Redakcja serwisu otrzymała: Komunikat Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej nr 5 z dnia 18 października 2018 r.


Od: <Rzecznik na serwerze skok.pl>
Data: czwartek, 18 października 2018
Temat: [wydawnictwo:20009] Komunikat Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej nr 5 z dnia 18 października 2018 r.Komunikat Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej nr 5 z dnia 18 października 2018 r. dotyczący działań syndyków domagających się od członków Kas kwot z tytułu dodatkowej odpowiedzialności.
Kasa Krajowa, w związku z doniesieniami medialnymi o żądaniach poszczególnych syndyków wobec członków SKOK-ów o zapłatę kwoty dodatkowej odpowiedzialności z tytułu pokrycia strat danej Kasy, podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie, wskazując, że:
1.        W ocenie Kasy Krajowej dochodzenie przez syndyków od członków SKOK-ów  zapłaty kwot z tytułu dodatkowej odpowiedzialności jest pozbawione podstaw prawnych. Nie jest to tylko stanowisko Kasy Krajowej. Prokuratura Krajowa oceniła, że działania syndyka polegające na wzywaniu członków do pokrycia straty nie znajdują podstaw prawnych.
2.        Oświadcza, że nie ma wpływu na decyzje i działania syndyków i w sposób oczywisty nie ponosi odpowiedzialności za ich skutki, dotykające członków Kas.
3.        Oświadcza, że medialne doniesienia o tym, że syndyk  może domagać się od członków Kas dodatkowych kwot pomijają okoliczność, że podstawy prawne żądań syndyka budzą poważne wątpliwości, opisy sytuacji są nierzetelne a sugestie o tym, że korzystając z usług SKOK-ów warto rozważyć założenie konta w banku godzą w zaufanie, którym członkowie SKOK-ów obdarzają instytucję działającą zgodnie z odrębną ustawą i prawem spółdzielczym.

Jednocześnie Kasa Krajowa informuje, że podjęła odpowiednie kroki w celu jak najszybszego doprowadzenia do podjęcia inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej ku wyeliminowaniu z porządku prawnego regulacji  będących podstawą niekorzystnych dla członków SKOK-ów interpretacji.Z poważaniem
------------------------------------
Rzecznik prasowy
Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot
(..)


--
Merkuriusz Polski- treści i wieści od 3 stycznia 1661 AD
---
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf