotację – np. fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe oraz inne osoby prawne. Uzyskane środki będzie można przeznaczyć m.in. na budowę, remont i utrzymanie grobów.

Zgodnie z projektem ustawy, grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski będą groby osób, które walczyły o odzyskanie niepodległości naszego kraju lub w obronie niepodległości i granic suwerennej Polski, biorąc udział w wojnach, działaniach zbrojnych i niepodległościowych oraz powstaniach narodowych – w okresie od 1768 r. do 1963 r. Takimi grobami będą również groby funkcjonariuszy cywilnych władz powstań narodowych, administracji podziemnego państwa polskiego w latach 1939–1945, członków władz i rządu RP na uchodźstwie w latach 1939-1990, a także podziemnych niepodległościowych organizacji cywilnych w latach 1945–1956.

Przepisów ustawy nie będzie stosować się do grobów wojennych w rozumieniu ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. Obecnie groby weteranów walk o niepodległość Polski traktowane są jako groby prywatne i nie są ewidencjonowane oraz wspierane przez państwo.

Wpis do ewidencji grobu znajdującego się w Polsce będzie mógł nastąpić na wniosek osoby fizycznej, fundacji, stowarzyszenia, kościoła lub związku wyznaniowego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną bądź z urzędu. W przypadku grobu weterana znajdującego się poza granicami Polski wpis będzie mógł być dokonany na wniosek polskiego konsula lub z urzędu. Wpis grobu do ewidencji poprzedzony będzie badaniem przeprowadzanym przez prezesa Instytutu czy grób, którego dotyczy wniosek, spełnia kryteria uznania go za grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski.

W Biuletynie Informacji Publicznej IPN udostępniony zostanie wykaz grobów weteranów walk o niepodległość Polski. Szacuje się, że może być ich ok. 200 tys.

Projektowane przepisy są odpowiedzią na narastające w ostatnim ćwierćwieczu oczekiwanie społeczne, aby groby weteranów objąć wsparciem instytucji państwowych oraz powstrzymać proces ich likwidacji, który jest dotkliwym uszczerbkiem dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego. To także forma wyrażenia szacunku poległym w walce o niepodległą i suwerenną Polskę. Ustawa będzie systemowo pomagać w sprawowaniu opieki nad grobami bohaterów, którzy zginęli w walce o wolną Polskę.

Nowe prawo ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

 

 

***

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez ministra finansów.

Zaproponowano ulgę podatkową (tzw. ulgę termomodernizacyjną), która będzie zachęcać osoby fizyczne do przeprowadzenia termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Rozwiązanie to powinno przyspieszyć proces poprawy jakości powietrza.

Dotychczasowe wsparcie państwa dotyczące termomodernizacji budynków mieszkalnych, polegające m.in. na przyznawaniu premii termomodernizacyjnej wynoszącej
20 proc. kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest niewystarczające.

Z nowej ulgi będą mogli skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, 19 proc. stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych i ponoszą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ulgą nie będą objęci podatnicy, którzy korzystali z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, np. otrzymali dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (w zakresie wydatków sfinansowanych z tych dotacji).

Ulga termomodernizacyjna będzie polegać na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wprowadzono limit odliczenia. Odliczeniu od dochodu (przychodu) będzie podlegać 23 proc. wydatków, przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych
w poszczególnych latach.

Wprowadzono upoważnienie dla ministra inwestycji i rozwoju, aby razem
z ministrami: środowiska, przedsiębiorczości i technologii oraz finansów określił rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług, związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które będą objęte ulgą.

Nowe rozwiązanie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

 

 

***

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii.

            W projekcie zaproponowano dwie zasadnicze zmiany:      

Wydłużenie do końca 2023 r. finansowania ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Będzie to możliwe, ponieważ Komisja Europejska 8 lutego 2018 r. zgodziła się na dalsze udzielenie pomocy publicznej z budżetu państwa.

Oznacza to kontynuowanie finansowania po 31 grudnia 2018 r. procesów likwidacji kopalń, działań polikwidacyjnych, w tym finansowania zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń. Chodzi także o naprawianie szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego zlikwidowanego i będącego w likwidacji.

Oznacza to także dalsze finansowanie świadczeń dla pracowników, którzy przejdą – wraz z majątkiem przeznaczonym do likwidacji – do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA, do końca 2018 r. Chodzi o osoby, które zdecydują się skorzystać ze świadczeń osłonowych: urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla.

Przewidziano możliwość uznania za dopuszczalną pomoc publiczną udzielaną z budżetu państwa kopalniom soli w Bochni i Wieliczce oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego (na podstawie bezpośrednio obowiązujących przepisów unijnych dotyczących pomocy publicznej).

Pomoc publiczna z budżetu państwa będzie mogła być dodatkowo udzielana tym podmiotom na podstawie rozporządzenia europejskiego nr 65/2014, uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, przy zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

***

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

            W projekcie uregulowano:

tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury, wymienionych w rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego.   

Procedury odnoszące się do obsadzania stanowisk dyrektorów instytucji kultury mają istotne znaczenie dla prowadzonej przez nie działalności. Obecne przepisy dotyczące przeprowadzania konkursów wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury wymagają doprecyzowania. Zaproponowano wprowadzenie bardziej szczegółowej,
a przez to bardziej przejrzystej procedury konkursowej dotyczącej instytucji kultury wskazanych w rozporządzeniu.

Rozgraniczono zadania i obowiązki komisji konkursowej oraz organizatora (wobec prawidłowo wyłonionego kandydata) oraz doprecyzowano zakres obsługi komisji konkursowej przez organizatora. Ponadto, doprecyzowano dotychczasowy tryb przeprowadzania konkursów, np. jednoznacznie wskazując, że konkurs może być nierozstrzygnięty. Określono zasady udziału w komisji konkursowej w przypadku potencjalnego konfliktu interesów.

Przyjęto, że w ciągu 7 dni od daty powołania dyrektora instytucji kultury – program zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości przez organizatora lub instytucję kultury.

zasady przekształcania w państwowe instytucje kultury dwóch instytutów badawczych o profilu humanistycznym, nadzorowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego: Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Obydwa ośrodki mają długą tradycję badawczą, są zasłużone dla polskiej nauki i kultury, spełniają ważną rolę w regionach oraz prowadzą współpracę międzynarodową w obszarze nauk historycznych i społecznych. Jednak z ich długoletniego funkcjonowania wynika, że prowadzona przez nie działalność nie powinna być finansowana środkami z komercjalizacji wyników badań i grantów badawczych, na które zapotrzebowanie w obszarze humanistyki jest nieporównywalne z badaniami mającymi zastosowanie w przemyśle, medycynie czy rolnictwie.

Po zmianach, oba instytuty będą miały status państwowych instytucji kultury, co zagwarantuje im stabilne finansowanie (będą otrzymywać dotacje ze środków budżetowych, którymi dysponuje minister kultury i dziedzictwa narodowego). Zapewni to im możliwość zachowania dorobku naukowego, kontynuowania działalności na zasadach niekomercyjnych oraz włączenia się w większym zakresie w działania związane
z prowadzeniem polityki pamięci na Ziemiach Zachodnich oraz Północno-Wschodnich.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących przekształcenia dwóch instytutów badawczych, które wejdą w życie po 14 dniach od publikacji.

 

 

***

 

 

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

W latach 2019-2023 we wszystkich województwach realizowany będzie program „Posiłek w szkole i w domu", na który zostanie przeznaczone 2,75 mld zł. Program będzie finansowany z budżetu państwa. Oszacowano, że skorzysta z niego 2 478 gmin i prawie 1,2 mln osób. Zapewni on pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program wpisuje się w inicjatywy strategiczne mające znaczenie dla rozwoju Polski wyznaczone w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie  o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

Istotnym elementem programu będzie także zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w szkolnej stołówce. Rozwiązanie takie umożliwi większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania. Aby wesprzeć to rozwiązanie wojewoda będzie mógł zwiększyć dotację do 5 proc. dla gmin, które zapewnią posiłek w bezpośrednio prowadzonych przez siebie stołówkach. Wsparcie finansowe będzie udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Z tych środków będzie można np. doposażyć i poprawić standard funkcjonujących stołówek lub zaadaptować inne pomieszczenie na jadalnię.

Ze środków przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz te dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (w programie  przeznaczono środki na dowóz posiłków). W tym przypadku wojewoda także będzie mógł zwiększyć do 5 proc. dotację dla gmin na dowóz posiłków.

            Program realizowany będzie przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej. Na realizację działań przewidzianych w programie gmina będzie mogła otrzymać dotację.

Po ustanowieniu programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przestanie obowiązywać program finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".

 

 

***

 

 

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego pn. „Korpus Solidarności – Program Wspierania
i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030", przedłożoną przez wiceprezesa Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających systematyczne oraz długoterminowe angażowanie się obywateli w wolontariat.

Instytucją zarządzającą programem będzie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przewidziane działania adresowane są do czterech głównych grup odbiorców: wolontariuszy, organizatorów wolontariatu, koordynatorów działań wolontariackich oraz  otoczenia/opinii publicznej, w tym środowisk lokalnych. Mają one ułatwiać podjęcie aktywności wolontariackich, dostarczać wiedzę dotyczącą wolontariatu, promować wolontariat i postawy społeczne oraz angażować środowiska lokalne w jego rozwój.

Podejmowane działania obejmują m.in.:

·       opracowanie programu edukacyjnego, dzięki któremu do współpracy przygotowani zostaną wolontariusze i koordynatorzy ich działań;

·       prowadzenie kampanii społecznych promujących wolontariat;

·       stworzenie ogólnopolskiego systemu ułatwiającego poszukiwanie wolontariatu i podejmowanie współpracy wolontariuszy z organizacjami pozarządowymi
i placówkami publicznymi;

·       przygotowanie programu benefitowego – nagradzania wolontariuszy;

·       opracowanie programu wolontariatu szkolnego;

·       budowanie lokalnych koalicji na rzecz rozwoju wolontariatu w środowiskach skupiających przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, mieszkańców i instytucji publicznych;

·       organizację debat wolontariackich, wizyt studyjnych, staży dla koordynatorów wolontariatu, które mają wzbogacić warsztat pracy wolontariusza
i koordynatorów;

·       realizacje konkursów dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, dzięki którym promowane będą ciekawe sylwetki koordynatorów i postawy obywatelskie wolontariuszy.

Spodziewane efekty:

·       wzrost liczby wolontariuszy, którzy w sposób systematyczny i długoterminowy będą angażować się w działania obywatelskie;

·       rozwój różnorodnych form wolontariatu charakteryzujących się wysoką jakością prowadzonych działań, oferowanych obywatelom przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne;

·       wzrost skuteczności działań, w tym zarządzania wolontariatem, wśród koordynatorów wolontariatu w organizacjach współpracujących
z wolontariuszami;

·       pozytywna zmiana postrzegania wolontariatu, wzrost świadomości otoczenia, jeśli chodzi o zasady jego organizowania i włączania się obywateli
w działania ochotnicze.

W latach 2018-2030 na realizację programu zaplanowano 54,77 mln zł.

 

 

***

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego pn. „Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030", przedłożoną przez wiceprezesa Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Program będzie wspierać organizacje harcerskie, jako strategicznych partnerów państwa w wychowywaniu młodych ludzi.

Instytucją zarządzającą programem będzie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Określono dwa główne zadania programu:

·       wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich

§  kształcenie metodyczne wychowawców;

§  kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich;

§  kształcenie specjalistyczne;

§  praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze;

·       wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich

§  organizacje harcerskie, jako partner strategiczny państwa;

§  promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych;

§  rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich;

§  budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw;

§  konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.

Dodatkowo, w ramach pomocy technicznej, zostaną zapewnione środki na obsługę realizacji programu.

Spodziewane efekty:

·       wzrost liczby młodych osób, którzy podejmą dobrowolną pracę
w organizacjach harcerskich;

·       zwiększenie poziomu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców, dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską;

·       wzrost skuteczności i jakości działalności programowej oraz umocnienie potencjału organizacji harcerskich;

·       wzmocnienie współpracy organizacji harcerskich oraz podmiotów sektora publicznego.

W latach 2018-2030 na realizację programu zaplanowano 197 mln zł.

 

 

***

 

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY (..) 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf