komunikat po Radzie Ministrów


Redakcja odebrała:
From: cirpress cirpress <cirpress na serw. kprm.gov.pl>
Date: wt., 27 lis 2018 o 16:39
Subject: komunikat po Radzie MinistrówWarszawa, 27 listopada  2018 r.

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

 • projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

 

Rada Ministrów zaakceptowała dokument: Projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: System koordynacji udziału polskich podmiotów w realizacji projektów finansowanych z programów horyzontalnych Komisji Europejskiej.

 

 

* * * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przedłożony przez ministra energii.

Projekt przewiduje rozwiązania, które poprawią jakość powietrza oraz zapewnią bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowniach).

Jednym z ważnych problemów społecznych związanych z występowaniem niekorzystnych zjawisk środowiskowych jest niska jakość powietrza, wiążąca się również ze zjawiskami tzw. niskiej emisji i smogu. O ile w dużych aglomeracjach za złą jakość powietrza odpowiadają przede wszystkim emisje zanieczyszczeń z transportu, to w mniejszych miejscowościach głównym czynnikiem jego zanieczyszczenia są indywidualne domowe paleniska zasilane paliwem złej jakości.

Walka z niską jakością powietrza może polegać m.in. na rozwoju ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w procesie kogeneracji. Kogeneracja jest optymalnym sposobem wykorzystania paliw, ponieważ efektywność tego procesu może być nawet o 50 proc. większa niż w przypadku, gdy ciepło i energia elektryczna są produkowane osobno. Zmniejsza się też odpowiednio emisja zanieczyszczeń, tj. np.: dwutlenku węgla, pyłów, tlenków siarki i azotu oraz innych szkodliwych dla środowiska substancji.

Polska ma potencjał podwojenia produkcji ciepła w kogeneracji dzięki zamianie kotłów ciepłowniczych na jednostki kogeneracji. Wykorzystanie potencjału kogeneracji wymaga jednak bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych.

 

Produkcja energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji jest ważnym elementem podnoszącym efektywność systemu energetycznego. Dlatego w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 r." zawarto cel, jakim jest osiągnięcie dwukrotnego zwiększenia produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji do 2030 r. w odniesieniu do poziomu z 2006 r.

W projekcie ustawy zaproponowano zastąpienie obecnego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (opartego na tzw. systemie świadectw pochodzenia) – efektywnym ekonomicznie systemem, który będzie wspierał  budowę nowych mocy wytwórczych w kogeneracji. System ten oparty będzie w znacznej mierze na procedurze aukcyjnej. Proponowany mechanizm ma gwarantować inwestorom, którzy wygrali w aukcji, stałą premię do ceny energii elektrycznej. Aby zapewnić stabilność wsparcia oraz długofalowe planowanie działań inwestycyjnych związanych z wysokosprawną kogeneracją, zaproponowano, że wsparcie zostanie udzielone na 15 lat.

Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji odbywać się będzie w następujących kategoriach:

·         istniejących i zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MW) oraz małych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW) – w ramach wniosku o wypłatę premii gwarantowanej;

·         nowych i znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MW) – w ramach aukcji;

·         nowych i znacznie modernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW) – w ramach naboru;

·         istniejących i zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW) – w ramach wniosku o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej.

Wspierane będzie wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, jedynie w tych instalacjach, które wprowadzą ciepło użytkowe wytworzone w tym samym procesie do sieci ciepłowniczej. Kryterium to zrealizuje najważniejszy cel mechanizmu, tj. zmniejszenie zjawiska niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę jakości powietrza.

Warunkiem uzyskania wsparcia na energię elektryczną – wytworzoną,  wprowadzoną do sieci i sprzedaną –  będzie wprowadzanie do sieci ciepłowniczej co najmniej 70 proc. ciepła użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracyjnej. W przypadku jednostek wprowadzających do sieci mniej niż 70 proc. wytworzonego ciepła – wsparciem objęta będzie energia elektryczna w proporcji odpowiadającej udziałowi ciepła wprowadzonego do sieci w cieple wytworzonym. Warunek współpracy z publiczną siecią ciepłowniczą nie obejmie jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW oraz istniejących i zmodernizowanych jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 MW).

Obecny mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (oparty na tzw. systemie świadectw pochodzenia) wygaśnie z końcem 2018 r.

Nowe rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

 

* * *

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.

Przede wszystkim uporządkowano i doprecyzowano zakres zadań Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK), jako agencji wykonawczej. Zasadniczo PAK ma wspierać przemysł kosmiczny, użytkowanie przestrzeni kosmicznej, rozwój technik kosmicznych, w tym inżynierii satelitarnej, a także badania i wykorzystywanie ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych i bezpieczeństwa państwa. Ze wspierającą rolą Agencji będzie się łączył obowiązek jej współdziałania z innymi organami i instytucjami państwa.

Najważniejsze zadania PAK to:

 • zapewnianie wsparcia eksperckiego i wiedzy technologicznej innym organom administracji publicznej zaangażowanym w działalność kosmiczną w zależności od ich potrzeb, w szczególności przez przygotowywanie i udostępnianie im raportów i analiz oraz udział w procesie konsultacji dotyczącym polskiej polityki kosmicznej;
 • opracowanie i wdrażanie Krajowego Programu Kosmicznego, który ma być jednym z kluczowych instrumentów realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej, przyjętej przez rząd w styczniu 2017 r.;
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą;
 • wspieranie edukacji i kształcenia specjalistów związanych z badaniem kosmosu;
 • wykonywanie zadań z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej i innych organów administracji rządowej;
 • inne działania (prowadzenie Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych, doradztwo, współdziałanie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym).

Po zmianach Polska Agencja Kosmiczna będzie podlegać ministrowi właściwemu ds. gospodarki, który od ponad 10 lat jest ministrem wiodącym dla polskiej polityki kosmicznej, dlatego jemu Rada Ministrów powierzyła koordynację działań związanych z wykonaniem Polskiej Strategii Kosmicznej. Oznacza to dostosowanie polskich regulacji dotyczących nadzoru do rozwiązań obowiązujących w innych krajach europejskich, a zwłaszcza w państwach należących do Europejskiej Agencji Kosmicznej (Agencja przestanie bezpośrednio podlegać prezesowi Rady Ministrów).

Siedzibą Polskiej Agencji Kosmicznej będzie Warszawa (obecnie jest to Gdańsk). Centrala Agencji zostanie przeniesiona do Warszawy, ponieważ większość zadań PAK wymaga stałej współpracy z ministerstwami i urzędami centralnymi oraz utrzymywania kontaktów międzynarodowych, co zapewnia stolica. Ponadto, większość podmiotów sektora kosmicznego zlokalizowana jest w województwie mazowieckim i większość pracowników Agencji pracuje w jej warszawskim biurze (w tym cały pion wojskowy).

Agencja zachowa możliwość posiadania oddziałów terenowych. Centralę w Gdańsku będzie można przekształcić w oddział – w tym mieście jest odpowiednia infrastruktura i wzrosło zainteresowanie tematyką kosmiczną, a zwłaszcza wspieraniem edukacji w tej dziedzinie. Z kolei za utrzymaniem oddziału w Rzeszowie przemawia bliskość Doliny Lotniczej i możliwość współpracy z Ukrainą.

Agencja będzie udzielać wsparcia niefinansowego na szkolenia, doradztwo, udział w targach, misjach gospodarczych oraz innych wydarzeniach (konferencjach, seminariach, warsztatach). Chodzi o doradztwo w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej i udziale w europejskim procesie harmonizacji technologii kosmicznych i satelitarnych. Agencja będzie wspierać promocję polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej.

Wsparcie obejmie także działalność informacyjną i promocyjną w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej, a także projekty edukacyjne dotyczące badania i użytkowania tej przestrzeni oraz organizacji i przedsięwzięć promujących warunki sprzyjające badaniom naukowym i pracom rozwojowym w tym obszarze.

Wsparcie będzie udzielane osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, przedsiębiorcom, podmiotom statutowo działającym w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej (stowarzyszeniom), a także  partnerom społecznym i gospodarczym (organizacjom: pracodawców i związkowym).

Zaproponowano również przepis zwiększający znaczenie doświadczenia w procesie rekrutacji na stanowiska prezesa i wiceprezesa PAK.

Ze względu na zakres zadań związanych z funkcjonowaniem Polskiej Agencji Kosmicznej, jak również potrzebę kierowania grupą pracowników, utrzymano wymóg co najmniej 2-letniej praktyki na stanowisku kierowniczym, koniecznej do objęcia stanowiska prezesa Agencji. W przypadku kandydata na prezesa dodano też nowy przepis, o co najmniej 4-letnim stażu pracy w sektorze naukowym, przemysłowym lub administracji publicznej związanym z przestrzenią kosmiczną, a usunięto poprzedni zapis o co najmniej 6-letnim stażu pracy w przemyśle wysokich technologii, który miał charakter znacznie bardziej ogólny.

Nowe regulacje powinny wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt wprowadza nowe rozwiązania oraz korektę niektórych przepisów związanych  z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym, którą wprowadzono 1 stycznia 2017 r.

W projekcie m.in.:

 • zmodyfikowano kompetencje i zadania prezesa Rady Ministrów, wynikające z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

- rozszerzono zakres spraw, w których premier zatwierdza – w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa – instrukcje do głosowania sporządzone przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną;

- rozszerzono kompetencję szefa rządu do koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz kompetencję polegającą na dążeniu do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa;

- premierowi przyznano ogólną kompetencję do nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa;

- szefowi rządu umożliwiono żądanie przekazania informacji dotyczących wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa od wszystkich organów lub podmiotów, które wykonują prawa z akcji Skarbu Państwa;

 • skorygowano mechanizm przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa (przekazanie to będzie następowało w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów określającym wykaz spółek, w których uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa wykonują inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym także jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz określono zakres przekazanych uprawnień);
 • w celu zapewnienia źródła finansowania zadania szefa rządu, polegającego na nabywaniu i obejmowaniu akcji lub udziałów spółek, projekt przewiduje utworzenie nowego państwowego funduszu celowego – Funduszu Inwestycji Kapitałowych;
 • zmieniono przepisy dotyczące wymogów, jakie muszą spełniać osoby wskazane na członka organu nadzorczego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną oraz przepisów dotyczących Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (osoby wybrane do organu nadzorczego przez rolników lub rybaków zostaną objęte takimi samymi wymogami, co osoby wybrane na członka organu nadzorczego przez pracowników);
 • wskazano, że zbyciu mogą podlegać prawa wynikające z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych;
 • wprowadzono zmiany dotyczące definicji oraz siatki pojęciowej stosowanej w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. 

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła dokument: Projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: System koordynacji udziału polskich podmiotów w realizacji projektów finansowanych z programów horyzontalnych Komisji Europejskiej, przedłożony przez ministra inwestycji i rozwoju.

Rząd przygotowując Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), wśród średnio- i długookresowych celów gospodarczych, założył w niej zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych środków unijnych, w tym z programów horyzontalnych zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską.

Założono, że zwiększeniu udziału polskich beneficjentów w programach horyzontalnych oraz wzmocnieniu synergii między środkami Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) i programami horyzontalnymi, ma służyć projekt strategiczny z SOR: Projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: System koordynacji udziału polskich podmiotów w realizacji projektów finansowanych z programów horyzontalnych Komisji Europejskiej. Jego celem jest precyzyjne zdefiniowanie przyczyn niskiego wykorzystania środków europejskich z programów horyzontalnych przez polskie podmioty oraz wskazanie skutecznych narzędzi wspierających  je w efektywniejszym korzystaniu z tych środków oraz zachęcenie do większego udziału w przedsięwzięciach finansowanych ze środków UE innych niż EFSI.

Przewidziano działania mające zwiększyć udział polskich podmiotów w programach zarządzanych centralnie przez KE – są one niezbędne do podjęcia jeszcze w perspektywie do 2020 r. na poziomach: strategicznym, wdrożeniowym oraz wnioskodawcy. Podjęcie odpowiednich działań przed rozpoczęciem kolejnej perspektywy (lata 2021-2027) umożliwi właściwe przygotowanie oraz płynne przejście do niej.

Zgodnie z założeniami SOR, udział polskich podmiotów (m.in. przedsiębiorców, instytutów badawczych) w ogólnej puli środków europejskich alokowanych w programach zarządzanych centralnie przez KE powinien wzrosnąć do 2,5 proc. w 2020 r. oraz do 5 proc. w 2030 r. z obecnego ok. 1 proc. Liderami w programach zarządzanych centralnie przez KE są Niemcy i Hiszpania, których udział w transferach środków unijnych z tych programów wynosił odpowiednio: 15,9 proc. i 8,9 proc. w 2017 r.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Ministrów zdecydowała o przeniesieniu procesu koordynacji programami horyzontalnymi KE z instytucji dotychczas nimi zarządzającymi do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

 

 

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa(.._)


 

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf