NBP: Odpowiedź na pytanie o stresstesty systemu bankowego Polski

Pytanie jakie redaktor zadał do RPP:
-----
From: Adam Fularz 
Date: pt., 9 lis 2018 o 13:23
Subject: Pytanie do Rpp
To: <sekretariat.rpp na serwerze nbp.pl>

Do członków RPP
Drodzy Państwo. Jak ma się sprawa stresstestów tutejszych banków?  O ile mnie pamięć nie myli- system bankowy w Polsce jest w niemal równym stopniu tak silnie upanstwowiony jak w Rosji czy na Białorusi.  Stąd to pełne troski pytanie. Z szacunkiem
Adam Fularz 


Odpowiedzi
Od: Sekretariat - DSF
Data: środa, 21 listopada 2018
Temat: Odpowiedź na l. 838
Do: adam.fularz


Szanowny Panie,

 

Narodowy Bank Polski regularnie przeprowadza testy warunków skrajnych sektora bankowego, w których analizowany jest wpływ hipotetycznych szoków na wyniki finansowe i adekwatność kapitałową banków. W szczególności, w testach warunków skrajnych analizowany jest wpływ zewnętrznego szoku (kryzysu) na polską gospodarkę i sytuację banków. Wyniki testów warunków skrajnych oraz dodatkowych symulacji publikowane są w Raportach o stabilności systemu finansowego.  Raporty są dostępne w serwisie internetowym NBP. Według oceny przedstawionej w ostatniej, czerwcowej edycji Raportu większość banków była w stanie zaabsorbować skutki założonych szoków w systemie finansowym i jego otoczeniu gospodarczym.

 

Zwracamy również Pańską uwagę na europejskie testy warunków skrajnych zainicjowane i koordynowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA), których wyniki zostały opublikowane 2 listopada br. W badaniu EBA bezpośrednio uczestniczyły dwa banki z Polski: PKO Bank Polski SA oraz Pekao SA. Wyniki tych banków wskazują na ich wysoką odporność na znaczne zaburzenia ekonomiczne. Więcej informacji na ten temat może Pan znaleźć w serwisach internetowych KNF (https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=63650&p_id=18), EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA)) oraz banków objętych badaniem.

 

Z poważaniem,

(..)
Dorota Młyńska
(..)
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Stopka listu miała postać (..) Narodowy Bank Polski, mający siedzibę w Warszawie (00-919) przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf