Redakcja otrzymała list w sprawie skażenia powietrza w PolsceFrom: Anna Romanowska
Date: pt., 12 paź 2018 o 15:31
Subject: odpowiedz
To: <adam.fularz@wieczorna.pl>
Cc: Agnieszka Sosnowska Marta Wasek  Roman Głaz 


Szanowny Panie,

przesyłam w załączeniu odpowiedź za zapytanie w sprawie skali zanieczyszczenia powietrza, przekazane za drogą elktroniczną do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

--
Pozdrawiam serdecznie

Anna Romanowska
Specjalista
Departament Ochrony Powietrza i Klimatu
Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Treść odpowiedzi njaka nadeszła pocztą email:
DPK-I.0521.1.2018.AR Warszawa, dnia 12-10-2018 r.
766819.2049566.1558452

Pan
Adam Fularz

Szanowny Panie,
odpowiadając na zapytanie w sprawie skali zanieczyszczenia powietrza, wysłane drogą
elektroniczną dnia 17 września 2018 r. do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego,
informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwróciła się do Ministerstwa Środowiska o
udzielenie odpowiedzi w powyższej sprawie.
Uprzejmie informuję, że utrzymujący się niezadowalający stan powietrza na obszarze
niektórych stref w Polsce dotyczy zwłaszcza przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz
poziomu docelowego benzo(a)pirenu i w mniejszej skali poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu.
Z przeprowadzanych corocznie przez Inspekcję Ochrony Środowiska ocen jakości powietrza wynika,
że za ten stan rzeczy odpowiedzialny jest przede wszystkim sektor bytowo – komunalny. Na
niektórych obszarach kraju, szczególnie na terenie dużych miast, czy aglomeracji, takich jak
Warszawa, dominujący udział w przekroczeniach jakości powietrza ma sektor transportu drogowego.
Udział poszczególnych sektorów i skala zanieczyszczenia powietrza na poszczególnych obszarach jest
różna ze względu na lokalne uwarunkowania związane z gęstością zabudowy, ukształtowaniem terenu
i warunkami klimatycznymi. W związku z powyższym aktualnie, priorytetem dla Rządu RP jest
ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji, czyli emisji zanieczyszczeń pochodzącej z niskich
emitorów, należących do bardzo małych, lokalnych kotłowni lub też rozproszonych indywidualnych
źródeł energetycznego spalania paliw oraz środków transportu.
Z rocznej oceny jakości powietrza za rok 2017 wykonywanej zgodnie z Programem
Państwowego Monitoringu Środowiska wynika, iż w żadnej z 3 stref województwa lubuskiego (czyli
miasto Zielona Góra, miasto Gorzów Wielkopolski i strefa lubuska) stężenia NOx nie przekraczały
poziomu dopuszczalnego dla stężeń średnich rocznych dla tej substancji. Natomiast jeśli występują
przekroczenia stężeń to główną ich przyczyną są emisje związane z komunikacją samochodową:
ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji oraz intensywnym ruchem pojazdów
w centrum miasta. Środkiem prowadzącym do eliminacji wystąpienia sytuacji przekroczeń standardów
jakości powietrza określonych dla dwutlenku azotu, jest ograniczenie emisji pochodzących ze źródeł
związanych z transportem samochodowym.
Biorąc powyższe pod uwagę informuję, że Ministerstwo Środowiska inicjuje - w ramach
posiadanych kompetencji - liczne działania legislacyjne, techniczne i finansowe mające na celu
poprawę jakości powietrza w Polsce.
Jednym z działań Rządu w kierunku poprawy sytuacji w tym zakresie jest Plan Rozwoju
Elektromobilności „Energia dla Przyszłości", przyjęty przez Radę Ministrów dnia 16 marca 2017 r.
Zgodnie z założeniami Planu, w pierwszej kolejności powinny być podjęte rozwiązania, które będą
skłaniać osoby indywidualne do zamiany samochodu spalinowego na elektryczny. Dokument ten
stanowi kompleksową, ponad resortową strategię działań Państwa nakierowaną na opracowanie
i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz systemu zachęt, promujących
wykorzystanie nowoczesnych technologii w transporcie, zarówno publicznym jak i prywatnym.
Kolejnym działaniem związanym z ograniczeniem negatywnego wpływu zanieczyszczenia
powietrza pochodzącego z sektora transportu, polegającym m.in. na wprowadzeniu odpowiednich
zmian prawnych do krajowego porządku prawnego jest możliwość ustanowienia przez jednostki
samorządu terytorialnego stref ograniczonej emisji transportowej (tzw. LEZ). Działanie to znalazło
swoje odzwierciedlenie w dokumencie strategicznym Ministra Środowiska pn. „Krajowy Program
Ochrony Powietrza", jak również w przyjętych przez Radę Ministrów dnia 25 kwietnia 2017 r.
rekomendacjach, przygotowanych przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów – tzw. Programie
„Czyste Powietrze".
Dodatkowo informuję o wprowadzonych preferencjach podatkowych dla samochodów
osobowych stanowiących pojazdy elektryczne, hybrydowe i pojazdy napędzane wodorem, w postaci
zwolnienia tego rodzaju pojazdów z podatku akcyzowego. Przepisy te wprowadziła ustawa z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018, poz. 317), która weszła
w życie 22 lutego 2018 r. Ustawa ta wprowadziła także możliwość utworzenia stref czystego
transportu przez gminy. Do strefy czystego transportu wjeżdżać będą mogły pojazdy elektryczne,
napędzane wodorem, napędzane gazem ziemnym oraz pozostałe pojazdy, których katalog jest
określony przepisami ustawy.
Równie ważne jak wpływ sektora transportu, a ze względu na skalę problemu jeszcze
istotniejsze jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń w sektorze bytowo-komunalnym. W tym celu
Rząd RP podjął następujące działania. W dniu 7 czerwca 2018 r. przy udziale Pana Mateusza
Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów podpisane zostało porozumienie w sprawie programu
„Czyste Powietrze" pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW), a 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW) oraz Bankiem Ochrony Środowiska. Porozumienie to ma na celu podjęcie działań
umożliwiających poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące lub nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne.
Działanie to jest realizowane dzięki przygotowanemu przez NFOŚiGW Krajowemu Pakietowi
„Czyste Powietrze". Program dotyczy wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na
potrzeby c.o. lub c.o. i c.w.u. na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe, systemy ogrzewania
elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła i ich montaż, jak również
termomodernizację budynków mieszkalnych. Program będzie realizowany w latach 2018-2029.
Budżet programu wynosi 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad
3 mln domów.
Beneficjentami programu są osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące
współwłaścicielem budynku. Celem programu będzie poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące budynki
mieszkalne. Z uwagi na dużą liczbę potencjalnych beneficjentów, a także zapewnienie
beneficjentom łatwego dostępu do instytucji udzielającej dofinansowania obsługę zapewniają
WFOŚiGW. Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczek i dotacji, a intensywność wsparcia
jest uzależniona od średniego miesięcznego dochodu na członka rodziny zamieszkującej budynek.
Finansowanie obejmuje m.in. ocieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych budynku,
wymianę stolarki zewnętrznej, montaż lub modernizacje instalacji wewnętrznych ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej, wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na
potrzeby centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Dla przygotowania odbiorców do skorzystania z Programu Ministerstwo Środowiska prowadzi
kampanię informacyjno – edukacyjną. Spotkania informacyjne, trwają od 4 września 2018 r. do 21
października 2018 r. i organizowane są we wszystkich 2453 gminach w Polsce. W trakcie spotkań
prezentowane są założenia Programu, omawiane są rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać
dofinansowanie, jak również przedstawiany jest sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz
zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkania prowadzone są przez przedstawicieli
WFOŚiGW, a także przez ekspertów Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW oraz Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Są okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji
niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu. Prowadzący spotkania eksperci
przedstawiają również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych w tym skutków
zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.
Jednocześnie wyjaśniam, że informacji w sprawie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Departament Czystego
Powietrza i Nowych Projektów, infolinia: (+48) 22 45-90-945, email:
Natomiast poniżej załączam link do harmonogramu spotkań w poszczególnych województwach
(harmonogram będzie aktualizowany co tydzień):

informacyjne-we-wszystkich-gminach-w-polsce.html

Jednocześnie informuję, że we współpracy z ministrem środowiska opublikowano w dniu
5 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
kotłów na paliwa stałe, które obowiązuje od 1 października 2017 r. Rozporządzenie to zostało wydane
w celu dopuszczenia na rynek bytowo-komunalny w Polsce jedynie najlepszych kotłów, spełniających
najwyższe standardy emisyjne. Ww. regulacja przewiduje restrykcyjne wymagania dla kotłów o mocy
od 0 do 500 kW wprowadzanych na rynek w Polsce, czyli używanych głównie w gospodarstwach
domowych oraz małych i średnich zakładach. Regulacja nakłada na wprowadzających do obrotu kotły
stosowanie wymagań konstrukcyjnych mających wpływ na poziom emisji tlenku węgla, organicznych
związków gazowych oraz pyłu. Regulacja ta przewiduje także zakaz stosowania rusztu awaryjnego,
przez co eliminuje problem spalania odpadów w nowych kotłach. W rozporządzeniu wprowadzono
okres przejściowy dotyczący kotłów wyprodukowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Kotły wyprodukowane przed 1 października 2017 r. można było wprowadzać do obrotu i do
użytkowania do końca czerwca 2018 r.
Natomiast z inicjatywy ministra środowiska przygotowano nowelizację ustawy ustawa z dnia
5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U.
2018 poz. 427 z późn. zm.), która weszła w życie 12 września 2018 r. Natomiast w dniu 4
października 2018 r. zostały ogłoszone rozporządzenia Ministra Energii: w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. 2018, poz. 1890), w sprawie sposobu pobierania próbek paliw
stałych (Dz. U. 2018, poz. 1891), w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. 2018,
poz. 1892) oraz w sprawie metod badania jakości paliw stałych (Dz. U. 2018, poz. 1893).

Regulacje te mają na celu wyeliminowanie z procesów spalania w sektorze bytowo-
komunalnym paliw stałych złej jakości. Ww. pakiet rozwiązań prawnych umożliwia uporządkowanie

rynku paliw w Polsce, stwarza możliwość monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych,
zgodnie ze stanem wiedzy technicznej oraz doświadczeń w ich stosowaniu, ze szczególnym
uwzględnieniem ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto ww. zmiany
przepisów pozwalają także na ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski, ponieważ
importerzy będą zobligowani do tego, aby węgiel, który wpływa był poddawany sortowaniu i posiadał
odpowiednie certyfikaty. Wyeliminowanie z rynku bytowo-komunalnego paliw takich jak
flotokoncentraty, muły oraz paliw niespełniających norm jakościowych pozwoli na zmniejszenie
uciążliwości związanych ze spalaniem paliw złej jakości w małych instalacjach grzewczych sektora
komunalno-bytowego, a co z tego wynika osiągnięcie poprawy stanu powietrza.

Ważnym działaniem resortu środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza, jest również
wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ)
zgodnie z aktualnym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na bieżąco realizuje zadanie
polegające na rozwoju sieci pomiarowych. W ramach projektu finansowanego z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2016-2020, GIOŚ w latach 2017-2020, planuje się
zakup dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) urządzeń do monitorowania
jakości powietrza, w tym mobilnych stacji monitoringu jakości powietrza, które będą wykonywać
pomiary okresowe głównie w mniejszych miejscowościach. Do chwili obecnej monitoring jakości
powietrza w Polsce wzmocniono o 83 szt. ww. urządzeń pomiarowych natomiast w trakcie dostaw są
kolejne 32 szt., w tym 16 stacji mobilnych. Koszt zakupionych dotychczas urządzeń wyniósł około
20 mln zł. Jednocześnie, w tym roku uruchomionych zostanie 5 nowych postępowań przetargowych,
w ramach których planowany jest zakup 86 szt. urządzeń pomiarowych na potrzeby sieci monitoringu
jakości powietrza, w tym zakup kolejnych 40 szt. poborników do pomiarów manualnych pyłu
zawieszonego PM10/PM2,5. Dostawy sprzętu są planowane na II i III kwartał 2019 roku. Urządzenia
kupowane w ramach powyższych zakupów zastąpią wysłużone urządzenia pomiarowe oraz posłużą do
uruchamiania nowych stanowisk pomiarowych.
Doposażanie sieci pomiarów jakości powietrza w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwala
zwiększyć ilość pomiarów wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a także
przekazywać w pełni wiarygodne informacje o stanie powietrza atmosferycznego oraz szybko
reagować na występujące, zwłaszcza w okresach zimowych, wysokie stężenia zanieczyszczeń
powietrza.
W działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza bardzo ważne jest podnoszenie
świadomości społecznej poprzez realizację szeroko zakrojonych działań informacyjno-edukacyjnych
odnośnie do problemów środowiskowych, w szczególności dotyczących negatywnego oddziaływania
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, stan środowiska i gospodarkę.
W tym celu w ramach działań edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Środowiska
przygotowano Poradnik pn. "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych!". W opracowaniu
tym przedstawiono praktyczne i konkretne wskazówki dla obywatela w zakresie eksploatacji
domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drewno. Wskazówki te
przyczynią się do ochrony zdrowia i środowiska, w tym w szczególności do poprawy jakości
powietrza.
Należy wyrazić nadzieję, że podejmowane działania i inicjatywy przełożą się na szybką
poprawę jakości powietrza w kraju w ciągu najbliższych lat (Program Czyste Powietrze będzie
realizowany w latach 2018 – 2029, natomiast Krajowy Program Ochrony Powietrza zakłada działania
w terminie do 2030 r.).

Z poważaniem
Agnieszka Sosnowska
Dyrektor
Departament Ochrony Powietrza i Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf