Problem niskich nakładów finansowych na badania - także naukowe i rozwój w Lubuskim

Wg danych Eurostat naklady na badania i rozwój w przeliczeniu na jednego mieszkańca - w tym województwie są najniższe w skali kraju...  Czy to nie wróży kryzysu w regionie? Redakcja pytała czy to prawda?  Oto odpowiedzi UMWL.


---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Michał Iwanowski <m.iwanowski na serw. lubuskie.pl>
Data: czwartek, 22 listopada 2018
Temat: pytanie
Do: Adam Fularz (...)


Witam Panie Adamie, poniżej odpowiedź na wyrażone przez Pana wątpliwości. Odpowiedzi udziela Maciej Nowicki Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego.

Odpowiedź:

Nakłady na badania i rozwój w przeliczeniu na jednego mieszkańca to jeden z bardzo wielu wskaźników, które opisują sytuację społeczno-gospodarczą regionu. Poziom nakładów na B+R rzeczywiście już od kilkunastu lat jest w woj. lubuskim niski, co jednak w dużej mierze związane jest ze specyfiką i strukturą naszego regionu tj. brakiem dużej metropolii i co za tym idzie małą ilością jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych oraz dużych przedsiębiorstw.

Jednocześnie biorąc pod uwagę szereg innych wskaźników, w tym np. związanych z PKB, które są najczęściej analizowanymi i najbardziej kompleksowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, można spoglądać z optymizmem na przyszłość naszego regionu. Według najnowszych szacunków GUS nasz region, znajduje się na 8. pozycji wśród polskich województw w zestawieniu wartości produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w 2016 r. (w cenach bieżących), natomiast wzrost PKB w województwie lubuskim w przeliczeniu na mieszkańca (w cenach bieżących) w 2016 r. wyniósł 4 % w skali roku i był to drugi wynik wśród polskich regionów (za województwem pomorskim).

Ponadto jak wynika z danych opublikowanych w ogólnopolskim raporcie Głównego Urzędu Statystycznego pt. ,,Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016", w woj. lubuskim zanotowano największy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje organizacyjne, marketingowe oraz logistyczne. W tych dziedzinach znajdujemy się na czele krajowej stawki. Powołać się można również na najbardziej miarodajny raport innowacyjności regionów pn.: Regional Innovation Scoreboard, przygotowywany przez Komisję Europejską na podstawie aż 18 wskaźników, wg którego w woj. lubuskim nastąpiła znaczna poprawa wskaźników innowacyjności na przestrzeni lat 2011-2017 (pod tym względem zajmujemy 7. miejsce wśród polskich regionów).

Podsumowując, wskazane wyżej przykłady pokazują, że dokonanie oceny rozwoju naszego regionu, w tym również w obszarze innowacyjności wymaga zbadania szerokiego wachlarza kryteriów i uwarunkowań, a analiza jednego wybranego wskaźnika, nie będzie odzwierciedlać rzeczywistej sytuacji.  

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

(..)
 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
(..)
________________________________
Od: "Adam Fularz" <adam.fularz@wieczorna.pl>
Do: "Iwanowski Michał" <m.iwanowski na serwerze lubuskie.pl>
Wysłane: środa, 21 listopad 2018 12:32:13
Temat: pytanie

Czy UMWL potwierdza że wg danych Eurostat naklady na badania i rozwój w przeliczeniu na jednego mieszkańca - w tym województwie są najniższe w skali kraju?  Czy to nie wróży kryzysu w regionie?
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

<https://lh5.googleusercontent.com/YpJo9CK5YycQ40eKut82SQy0Tx1iOsbO0aZ40x5U67XdL1rfcDwab0xDkkaT2Fr31Cixe3ehW0ysCiXmSnYB5E33BG65JvkL8-berBEQ2zcV6PT7UeJQ1-VotYmnxnMWubA2UOg>

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 
Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.
Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.
Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.
Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 
Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 
Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)
W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf