Pytaliśmy o dzieci z homorodzin oraz o dzieci z zagranicy w systemie szkolnym Polski

Odpowiedź MEN:

Szanowny Panie Redaktorze,

 

w odpowiedzi na pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo do nauki. Dotyczy to również uczniów powracających z zagranicy. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów.

 

Ponadto:

 

MEN stworzyło przyjazne przepisy regulujące kwestie przyjmowania do szkół uczniów powracających z zagranicy.

 

Warunki podejmowania nauki w szkołach w Polsce przez uczniów powracających zostały określone w art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1453).

 

Stosownie do powyższego, szkoła nie może odmówić przyjęcia dziecka powracającego z zagranicy objętego obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki.

 

Uczeń powracający z zagranicy jest przyjmowany do:

 

1) klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - z urzędu,

2) klas II-VI publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - z urzędu oraz na podstawie dokumentów,

3) publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - z urzędu oraz na podstawie dokumentów,

4) do publicznych szkół podstawowych poza obwodem, publicznych gimnazjów poza obwodem, publicznego liceum ogólnokształcącego i innego typu szkół ponadgimnazjalnych - na podstawie dokumentów, jeśli szkoła ma wolne miejsca.

 

W celu kontynuowania nauki po powrocie z zagranicy należy skierować do dyrektora właściwej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie którego dziecko mieszka, albo wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, podanie o przyjęcie do szkoły i przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko za granicą obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Kontynuowanie nauki może odbywać się z początkiem roku szkolnego lub w trakcie jego trwania. Jeśli wybrana szkoła ponadgimnazjalna nie dysponuje wolnymi miejscami, należy zwrócić się do organu prowadzącego, który wskaże inne szkoły dysponujące nimi.

 

Uczeń powracający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjmowany na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie ucznia powracającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemnego oświadczenia dotyczącego sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożonego przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu.

 

Przy kwalifikowaniu ucznia powracającego z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia dyrektor szkoły może wziąć pod uwagę wiek ucznia lub opinię rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia wyrażoną w formie ustnej lub pisemnej.

 

Jeżeli uczeń powracający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjęty do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Uczniowie polscy powracający z zagranicy mają także możliwość korzystania ze wsparcia w szkołach w Polsce.

 

Wsparcie to obejmuje:

 

1)dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego

 

Przepisy ustawy przewidują dla uczniów szkół publicznych podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w wymiarze minimum 2 godzin tygodniowo.

 

Środki na dodatkowe zajęcia z języka polskiego zaplanowane są w subwencji oświatowej, dzięki podniesieniu wagi odnoszącej się do dzieci, które korzystają z tych zajęć.

 

2) dodatkowe zajęcia wyrównawcze

 

Dla uczniów w odniesieniu, do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu. Są one prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

 

Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może być wyższy niż 5 godzin tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia. Dodatkową naukę organizuje szkoła i organ prowadzący szkołę przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

3) ułatwienia na egzaminach zewnętrznych

 

Uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

 

Pozdrawiam

Anna Ostrowska

Rzecznik prasowy MEN

 

 

 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
 WYDZIAŁ INFORMACJI - BIURO PRASOWE

al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

-- 
Oryginalne pytaanie:
Dzień dobry,
W Zielonej Górze na weekend zaplanowano paradę równości oraz debatę o wychowywaniu dzieci przez pary gejów czy pary lesbijek. W dzisiejszej prasie lokalnej jest opis planów debaty o wychowywaniu dzieci przez pary jednopłciowe która ma się odbyć za ok. 4 dni. Jak ta kwestia wygląda w polskim prawie? Czy dziecko dwóch gejów spoza Polski, którzy wzięli ślub i adoptowali dziecko poza Polską, może pójść do polskiej szkoły jeśli ma wpisane w niepolskich dokumentach że ma jeden z tych przypadków:
a) dwóch ojców
b) dwie matki?

Czy geje z własnymi adoptowanymi dziećmi mogą wrócić do Polski jeśli mieszkają poza Polską? Co stanowi w tej kwestii polskie prawo? Mamy takie przypadki w regionie, gdzie miejscowi geje wyjechali z Polski adoptowali za granicą Polski jakieś dzieci. Czy takie dzieci z homorodzin po polskiej stronie granicy są w jakiś sposób dyskryminowane jeśli zostaną wysłane do szkoły w Polsce? Czasem słyszy się że inne dzieci, ich rówieśnicy się śmieją z tego że są z rodziny "pedałów" czy "lesb", ale chodzi mi czy w sensie prawnym ulegają jakiejś dyskryminacji w systemie szkolnym?

Pozdrawiam,

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf