Komunikat prasowy: Kontrola CBA na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim - przetargi na 10 mln zł


From: Media CBA
Date: czw., 25 paź 2018 o 08:58
Subject: Kontrola CBA na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim - przetargi na 10 mln zł16 października 2018 r. funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku rozpoczęli kontrolę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Kontrola dotyczy  procedur podejmowania i realizacji decyzji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w projekcie  „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej" . Projekt był realizowany w latach 2009-2012.


Projekt miał ustalić i wdrożyć standardy jednolitych i prostych procesów w administracji publicznej na wszystkich szczeblach - zarówno samorządowym jak i państwowym. Procedury powstałe w wyniku projektu miały usprawnić pracę urzędników, poprawić jakość obsługi interesantów, a także pomóc polskim firmom informatycznym i doradczym realizującym prace dla administracji publicznej (m.in. przez dostarczenie wiedzy o działaniu instytucji publicznych). Głównym beneficjentem programu był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W ramach projektu z tą instytucją i innymi polskimi uczelniami współpracować miało 14 urzędów miast, 8 urzędów marszałkowskich i 8 urzędów wojewódzkich. Koszt całego przedsięwzięcia wynosił 12 mln zł, które pochodziły z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Celem kontroli CBA jest sprawdzenie zgodności z przepisami prawa decyzji podejmowanych przez Uniwersytet m.in. w związku z dwoma kluczowymi przetargami ograniczonymi: na „Usługi badawcze w zakresie opisu organizacji" z wybraną ofertą na kwotę ok. 6,6 mln z oraz „Dostawę stacji badawczych wyposażonych w wysokospecjalizowane oprogramowanie" z wybraną ofertą na kwotę 3,3 mln  zł.


Przewidywany termin zakończenia kontroli to 16 stycznia 2019 r.


Wydział komunikacji Społecznej CBA--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf