MIiR: Dostępność Plus wsparta z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

18 spośród 44 działań zaplanowanych w programie Dostępność Plus będzie realizowanych ze wsparciem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020. Dziś rząd przyjął zmiany, które przewidują wsparcie przedsięwzięć służących realizacji programu Dostępność Plus, przyjętego przez Radę Ministrów 17 lipca 2018 r. 

"Dostępność Plus to wspólny rządowy program, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest odpowiedzialne za jego koordynację. Mamy już pierwsze przykłady działań na rzecz dostępności, wkrótce ruszamy z szeregiem nowych inicjatyw" – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Chodzi o usuwanie barier w dostępie do usług publicznych – organizacyjnych oraz infrastrukturalnych – utrudniających życie m.in. osobom z niepełnosprawnościami oraz starszym.

Zmiany w POWER umożliwią przykładowo takie działania jak: "Budynki bez barier", "100 placówek służby zdrowia bez barier", "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", czy "Dostępne serwisy internetowe i aplikacje mobilne". W sumie w programie operacyjnym zostanie przeznaczonych na ten cel ok. 132 mln euro.

Ponadto, zmiany w POWER realizują decyzję Komisji Europejskiej o przesunięciu alokacji w ramach "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" z 2020 r. na 2018 r.


Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa