Pytanie do RPP i odpowiedź


Do członków RPP
Jaka wg RPP powinna być wysokość stóp procentowych ustalanych przez RPP- niższa,  równa czy wyższa od stopy inflacji? 

Szanowny Panie Redaktorze,

Odpowiadając na Pana korespondencję informujemy, że realizując podstawowe zobowiązania Narodowego Banku Polskiego, zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawie o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej dąży do utrzymania stabilności cen, wykorzystując strategię celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej jest utrzymanie inflacji – rozumianej jako procentowa roczna zmiana indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego w średnim okresie. Jednocześnie polityka pieniężna jest prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej są stopy procentowe NBP. Od 2004 r. główna stopa procentowa NBP, tj. stopa referencyjna, kształtowała się w przedziale od 1,5% do 6,5%. Przez większość tego okresu stopa referencyjna była wyższa od dynamiki cen konsumpcyjnych, jednak w przeszłości występowały okresy (w 2009 r., 2011 r.), kiedy stopa referencyjna kształtowała się poniżej bieżącej inflacji CPI. Jednocześnie od 2004 r. przeciętny poziom inflacji w Polsce wynosił 2,0% rocznie, a więc był zbliżony do celu NBP. Należy zaznaczyć, że stopy procentowe NBP są ustalane na poziomie umożliwiającym realizację podstawowego ustawowego celu działalności NBP tj. zapewnienie stabilności cen, biorąc jednocześnie pod uwagę tzw. opóźnienia w mechanizmie transmisji polityki pieniężnej. Poziom stóp procentowych NBP zależy więc od oceny dotyczącej przyszłego kształtowania się całokształtu uwarunkowań makroekonomicznych, w tym przyszłej inflacji, zarówno w polskiej gospodarce, jak i jej otoczeniu.

Obecnie stopa referencyjna NBP kształtuje się na poziomie 1,5%, a więc nieznacznie poniżej bieżącej stopy inflacji CPI. W ocenie Rady Polityki Pieniężnej, w świetle dostępnych danych i prognoz, obecny poziom stóp procentowych sprzyja w średnim okresie realizacji celu inflacyjnego, a jednocześnie utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Więcej informacji o decyzjach Rady dotyczących polityki pieniężnej oraz ocenach aktualnego stanu gospodarki i przyszłego przebiegu procesów gospodarczych można znaleźć w dokumentach Rady Polityki Pieniężnej, w tym Informacjach po posiedzeniach RPP oraz Raportach o inflacji, zamieszczonych na stronie www.nbp.pl.

Z wyrazami szacunku

Narodowy Bank Polski
Biuro Prasowe
Departament Komunikacji i Promocji
-- 

pytanie do Rady Polityki Pieniężnej


Jeśli stopy procentowe są zbyt niskie i źle przekazują przedsiębiorcom informacje o koszcie kapitału i jest on zbyt tani to wówczas w gospodarce rynkowej przedsiębiorcy podejmują złe i zbyt ryzykowne decyzje. Jeśli koszt kapitału wzrośnie do kosztu normalnego a nie zaniżonego to wówczas mamy do czynienia z falą bankructw.
Co Rada Polityki Pieniężnej o tym wywodzie sądzi? Czy jest on logiczny?

Szanowny Panie Redaktorze,

poniżej przekazujemy odpowiedź Rady Polityki Pieniężnej na Pana korespondencję:

Realizując podstawowe zobowiązania Narodowego Banku Polskiego, zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawie o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej dąży do utrzymania stabilności cen. Polityka pieniężna jest przy tym prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

Rada dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując strategię celu inflacyjnego. W ramach tej strategii celem polityki pieniężnej jest utrzymanie inflacji – rozumianej jako procentowa roczna zmiana indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego w średnim okresie.

Podstawowym parametrem polityki pieniężnej są stopy procentowe NBP. Rada dostosowuje je do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność systemu finansowego. Zmiany stóp procentowych NBP wpływają na krótkoterminowe stopy procentowe na rynku międzybankowym, oprocentowanie depozytów i kredytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a także – pośrednio – rentowności obligacji skarbowych i innych aktywów w gospodarce.

W teorii przyjmuje się, że dla decyzji podmiotów gospodarczych znaczenie mają jednak przede wszystkim realne stopy procentowe, tj. stopy nominalne uwzględniające inflację. Wpływ banku centralnego na stopy realne jest dużo bardziej pośredni niż na stopy nominalne i z reguły ogranicza się do tzw. krótkiego i średniego okresu. W długim okresie realne stopy procentowe są powiązane z krańcową produktywnością kapitału w gospodarce, która z kolei zależy od fundamentalnych czynników determinujących oszczędności i inwestycje w gospodarce. Należy jednocześnie podkreślić, że w gospodarkach otwartych, co dotyczy większości współczesnych państw, w tym Polski, czynniki determinujące poziom realnych stóp procentowych mają globalny charakter. W tych warunkach podstawowym sposobem, w jaki bank centralny przyczynia się do zapewnienia efektywnej alokacji zasobów w gospodarce jest utrzymanie stabilności cen.


Z wyrazami szacunku

Narodowy Bank Polski
Biuro Prasowe
Departament Komunikacji i Promocji
tel. +48 22 185 2012 
press@nbp.pl

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Do Rady Polityki Pieniężnej 
Pytanie do wszystkich członków Rady.

Pytanie:
Wg jakiej miary RPP liczy inflację? W Polsce podawanych jest wiele różnych i rozbieżnych wskaźników inflacji. Dane mocno różnią się. W USA istnieje wiele różnych wzkaźników inflacji. Poza oficjalnymi danymi podawanymi przez władze publiczne w USA, którym nie ufa znaczna część społeczeństwa (artykuły prasowe donosiły że w te dane ekonomiczne wg sondaży nie wierzy ok. 40 % populacji), są też inne rozliczne wskaźniki alternatywne, dość często przywoływane poza mediami głównego nurtu. Podobnie jest w szeregu krajów, np. w Argentynie. 

W Polsce także dane dot. inflacji są mocno rozbieżne w zależności od źródła. Wg jakich danych inflację liczy RPP? Jakie wskaźniki uznaje za godne zaufania? Przypomnę że dane dot. Polski są mocno, czasem bardzo mocno rozbieżne w zależności od źródła. Na przykład, autor anonimowy pod pseudonimem Trader21 na portalu dla traderów policzył swoją metodą wielkość skumulowanej inflacji w latach 2012 do 2016 i otrzymał ok. 24 procent za cały ten okres.

Oto co pisał:
(....)
Ceny nominalne są jednak wypaczone inflacją i absolutnie nie oddają rzeczywistości. Jak wiecie, inflacja CPI jest silnie zaniżana. Niestety, w Polsce nikt nie liczy rzeczywistej inflacji. Na bazie danych z NBP policzyłem przyrost waluty w obiegu, czyli M3 oraz odjąłem od niej 2,5% naturalnej deflacji wynikającej ze wzrostu produktywności.
Źródło: opracowanie własne.

Z moich obliczeń wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat ceny rosły pomiędzy 2 - 7% rocznie. Skumulowana inflacja za lata 2012 - 2016 wyniosła ok. 24%.
Wielu z Was pewnie się z tym nie zgodzi, ale co zaskakujące skumulowana wartość inflacji dość dobrze pokrywa się ze wzrostem siły nabywczej przeciętnego wynagrodzenia w relacji do cen nieruchomości.(...)
Fragment wg  Trader21, Independent Trader, online @ https://independenttrader.pl/dlaczego-nadal-nie-inwestuje-w-nieruchomosci.html
powyższą tresć edytowano dwukrotnie po publikacji.
__________________________________________________________________________

Merkuriusz  Polski

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf