Petycja do rządu Rzeczpospolitej Polskiej

do Prezesa KPRM
P. Mat. Morawieckiego,

P E T Y C J A 

Drogi Panie, Jako ekonomista miast i regionów (urban and regional economist) uczyłem się o ekonomice regionów. Kiedyś dla takiej lokalnej gospodarki istota były rynki-  jako lokalne centra. Dziś, wraz z rozwojem i wzrostem interwencjonizmu rządowego w sektor transportu, zasady gospodarki stoją co prawda w dużej mierze na głowie.

Państwa wielusetmiliardowe dopłaty do infrastruktury - głównie drogowej- powodują upadek małego i średniego biznesu na korzyść wielkich podmiotów. Państwo w świadomy sposób likwidują małą i średnią przedsiębiorczość w Polsce, przeznaczając setki miliardów złotych na likwidację tych przedsiębiorstw poprzez dopłaty do infrastruktury która działa tylko na korzyść wielkich podmiotów gospodarczych.  Dopłaty do infrastruktury- głównie drogowej- dają nienależną przewagę dużym podmiotom rynkowym. 

Niemniej, proponuję rządowy program budowy rynków.
W ramach tego programu- w większych wsiach, dzielnicach miast, miasteczkach i małych ośrodkach- budowane byłyby place- lokalne rynki. Czyli- we wszystkich małych miejscowościach- niekoniecznie miastach czy miasteczkach, a także w dzielnicach większych miast- byłyby środki na budowę centralnego placu o funkcji reprezentacyjnej, proponuję też by środki mogły być przeznaczone na poprawę estetyki czy przebudowę fasad budynków wokół tego placu.

Celem jest budowa lokalnych rynków- jako placów spotkań, miejsc wymiany kulturalnej i handlowej. Zadaniem tego projektu byłaby inicjacja urbaniacji w miejscach gdzie się dopiero ona rodzi.
Podrawiam


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf