Co zrobić gdy polityk finansuje swoją kampanię o reelekcję ze środków podatników?

Pytanie redakcji:
Co zrobic jesli polityk kradnie pieniądze podatników na kampanię wyborczą i z ich pieniędzy drukuje swoje ulotki w ilości kilkadziesiat- stokilkadziesiąt tys. miesięcznie, roznosi je z pieniędzy podatników, kuriozalnie i obłudnie oznaczając je jakoby rzekomo to był informator samorządowy, o dziwo ów rzekomy informator zawiera niemal tylko opis jego oferty wyborczej, jego zdjęcia i jego wypowiedzi? On tego ukradł już za kilka mln PLN...Jak to ukrócić?

Odpowiedź:

Pan Adam Fularz

Merkuriusz Polski

 

Odpowiadając na mail z dnia 17 października 2018 r. (wcześniejsza korespondencja była kierowana na błędny adres mailowy) uprzejmie wyjaśniam, że na podstawie bardzo ogólnikowego opisu sytuacji, zawartego w Pana wystąpieniu, nie można dokonać żadnej oceny zgodności wskazanych działań z prawem. Jeżeli jednak Pana zarzuty rozumieć jako wskazujące na prowadzenie kampanii wyborczej finansowanej ze środków jednostki samorządu terytorialnego, to kwestia ta powinna być przedstawiona właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która sprawuje nadzór nad zgodnością gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z prawem. Działanie takie może naruszać również przepisy karne ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349); w tych sprawach należy powiadamiać organy ścigania, ponieważ to organy ścigania i sądy (nie zaś organy wyborcze) są uprawnione do dokonywania ocen. Właściwym organom należy przedstawić szczegółowe informacje i dowody lub takie dowody wskazać.

 

Krzysztof Lorentz

Dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania

Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych

Krajowe Biuro Wyborcze

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf