List w sprawie zabezpieczenia przed powodzią- Proszę o przesłanie poniższych uwag w sprawie wału przeciwpowodziowego

Do MGMiZS

Proszę o przesłanie uwag w sprawie wału przeciwpowodziowego do zarządcy.

Wał w Słubicach przy porcie rzecznym

Szedłem dzisiaj wałem przeciwpowodziowym w Słubicach co jest główną atrakcją turystyczną tego miasta i widok z wału jest bardzo ładny. Na wale jest aleja drzew która jest głównym magnesem turystyki w mieście.

Niemniej stan wału wg mnie rodzi liczne wątpliwości. W jednym miejscu chodnik się osunął mniej więcej koło domu kultury. Krawężniki wpadły do rzeki na dwóch fragmentach a stan chodnika zagraża niebezpieczeństwu pieszych.  W innym miejscu przy ławce w dół do rzeki spadł cały fragment chodnika przez co ławka wisi nad urwanym fragmentem chodnika. Ścieżka piesza na wale jest aleją obsadzoną drzewami i wydaje się że to korzenie drzew trzymają ten wał razem, bowiem skos z jednej strony ma ok. 60-70 procent nachylenia tak że ciężko jest nań wejść pieszo jeśli nie ma schodów na wał.

Nie powinno być tak że wał jest tak stromy że skos ma 70 czy 60 stopni nachylenia i utrzymywany jest korzeniami drzew- jest to niezgodne ze sztuką budowlaną. W przypadku powodzi wał przecież namaka i ma galaretowatą konsystencję. To że wyłożono jego skosy geowłokniną co pamiętam- nie oznacza że utrzyma ona ów wał gdy on namoknie. Poza tym części dzikich ścieżek w poprzek wału przez lata tak rozdeptano że pewnie przerwano geowłókninę w tych miejscach.

W mojej ocenie wał należałoby poszerzyć poprzez zajęcie pasa drogowego w miejscu gdzie było kiedyś kilka dekad temu torowisko tramwaju.  Można zmniejszyć ilość pasów ruchu drogowego na jezdni wzdłuż wału do jednego pasu ruchu -bo i tak jest to ulica jednokierunkowa.

Przypominam że w 1997 roku kilkanaście km od tego miejsca woda przerwała wał i zalało wiele miejscowości po stronie niemieckiej. Pamiętam jak do internatu w którym wówczas mieszkałem -dokwaterowano ofiary katastrofy i mieszkaliśmy po kilku w jednym pokoju.  Piszę mając pamięć o tym wydarzeniu w okolicy Słubic. Pamiętam jak ofiary katastrofy wspominały jak woda zalała ich wsie i miasta.

Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.



Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf